Tuborgfondet øger årets uddelinger med 50 procent

Som føl­ge af et godt 2020 for Carls­berg får Tu­borg­fon­det i år fle­re pen­ge end nor­malt at de­le ud af. 2021-ud­de­lings­pulj­en er på 90 mil­li­o­ner kro­ner, og fon­den ser frem til at mod­ta­ge en mas­se an­søg­nin­ger fra un­ge og ungdomsorganisationer.

Peter Giacomello (illustration baseret på foto fra Tuborgfondet)
"Det har stor be­tyd­ning, at vi kan ud­de­le op til 90 mil­li­o­ner kro­ner i år. Der­for ser vi frem til at mod­ta­ge en mas­se an­søg­nin­ger,” si­ger Tu­borg­fon­dets se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo (Fo­to: Tuborgfondet).

Der er ik­ke no­get, der er så galt, at det ik­ke er godt for noget.

Trods cor­ona­kri­sen er Carls­berg rent øko­no­misk kom­met godt ud af 2020 – og de pæ­ne tal i Carls­bergs regn­skabs­bø­ger kom­mer nu un­ge og ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark til go­de via Tuborgfondet.

Carls­berg præ­sen­te­re­de i fe­bru­ar et års­regn­skab med et driftsover­skud på næ­sten 9,7 mil­li­ar­der kro­ner i 2020. Tu­borg­fon­det er en del af Carls­berg­fon­det, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i bryg­ge­ri­et, og i en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Tu­borg­fon­det, at Carls­bergs go­de 2020 be­ty­der, at fon­den kan øge si­ne ud­de­lin­ger i 2021 med 50 procent.

Jeg for­ven­ter og­så, at vi kom­mer til at støt­te end­nu fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der har idéer og ka­pa­ci­tet til at kø­re stør­re projekter

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

Det be­ty­der, at Tu­borg­fon­det kan en­de 2021 med at ha­ve ud­delt 90 mil­li­o­ner kro­ner mod 57,7 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og cir­ka 59 mil­li­o­ner kro­ner i bå­de 2018 og 2019.

Pen­ge­ne skal, un­der­stre­ger Tu­borg­fon­det, gå til un­ge i al­de­ren 16-30 år og ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner, der vi­ser mod og hand­le­kraft til at ska­be frem­ti­dens sam­fund og erhvervsliv.

”Det har stor be­tyd­ning, at vi kan ud­de­le op til 90 mil­li­o­ner kro­ner i år. Det be­ty­der jo, at vi kan støt­te man­ge fle­re un­ge, og at vi med vo­res pen­ge kan gø­re en stør­re for­skel for sam­fun­det og dansk er­hvervs­liv. Jeg for­ven­ter og­så, at vi kom­mer til at støt­te end­nu fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der har idéer og ka­pa­ci­tet til at kø­re stør­re pro­jek­ter. Der­for ser vi frem til at mod­ta­ge en mas­se an­søg­nin­ger,” si­ger Tu­borg­fon­dets se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Giacomello.

Or­ga­ni­sa­tio­ner med un­ge som må­l­grup­pe kan sø­ge pro­jekt­støt­te in­den for fon­dens fi­re ind­sats­om­rå­der, ar­bejds­mar­ked, en­tre­pre­nør­skab, de­mo­kra­ti og kre­a­ti­ve er­hverv, mens un­ge mel­lem 16-30 år kan sø­ge ’Drøm­me­pulj­en’ om op til 100.000 kro­ner til et pro­jekt, som ud­fø­res i fæl­les­skab med an­dre unge.

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer