Industriens Fond: Erhvervslivet får ikke nok ud af data

Dansk er­hvervs­liv kan styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen, hvis virk­som­he­der­ne bli­ver bed­re til at ud­nyt­te eg­ne og ek­ster­ne da­ta. Det vil In­du­stri­ens Fond ger­ne bi­dra­ge til med en ny te­maind­kal­del­se om da­ta­dre­vet vækst.

Thomas Hofman-Bang
”Da­ta fin­des overalt. Men dansk er­hvervs­liv får ik­ke nok ud af de da­ta. Det vil vi ger­ne æn­dre på, så end­nu fle­re virk­som­he­der får ud­nyt­tet eg­ne og ek­ster­ne da­ta til at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen og ska­be bed­re el­ler helt nye for­ret­nings­mo­del­ler,” si­ger adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hof­­man-Bang (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

Dan­ske virk­som­he­der kan øge de­res vækst­mu­lig­he­der, hvis de bli­ver bed­re til at ud­nyt­te da­ta på den rig­ti­ge måde.

Det er bag­grun­den for en ny te­maind­kal­del­se, som In­du­stri­ens Fond op­for­drer små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der til at kom­me med pro­jek­tidée­er til.

”Da­ta fin­des overalt. Men dansk er­hvervs­liv får ik­ke nok ud af de da­ta. Det vil vi ger­ne æn­dre på, så end­nu fle­re virk­som­he­der får ud­nyt­tet eg­ne og ek­ster­ne da­ta til at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen og ska­be bed­re el­ler helt nye for­ret­nings­mo­del­ler,” ud­ta­ler adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hof­­man-Bang i en pressemeddelelse.

Selv­om bå­de ty­pen af da­ta og ar­bej­det med at be­hand­le da­ta kan væ­re me­get for­skel­ligt fra virk­som­hed til virk­som­hed, så er der og­så fæl­lesnæv­ne­re – blandt an­det i for­hold til da­ta­mo­den­hed, på­pe­ger fonden.

”Groft skå­ret, så ser vi to over­ord­ne­de ind­sat­ser for­an os. Den ene hand­ler om at få mo­ti­ve­ret de virk­som­he­der, der ik­ke ar­bej­der ret me­get med da­ta. De skal få blik for mu­lig­he­der­ne og ru­stes med kom­pe­ten­cer, me­to­der og værk­tø­jer til at ind­sam­le og om­sæt­te eg­ne da­ta til go­de pro­duk­ter, ser­vi­cey­del­ser og pro­ces­ser. Den an­den over­ord­ne­de ind­sats hand­ler om de virk­som­he­der, som har ta­get sto­re skridt al­le­re­de. De skal bli­ve end­nu bed­re og ind­tæn­ke end­nu fle­re da­ta­kil­der, da­ta­kryds og ana­ly­se­tek­no­lo­gi­er i for­ret­nin­gen,” for­tæl­ler Tho­mas Hof­­man-Bang og un­der­stre­ger at po­ten­ti­a­ler­ne er kæm­pe­sto­re uan­set den en­kel­te virk­som­heds nu­væ­ren­de modenhedsniveau.

”Da­ta­dre­vet vækst kan ska­bes på man­ge for­skel­li­ge må­der, og man be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis at genop­fin­de den dy­be tal­ler­ken. Nog­le gan­ge hand­ler det om at hæ­ve blik­ket og kig­ge sig om­kring. For ek­sem­pel kan er­fa­rin­ger hen­tes i ud­lan­det, hvor der og­så sker me­get in­den for di­gi­ta­li­se­ring og databehandling.”

Ingen beløbsramme fastsat

Fon­den har ik­ke af­sat et be­stemt be­løb til den nye te­maind­kal­del­se, for øn­sket er at hol­de dø­ren åben for bå­de de helt små pro­jek­tidéer og de me­get sto­re indsatser.

"Helt ge­ne­relt hå­ber vi, at folk sø­ger ud fra li­ge net­op den idé, som de me­ner kan gø­re en po­si­tiv for­skel. Og, som føl­ge der­af, at de an­sø­ger om det be­løb, som de vur­de­rer, at det kræ­ver for at re­a­li­se­re am­bi­tio­ner­ne i pro­jek­tidéen. In­gen an­søg­nin­ger skal be­græn­ses el­ler præ­ges af en be­stemt ram­me på for­hånd. Med an­søg­nin­gen i hån­den kan vi så ar­bej­de vi­de­re med idéen i fæl­les­skab – og­så hvis det kræ­ver ju­ste­rin­ger i det sam­le­de an­søg­nings­be­løb," si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Han pe­ger på, at der kan lig­ge en me­get stor sig­nal­vær­di i at fast­sæt­te en ram­me. Må­ske skræm­mes små pro­jek­tidéer væk af et even­tu­elt højt be­løb, og om­vendt kan det væ­re at sto­re sats­nin­ger af­skræk­kes af en for­holds­vis lil­le ramme.

Sam­let set, hen over he­le 2020, sig­ter In­du­stri­ens Fond ef­ter at de­le cir­ka en kvart mil­li­ard ud. Men der øre­mær­kes alt­så ik­ke et be­stemt be­løb til temaindkaldelsen.

Med te­maind­kal­del­sen om da­ta­dre­vet vækst vil In­du­stri­ens Fond sær­ligt styr­ke små og mel­lem­sto­re virk­som­he­ders ar­bej­de med data.

”Må­let er at få skabt nog­le pro­jek­ter, der flyt­ter en mas­se virk­som­he­der og styr­ker de­res kon­kur­ren­ce­ev­ne. Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser for, hvor­dan en pro­jek­tidé kan se ud. Men først og frem­mest hand­ler det om at ska­be po­si­tiv im­pact og vækst. Det er det vig­tig­ste,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang i pressemeddelelsen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…