BRFfonden vil etablere ’Fonden for Håndværkskollegier’

Fondsledelsen i BRFfonden forventer inden længe at udbyde sit første kollegiebyggeri i arkitektkonkurrence. Det skal bygges i Horsens og ejerskabet kommer til at ligge i en ny fond stiftet til formålet. I Horsens Kommune glæder man sig over det kommende hånd­værks­kol­legie.

BRFfonden – volumenstudier
"Med kol­le­gi­er­ne vil vi væ­re med til at sik­re en hånd­værks­mæs­sig kom­pe­ten­ce i sam­fun­det," si­ger di­rek­tør i BRF­fon­den, Kri­sti­an May. Her­over en il­lu­stra­tion af fon­dens vo­lu­menstu­di­er af byggeriet.

En nystif­tet fond bli­ver mod­ta­ger af BRF­fon­dens kom­men­de ud­de­lin­ger. Den nye fonds navn bli­ver ‘Fon­den for Hånd­værks­kol­le­gi­er’, og den skal eje og dri­ve de kol­le­gi­er, som BRF­fon­dens be­sty­rel­se for­ven­ter at byg­ge in­den­for en årrække.

BRF­fon­den er klar til at ud­by­de en ar­ki­tekt­kon­kur­ren­ce på ca. 80 stu­den­ter­bo­li­ger, så snart fon­den har for­hand­let kø­bet af en byg­ge­grund på plads.

”Med kol­le­gi­er­ne vil vi væ­re med til at sik­re en hånd­værks­mæs­sig kom­pe­ten­ce i sam­fun­det. Der­u­d­over er det vo­res be­sked­ne am­bi­tion, at de men­ne­sker, der ar­bej­der med byg­ge­ri kan få et løft un­der de­res ud­dan­nel­se i kraft af at de kol­le­gi­er, vi byg­ger, ik­ke ale­ne er et sted, hvor de kan sove og spi­se, men og­så er et sted hvor de kan mod­ta­ge ud­dan­nel­se," si­ger di­rek­tør i BRF­fon­den, Kri­sti­an May.

Han for­tæl­ler, at de nye byg­ge­ri­er skal in­de­hol­de værk­ste­der, hvor de stu­de­ren­de kan ar­bej­de med pro­jek­ter in­den­for de­res hånd­værks­fag. For­mand for BRF­fon­dens be­sty­rel­se un­der­stre­ger, at de nye kol­le­gi­er på fle­re om­rå­der kom­mer til at sæt­te helt nye stan­dar­der for kol­le­gie-tra­di­tio­nen i Danmark:

”Det er vig­tigt, at det ik­ke er kol­le­gi­er som kun tje­ner til op­be­va­ring om nat­ten. Vi tæn­ker kol­le­gi­er i en bre­de­re sam­men­hæng, som og­så in­de­bæ­rer un­ge men­ne­skers dan­nel­se. Der skal bo en for­stan­der på kol­le­gi­et, som skal væ­re de­res for­bil­le­de. Som ge­lej­der dem gen­nem de­res un­ge år, og som in­spi­re­rer dem til an­det end li­ge præ­cis de­res hånd­værk. For­stan­de­ren skal med­vir­ke til at ska­be so­ci­a­le sam­men­hæn­ge. Der­for skal der hel­ler ik­ke væ­re me­re end ca. 80 be­bo­e­re, for­di det så sta­dig kan fø­les som et hjem og ik­ke som en in­sti­tu­tion,” si­ger Lars Munch.

Den nye kol­le­gie­fond ka­pi­ta­li­se­res pas­sen­de af fon­den, så vi bå­de kan byg­ge kol­le­gi­er af me­get høj kva­li­tet, og så vi kan dri­ve dem i en pe­ri­o­de. Det be­ty­der, at vi for­ven­ter ret sto­re ud­de­lin­ger i de kom­men­de år.

Lars Munch – Be­sty­rel­ses­for­mand, BRFfonden

BRF­fon­den har en lik­vid for­mue på cir­ka 2 mil­li­ar­der kro­ner og hav­de for 2018 hen­sat 100.000 mio. kr. på uddelingsrammen.

”Den nye kol­le­gie­fond ka­pi­ta­li­se­res pas­sen­de af fon­den, så vi bå­de kan byg­ge kol­le­gi­er af me­get høj kva­li­tet, og så vi kan dri­ve dem i en pe­ri­o­de. Det be­ty­der, at vi for­ven­ter ret sto­re ud­de­lin­ger i de kom­men­de år," si­ger Lars Munch.

Kærkomment projekt i Horsens

Fon­den har som led i sin stra­te­gi­pro­ces un­der­søgt, hvor det er hen­sigts­mæs­sigt at pla­ce­re hånds­værks­kol­le­gi­er for der­ved at til­træk­ke un­ge, som el­lers vil­le ha­ve svært ved at få den slags ud­dan­nel­ser på grund af pro­ble­mer med boligmangel.

Det er pla­nen, at før­ste kol­le­gi­um skal byg­ges på en grund ejet af DSB i Hor­sens Kom­mu­ne. Kom­mu­nen har der­for ik­ke væ­ret di­rek­te in­vol­ve­ret i pro­jek­tet. Men da kol­le­gi­et får kon­se­kven­ser for blandt an­det tra­fik­ken i om­rå­det, har der dog væ­ret lø­se drøf­tel­ser mel­lem fonds­le­del­sen og kommunen.

For Hor­sens Kom­mu­ne er det et kærkom­ment pro­jekt, som pas­ser godt med kom­mu­nens ud­vik­lings­pla­ner på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, for­tæl­ler By- og Hav­ne­ud­vik­lings­chef, Jes­per Gemmer.

”Vi for­sø­ger at styr­ke vo­res ima­ge som ud­dan­nel­ses­by, så som kom­mu­ne sy­nes vi selv­føl­ge­lig, at det er en rig­tig god idé at byg­ge kol­le­gi­er. Vi ar­bej­der på at sam­le nog­le af vo­res ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner i by­en og plan­læg­ger at la­ve en ny stor cam­pus. Så vi vil ger­ne ha­ve kol­le­gi­er og ung­doms­bo­li­ger ned i det om­rå­de, hvor vi plan­læg­ger at la­ve en un­der­vis­nings­ma­ski­ne på mel­lem 70.000 og 80.000 kva­drat­me­ter,” si­ger han.

I den nye cam­pus på kom­mu­nens grund skal væ­re plads til op mod 8.000 stu­de­ren­de, for­tæl­ler Jes­per Gemmer.

”BRF­fon­den har pla­ner om at læg­ge sig i slip­strøm­men af det pro­jekt med de­res idéer. Og det sy­nes by­en er en rig­tig god ting,” si­ger Jes­per Gemmer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer