Realdania: Vigtigt både at holde nuværende skibe oven vande og sætte nye skibe i søen

Re­al­da­nia bi­dra­ger med 175 mil­li­o­ner kro­ner for at af­bø­de virk­nin­ger­ne af cor­ona­kri­sen. Det sker med 60 mil­li­o­ner til at hol­de hån­den un­der pro­jek­ter, som tid­li­ge­re har få­et støt­te, og en pul­je på 115 mil­li­o­ner til un­der­støt­tel­se af bæ­re­dyg­tig­hed i for­bin­del­se med ny­byg­ge­ri­er og renove­rin­ger. Selv­om 2020 iføl­ge Re­al­da­ni­as di­rek­tør Jes­per Ny­gård lig­ner et ”elen­digt år,” fast­hol­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning sin for­vent­ning til årets ud­de­lings­ni­veau.

Byggeri (foto: Steffen Stamp / Realdania)
Re­al­da­nia bi­dra­ger med sin nye ind­sats til, at de man­ge byg­­ge- og an­lægs­pro­jek­ter, der sæt­tes i gang, fort­sat kan ha­ve et kli­ma­fo­kus (fo­to: St­ef­fen Stamp / Re­al­da­nia)

Filan­tro­pi­ske spil­le­re har en sær­lig for­plig­tel­se til at vi­se sam­funds­sind i svæ­re ti­der. Så­dan ly­der det fra ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård i for­bin­del­se med, at for­e­nin­gen har be­slut­tet at sky­de 175 mil­li­o­ner kro­ner ind i be­stræ­bel­ser­ne på at af­bø­de virk­nin­ger­ne af cor­ona­kri­sen i Dan­mark.

Der sker med en to­stren­get ind­sats, som dels hand­ler om at bru­ge 60 mil­li­o­ner kro­ner på at hol­de hån­den un­der en ræk­ke af de nød­li­den­de pro­jek­ter, som Re­al­da­nia tid­li­ge­re har støt­tet. Dels op­ret­tes der en ny pul­je på 115 mil­li­o­ner kro­ner til at sik­re bæ­re­dyg­tig­hed og un­der­støt­tel­se af FN´s ver­dens­mål, når kom­mu­ner og an­dre ak­tø­rer med ud­gangs­punkt i stram­me an­lægs­bud­get­ter skal i gang med at byg­ge og renove­re.

Men med er­fa­ring fra fi­nanskri­sen i 2007-2009 væl­ger vi at væ­re stra­te­gi­loy­a­le.

Jes­per Ny­gård – di­rek­tør, Re­al­da­nia

”Det op­ta­ger os rig­tig me­get at få hju­le­ne i gang igen, og vi vil gø­re, hvad vi kan, for at bi­dra­ge til sam­fun­det. Jeg an­er­ken­der fuldt ud, at no­gen me­ner, at når ver­den er af la­ve, bur­de vi støt­te så bredt som mu­ligt og til­go­de­se al­le mu­li­ge pro­jek­ter, som mang­ler pen­ge. Men med er­fa­ring fra fi­nanskri­sen i 2007-2009 væl­ger vi at væ­re stra­te­gi­loy­a­le. Der­for sat­ser vi på pro­jek­ter, in­den for hvil­ke vi har vo­res ker­ne­kom­pe­ten­cer, så vi kan bi­dra­ge med bå­de pen­ge og vi­den – og i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion er vi­den li­ge så vig­tig som pen­ge,” si­ger Jes­per Ny­gård til Fun­dats.

Tabene svinger

Med be­slut­nin­gen om at bru­ge i alt 175 mil­li­o­ner kro­ner på de cor­o­­na-re­la­te­re­­de ind­sat­ser er der sat en ram­me for cir­ka en tred­je­del af Re­al­da­ni­as for­ven­te­de 2020-ud­­de­lin­­ger. Jes­per Ny­gård kal­ku­le­rer så­le­des – li­ge­som til­fæl­det var ved årets start – med, at Re­al­da­nia i alt i 2020 vil de­le mel­lem 500 og 600 mil­li­o­ner kro­ner ud.

”Vi ple­jer at si­ge, at når vi har et al­min­de­ligt år, de­ler vi 500-600 mil­li­o­ner kro­ner ud. Har vi et rig­tig godt år, de­ler vi me­re ud – og har vi et dår­ligt år, kan det godt væ­re, vi de­ler min­dre ud. Li­ge nu lig­ner 2020 et elen­digt år, men til trods for det fast­hol­der vi, at vi hå­ber og for­ven­ter at de­le 500-600 mil­li­o­ner kro­ner ud, og det sy­nes jeg fak­tisk er me­get ge­ne­røst set i for­hold til, at det lig­ner et af de dår­lig­ste år i man­ge, man­ge år,” si­ger Jes­per Ny­gård.

I 2019 for­ven­te­de Re­al­da­nia ved årets start et til­sva­ren­de ud­de­lings­ni­veau. Ik­ke de­sto min­dre end­te det for­gang­ne år med, at der blev delt yder­li­ge­re 600 mil­li­o­ner kro­ner ud som føl­ge af sær­de­les go­de af­kast på in­ve­ste­rin­ger­ne. For øje­blik­ket ty­der ik­ke me­get på, at 2020 kan bli­ve en til­sva­ren­de øko­no­misk sol­strå­le­hi­sto­rie.

”Om vi en­der på de 500-600 mil­li­o­ner kro­ner, el­ler om det bli­ver min­dre el­ler me­re, af­hæn­ger af, hvad der sker re­sten af året. For kort tid si­den hav­de vi et tab i om­eg­nen af tre mil­li­ar­der kro­ner – for en uge si­den var ta­bet hal­ve­ret og lå i om­eg­nen af 1,5 mil­li­ar­der. Tin­ge­ne svin­ger i øje­blik­ket i en så­dan grad, at det er umu­ligt at spå om frem­ti­den,” un­der­stre­ger Jes­per Ny­gård.

Lap skroget, inden du sætter nye skibe i søen

De 60 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter, som tid­li­ge­re har få­et øko­no­misk støt­te fra Re­al­da­nia, er delt op i to po­ser med pen­ge: Der er af­sat 50 mil­li­o­ner kro­ner til ud­for­dre­de pro­jek­ter, som er ramt af alt fra af­lys­nin­ger til for­sin­kel­ser og pro­ble­mer med fi­nan­si­e­ring, og 10 mil­li­o­ner kro­ner i en pul­je, som kul­­tur- og op­le­vel­ses­in­sti­tu­tio­ner ef­ter som­mer­fe­ri­en kan sø­ge fra til at af­hol­de ar­ran­ge­men­ter, når det igen bli­ver mu­ligt at by­de pu­bli­kum in­den­for.

– Hvor­for be­græn­ser I mod­ta­ger­ne af støt­te til pro­jek­ter og in­sti­tu­tio­ner, som tid­li­ge­re har få­et støt­te fra Re­al­da­nia? Kan man ik­ke fo­re­stil­le sig, at der qua cor­ona­kri­sen net­op er end­nu stør­re brug for hjælp blandt pro­jek­ter og in­sti­tu­tio­ner, som ik­ke tid­li­ge­re har få­et øko­no­mi­ske hånds­ræk­nin­ger?

”Selv­om man har man­ge pen­ge, er der græn­ser for, hvad man kan. Be­lært af vo­res me­get, me­get kla­re er­fa­rin­ger fra fi­nanskri­sen er vo­res fo­kus i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion på pro­jek­ter, som vi tid­li­ge­re har fun­det støt­te­vær­di­ge, for­di de har kva­li­tet og er med til at brin­ge livskva­li­tet til dan­sker­ne. Man­ge af dis­se pro­jek­ter har vi al­le­re­de brugt hund­re­der af mil­li­o­ner kro­ner på, og det vil væ­re dybt sør­ge­ligt, hvis de for­svin­der. Den grund­læg­gen­de fi­lo­so­fi er: Når du har nog­le ski­be med hul i skro­get, så start med at lap­pe skro­get, før du sæt­ter nye ski­be i sø­en,” si­ger Jes­per Ny­gård.

Han næv­ner som ek­sem­pel, at det kan væ­re en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en sam­ar­bejds­part­ner, som sid­der med en stor fly­reg­ning fra en fored­rags­hol­der, der skul­le ha­ve væ­ret til Dan­mark i april.

Inspireret af ‘Building Back Better’-tankegangen

Den an­den pul­je på 115 mil­li­o­ner kro­ner er der­i­mod pri­mært må­l­ret­tet nye sam­ar­bejds­part­ne­re. Pulj­en kal­des ‘Sam­men om bæ­re­dyg­tig­hed’ og har som for­mål at un­der­støt­te bæ­re­dyg­tig­hed i for­bin­del­se med kom­men­de in­ve­ste­rin­ger i ny­byg­ge­ri og renove­rin­ger.

På den må­de gav­ner byg­ge­sa­ger­ne bå­de be­skæf­ti­gel­se, sam­fund­s­ø­ko­no­mi og den grøn­ne om­stil­ling.

Jes­per Ny­gård – di­rek­tør, Re­al­da­nia

”Byg­ge­ri­et bli­ver helt sik­kert en del af løs­nin­gen i for­hold sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, og sek­to­ren spil­ler sam­ti­dig en nøg­lerol­le i for­hold til at nå de kli­ma­mål, vi har sat os i Dan­mark. Der er der­for et åbent vin­due, som vi ger­ne vil bi­dra­ge til, at vi kan ud­nyt­te ved at tæn­ke de to ting sam­men. På den må­de gav­ner byg­ge­sa­ger­ne bå­de be­skæf­ti­gel­se, sam­fund­s­ø­ko­no­mi og den grøn­ne om­stil­ling,” si­ger Jes­per Ny­gård.

Han be­teg­ner den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion som ”år­hund­re­dets mu­lig­hed for at træf­fe de rig­ti­ge valg i for­hold til bæ­re­dyg­tig­hed, kli­ma og im­ple­men­te­ring af ver­dens­mål.”

”Der­med gør vi bå­de no­get for at hol­de de ski­be, vi har i sø­en, i li­ve og tæt­te, men og­så en stor ind­sats for at sæt­te nye ski­be i sø­en med mak­si­mal sam­funds­nyt­te,” si­ger Jes­per Ny­gård.

In­spira­tio­nen er hen­tet i FN-til­­­gan­­gen kal­det ‘Bu­il­ding Ba­ck Bet­ter’, hvor man i kølvan­det på for ek­sem­pel na­tur­ka­ta­stro­fer og pan­de­mi­er har en am­bi­tion om at ud­vik­le og genop­byg­ge sam­fund på en ny, me­re ho­li­stisk og me­re lang­tids­hold­bar må­de.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.