Annoncespot_img

Skoleledere og lærerforening kritiserer politisk opbakning til fondsstøttede turboforløb

Intensive læringsforløb virker ikke efter hensigten, viser netop offentlig­gjorte eva­lue­ring­er. Derfor bør politikerne ændre kurs i forhold til forløbene, melder både Skole­leder­fore­ningen og Danmarks Lærer­forening. Det politiske system poster fortsat millioner af skatte­kroner i forløbene, der igang­sættes og støttes af flere danske fonde.

Claus Hjortdal
”Det er pro­ble­ma­tisk, at po­li­ti­ker­ne li­ge nu væl­ger at fo­ku­se­re så en­si­digt på en be­stemt til­gang til at løf­te ele­ver­nes fag­lig­hed. Det ta­ger tid at fin­de ud af, om et til­tag som in­ten­si­ve læ­rings­for­løb har en po­si­tiv ef­fekt. Med børn og un­ge er vir­ke­lig­he­den ik­ke så­dan, at hvis vi tryk­ker på en be­stemt knap, så vir­ker det for al­le," si­ger Claus Hjort­dal, for­mand for Skolelederforeningen.

”Et ge­ni­alt koncept.”

Be­gej­strin­gen var ik­ke til at ta­ge fejl af, da Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen (S) i sep­tem­ber sid­ste år i Al­tin­get be­skrev det in­ten­si­ve læ­rings­for­løb Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et, der støt­tes af Bi­ku­ben­fon­den og byg­ger på me­to­der­ne fra Løk­ke­fon­dens Drengeakademi.

Og i fe­bru­ar 2018 vedt­og Bør­ne- og Ung­doms­ud­val­get i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, at al­le Kø­ben­havns fol­ke­sko­ler til og med 2021 kan til­by­de for­lø­bet til bå­de pi­ger og dren­ge, der er fag­ligt ud­sat­te. En bud­get­post på 32 mil­li­o­ner kroner.

Men for­lø­be­ne ryk­ker ik­ke næv­ne­vær­digt ved ele­ver­nes fag­lig­hed. Det vi­ser net­op offent­lig­gjor­te forsk­nings­ba­se­re­de rap­por­ter ud­ar­bej­det af Tryg­fon­dens Børne­forsknings­center og Dan­marks Pæ­da­go­gi­ske Uni­ver­si­tet. For­sker­nes ned­slå­en­de kon­klu­sio­ner får nu bå­de Dan­marks Læ­rer­for­e­ning (DLF) og Skole­le­der­for­e­nin­gen til at reagere.

Je­a­net­te Sjø­berg er for­mand for undervisnings­udvalget hos Dan­marks Læ­rer­for­e­ning. Hun har fulgt de­bat­ten om in­ten­si­ve læ­rings­for­løb, som hun kal­der ”fryg­te­ligt populære”:

”For mig er det tan­ke­væk­ken­de, at in­ten­si­ve læ­rings­for­løb er ble­vet solgt på nog­le for­ud­sæt­ning­er, som ik­ke hol­der vand. Og pro­ble­met er, at for­lø­be­ne bli­ver til et qui­ck­fix. Hvis en elev bli­ver vur­de­ret ik­ke-ud­dan­nel­ses­pa­rat i 8. klas­se, så sæt­ter man ind med in­ten­si­ve læ­rings­for­løb uden at ha­ve sik­ker vi­den om, hvad det egent­lig har af be­tyd­ning. Og ud fra de ny­e­ste rap­por­ter må vi si­ge, at for­lø­be­ne ik­ke har den for­ven­te­de ef­fekt i for­hold til, hvad der tid­li­ge­re har væ­ret meldt ud. Hvad ef­ter­la­der vi så ele­ver­ne med i den si­tu­a­tion? Må­ske dyk­ker de fak­tisk bag­ef­ter, når de kom­mer til­ba­ge igen og op­le­ver, at de ik­ke kan hol­de ka­den­cen,” si­ger Je­a­net­te Sjøberg.

Skoleledere og lærerforening advarer

Rap­por­ter­ne, som Je­a­net­te Sjø­berg hen­vi­ser til, fo­ku­se­rer på de fag­li­ge ef­fek­ter af pro­gram­mer­ne Københavner­akademiet, Løkke­fondens Drenge­akademiet, Plan T og Lær for Li­vet, som al­le er igang­s­at el­ler støt­tet af dan­ske fonde.

Rap­por­ter­ne frem­hæ­ver blandt an­det, at in­ten­si­ve læ­rings­for­løb til­sy­ne­la­den­de kun har en lil­le ef­fekt på ele­ver­nes fag­lig­hed på læn­ge­re sigt, li­ge­som de for­kla­rer, at po­si­ti­ve kort­tids­ef­fek­ter kan skyl­des skæv­vridninger ind­byg­get i må­le­me­to­den. En kri­tik, der og­så tid­li­ge­re er ble­vet rejst af fle­re eksperter.

Ef­ter at ha­ve set de nye eva­lu­e­rin­ger er Claus Hjort­dal, for­mand for Skole­le­der­for­e­nin­gen, og­så be­kym­ret for, om de in­ten­si­ve læ­rings­for­løb er ble­vet for po­pu­læ­re blandt politikerne:

”Det er pro­ble­ma­tisk, at po­li­ti­ker­ne li­ge nu væl­ger at fo­ku­se­re så en­si­digt på en be­stemt til­gang til at løf­te ele­ver­nes fag­lig­hed. Det ta­ger tid at fin­de ud af, om et til­tag som in­ten­si­ve læ­rings­for­løb har en po­si­tiv ef­fekt. Med børn og un­ge er vir­ke­lig­he­den ik­ke så­dan, at hvis vi tryk­ker på en be­stemt knap, så vir­ker det for al­le. Jeg hå­ber, at de nye rap­por­ter er med til at gi­ve po­li­ti­ker­ne en re­flek­sion om, hvor dybt de skal stik­ke fin­gre­ne ned i pæ­da­go­gik og di­dak­tik. For det er alt­så ik­ke så en­kelt, som det må­ske kun­ne se ud,” si­ger Hjortdal.

Iføl­ge Je­a­net­te Sjø­berg bør po­li­ti­ker­ne gi­ve fol­ke­sko­len bed­re mu­lig­hed for at løf­te de fag­ligt ud­sat­te frem for at over­la­de ini­ti­a­ti­vet til ek­sem­pel­vis fonde:

”Det er ble­vet et pro­blem, at sko­len ik­ke har råd til at lø­se den­ne her op­ga­ve. Vi ser nu, at fon­de og an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner be­gyn­der at til­by­de de her løs­nin­ger. Det er en far­lig ud­vik­ling og en far­lig vej at gå. Og selv­om fon­de og or­ga­ni­sa­tio­ner kan træ­de til af et godt hjer­te, så er det ba­re sta­dig­væk et pro­blem. Pro­ble­met op­står, for­di der er no­get i fol­ke­sko­len, der skal æn­dres,” si­ger hun.

Politikerne holder fast

Ved at bru­ge 32 mil­li­o­ner kro­ner på et in­ten­sivt læ­rings­for­løb læg­ger Kø­ben­havns Kom­mu­ne sig på linje med re­ge­rin­gens po­li­tik. Re­ge­rin­gen har af­sat 500 mil­li­o­ner kro­ner i præ­mie til fol­ke­sko­ler, som løf­ter fag­ligt ud­for­dre­de ele­vers karakter­gennemsnit. Til det for­mål frem­hæ­ver Under­visnings­ministeriet in­ten­si­ve læ­rings­for­løb som en sær­ligt virk­nings­fuld ind­sats, der ”har vist sig at kun­ne løf­te de fag­ligt sva­ge­ste ele­ver i udskolingen.”

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de vil­le der­for ger­ne ha­ve spurgt un­der­vis­nings­mi­ni­ster, Me­re­te Ri­isa­ger, hvor­dan hun for­hol­der sig til de nye forsknings­resultater og den ef­ter­føl­gen­de kri­tik fra Skole­leder­foreningen og Dan­marks Lærer­forening. Det har dog ik­ke væ­ret mu­ligt at få et in­terview med mi­ni­ste­ren. Men mi­ni­ste­ri­et op­ly­ser, at det ude­luk­ken­de er de po­si­ti­ve kort­tids­ef­fek­ter, der lig­ger til grund for mi­ni­ste­ri­ets an­be­fa­ling af in­ten­si­ve læ­rings­for­løb – effek­ter som fle­re eks­per­ter alt­så kri­ti­se­rer for at væ­re upålidelige.

I Kø­ben­havns Kom­mu­ne sen­der Frank Jen­sen bol­den vi­de­re til sin bør­ne- og ung­doms­borg­mes­ter Jes­per Chri­sten­sen (S), som er bort­rejst. I en e-mail for­kla­rer Jes­per Chri­sten­sen, at de kø­ben­havn­ske po­li­ti­ke­re af­ven­ter yder­li­ge­re eva­lu­e­rin­ger på om­rå­det, før man even­tu­elt i for­år­et vil ju­ste­re på Københavnerakademiet.

”Vi føl­ger forsk­nin­gen på om­rå­det tæt og har og­så selv be­slut­tet, at Kø­ben­hav­nera­ka­de­mi­et ju­ste­res på bag­grund af re­sul­ta­ter­ne af vo­res egen føl­ge­forsk­ning. Det po­li­ti­ske ud­valg skal be­slut­te en ju­ste­ret mo­del i for­å­ret 2019. Det er helt nor­malt prak­sis, at vi føl­ger eva­lu­e­rin­gen og re­sul­ta­ter­ne samt til­pas­ser læ­rings­mo­del­ler­ne der­ef­ter. Vi ud­vik­ler he­le ti­den vo­res ini­tia­ti­ver, så vi kan væ­re sik­re på, at de vir­ker,” si­ger han.

Dokumentation

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer