Nordea-fonden øger fokus på mindste børns gode start på livet

Nor­dea-fon­den be­vil­ger 9,7 mil­li­o­ner kro­ner til et pro­jekt med at få me­re sang ind i de mind­ste børns hver­dag og har tid­li­ge­re i au­gust støt­tet et pro­jekt, der skal få ny­bag­te mødre til at am­me i læn­ge­re tid. Beg­ge ud­de­lin­ger ind­går i fon­dens stra­te­gi­ske fo­kus kal­det ’Fle­re børn, der blom­strer’, hvor der ind­til vi­de­re er ud­delt 102 mil­li­o­ner kro­ner til 18 pro­jek­ter – og for­vent­nin­gen er at nå op på mini­mum sam­me ud­de­lings­ni­veau det næ­ste halvan­det år.

Sangglad Mini (foto: Nordea-fonden)
Må­let med pro­jek­tet Sang­g­lad Mi­ni er, at nul- til tre-åri­­ge børn i fo­re­lø­big 13 kom­mu­ner, for­delt på 60 vug­ge­stu­er og 300 dag­ple­jer, frem­over skal ha­ve sang og mu­sik som en helt cen­tral del af hver­da­gen (fo­to: Nor­­dea-fon­­den).

”Lidt go' mu­sik gør al­le men­ne­sker gla­de,” sang dansk­top-croo­­ne­ren Gu­stav Win­ck­ler for ef­ter­hån­den man­ge år si­den. Ud fra de­vi­sen, at god mu­sik skal gø­re de yng­ste dan­ske­re gla­de, be­vil­ger Nor­­dea-fon­­den nu 9,7 mil­li­o­ner kro­ner til det na­tio­na­le sam­ar­bejds­forum for sang, San­gens Hus, og et pro­jekt kal­det ’Sang­g­lad Mi­ni’.

Må­let er, at nul- til tre-åri­­ge børn i fo­re­lø­big 13 kom­mu­ner, for­delt på 60 vug­ge­stu­er og 300 dag­ple­jer, frem­over skal ha­ve sang og mu­sik som en helt cen­tral del af hver­da­gen.

”San­gen er en af de bed­ste ga­ver, vi kan gi­ve vo­res børn. Der er brug for nær­hed og tryg­hed, for at små børn kan tri­ves, læ­re og ud­vik­le sig, og sang ska­ber den nær­hed og tryg­hed,” si­ger ud­vik­lings­chef Hei­di Ku­da­hl fra San­gens Hus i en nyhed på Nor­­dea-fon­­dens hjem­mesi­de.

Al­le­re­de fra ef­ter­å­ret star­ter cer­ti­fi­ce­rin­gen af de ud­valg­te vug­ge­stu­er og dag­ple­jer for at bli­ve ”sang­g­la­de dag­til­bud.” Sam­men med en sang­kon­su­lent ud­vik­ler he­le per­so­na­le­grup­pen el­ler dag­ple­je­grup­pen en sang­pro­fil, hvor sang er med til at un­der­støt­te det pæ­da­go­gi­ske ar­bej­de og bli­ver en fast del af hver­da­gen.

”Sang­g­lad Mi­ni gi­ver fle­re børn en god start på li­vet gen­nem sang og den fy­si­ske be­væ­gel­se og mo­to­rik, som via ak­ti­vi­te­ter­ne na­tur­ligt le­ges ind i bør­ne­nes hver­dag. San­gens Hus har god er­fa­ring med at styr­ke de voks­ne, om det så er vug­ge­stue, dag­ple­je el­ler hjem­met, så det bli­ver nemt og na­tur­ligt at få me­re sang ind i bar­nets hver­dag,” si­ger di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.

Fon­den har tid­li­ge­re støt­tet San­gens Hus med 16,1 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet ’Sang­g­lad’, hvor må­l­grup­pen var om­kring 12.000 bør­ne­ha­vebørn for­delt på fle­re end 100 bør­ne­ha­ver over he­le lan­det.

Ny vejledning skal forlænge ammeperiode

’Sang­g­lad Mini’-projektet fal­der ind un­der Nor­­dea-fon­­dens stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­de ’Fle­re børn, der blom­strer.’

In­den for sam­me te­ma har Nor­­dea-fon­­den tid­li­ge­re i au­gust be­slut­tet at sky­de 5,1 mil­li­o­ner kro­ner ind i et tre og et halvt-årigt pro­jekt i re­gio­ner­ne Syd­dan­mark og Nord­jyl­land kal­det ’Am­ning – en god start sam­men’. Her øn­sker Ko­mi­te­en for Sund­heds­op­lys­ning at ud­vik­le og af­prø­ve en ny am­me­vej­led­ning, der skal øge am­me­va­rig­he­den og styr­ke for­æl­dre­nes kom­pe­ten­cer.

Bag­grun­den er, at mens Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler fuld am­ning, ind­til bar­net er om­kring seks må­ne­der gam­melt, op­hø­rer man­ge ny­bag­te mødre med at am­me de nye ver­dens­bor­ge­re langt tid­li­ge­re.

Den nye am­me­vej­led­ning kom­mer til at ta­ge af­sæt i for­æl­dre­nes be­hov og skal sam­ti­dig sik­re kon­si­stens mel­lem den støt­te, for­æl­dre­ne får på fø­de­ste­der­ne og i den kom­mu­na­le sund­heds­ple­je­ord­ning.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res i pe­ri­o­den fra ef­ter­som­me­ren 2020 til ud­gan­gen af 2023 i et sam­ar­bej­de mel­lem Kom­pe­ten­ce­cen­ter for Am­ning, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og sund­heds­ple­jer­ske­ord­nin­ger i de to jy­ske re­gio­ner.

"Vi ser, at der er en stor so­ci­al ulig­hed i for­hold til am­ning. Det vil Nor­­dea-fon­­den sæt­te fo­kus på, så vi er med til at sik­re, at al­le børn får de bed­ste mu­lig­he­der for at blom­stre al­le­re­de i de spæ­de år," si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.

Og­så Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter am­me­pro­jek­tet øko­no­misk.

Digitale platforme og natur

Halvvejs in­de i den tre­åri­ge stra­te­gi­pe­ri­o­de for ’Fle­re børn, der blom­strer’ er sta­tus iføl­ge en op­gø­rel­se, Nor­­dea-fon­­den har fo­re­ta­get for Fun­dats, at der er ud­delt 102,3 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 18 pro­jek­ter.

Fon­dens for­vent­ning er, at der i an­den halv­del af stra­te­gi­pe­ri­o­den – frem til ul­ti­mo 2021 – vil bli­ve ud­delt li­ge så me­get.

Blandt de ten­den­ser, Nor­­dea-fon­­den imø­de­ser af­spej­let i det kom­men­de halvan­det år, er pro­jek­ter, hvor der er tænkt på tværs af etab­le­re­de or­ga­ni­sa­to­ri­ske struk­tu­rer, fag­lig­he­der og sek­to­rer – navn­lig med fo­kus på sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­ner, ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner og ngo´er om at ska­be til­bud til børn og fa­mi­li­er.

Fon­den for­ven­ter blandt an­det og­så at se vel­vil­ligt på pro­jek­ter om de di­gi­ta­le plat­for­mes be­tyd­ning for de mind­ste børns liv og ud­vik­ling samt pro­jek­ter med fo­kus på at få de mind­ste børn me­re ud i na­tu­ren.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…