BRFfonden bygger sit andet håndværkskollegium i Herning

BRFfonden har indgået aftale med Herning Kommune om byggeri af håndsværkskollegium med 70 boliger. ”Vi vil skabe fornyet stolthed om håndværksfagene,” siger fondens direktør, Kristian May.

Svanekevej, Herning
Det nye kol­le­gie skal lig­ge på en grund på Sva­ne­ke­vej i tæt for­bin­del­se med er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne på Her­nings­holm Er­hvervs­sko­le & Gymnasier.

Ef­ter pla­ner­ne bli­ver før­ste spa­destik ta­get til BRF­fon­dens før­ste hånds­værks­kol­le­gi­um i Hor­sens i be­gyn­del­sen af det nye år.

Men al­le­re­de nu kan fon­den of­fent­lig­gø­re pla­ce­rin­gen af kol­le­gi­um num­mer to ud af fo­re­lø­big tre kol­le­gi­er for am­bi­tiø­se hånd­vær­ke­re un­der uddannelse.

”Jeg er til­freds og stolt over pro­jek­tet med hånd­værks­kol­le­gi­et, som skal op­fø­res i Her­ning. I Her­ning be­gyn­der me­re end 2.000 un­ge men­ne­sker hvert år på en ud­dan­nel­se, og det er helt af­gø­ren­de, at de un­ge, der vil gå hånd­vær­ker­vej­en, får op­ti­ma­le mu­lig­he­der for at ud­fol­de de­res ev­ner og ta­lent, og det vil pro­jek­tet her i den grad støt­te op om,” si­ger Her­nings borg­me­ster Lars Krarup i en pres­se­med­del­el­se for BRFfonden.

Pro­jekt­pla­ner­ne blev man­dag den 7. de­cem­ber god­kendt af Øko­no­mi- og Er­hverv­s­ud­val­get i Her­ning Kom­mu­ne og BRF­fon­den vil nu in­ve­ste­re et tre­cif­ret mil­li­onbe­løb i pro­jek­tet, som hånd­værks­mæs­sigt og ar­ki­tek­to­nisk bli­ver et byg­ge­ri i topkva­li­tet, skri­ver fon­den i pressemeddelelsen.

”Vi vil ska­be for­ny­et stolt­hed om hånd­værks­fa­ge­ne og en må­de at gø­re det på, er at sik­re de bed­ste ram­mer for dem, der ud­fø­rer frem­ti­dens bo­li­ger og byg­ge­ri. Ved at byg­ge hånd­værks­kol­le­gi­er sen­der vi et klart sig­nal om at gi­ve hånd­vær­ket den pre­sti­ge og an­er­ken­del­se, som det fortje­ner, så fle­re un­ge men­ne­sker fin­der det in­ter­es­sant at bli­ve hånd­vær­ker,” ud­ta­ler BRF­fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kri­sti­an May.

Hånd­værks­kol­le­gi­et i Her­ning kom­mer til at be­stå af cir­ka 70 bo­li­ger til 84 be­bo­e­re. Des­u­den vil der væ­re un­der­vis­nings­fa­ci­li­te­ter med til­hø­ren­de værk­ste­der, fæl­les­a­re­a­ler og for­stan­der­bo­lig. Hånd­værks­kol­le­gi­et i Her­ning for­ven­tes at stå fær­digt og væ­re klar til ind­flyt­ning i 2024.

BRF­fon­den blev op­rin­de­ligt stif­tet med det for­mål at dri­ve BRF­kre­dit, men i 2014 gav Er­hvervs­sty­rel­sen til­la­del­se til, at fon­den kun­ne sæl­ge re­al­kre­dit­sel­ska­bet til Jy­ske Bank. Si­den har fon­den ik­ke haft erhvervsaktiviteter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer