Tuborgfondet øger årets uddelinger med 50 procent

Som føl­ge af et godt 2020 for Carls­berg får Tu­borg­fon­det i år fle­re pen­ge end nor­malt at de­le ud af. 2021-ud­de­lings­pulj­en er på 90 mil­li­o­ner kro­ner, og fon­den ser frem til at mod­ta­ge en mas­se an­søg­nin­ger fra un­ge og ungdomsorganisationer.

Peter Giacomello (illustration baseret på foto fra Tuborgfondet)
"Det har stor be­tyd­ning, at vi kan ud­de­le op til 90 mil­li­o­ner kro­ner i år. Der­for ser vi frem til at mod­ta­ge en mas­se an­søg­nin­ger,” si­ger Tu­borg­fon­dets se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo (Fo­to: Tuborgfondet).

Der er ik­ke no­get, der er så galt, at det ik­ke er godt for noget.

Trods cor­ona­kri­sen er Carls­berg rent øko­no­misk kom­met godt ud af 2020 – og de pæ­ne tal i Carls­bergs regn­skabs­bø­ger kom­mer nu un­ge og ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark til go­de via Tuborgfondet.

Carls­berg præ­sen­te­re­de i fe­bru­ar et års­regn­skab med et driftsover­skud på næ­sten 9,7 mil­li­ar­der kro­ner i 2020. Tu­borg­fon­det er en del af Carls­berg­fon­det, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i bryg­ge­ri­et, og i en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Tu­borg­fon­det, at Carls­bergs go­de 2020 be­ty­der, at fon­den kan øge si­ne ud­de­lin­ger i 2021 med 50 procent.

Jeg for­ven­ter og­så, at vi kom­mer til at støt­te end­nu fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der har idéer og ka­pa­ci­tet til at kø­re stør­re projekter

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

Det be­ty­der, at Tu­borg­fon­det kan en­de 2021 med at ha­ve ud­delt 90 mil­li­o­ner kro­ner mod 57,7 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og cir­ka 59 mil­li­o­ner kro­ner i bå­de 2018 og 2019.

Pen­ge­ne skal, un­der­stre­ger Tu­borg­fon­det, gå til un­ge i al­de­ren 16-30 år og ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner, der vi­ser mod og hand­le­kraft til at ska­be frem­ti­dens sam­fund og erhvervsliv.

”Det har stor be­tyd­ning, at vi kan ud­de­le op til 90 mil­li­o­ner kro­ner i år. Det be­ty­der jo, at vi kan støt­te man­ge fle­re un­ge, og at vi med vo­res pen­ge kan gø­re en stør­re for­skel for sam­fun­det og dansk er­hvervs­liv. Jeg for­ven­ter og­så, at vi kom­mer til at støt­te end­nu fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der har idéer og ka­pa­ci­tet til at kø­re stør­re pro­jek­ter. Der­for ser vi frem til at mod­ta­ge en mas­se an­søg­nin­ger,” si­ger Tu­borg­fon­dets se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Giacomello.

Or­ga­ni­sa­tio­ner med un­ge som må­l­grup­pe kan sø­ge pro­jekt­støt­te in­den for fon­dens fi­re ind­sats­om­rå­der, ar­bejds­mar­ked, en­tre­pre­nør­skab, de­mo­kra­ti og kre­a­ti­ve er­hverv, mens un­ge mel­lem 16-30 år kan sø­ge ’Drøm­me­pulj­en’ om op til 100.000 kro­ner til et pro­jekt, som ud­fø­res i fæl­les­skab med an­dre unge.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…