Forsker: Fondsaftale om Børneriget er skoleeksempel i partnering

Partnerskabsaftalen om Børneriget mellem Ole Kirks Fond og Region Hovedstaden er kørt lige efter teoribogen om partnering. Det vurderer professor i offentligt-privat samarbejde på CBS, som har gennemgået aftalen for Nyhedsbrevet Danmarks Fonde. Fonden bidrager løbende med ressourcer til projektstyring og tager medansvar for at opfylde en bred for­målsparagraf om verdensklasse baseret på patienternes behov. Det er samtidig disse ambi­tio­ner, der fik Elsass Fonden til at donere et center for cerebral parese på det nye bør­ne­hospital.

Børneriget

Den 28. ju­ni 2016 skrev Ole Kirks Fond un­der på at be­ta­le næ­sten en tred­je­del af skatte­borg­er­nes reg­ning på 2 mil­li­ar­der kr. for et nyt bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn. Men un­der­skrif­ten på be­vil­lingen til re­gio­nens byg­ge­bud­get var ik­ke blot en stor do­na­tion fra en al­men­nyt­tig og vel­gø­rende fond. Det var sam­ti­dig ind­led­nin­gen på et åre­langt sam­ar­bej­de ba­se­ret på en af­tale­tekst, der er et sko­le­ek­sem­pel på et byg­ge­part­ner­skab mel­lem en of­fent­lig og en pri­vat aktør.

Det me­ner pro­fes­sor i of­fent­ligt-pri­vat sam­ar­bej­de, Chri­sti­na Tvar­nø, fra juri­disk in­sti­tut ved CBS.

”I for­hold til den fag­li­ge te­o­ri, der fin­des om den­ne ty­per part­ner­skabs­af­ta­ler, som vi kal­der for part­ne­ring, så le­ver den­ne af­ta­le i høj grad op til in­ten­tio­ner­ne om at sam­ar­bej­de om et pro­jekt,” si­ger hun.

Chri­sti­na Tvar­nø har for Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de gen­nem­gå­et pa­ra­graf­fer­ne i den ni si­der lan­ge af­ta­le mel­lem Re­gion Ho­ved­sta­den og Ole Kirks Fond om re­a­li­se­ring af et nyt hos­pital til børn, un­ge og fø­de­n­de på Rigs­ho­spi­ta­let – Børneriget.

”Det før­ste jeg no­te­rer mig er, at fon­den sik­rer sig, at de pen­ge den til­de­ler, bli­ver brugt i over­ens­stemmelse med den fun­dats og den ud­de­lings­po­li­tik, den er bun­det af. Det an­ta­ger jeg lig­ger i af­ta­lens cen­tra­le for­måls­be­stem­mel­se,” si­ger Chri­sti­na Tvarnø.

Ingen kravspecifikation

I af­ta­lens for­måls­be­stem­mel­se står bl.a., at ho­spi­ta­let skal sæt­te nye stan­dar­der for fremti­dens be­hand­ling og forsk­ning. Det skal væ­re ver­dens­klas­se og byg­ge­ri­et skal ’først som sidst’ ta­ge høj­de for bør­ne­nes og fa­mi­li­er­nes behov.

”Det er me­get ka­rak­te­ri­stisk for part­ne­ring-af­ta­ler, at man byg­ger ef­ter be­hov og ik­ke ef­ter krav­spe­ci­fi­ka­tio­ner. Det er rig­tig flot, at de ik­ke gør det, for det er he­le es­sen­sen i part­ner­skabs­aftaler. I tra­di­tio­nel­le kon­trak­ter vil­le man ik­ke se den slags for­mu­le­rin­ger. Men den­ne af­ta­le er ba­se­ret på fæl­les­skab, hvor par­ter­ne sam­ar­bej­der om at op­nå ver­dens­klas­se, og hvor ram­men er fo­ku­se­ret på pa­tien­ter­nes be­hov. Det be­ty­der, at der lig­ger no­get ek­stra i af­ta­len, som man ik­ke vil­le få i et rent of­fent­ligt byg­ge­ri,” si­ger Chri­sti­na Tvarnø.

Det har net­op væ­ret hen­sig­ten med af­ta­len at til­fø­re pro­jek­tet ek­stra kva­li­tet via sam­ar­bej­det, for­kla­rer di­rek­tør i Ole Kirks Fond, Ca­ro­li­ne Heering.

”Vi tror på, at der ved at Re­gio­nen, Rigs­ho­spi­ta­let og Ole Kirks Fond en­ga­ge­rer kom­pe­ten­cer og res­sour­cer i sam­ar­bej­det, op­står sy­ner­gi­er, der be­ri­ger pro­jek­tet på en ny må­de. Sam­ar­bejds­aftalen er skre­vet med det­te for øje og for­plig­ter par­ter­ne til at re­a­li­se­re vi­sio­nen gen­nem he­le pro­jekt­pe­ri­o­den uaf­hæn­gig af en even­tu­el po­li­ti­ske agen­da i en gi­ven valg­pe­ri­o­de,” si­ger hun.

Til­gan­gen til sam­ar­bej­det be­ty­der og­så at den vær­di, fon­den til­fø­rer pro­jek­tet, er me­re end de 613,5 mio. kr., som fon­den for­plig­ter sig til, hvis for­må­let med af­ta­len realiseres.

”Fon­den le­ve­rer bå­de pen­ge­ne, men der­u­d­over bi­dra­ger fon­den med pro­jekt­res­sour­cer i og med, at den del­ta­ger i sty­re- og pro­jekt­grup­per­ne. Det ser man ik­ke i en al­min­de­lig bygge­aftale. For det in­de­bæ­rer nog­le ek­stra for­plig­tel­ser, som ik­ke lig­ger i det, vi kal­der bag­grunds­ret­ten, som er ba­se­ret på køb og le­ve­ring af en be­stemt ydel­se. Det vil si­ge, at fon­den ta­ger et me­dansvar for, at for­måls­pa­ra­graf­fen bli­ver op­fyldt,” si­ger Chri­sti­na Tvarnø.

Bør­ne­ri­get skal stå klar i 2024 og den lan­ge og om­fat­ten­de in­vol­ve­ring i gen­nem­fø­rel­sen af pro­jek­tet in­de­bæ­rer og­så en ny ar­bejds­form in­ter­nt i fon­den, for­kla­rer Ca­ro­li­ne Heering.

”Bør­ne­ri­get er på grund af sin stør­rel­se og kom­plek­si­tet en ny ty­pe pro­jekt for Ole Kirks Fond. Der­for har det væ­ret vig­tigt for os at fin­de et or­ga­ni­sa­to­risk se­tup, der brin­ger vo­res in­ter­ne kom­pe­ten­cer bedst mu­ligt i spil i for­hold til at bi­dra­ge til, at pro­jek­tets vi­sion kan re­a­li­se­res. Af den grund har vi og­så etab­le­ret en in­tern sty­re­grup­pe med del­ta­gel­se fra Le­go A/S, Le­go Fon­den, Kirk­bi og Ole Kirks Fond, så vi har nem ad­gang til vi­den om f.eks.byggeri, de­sign og ik­ke mindst le­gens be­tyd­ning for børn og un­ge,” si­ger fondsdirektøren.

Byg­ge­pro­jek­tet er or­ga­ni­sa­to­risk for­ank­ret i Re­gion Ho­ved­sta­den, som va­re­ta­ger byg­her­re­rollen. Fon­den stil­ler med to re­præ­sen­tan­ter i pro­jekt­sty­re­grup­pen, som er an­svar­lig for, at be­slut­nin­ger­ne fø­res ud i li­vet i lø­bet af byg­ge­ri­ets for­skel­li­ge faser.

Konsensus og tvistløsningsmodel

Fon­den er og­så re­præ­sen­te­ret i den ad­mi­ni­stra­ti­ve sty­re­grup­pe, som lø­ben­de drøf­ter al­le væ­sent­li­ge spørgs­mål om re­a­li­se­ring af pro­jek­tet. Sty­re­grup­pens be­slut­nin­ger træf­fes ef­ter kon­sensusprin­cip blandt med­lem­mer­ne, som ud­over fon­den be­står af re­præ­sen­tan­ter for re­gio­nens di­rek­tion, ho­spi­tals­di­rek­tø­ren og Rigs­ho­spi­ta­lets pro­jek­t­di­rek­tør, Bent Ottesen.

Fon­den har fle­re for­be­hold og be­tin­gel­ser i af­ta­len, som har til hen­sigt at sik­re, at de hø­je am­bi­tio­ner i pro­jek­tet og­så bli­ver re­a­li­se­ret i prak­sis. Ek­sem­pel­vis kun­ne fon­den ha­ve truk­ket sig, hvis re­gio­nen ef­ter ud­bud­det af ar­ki­tekt­kon­kur­ren­cen valg­te et pro­jekt, som ef­ter fon­dens vur­de­ring, ik­ke le­ve­de op til am­bi­tio­ner­ne om at ska­be et ver­dens­klas­se­ho­spi­tal, der ta­ger ud­gangs­punkt i pa­tien­ter­nes og de på­rø­ren­des behov.

”Jeg sy­nes, de for­står at for­de­le den po­li­ti­ske og øko­no­mi­ske ri­si­ko, der kan væ­re i pro­jek­tet. Hvis der op­står pro­ble­mer, som skyl­des Re­gions­rå­dets po­li­tik, så er det klart at an­sva­ret lig­ger der, og fon­den kan træk­ke sig ud. Men er det en ude­frakom­men­de år­sag, så ta­ger de det op i fæl­les­skab, og ser hvor­dan de kan lø­se det ud fra for­måls­pa­ra­graf­fen. De byg­ger alt­så en suc­ces­siv af­ta­le­for­hand­ling ind i pro­jek­tet og det er net­op og­så li­ge ef­ter bo­gen i for­hold til part­ne­ring-af­ta­ler,” si­ger Chri­sti­na Tvarnø.

I sid­ste en­de har fon­den mu­lig­hed for at træk­ke de­le af sit til­sagn om med­fi­nan­si­e­ring. For ek­sem­pel hvis re­gio­nen er skyld i væ­sent­li­ge for­sin­kel­ser, el­ler ’hvis det øko­no­mi­ske re­sul­tat af ud­bud af byg­ge­op­ga­ven nød­ven­dig­gør væ­sent­li­ge æn­drin­ger af pro­jek­tets funk­tio­na­li­tet,’ som in­de­bæ­rer at for­må­let ik­ke kan op­nås. Men in­den da skal en lang ræk­ke løsnings­mulig­heder væ­re for­søgt, for­kla­rer pro­fes­sor Chri­sti­na Tvarnø.

”I af­ta­len er ind­byg­get en tvist­løs­nings­mo­del, hvor de he­le ti­den sø­ger at lø­se kon­flik­ten så tæt på pro­ble­met som mu­ligt. Og til sidst er der så mu­lig­hed for en vold­gifts­af­gø­rel­se, hvil­ket og­så er helt ef­ter bo­gen. Jeg er me­get im­po­ne­ret, og man må si­ge at par­ter­ne er klædt ret godt på i for­hold til sam­ar­bej­det,” si­ger hun.

Elsass Fonden: En drøm går i opfyldelse

I sid­ste må­ned of­fent­lig­gjor­de El­sass Fon­den sin do­na­tion på 23,5 mio. kr. til et na­tio­nalt og in­ter­na­tio­nalt vi­dens- og be­hand­lings­cen­ter in­den for ce­re­bral pa­re­se på Bør­ne­ri­get. Det er den stør­ste do­na­tion til et en­kelt pro­jekt i El­sass Fon­dens hi­sto­rie, og her var de grund­læg­gende tan­ker og over­ord­ne­de for­mål med Bør­ne­ri­get helt af­gø­ren­de for beslutningen.

”CP-cen­tret kun­ne så­dan set lig­ge an­dre ste­der, men her var der et match med de tan­ker, som Ole Kirks Fond, Rigs­ho­spi­ta­let og Re­gion Ho­ved­sta­den har gjort sig. Det pas­se­de per­fekt med vo­res vær­di­sæt, der hand­ler om at ska­be et sted i ver­dens­klas­se, hvor bør­ne­ne er i cen­trum i mod­sæt­ning til det tra­di­tio­nel­le ho­spi­talsvæ­sen, hvor spe­ci­a­ler­ne jo er i cen­trum,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i El­sass Fon­den, Pe­ter Lindegaard.

En stor del af pen­ge­ne skal gå til en bør­ne­ven­lig, støjfri MR-scan­ner, som kan scan­ne hur­ti­gere og med la­ve­re strå­ledo­sis. Fon­den har et øn­ske om, at al­le børn – især dem der er for tid­ligt født – bli­ver scan­net uden at bli­ve be­dø­vet først. Der­u­d­over skal der byg­ges to ambu­la­torier og et træningsrum.

”Op­fø­rel­sen og in­dret­nin­gen af en CP-kli­nik på Bør­ne­ri­get er en gam­mel drøm, der går i op­fyl­del­se for os. Vi sy­nes, der er be­hov for, at den se­ne­ste vi­den på om­rå­det bli­ver an­vendt over for bør­ne­ne. Og da det jo er en me­get lil­le syg­dom i for­hold til så man­ge an­dre syg­dom­me, så kan det væ­re svært at ha­ve spe­ci­al­vi­den i 98 kom­mu­ner,” si­ger Pe­ter Lindegaard.

Am­bi­tio­nen er at ska­be størst mu­lig sam­men­hæng mel­lem CP-cen­tret, forsk­nin­gen på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og El­sass In­sti­tut­tet. El­sass Fon­den har ind­gå­et sin af­ta­le om drift og in­dret­ning af cen­tret med Rigs­ho­spi­ta­let. For­må­let er at sik­re klar­hed om, hvad fon­den og ho­spi­ta­let hver især skal bi­dra­ge med.

”Vi har sik­ret os, at Rigs­ho­spi­ta­let er med, for­di det er vig­tigt for os, at kli­nik­ken bli­ver be­mandet, så­dan at der og­så om seks år er enig­hed om, at der og­så skal væ­re læ­ger og syge­plejersker på cen­tret. Af­ta­len gør, at det er me­get klart, hvad vi kom­mer med – vi kom­mer med hardwa­re og in­dret­ning, og der­u­d­over fi­nan­si­e­rer vi en pro­fes­sor, en forsk­nings­as­sistent og nog­le ph.d.-studerende. Der­u­d­over kom­mer vi med en mas­se vi­den og know-how fra El­sass In­sti­tut­tet i sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet,” si­ger Pe­ter Lindegaard.

I Dan­mark er der ca. 10.000 men­ne­sker med ce­re­bral pa­re­se (spa­stisk lam­mel­se). Med ca. 150 nye til­fæl­de hvert år for­ven­ter cen­tret at ha­ve ca. 400 kon­sul­ta­tio­ner år­ligt. CP er en hjer­ne­skade, som i 90 pct. af til­fæl­de­ne op­står un­der gravi­di­te­ten, og i 10 pct. af til­fæl­de­ne i for­bindelse med fødslen.

 

Om af­ta­len mel­lem Ole Kirks Fond og Re­gion Hovedstaden

Part­ner­skabs­af­ta­len mel­lem Ole Kirks Fond og Re­gion Ho­ved­sta­den er ba­se­ret på lø­ben­de for­hand­ling in­den for ram­men af en mål­sæt­ning om at sæt­te nye stan­dar­der med fo­kus på bru­ger­nes behov

Af­ta­lens for­måls­for­mu­le­ring A2:
”Par­ter­ne er eni­ge om, at der ved Rigs­ho­spi­ta­let op­fø­res et Nyt Ho­spi­tal til børn, un­ge og fø­de­n­de med ud­gangs­punkt i for­a­na­ly­sen. Ho­spi­ta­let skal sæt­te nye stan­dar­der for frem­ti­dens be­hand­ling og ple­je, forsk­ning og ud­dan­nel­se. Ho­spi­ta­let skal op­fø­res som et byg­ge­ri, der i et fa­mi­lie­cen­tre­ret sam­spil mel­lem ar­ki­tek­tur og drift først som sidst ta­ger høj­de for bar­nets, den un­ges, den fø­de­n­des og de­res fa­mi­li­ers be­hov. Det nye ho­spi­tal skal væ­re i ver­dens­klas­se og fort­sat va­re­ta­ge funk­tio­nen som Re­gio­nens højt spe­ci­a­li­se­re­de ho­spi­tal for børn, un­ge og fø­de­n­de. Som re­fe­ren­ce for ni­veau­et hen­vi­ses blandt an­det til Roy­al Children’s Ho­spi­tal i Mel­bour­ne, Australien.

For­be­hold og be­tin­gel­ser for fonden
Fon­den ta­ger me­dansvar for op­fyl­del­se af for­må­let og af­ta­len for­de­ler den øko­no­mi­ske og po­li­ti­ske risiko.

E 1. For fon­den er det en for­ud­sæt­ning for be­vil­ling af til­skud til pro­jek­tet, at for­må­let i hen­hold til punkt A2 ef­ter fon­dens op­fat­tel­se kan op­fyl­des fuldt ud ved det pro­jekt, som væl­ges ef­ter den un­der D nævn­te pro­jekt­kon­kur­ren­ce. Når fon­den har be­kræf­tet det­te, er fon­dens til­sagn om med­fi­nan­si­e­ring af pro­jek­tet in­den for den i pkt. C an­giv­ne øko­no­mi­ske tids­ram­me bin­den­de, dog med for­be­hold af pkt. E3.”

E 3. Fon­den er ik­ke plig­tig til at re­ser­ve­re de un­der pkt. C nævn­te mid­ler i til­fæl­de af, at re­a­li­se­rin­gen af det i Pkt. A2 be­skrev­ne for­mål for­sin­kes væ­sent­ligt (…) og re­gio­nen bæ­rer an­sva­ret for den­ne forsinkelse. (…)”

E 4. Fon­den er end­vi­de­re be­ret­ti­get til at und­la­de at fo­re­ta­ge yder­li­ge­re be­ta­lin­ger, hvis det øko­no­mi­ske re­sul­tat af ud­bud af byg­ge­op­ga­ven nød­ven­dig­gør væ­sent­li­ge æn­drin­ger af pro­jek­tets funk­tio­na­li­tet i for­hold til de i for­a­na­ly­sen be­skrev­ne pa­ra­me­tre for kva­li­tet, der in­de­bæ­rer, at for­må­let i pkt. A 2 ik­ke kan opfyldes..(..)”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer