Unges nytårsønskeliste får positiv modtagelse af fonde

Flere af de fonde, som tilgodeser projekter for Danmarks ungdom, tager positivt imod de unges forslag til, hvad fondene især bør prioritere i 2023. Både Spar Nord Fonden og Egmont Fonden afviser samtidig, at fondssektoren generelt har for lidt fokus på børn og unge. ”Jeg synes faktisk, at det modsatte er tilfældet, især når man ser på sociale projekter,” siger bestyrelsesformanden i Spar Nord Fonden.

Ung­dom­sø­en midt i Øre­sund, der blev købt i 2015 af Nor­dea-fon­den og A.P. Møl­ler Fon­den som en ga­ve til den dan­ske ung­dom og si­den har få­et øko­no­misk hjælp fra fle­re fon­de, er et ek­sem­pel på et fonds­støt­tet ung­doms­pro­jekt, der bå­de har få­et man­ge un­ge ud i na­tu­ren og ind i nye fæl­les­ska­ber. (fo­to: Dit­te Valente)

Nytår­søn­ske­li­sten fra en ræk­ke ung­domsor­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark til fonds­sek­to­ren, som blev præ­sen­te­ret i årets før­ste ud­ga­ve af Fun­dats, bli­ver sær­de­les po­si­tivt mod­ta­get af en ræk­ke fonde.

Det vi­ser et rund­spør­ge, Fun­dats har fo­re­ta­get blandt fi­re af de fon­de, som på ud­de­lings­si­den har en sær­lig for­kær­lig­hed for net­op børn og unge.

De un­ges øn­sker til, hvad fon­de­ne især bør fo­ku­se­re på og pri­o­ri­te­re her i 2023, blev for­mu­le­ret af for­kvin­den i Dansk Ung­doms Fæl­les­råd Chri­sti­ne Ravn Lund, SF Ung­doms lands­for­mand Ale­xan­der Blavns­feldt, Ca­ro­li­ne Wé­gens, der er for­kvin­de i Red Bar­net Ung­dom, for­man­den for Na­tur & Ung­dom Pe­ter Ras­mus­sen og Dan­ske Gym­na­sie­e­le­vers Sam­men­slut­nings for­kvin­de Ma­de­le­i­ne Ste­en­berg Williams.

De op­for­dre­de blandt an­det fon­de­ne til at ha­ve øje for, at Dan­marks børn og un­ge be­fin­der sig i en enorm triv­selskri­se, og til at sky­de pen­ge ind i fle­re pro­jek­ter, der kan gi­ve børn og un­ge de­mo­kra­tisk dan­nel­se og glæ­den af at ind­gå i fæl­les­ska­ber, blandt an­det mens de er un­der uddannelse.

På øn­ske­sed­len stod og­så at gø­re en ind­sats for at for­hin­dre, at fle­re un­ge for­la­der ung­doms­po­li­tik, og at ani­me­re ung­dom­men til at ven­de ryg­gen til skær­me­ne og i ste­det op­le­ve glæ­den i na­tu­ren, li­ge­som man­ge gjor­de un­der coronakrisen.

Tilbageholdende med at støtte ungdomspartier

I Spar Nord Fon­den har be­sty­rel­ses­for­mand Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl nær­stu­de­ret øn­ske­sed­ler­ne med stor interesse.

”Jeg sy­nes, det er nog­le spæn­den­de dags­or­de­ner, de un­ge træk­ker frem, og de næv­ner blandt an­dre nog­le af de dags­or­de­ner, som vi i Spar Nord Fon­den al­le­re­de kig­ger me­get in­ter­es­se­ret på. Ek­sem­pel­vis støt­te­de vi i de­cem­ber pro­jek­ter ved­rø­ren­de un­ges triv­sel fra Sind og De­pres­sions­for­e­nin­gen, og tid­li­ge­re i 2022 gav vi tre sto­re forsk­nings­be­vil­lin­ger til pro­jek­ter, der vil be­ly­se, hvad der kan gø­res i for­hold til de cir­ka 50.000 un­ge, som er uden­for bå­de ud­dan­nel­ses­sy­ste­met og ar­bejds­mar­ke­det,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Spar Nord Fon­den var i sin tid én af de før­ste fon­de, der støt­te­de Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de, og iføl­ge Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl vil fon­den og­så me­get ger­ne fremad­ret­tet gi­ve pen­ge til lig­nen­de ini­ti­a­ti­ver, hvor un­ge mø­des og ska­ber relationer.

Tan­ken om at gø­re me­re på tværs af de po­li­ti­ske skel sy­nes jeg er ret interessant

Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl – Be­sty­rel­ses­for­mand, Spar Nord Fonden

Der­i­mod har be­sty­rel­ses­for­man­den umid­del­bart lidt svæ­re­re ved at fo­re­stil­le sig, at SFU-for­mand Ale­xan­der Blavns­feldts øn­ske om me­re di­rek­te støt­te til ung­doms­po­li­tisk ar­bej­de vil bli­ve imø­de­kom­met med mid­ler fra Spar Nord Fonden.

”Den me­re po­li­ti­ske del af øn­sker­ne over­ra­sker mig lidt. Umid­del­bart vil vi nok væ­re lidt til­ba­ge­hol­den­de med at gi­ve di­rek­te støt­te til ung­doms­par­ti­er. Men tan­ken om at gø­re me­re på tværs af de po­li­ti­ske skel sy­nes jeg er ret in­ter­es­sant, og jeg vil be­stemt ik­ke af­vi­se, at det vil­le væ­re no­get, vi kun­ne fin­de in­ter­es­sant at støt­te,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Han er ge­ne­relt åben for at gi­ve bør­ne- og un­ge­om­rå­det end­nu me­re op­mærk­som­hed, end det al­le­re­de har fra Spar Nord Fon­dens side.

”Jeg sy­nes, at vi hidtil har haft me­get fo­kus på at ska­be vær­di­ful­de fæl­les­ska­ber for børn og un­ge – især ef­ter, at vi for et par år si­den skær­pe­de fon­dens stra­te­gi, så fo­kus på fæl­les­ska­ber nu er kom­met end­nu stær­ke­re frem. Vi har gjort det så godt, som vi kun­ne, men vi vil helt klart ger­ne støt­te end­nu fle­re pro­jek­ter in­den for bør­ne- og un­ge­om­rå­det. Og je­res ar­ti­kel er in­ter­es­sant, for­di den pe­ger på fora og om­rå­der, hvor de un­ge sav­ner me­re op­bak­ning fra fon­de­ne, så jeg tror godt, vi kan bli­ve end­nu skar­pe­re til at ram­me dem,” si­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Spar Nord Fon­den ud­del­te i 2022 i alt 61 mil­li­o­ner kro­ner, og i år er for­vent­nin­gen at ud­de­le 70 mil­li­o­ner kroner.

”En stor del af de 70 mil­li­o­ner kro­ner, vi ser frem til at ud­de­le i 2023, vil kom­me nog­le af de pro­blem­stil­lin­ger, som de un­ge i Fun­dats’ ar­ti­kel adres­se­rer, samt fæl­les­ska­ber i øv­rigt i al­le mu­li­ge af­skyg­nin­ger til gavn,” po­in­te­r­er Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Vil i dialog med flere unge i år

Tu­borg­fon­det, hvis år­li­ge ud­de­lin­ger lig­ger på sam­me ni­veau som Spar Nord Fon­dens, har blandt an­det fo­kus på at støt­te un­ge og or­ga­ni­sa­tio­ner, der – som fon­den for­mu­le­rer det – ’styr­ker ung­dom­mens mu­lig­he­der for sam­men at ud­le­ve de­res drøm­me og hand­le­kraft til gavn for sam­fun­det og dansk erhvervsliv’.

Og da Mi­k­kel San­der, der er pro­gra­mansvar­lig i Tu­borg­fon­det, læ­ste øn­sker­ne fra de un­ge i Fun­dats, blev han glad, for­tæl­ler han. De un­ges øn­ske­sed­del er så­le­des iføl­ge Mi­k­kel San­der på fle­re må­der er ”et ek­ko af Tu­borg­fon­dets indsatsområder”.

”Der­med er det og­så om­rå­der, vi ar­bej­der med al­le­re­de, men vi ser rig­tig ger­ne fle­re go­de an­søg­nin­ger om­kring em­ner­ne i 2023, li­ge­som vi rig­tig ger­ne vil i di­a­log med end­nu fle­re un­ge­ak­tø­rer i 2023, så vi i sam­ar­bej­de kan fin­de frem til de bed­ste pro­jek­ter og ind­sat­ser,” si­ger Mi­k­kel Sander.

Vi vil rig­tig ger­ne i di­a­log med end­nu fle­re un­ge­ak­tø­rer i 2023, så vi i sam­ar­bej­de kan fin­de frem til de bed­ste pro­jek­ter og indsatser

Mi­k­kel San­der – Pro­gra­mansvar­lig, Tuborgfondet

Han un­der­stre­ger, at de­mo­kra­tisk dan­nel­se og fæl­les­ska­ber har væ­ret ind­sats­om­rå­der for Tu­borg­fon­det i man­ge år.

”Gen­nem vo­res drøm­me­pul­je støt­ter vi min­dre de­mo­kra­ti­pro­jek­ter hver ene­ste uge. Det for­ven­ter vi og­så at gø­re i 2023. Vi støt­ter ik­ke de en­kel­te ung­doms­po­li­ti­ske par­ti­er, men vi har tid­li­ge­re støt­tet pro­jek­ter, hvor fle­re ung­doms­par­ti­er er gå­et sam­men på tværs af po­li­ti­ske skel for at la­ve en sam­let vig­tig ind­sats på tværs. Den slags mod­ta­ger vi og­så ger­ne an­søg­nin­ger om­kring i frem­ti­den,” si­ger Mi­k­kel Sander.

Selv­om børn og un­ges triv­sel ge­ne­relt ik­ke er et sær­skilt ind­sats­om­rå­de for Tu­borg­fon­det, er un­ges triv­sel al­tid med i fon­dens vur­de­ring af pro­jek­ter, un­der­stre­ger den programansvarlige.

”Det sker for ek­sem­pel ved, at vi al­tid vur­de­rer stør­re pro­jek­ters ev­ne til at ind­dra­ge de un­ge i pro­jek­ter­ne, så pro­jek­ter­ne bli­ver på un­ges vil­kår og med fo­kus på un­ges be­hov. Triv­sel er og­så et ele­ment i man­ge af vo­res pro­jek­ter om­kring un­ges over­gang fra et ung­doms­liv til et ar­bejds­liv. For det er klart, at tri­ves man ik­ke som men­ne­ske på sin ud­dan­nel­se el­ler på sin ar­bejds­plads, så er der stør­re ri­si­ko for at drop­pe ud af for ek­sem­pel sit stu­die,” si­ger Mi­k­kel Sander.

Udsagn vækker genklang

Nor­dea-fon­den ud­de­ler år­ligt i stør­rel­ses­or­de­nen 500-550 mil­li­o­ner kro­ner til ’go­de liv’ in­den for sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur samt le­ga­ter til un­ges stu­di­e­op­hold uden for Dan­marks grænser.

Fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, der og­så bæ­rer di­rek­tør­ka­sket­ten i søster­fon­den Tiet­gen­fon­den, hvis fo­kus er på at få fle­re un­ge til at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se, be­to­ner be­tyd­nin­gen af at lyt­te til de un­ges øn­sker. Og han glæ­der sig bå­de over, at de un­ge har få­et ta­le­tid og over ind­hol­det i de ads­purg­te un­ges nytårsønskeliste.

Hvad en­ten, det hand­ler om støt­te til de­mo­kra­tisk en­ga­ge­ment, til cy­kel­sta­ti­ver el­ler til at kom­me me­re ud i det fri, så er Nor­dea-fon­den klar til dialog

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-fonden

”Ud­sag­ne­ne fra de un­ge væk­ker i høj grad genklang og gen­ken­del­se hos os i Nor­dea-fon­den, og vi vil in­vi­te­re al­le de un­ge til at ta­ge fat i os. Hvad en­ten, det hand­ler om støt­te til de­mo­kra­tisk en­ga­ge­ment, til cy­kel­sta­ti­ver el­ler til at kom­me me­re ud i det fri, så er Nor­dea-fon­den klar til di­a­log,” un­der­stre­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen i en mail til Fundats.

I Eg­mont Fon­den, der støt­ter børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner og har som stra­te­gisk mål­sæt­ning dels at re­du­ce­re læ­ring­s­ulig­he­den for børn og un­ge, dels at re­du­ce­re fra­fal­det fra ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne, be­teg­ner im­pa­ct­chef Hei­di Sø­ren­sen øn­sker­ne fra de un­ge som ”bå­de go­de og rimelige”.

”Øn­sker­ne kom­mer ik­ke bag på mig, idet de kred­ser me­get om pro­ble­mer, som vi og­så i Eg­mont Fon­den be­skæf­ti­ger os med. Vi ar­bej­der for, at al­le un­ge skal kun­ne gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se. I de ind­sat­ser fyl­der bå­de triv­sel, ind­dra­gel­se og del­ta­gel­se en del. Vi me­ner, at børn og un­ge har vig­tig vi­den at bi­dra­ge med bå­de i for­hold til de­res egen ud­vik­ling og sam­fun­dets som hel­hed. Der­for sæt­ter vi børn og un­ge i cen­trum og ska­ber for­an­dring for og med den en­kel­te,” si­ger Hei­di Sørensen.

Hun un­der­stre­ger, at Eg­mont Fon­den har en am­bi­tion om sy­ste­ma­tisk at ind­dra­ge børn og un­ge, og at fon­den al­tid ar­bej­der for, at børn og un­ges stem­mer og per­spek­ti­ver høres.

”Vo­res mål om, at al­le un­ge skal gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se i 2030, hand­ler og­så rig­tig me­get om triv­sel, for ud­dan­nel­ses­chan­cer og triv­sel hæn­ger tæt sam­men. Der­med hand­ler me­get af det, vi al­le­re­de støt­ter, og­så om triv­sel,” un­der­stre­ger hun.

Eg­mont Fon­den ud­del­te sid­ste år 100 mil­li­o­ner kro­ner, og for­vent­nin­gen i fon­den er at lan­de på sam­me ud­de­lings­ni­veau i 2023.

Stigende fokus på børn og unge

Det er ik­ke Hei­di Sø­ren­sens op­fat­tel­se, at fon­de­ne i Dan­mark ge­ne­relt i for høj grad til­go­de­ser an­søg­nin­ger og pro­jek­ter for voks­ne og til­sva­ren­de har for lidt fo­kus på Dan­marks børn og unge.

”I den del af fonds­sek­to­ren og det fag­li­ge felt, som vi er en del af, er der et stort fo­kus på børn og un­ge. Det er min vur­de­ring, at der ge­ne­relt i fonds­sek­to­ren, men og­så po­li­tisk, er sti­gen­de fo­kus på børn og un­ge, hvil­ket kun er po­si­tivt. Sam­ti­dig er det vig­tigt, at det øge­de fo­kus på helt små børn de se­ne­ste man­ge år, som vi og­så har væ­ret med til, ik­ke må bli­ve på be­kost­ning af de un­ge i de al­der­s­klas­ser, som I har talt med. Så når vi adres­se­rer at få børn og un­ge godt vi­de­re, hand­ler det om al­le al­dre – li­ge fra, de er ny­fød­te, til de er un­ge voks­ne,” un­der­stre­ger Hei­di Sørensen.

Det er min vur­de­ring, at der ge­ne­relt i fonds­sek­to­ren, men og­så po­li­tisk, er sti­gen­de fo­kus på børn og un­ge, hvil­ket kun er positivt

Hei­di Sø­ren­sen – Im­pa­ct­chef, Eg­mont Fonden

Hel­ler ik­ke Mi­cha­el Sla­ven­sky Da­hl fra Spar Nord Fon­den op­le­ver, at fonds­sek­to­ren ge­ne­relt kig­ger for lidt i de un­ges retning.

”Jeg sy­nes fak­tisk, at det mod­sat­te er til­fæl­det, især når man ser på so­ci­a­le pro­jek­ter, hvor børn og un­ge fyl­der rig­tig me­get. Som et ek­sem­pel tal­te jeg for ny­lig med en for­e­ning, der ar­bej­der med pro­jek­ter for al­le al­ders­grup­per. De­res op­le­vel­se er, at der er mas­ser af fon­de, som er in­ter­es­se­re­de i at støt­te pro­jek­ter for børn og un­ge samt for dem, der er på ar­bejds­mar­ke­det. Det, som den på­gæl­den­de for­e­ning der­i­mod sav­ner, er at få støt­te til pro­jek­ter for æl­dre og pen­sio­ni­ster, hvor triv­sel ef­ter cor­o­na er et vok­sen­de pro­blem,” si­ger Spar Nord Fon­dens bestyrelsesformand.

Han til­fø­jer, at han sy­nes, det er helt be­ret­ti­get, at Spar Nord Fon­den og en ræk­ke an­dre fon­de fo­ku­se­rer me­get på børn og unge.

”For­di de pro­ble­mer, de har med fæl­les­ska­ber og triv­sel, kan bå­de ha­ve lang­sig­te­de ef­fek­ter på sam­fun­det ge­ne­relt og for de en­kel­te per­so­ner, hvor pro­ble­mer­ne ri­si­ke­rer at føl­ge dem gen­nem he­le li­vet,” un­der­stre­ger Mi­cha­el Sla­ven­sky Dahl.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer