Nordea-fonden øger fokus på mindste børns gode start på livet

Nordea-fonden bevilger 9,7 millioner kroner til et projekt med at få mere sang ind i de mindste børns hverdag og har tidligere i august støttet et projekt, der skal få nybagte mødre til at amme i længere tid. Begge uddelinger indgår i fondens strategiske fokus kaldet ’Flere børn, der blomstrer’, hvor der indtil videre er uddelt 102 millioner kroner til 18 projekter – og forventningen er at nå op på minimum samme uddelingsniveau det næste halvandet år.

Sangglad Mini (foto: Nordea-fonden)
Må­let med pro­jek­tet Sang­g­lad Mi­ni er, at nul- til tre-åri­ge børn i fo­re­lø­big 13 kom­mu­ner, for­delt på 60 vug­ge­stu­er og 300 dag­ple­jer, frem­over skal ha­ve sang og mu­sik som en helt cen­tral del af hver­da­gen (fo­to: Nordea-fonden).

”Lidt go' mu­sik gør al­le men­ne­sker gla­de,” sang dansk­top-croo­ne­ren Gu­stav Win­ck­ler for ef­ter­hån­den man­ge år si­den. Ud fra de­vi­sen, at god mu­sik skal gø­re de yng­ste dan­ske­re gla­de, be­vil­ger Nor­dea-fon­den nu 9,7 mil­li­o­ner kro­ner til det na­tio­na­le sam­ar­bejds­forum for sang, San­gens Hus, og et pro­jekt kal­det ’Sang­g­lad Mini’.

Må­let er, at nul- til tre-åri­ge børn i fo­re­lø­big 13 kom­mu­ner, for­delt på 60 vug­ge­stu­er og 300 dag­ple­jer, frem­over skal ha­ve sang og mu­sik som en helt cen­tral del af hverdagen.

”San­gen er en af de bed­ste ga­ver, vi kan gi­ve vo­res børn. Der er brug for nær­hed og tryg­hed, for at små børn kan tri­ves, læ­re og ud­vik­le sig, og sang ska­ber den nær­hed og tryg­hed,” si­ger ud­vik­lings­chef Hei­di Ku­da­hl fra San­gens Hus i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Al­le­re­de fra ef­ter­å­ret star­ter cer­ti­fi­ce­rin­gen af de ud­valg­te vug­ge­stu­er og dag­ple­jer for at bli­ve ”sang­g­la­de dag­til­bud.” Sam­men med en sang­kon­su­lent ud­vik­ler he­le per­so­na­le­grup­pen el­ler dag­ple­je­grup­pen en sang­pro­fil, hvor sang er med til at un­der­støt­te det pæ­da­go­gi­ske ar­bej­de og bli­ver en fast del af hverdagen.

”Sang­g­lad Mi­ni gi­ver fle­re børn en god start på li­vet gen­nem sang og den fy­si­ske be­væ­gel­se og mo­to­rik, som via ak­ti­vi­te­ter­ne na­tur­ligt le­ges ind i bør­ne­nes hver­dag. San­gens Hus har god er­fa­ring med at styr­ke de voks­ne, om det så er vug­ge­stue, dag­ple­je el­ler hjem­met, så det bli­ver nemt og na­tur­ligt at få me­re sang ind i bar­nets hver­dag,” si­ger di­rek­tør i Nor­dea-fon­den Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Fon­den har tid­li­ge­re støt­tet San­gens Hus med 16,1 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet ’Sang­g­lad’, hvor må­l­grup­pen var om­kring 12.000 bør­ne­ha­vebørn for­delt på fle­re end 100 bør­ne­ha­ver over he­le landet.

Ny vejledning skal forlænge ammeperiode

’Sang­g­lad Mini’-projektet fal­der ind un­der Nor­dea-fon­dens stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­de ’Fle­re børn, der blomstrer.’

In­den for sam­me te­ma har Nor­dea-fon­den tid­li­ge­re i au­gust be­slut­tet at sky­de 5,1 mil­li­o­ner kro­ner ind i et tre og et halvt-årigt pro­jekt i re­gio­ner­ne Syd­dan­mark og Nord­jyl­land kal­det ’Am­ning – en god start sam­men’. Her øn­sker Ko­mi­te­en for Sund­heds­op­lys­ning at ud­vik­le og af­prø­ve en ny am­me­vej­led­ning, der skal øge am­me­va­rig­he­den og styr­ke for­æl­dre­nes kompetencer.

Bag­grun­den er, at mens Sund­heds­sty­rel­sen an­be­fa­ler fuld am­ning, ind­til bar­net er om­kring seks må­ne­der gam­melt, op­hø­rer man­ge ny­bag­te mødre med at am­me de nye ver­dens­bor­ge­re langt tidligere.

Den nye am­me­vej­led­ning kom­mer til at ta­ge af­sæt i for­æl­dre­nes be­hov og skal sam­ti­dig sik­re kon­si­stens mel­lem den støt­te, for­æl­dre­ne får på fø­de­ste­der­ne og i den kom­mu­na­le sundhedsplejeordning.

Pro­jek­tet gen­nem­fø­res i pe­ri­o­den fra ef­ter­som­me­ren 2020 til ud­gan­gen af 2023 i et sam­ar­bej­de mel­lem Kom­pe­ten­ce­cen­ter for Am­ning, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og sund­heds­ple­jer­ske­ord­nin­ger i de to jy­ske regioner.

"Vi ser, at der er en stor so­ci­al ulig­hed i for­hold til am­ning. Det vil Nor­dea-fon­den sæt­te fo­kus på, så vi er med til at sik­re, at al­le børn får de bed­ste mu­lig­he­der for at blom­stre al­le­re­de i de spæ­de år," si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Og­så Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond støt­ter am­me­pro­jek­tet økonomisk.

Digitale platforme og natur

Halvvejs in­de i den tre­åri­ge stra­te­gi­pe­ri­o­de for ’Fle­re børn, der blom­strer’ er sta­tus iføl­ge en op­gø­rel­se, Nor­dea-fon­den har fo­re­ta­get for Fun­dats, at der er ud­delt 102,3 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på 18 projekter.

Fon­dens for­vent­ning er, at der i an­den halv­del af stra­te­gi­pe­ri­o­den – frem til ul­ti­mo 2021 – vil bli­ve ud­delt li­ge så meget.

Blandt de ten­den­ser, Nor­dea-fon­den imø­de­ser af­spej­let i det kom­men­de halvan­det år, er pro­jek­ter, hvor der er tænkt på tværs af etab­le­re­de or­ga­ni­sa­to­ri­ske struk­tu­rer, fag­lig­he­der og sek­to­rer – navn­lig med fo­kus på sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­ner, ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner og ngo´er om at ska­be til­bud til børn og familier.

Fon­den for­ven­ter blandt an­det og­så at se vel­vil­ligt på pro­jek­ter om de di­gi­ta­le plat­for­mes be­tyd­ning for de mind­ste børns liv og ud­vik­ling samt pro­jek­ter med fo­kus på at få de mind­ste børn me­re ud i naturen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer