Social investering skal give udsatte børn en afgangseksamen

Fire organisationer er gået sammen i en social investering, der skal hjælpe udsatte børn og unge med at bestå folkeskolens afgangseksamen og komme videre med en ungdomsuddannelse. Investorerne kan se frem til et afkast på op til 4,6 procent, hvis projektet lykkes, og en underskudsgaranti på knap en femtedel af deres investering.

80 an­brag­te og ud­sat­te børn og un­ge fra Aar­hus Kom­mu­ne skal i de næ­ste 10 år væ­re en del af et pro­gram, der skal klæ­de dem bed­re på til at be­stå fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve. Pres­se­fo­to: Lær for Livet

Kan tre til fi­re må­ned­li­ge mø­der med en men­tor og ad­skil­li­ge år­li­ge Lear­ning Camps be­ty­de for­skel­len på at be­stå el­ler dum­pe fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve for et ud­sat ungt men­ne­ske? Og kan det of­fent­li­ge sam­ti­dig spa­re mil­li­o­ner af kroner?

Det ved vi om 13 år, når pro­gram­pe­ri­o­den for et nyt ini­ti­a­tiv, der er ind­gå­et mel­lem Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond, Rå­det for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger i Aar­hus Kom­mu­ne, Lær for Li­vet og Lauritzen Fon­den, udløber.

De fi­re or­ga­ni­sa­tio­ner er gå­et sam­men i en så­kaldt so­ci­al in­ve­ste­ring, der skal få 80 ud­sat­te børn og un­ge fra Aar­hus Kom­mu­ne trygt ind i vok­sen­li­vet med en af­gangsek­sa­men fra folkeskolen.

”Når man får fol­ke­sko­lens af­gangsek­sa­men, så går det ge­ne­relt en bed­re i li­vet. Li­ge nu får kun tre ud af 10 ud­sat­te børn og un­ge fol­ke­sko­lens af­gangsek­sa­men,” for­tæl­ler Il­la We­strup Step­hen­sen, der er di­rek­tør i Lær for Li­vet om bag­grun­den for det nye initiativ.

Det økonomiske afkast er begrænset

Pro­gram­met, der sam­let set stræk­ker sig over 13 år, er en så­kaldt so­ci­al in­ve­ste­ring. Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og Rå­det for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger i Aar­hus Kom­mu­ne er in­ve­sto­rer­ne, og de har hver især for­plig­tet sig til at in­ve­ste­re knap 8,7 mil­li­o­ner i programmet.

Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og Rå­det for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er ik­ke sat i ver­den for at tje­ne pen­ge. De er sat i ver­den for at sky­de kon­cep­tet med so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i gang.

Il­la We­strup Step­hen­sen – Di­rek­tør, Lær for Livet

Hvis pro­gram­mets mål­sæt­nin­ger op­nås, be­ta­ler Aar­hus Kom­mu­ne pen­ge­ne til­ba­ge til de to in­ve­sto­rer. Plus et af­kast, der er af­hæn­gigt af de op­nå­e­de re­sul­ta­ter, men med et loft, så det maxi­malt kan ud­gø­re 4,6 pro­cent årligt.

Iføl­ge Il­la We­strup Step­hen­sen er for­må­let med net­op den­ne so­ci­a­le in­ve­ste­ring ik­ke at få et højt øko­no­misk af­kast for investorerne.

”Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og Rå­det for So­ci­a­le In­ve­ste­rin­ger er ik­ke sat i ver­den for at tje­ne pen­ge. De er sat i ver­den for at sky­de kon­cep­tet med so­ci­a­le in­ve­ste­rin­ger i gang. Vi hå­ber, at det her kan bli­ve en ca­se, som på sigt kan gø­re, at an­dre in­ve­sto­rer, det kun­ne væ­re en pen­sions­kas­se, kun­ne fin­de på at la­ve en so­ci­al in­ve­ste­ring som en fi­nan­si­el in­ve­ste­ring,” si­ger Il­la We­strup Stephensen.

Selv­om de to in­ve­sto­rer alt­så ik­ke kom­mer til at tje­ne man­ge pen­ge, hvis pro­gram­met lyk­kes, er de dæk­ket en smu­le ind, hvis pro­jek­tet skul­le gå i vasken.

Lauritzen Fon­den har nem­lig stil­let en un­der­skuds­ga­ran­ti på i alt fi­re mil­li­o­ner kro­ner i ud­sigt til de to or­ga­ni­sa­tio­ner, så­fremt re­sul­ta­ter­ne er min­dre suc­ces­ful­de end for­ven­tet, og Aar­hus Kom­mu­ne der­for ik­ke skal til­ba­ge­be­ta­le det in­ve­ste­re­de beløb.

Det for­tæl­ler Lauritzen Fon­dens di­rek­tør, In­ge Grønvold.

”For­hå­bent­ligt kom­mer kom­mu­nen til at be­ta­le, for­di pro­gram­met har haft den øn­ske­de ef­fekt. Men hvis det ik­ke sker, kom­mer vi til at ta­ge de fi­re mil­li­o­ner fra vo­res be­vil­lings­pul­je,” si­ger In­ge Grønvold.

Programmet kører i årevis

Det er or­ga­ni­sa­tio­nen Lær for Li­vet, der i prak­sis skal fø­re bør­ne­ne og de un­ge gen­nem pro­gram­met. Bli­ver pro­gram­met gen­nem­ført, som det er plan­lagt, får de ud­sat­te børn og un­ge stil­let en men­tor til rå­dig­hed tre til fi­re gan­ge om må­ne­den til fag­li­ge og so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter. Bør­ne­ne får sam­ti­dig mu­lig­hed for at del­ta­ge i en lang ræk­ke Lear­ning Camps – in­ten­si­ve læ­rings­for­løb – af en el­ler fle­re da­ges va­rig­hed. Den for bør­ne­ne ak­ti­ve del af pro­gram­met va­rer seks år, men de føl­ges af kom­mu­nen i de føl­gen­de fi­re år, så de­res til­væ­rel­se kan vur­de­res i for­hold til de op­sat­te måltal.

At et pro­gram kø­rer så læn­ge, er nyt for bå­de Lær for Li­vet og Lauritzen Fonden.

”Vo­res part­ner­ska­ber lø­ber nor­malt ik­ke læn­ge­re end 3 til 4 år, men jeg hå­ber, at vo­res pro­gram­mer i frem­ti­den kan få lov at kø­re i læn­ge­re pe­ri­o­der. Vi står med nog­le kom­plek­se sam­funds­ud­for­drin­ger, som vi ik­ke kan lø­se på den kor­te ba­ne,” si­ger Il­la We­strup Stephensen.

Il­la We­strup Step­hen­sen er di­rek­tør for Lær for Li­vet. Pressefoto.

Løbende succesmål

Un­der­vejs i pro­gram­met vur­de­res det, om bør­ne­ne i Lær for Li­vets for­løb, op­når de suc­ces­mål, som par­ter­ne og Aar­hus Kom­mu­ne er ble­vet eni­ge om, for at in­ve­sto­rer­ne kan få de­res pen­ge igen.

Suc­ces­må­le­ne går blandt an­det på, om bør­ne­ne ved­bli­ver at væ­re en del af pro­gram­met, om de mø­des med de­res men­tor, del­ta­ger i Lear­ning Camps, får de­res af­gangs­prø­ve og om de kom­mer i gang med en ungdomsuddannelse.

”I suc­ces­må­le­ne har vi lagt os op ad de re­sul­ta­ter, børn i Lær for Li­vet hidtil har op­nå­et. Her har ot­te ud af ti børn be­stå­et de­res af­gangsek­sa­men, men re­sul­ta­ter­ne kan dog ik­ke di­rek­te sam­men­lig­nes, da der ude­luk­ken­de har væ­ret ta­le om an­brag­te børn,” si­ger Lær for Li­vet-di­rek­tø­ren Il­la We­strup Stephensen.

Når der sta­dig er så man­ge an­brag­te og ud­sat­te børn og un­ge, der ik­ke får fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve, så er det ik­ke godt nok at gø­re det, vi plejer 

In­ge Grøn­vold – Di­rek­tør, Lauritzen Fonden

Hvor me­get pro­gram­met sam­let set kan spa­re det of­fent­li­ge Dan­mark for, hvis det lyk­kes at hjæl­pe de ud­sat­te børn og un­ge over i en ung­doms­ud­dan­nel­se er der ik­ke præ­ci­se tal på, og det kan væ­re svært at op­gø­re præ­cist. Iføl­ge Il­la We­strup Step­hen­sen er der dog ik­ke tvivl om, at det dre­jer sig om ”rig­tig man­ge penge.”

For Lauritzen Fon­den har un­der­skuds­ga­ran­tien først og frem­mest hand­let om, at fon­den ger­ne vil væ­re med til at prø­ve no­get nyt, når det dre­jer sig om ud­sat­te børn.

”Når der sta­dig er så man­ge an­brag­te og ud­sat­te børn og un­ge, der ik­ke får fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve, så er det ik­ke godt nok at gø­re det, vi ple­jer. Vi sy­nes, vi som fond, er for­plig­te­de til at gø­re no­get ved det og gø­re det på en ny må­de til gavn for bør­ne­ne og kom­mu­nens of­fent­li­ge ud­gif­ter” si­ger In­ge Grønvold.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer