Realdania: Vigtigt både at holde nuværende skibe oven vande og sætte nye skibe i søen

Realdania bidrager med 175 millioner kroner for at afbøde virkningerne af coronakrisen. Det sker med 60 millioner til at holde hånden under projekter, som tidligere har fået støtte, og en pulje på 115 millioner til understøttelse af bæredygtighed i forbindelse med nybyggerier og renoveringer. Selvom 2020 ifølge Realdanias direktør Jesper Nygård ligner et ”elendigt år,” fastholder den filantropiske forening sin forventning til årets uddelingsniveau.

Byggeri (foto: Steffen Stamp / Realdania)
Re­al­da­nia bi­dra­ger med sin nye ind­sats til, at de man­ge byg­ge- og an­lægs­pro­jek­ter, der sæt­tes i gang, fort­sat kan ha­ve et kli­ma­fo­kus (fo­to: St­ef­fen Stamp / Realdania)

Filan­tro­pi­ske spil­le­re har en sær­lig for­plig­tel­se til at vi­se sam­funds­sind i svæ­re ti­der. Så­dan ly­der det fra ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia Jes­per Ny­gård i for­bin­del­se med, at for­e­nin­gen har be­slut­tet at sky­de 175 mil­li­o­ner kro­ner ind i be­stræ­bel­ser­ne på at af­bø­de virk­nin­ger­ne af cor­ona­kri­sen i Danmark.

Der sker med en to­stren­get ind­sats, som dels hand­ler om at bru­ge 60 mil­li­o­ner kro­ner på at hol­de hån­den un­der en ræk­ke af de nød­li­den­de pro­jek­ter, som Re­al­da­nia tid­li­ge­re har støt­tet. Dels op­ret­tes der en ny pul­je på 115 mil­li­o­ner kro­ner til at sik­re bæ­re­dyg­tig­hed og un­der­støt­tel­se af FN´s ver­dens­mål, når kom­mu­ner og an­dre ak­tø­rer med ud­gangs­punkt i stram­me an­lægs­bud­get­ter skal i gang med at byg­ge og renovere.

Men med er­fa­ring fra fi­nanskri­sen i 2007-2009 væl­ger vi at væ­re strategiloyale.

Jes­per Ny­gård – di­rek­tør, Realdania

”Det op­ta­ger os rig­tig me­get at få hju­le­ne i gang igen, og vi vil gø­re, hvad vi kan, for at bi­dra­ge til sam­fun­det. Jeg an­er­ken­der fuldt ud, at no­gen me­ner, at når ver­den er af la­ve, bur­de vi støt­te så bredt som mu­ligt og til­go­de­se al­le mu­li­ge pro­jek­ter, som mang­ler pen­ge. Men med er­fa­ring fra fi­nanskri­sen i 2007-2009 væl­ger vi at væ­re stra­te­gi­loy­a­le. Der­for sat­ser vi på pro­jek­ter, in­den for hvil­ke vi har vo­res ker­ne­kom­pe­ten­cer, så vi kan bi­dra­ge med bå­de pen­ge og vi­den – og i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion er vi­den li­ge så vig­tig som pen­ge,” si­ger Jes­per Ny­gård til Fundats.

Tabene svinger

Med be­slut­nin­gen om at bru­ge i alt 175 mil­li­o­ner kro­ner på de cor­o­na-re­la­te­re­de ind­sat­ser er der sat en ram­me for cir­ka en tred­je­del af Re­al­da­ni­as for­ven­te­de 2020-ud­de­lin­ger. Jes­per Ny­gård kal­ku­le­rer så­le­des – li­ge­som til­fæl­det var ved årets start – med, at Re­al­da­nia i alt i 2020 vil de­le mel­lem 500 og 600 mil­li­o­ner kro­ner ud.

”Vi ple­jer at si­ge, at når vi har et al­min­de­ligt år, de­ler vi 500-600 mil­li­o­ner kro­ner ud. Har vi et rig­tig godt år, de­ler vi me­re ud – og har vi et dår­ligt år, kan det godt væ­re, vi de­ler min­dre ud. Li­ge nu lig­ner 2020 et elen­digt år, men til trods for det fast­hol­der vi, at vi hå­ber og for­ven­ter at de­le 500-600 mil­li­o­ner kro­ner ud, og det sy­nes jeg fak­tisk er me­get ge­ne­røst set i for­hold til, at det lig­ner et af de dår­lig­ste år i man­ge, man­ge år,” si­ger Jes­per Nygård.

I 2019 for­ven­te­de Re­al­da­nia ved årets start et til­sva­ren­de ud­de­lings­ni­veau. Ik­ke de­sto min­dre end­te det for­gang­ne år med, at der blev delt yder­li­ge­re 600 mil­li­o­ner kro­ner ud som føl­ge af sær­de­les go­de af­kast på in­ve­ste­rin­ger­ne. For øje­blik­ket ty­der ik­ke me­get på, at 2020 kan bli­ve en til­sva­ren­de øko­no­misk solstrålehistorie.

”Om vi en­der på de 500-600 mil­li­o­ner kro­ner, el­ler om det bli­ver min­dre el­ler me­re, af­hæn­ger af, hvad der sker re­sten af året. For kort tid si­den hav­de vi et tab i om­eg­nen af tre mil­li­ar­der kro­ner – for en uge si­den var ta­bet hal­ve­ret og lå i om­eg­nen af 1,5 mil­li­ar­der. Tin­ge­ne svin­ger i øje­blik­ket i en så­dan grad, at det er umu­ligt at spå om frem­ti­den,” un­der­stre­ger Jes­per Nygård.

Lap skroget, inden du sætter nye skibe i søen

De 60 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter, som tid­li­ge­re har få­et øko­no­misk støt­te fra Re­al­da­nia, er delt op i to po­ser med pen­ge: Der er af­sat 50 mil­li­o­ner kro­ner til ud­for­dre­de pro­jek­ter, som er ramt af alt fra af­lys­nin­ger til for­sin­kel­ser og pro­ble­mer med fi­nan­si­e­ring, og 10 mil­li­o­ner kro­ner i en pul­je, som kul­tur- og op­le­vel­ses­in­sti­tu­tio­ner ef­ter som­mer­fe­ri­en kan sø­ge fra til at af­hol­de ar­ran­ge­men­ter, når det igen bli­ver mu­ligt at by­de pu­bli­kum indenfor. 

– Hvor­for be­græn­ser I mod­ta­ger­ne af støt­te til pro­jek­ter og in­sti­tu­tio­ner, som tid­li­ge­re har få­et støt­te fra Re­al­da­nia? Kan man ik­ke fo­re­stil­le sig, at der qua cor­ona­kri­sen net­op er end­nu stør­re brug for hjælp blandt pro­jek­ter og in­sti­tu­tio­ner, som ik­ke tid­li­ge­re har få­et øko­no­mi­ske håndsrækninger?

”Selv­om man har man­ge pen­ge, er der græn­ser for, hvad man kan. Be­lært af vo­res me­get, me­get kla­re er­fa­rin­ger fra fi­nanskri­sen er vo­res fo­kus i den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion på pro­jek­ter, som vi tid­li­ge­re har fun­det støt­te­vær­di­ge, for­di de har kva­li­tet og er med til at brin­ge livskva­li­tet til dan­sker­ne. Man­ge af dis­se pro­jek­ter har vi al­le­re­de brugt hund­re­der af mil­li­o­ner kro­ner på, og det vil væ­re dybt sør­ge­ligt, hvis de for­svin­der. Den grund­læg­gen­de fi­lo­so­fi er: Når du har nog­le ski­be med hul i skro­get, så start med at lap­pe skro­get, før du sæt­ter nye ski­be i sø­en,” si­ger Jes­per Nygård.

Han næv­ner som ek­sem­pel, at det kan væ­re en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en sam­ar­bejds­part­ner, som sid­der med en stor fly­reg­ning fra en fored­rags­hol­der, der skul­le ha­ve væ­ret til Dan­mark i april.

Inspireret af ‘Building Back Better’-tankegangen

Den an­den pul­je på 115 mil­li­o­ner kro­ner er der­i­mod pri­mært må­l­ret­tet nye sam­ar­bejds­part­ne­re. Pulj­en kal­des ‘Sam­men om bæ­re­dyg­tig­hed’ og har som for­mål at un­der­støt­te bæ­re­dyg­tig­hed i for­bin­del­se med kom­men­de in­ve­ste­rin­ger i ny­byg­ge­ri og renoveringer.

På den må­de gav­ner byg­ge­sa­ger­ne bå­de be­skæf­ti­gel­se, sam­fund­s­ø­ko­no­mi og den grøn­ne omstilling.

Jes­per Ny­gård – di­rek­tør, Realdania

”Byg­ge­ri­et bli­ver helt sik­kert en del af løs­nin­gen i for­hold sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en, og sek­to­ren spil­ler sam­ti­dig en nøg­lerol­le i for­hold til at nå de kli­ma­mål, vi har sat os i Dan­mark. Der er der­for et åbent vin­due, som vi ger­ne vil bi­dra­ge til, at vi kan ud­nyt­te ved at tæn­ke de to ting sam­men. På den må­de gav­ner byg­ge­sa­ger­ne bå­de be­skæf­ti­gel­se, sam­fund­s­ø­ko­no­mi og den grøn­ne om­stil­ling,” si­ger Jes­per Nygård. 

Han be­teg­ner den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion som ”år­hund­re­dets mu­lig­hed for at træf­fe de rig­ti­ge valg i for­hold til bæ­re­dyg­tig­hed, kli­ma og im­ple­men­te­ring af verdensmål.”

”Der­med gør vi bå­de no­get for at hol­de de ski­be, vi har i sø­en, i li­ve og tæt­te, men og­så en stor ind­sats for at sæt­te nye ski­be i sø­en med mak­si­mal sam­funds­nyt­te,” si­ger Jes­per Nygård.

In­spira­tio­nen er hen­tet i FN-til­gan­gen kal­det ‘Bu­il­ding Ba­ck Bet­ter’, hvor man i kølvan­det på for ek­sem­pel na­tur­ka­ta­stro­fer og pan­de­mi­er har en am­bi­tion om at ud­vik­le og genop­byg­ge sam­fund på en ny, me­re ho­li­stisk og me­re lang­tids­hold­bar måde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer