Fond bag håndværkskollegium i Roskilde til trecifret millionbeløb

Det tredje og sidste af de kollegier, som BRFfonden har besluttet at opføre målrettet unge i gang med en håndværksuddannelse, kommer til at ligge i Roskilde. Målet er ifølge fondsdirektør Kristian May at være med til at løse et stort samfundsproblem og udvikle en ungdomskultur blandt de kommende håndværkere.

Hånd­værks­kol­le­gi­et bli­ver op­ført i det nye Hal 12-kvar­ter på Mu­si­con mel­lem er­hvervs­sko­ler­ne på Pul­sen og Mu­si­cons kul­tu­rel­le cen­trum. Her får 84 un­ge op­ti­ma­le ram­mer for ud­dan­nel­se og udvikling.

Fon­den for Hånd­værks­kol­le­gi­er, som er stif­tet og øko­no­misk un­der­støt­tet af BRF­fon­den, har net­op ind­gå­et af­ta­le med Roskil­de Kom­mu­ne om, at der skal op­fø­res et kol­le­gi­um for un­ge un­der ud­dan­nel­se i hånd­værks­fag i en ny by­del lidt uden for Roskilde.

Med Roskil­de By­rå­ds god­ken­del­se af pro­jek­tet og un­der­skri­vel­sen af en af­ta­le om ud­vik­ling af pro­jek­tet er den geo­gra­fi­ske pla­ce­ring der­med fal­det på plads for det tred­je og sid­ste af de hånd­værks­kol­le­gi­er, som BRF­fon­dens be­sty­rel­se i 2016 be­slut­te­de at etab­le­re for­delt med to i Jyl­land og et på Sjælland.

Det før­ste af kol­le­gi­er­ne kom­mer til at lig­ge i Hor­sens, hvor før­ste spa­destik til byg­ge­ri­et net­op er ble­vet ta­get, mens kol­le­gi­um num­mer to bli­ver op­ført i Herning.

Kol­le­gi­et i Roskil­de kom­mer til at lig­ge i den så­kald­te Mu­si­con-by­del og bli­ver na­bo til blandt an­det Roskil­de Tek­ni­ske Sko­le og Roskil­de Festi­val Højskole.

Fon­den for Hånd­værks­kol­le­gi­er blev stif­tet af BRF­fon­den i 2019 med det for­mål at eje og dri­ve de tre kol­le­gi­er.

Vi hå­ber og­så me­get, at vi med kol­le­gi­er­ne kan med­vir­ke til at høj­ne pre­sti­gen i at ta­ge en erhvervsuddannelse

Kri­sti­an May – Di­rek­tør, BRF­fon­den og Fon­den for Håndværkskollegier

Kri­sti­an May, der er di­rek­tør for bå­de BRF­fon­den og Fon­den for Hånd­værks­kol­le­gi­er, op­ly­ser, at det end­nu er svært at si­ge, præ­cis hvor pro­jek­tet i Roskil­de lan­der rent øko­no­misk – blandt an­det for­di den grund, som kol­le­gi­et skal lig­ge på, end­nu ik­ke er købt. Fon­den har dog med den ind­gå­e­de af­ta­le sik­ret sig for­købs­ret på grun­den, når den kom­mer i udbud.

”I run­de tal en­der pro­jek­tet in­klu­si­ve grund­køb på cir­ka 300 mil­li­o­ner kro­ner, og det sam­me er ram­men for kol­le­gi­er­ne i Hor­sens og Her­ning. Så i alt reg­ner jeg med, at vi bru­ger cir­ka én mil­li­ard kro­ner på at etab­le­re de tre hånd­værks­kol­le­gi­er,” si­ger Kri­sti­an May til Fundats.

Medvirker til at løse samfundsproblem

Kol­le­gi­et i Roskil­de får li­ge­som de to jy­ske hånd­værks­kol­le­gi­er plads til 84 hånd­værkslær­lin­ge, som vil få glæ­de af helt sær­li­ge værk­steds­fa­ci­li­te­ter og fæl­les­a­re­a­ler i høj byg­ge­mæs­sig kvalitet.

”He­le tan­ken og det al­men­nyt­ti­ge sig­te bag kol­le­gi­er­ne er, at vi vil ger­ne adres­se­re og væ­re med til at lø­se det sam­fund­spro­blem, at for få un­ge væl­ger at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se blandt an­det in­den for byg­ge­ri. Vi hå­ber, at vi med byg­ge­ri­er­nes kva­li­tet samt de fæl­les­a­re­a­ler og værk­ste­der, kol­le­gi­er­ne kom­mer til at in­de­hol­de, kan med­vir­ke til at un­der­støt­te fag­lig­he­den og ud­vik­le en ung­dom­skul­tur, hvor sidst­nævn­te er no­get af dét, man i dag sav­ner på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. Og vi hå­ber og­så me­get, at vi med kol­le­gi­er­ne kan med­vir­ke til at høj­ne pre­sti­gen i at ta­ge en er­hverv­s­ud­dan­nel­se,” un­der­stre­ger Kri­sti­an May.

Nu sæt­ter vi end­nu en so­lid streg un­der, at Roskil­de er en helt cen­tral uddannelsesby.

To­mas Bred­dam – Borg­me­ster, Roskil­de Kommune

Han er­ken­der sam­ti­dig, at der skal an­det og me­re end at­trak­ti­ve bo­li­ger til for at lø­se én af ti­dens sto­re ud­for­drin­ger i det dan­ske samfund.

”Der skal bo om­kring 84 un­ge på hvert af de tre kol­le­gi­er, og der­med si­ger det sig selv, at vi ik­ke med kol­le­gie­byg­ge­ri­er­ne lø­ser pro­ble­met med, at for få ud­dan­ner sig in­den for hånd­værks­fa­ge­ne. Dét vil væ­re naivt at fo­re­stil­le sig. Men vi med­vir­ker til at lø­se pro­ble­met, og der er en lang tids­ho­ri­sont på pro­jek­ter­ne, hvil­ket be­ty­der, at det fak­tisk er man­ge un­ge men­ne­sker, som gen­nem åre­ne kom­mer til at bo på de tre kol­le­gi­er. I for­hold til de ini­ti­a­ti­ver, der el­lers igang­sæt­tes for at lø­se det­te sam­fund­spro­blem, glæ­der vi os over, at vi gør no­get, hvor ef­fek­ten for­hå­bent­lig kan spre­des som rin­ge i van­det,” si­ger Kri­sti­an May.

En stor dag for Roskilde

Roskil­des so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske borg­me­ster To­mas Bred­dam be­teg­ne­de det som ”en stor dag for ud­vik­lin­gen af Mu­si­con og for Roskil­de Kom­mu­ne”, da han og Kri­sti­an May for­le­den un­der­skrev pro­jek­t­ud­vik­lings­af­ta­len ved­rø­ren­de kollegiet.

”Nu sæt­ter vi end­nu en so­lid streg un­der, at Roskil­de er en helt cen­tral ud­dan­nel­ses­by. Her til­by­der vi go­de mu­lig­he­der til al­le un­ge, uan­set hvil­ken ret­ning man væl­ger. Jeg glæ­der mig over, at der bli­ver gjort no­get sær­ligt for vo­res kom­men­de ge­ne­ra­tion af hånd­vær­ke­re, som vi har så me­get brug for,” lød det fra To­mas Breddam.

Hvis Fon­den for Hånd­værks­kol­le­gi­er som for­ven­tet kø­ber den ud­valg­te grund i Roskil­de ef­ter of­fent­ligt ud­bud, kan dø­re­ne til kol­le­gi­et sand­syn­lig­vis slås op for be­bo­er­ne i be­gyn­del­sen af 2027.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer