Tuborgfondet øger årets uddelinger med 50 procent

Som følge af et godt 2020 for Carlsberg får Tuborgfondet i år flere penge end normalt at dele ud af. 2021-uddelingspuljen er på 90 millioner kroner, og fonden ser frem til at modtage en masse ansøgninger fra unge og ungdomsorganisationer.

Peter Giacomello (illustration baseret på foto fra Tuborgfondet)
"Det har stor be­tyd­ning, at vi kan ud­de­le op til 90 mil­li­o­ner kro­ner i år. Der­for ser vi frem til at mod­ta­ge en mas­se an­søg­nin­ger,” si­ger Tu­borg­fon­dets se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo (Fo­to: Tuborgfondet).

Der er ik­ke no­get, der er så galt, at det ik­ke er godt for noget.

Trods cor­ona­kri­sen er Carls­berg rent øko­no­misk kom­met godt ud af 2020 – og de pæ­ne tal i Carls­bergs regn­skabs­bø­ger kom­mer nu un­ge og ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark til go­de via Tuborgfondet.

Carls­berg præ­sen­te­re­de i fe­bru­ar et års­regn­skab med et driftsover­skud på næ­sten 9,7 mil­li­ar­der kro­ner i 2020. Tu­borg­fon­det er en del af Carls­berg­fon­det, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i bryg­ge­ri­et, og i en pres­se­med­del­el­se op­ly­ser Tu­borg­fon­det, at Carls­bergs go­de 2020 be­ty­der, at fon­den kan øge si­ne ud­de­lin­ger i 2021 med 50 procent.

Jeg for­ven­ter og­så, at vi kom­mer til at støt­te end­nu fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der har idéer og ka­pa­ci­tet til at kø­re stør­re projekter

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

Det be­ty­der, at Tu­borg­fon­det kan en­de 2021 med at ha­ve ud­delt 90 mil­li­o­ner kro­ner mod 57,7 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og cir­ka 59 mil­li­o­ner kro­ner i bå­de 2018 og 2019.

Pen­ge­ne skal, un­der­stre­ger Tu­borg­fon­det, gå til un­ge i al­de­ren 16-30 år og ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner, der vi­ser mod og hand­le­kraft til at ska­be frem­ti­dens sam­fund og erhvervsliv.

”Det har stor be­tyd­ning, at vi kan ud­de­le op til 90 mil­li­o­ner kro­ner i år. Det be­ty­der jo, at vi kan støt­te man­ge fle­re un­ge, og at vi med vo­res pen­ge kan gø­re en stør­re for­skel for sam­fun­det og dansk er­hvervs­liv. Jeg for­ven­ter og­så, at vi kom­mer til at støt­te end­nu fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner, der har idéer og ka­pa­ci­tet til at kø­re stør­re pro­jek­ter. Der­for ser vi frem til at mod­ta­ge en mas­se an­søg­nin­ger,” si­ger Tu­borg­fon­dets se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Giacomello.

Or­ga­ni­sa­tio­ner med un­ge som må­l­grup­pe kan sø­ge pro­jekt­støt­te in­den for fon­dens fi­re ind­sats­om­rå­der, ar­bejds­mar­ked, en­tre­pre­nør­skab, de­mo­kra­ti og kre­a­ti­ve er­hverv, mens un­ge mel­lem 16-30 år kan sø­ge ’Drøm­me­pulj­en’ om op til 100.000 kro­ner til et pro­jekt, som ud­fø­res i fæl­les­skab med an­dre unge.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer