Annoncespot_img

Industriens Fond: Erhvervslivet får ikke nok ud af data

Dansk erhvervsliv kan styrke konkurrenceevnen, hvis virksomhederne bliver bedre til at udnytte egne og eksterne data. Det vil Industriens Fond gerne bidrage til med en ny temaindkaldelse om datadrevet vækst.

Thomas Hofman-Bang
”Da­ta fin­des overalt. Men dansk er­hvervs­liv får ik­ke nok ud af de da­ta. Det vil vi ger­ne æn­dre på, så end­nu fle­re virk­som­he­der får ud­nyt­tet eg­ne og ek­ster­ne da­ta til at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen og ska­be bed­re el­ler helt nye for­ret­nings­mo­del­ler,” si­ger adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hof­man-Bang (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

Dan­ske virk­som­he­der kan øge de­res vækst­mu­lig­he­der, hvis de bli­ver bed­re til at ud­nyt­te da­ta på den rig­ti­ge måde.

Det er bag­grun­den for en ny te­maind­kal­del­se, som In­du­stri­ens Fond op­for­drer små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der til at kom­me med pro­jek­tidée­er til.

”Da­ta fin­des overalt. Men dansk er­hvervs­liv får ik­ke nok ud af de da­ta. Det vil vi ger­ne æn­dre på, så end­nu fle­re virk­som­he­der får ud­nyt­tet eg­ne og ek­ster­ne da­ta til at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen og ska­be bed­re el­ler helt nye for­ret­nings­mo­del­ler,” ud­ta­ler adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hof­man-Bang i en pressemeddelelse.

Selv­om bå­de ty­pen af da­ta og ar­bej­det med at be­hand­le da­ta kan væ­re me­get for­skel­ligt fra virk­som­hed til virk­som­hed, så er der og­så fæl­lesnæv­ne­re – blandt an­det i for­hold til da­ta­mo­den­hed, på­pe­ger fonden.

”Groft skå­ret, så ser vi to over­ord­ne­de ind­sat­ser for­an os. Den ene hand­ler om at få mo­ti­ve­ret de virk­som­he­der, der ik­ke ar­bej­der ret me­get med da­ta. De skal få blik for mu­lig­he­der­ne og ru­stes med kom­pe­ten­cer, me­to­der og værk­tø­jer til at ind­sam­le og om­sæt­te eg­ne da­ta til go­de pro­duk­ter, ser­vi­cey­del­ser og pro­ces­ser. Den an­den over­ord­ne­de ind­sats hand­ler om de virk­som­he­der, som har ta­get sto­re skridt al­le­re­de. De skal bli­ve end­nu bed­re og ind­tæn­ke end­nu fle­re da­ta­kil­der, da­ta­kryds og ana­ly­se­tek­no­lo­gi­er i for­ret­nin­gen,” for­tæl­ler Tho­mas Hof­man-Bang og un­der­stre­ger at po­ten­ti­a­ler­ne er kæm­pe­sto­re uan­set den en­kel­te virk­som­heds nu­væ­ren­de modenhedsniveau.

”Da­ta­dre­vet vækst kan ska­bes på man­ge for­skel­li­ge må­der, og man be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis at genop­fin­de den dy­be tal­ler­ken. Nog­le gan­ge hand­ler det om at hæ­ve blik­ket og kig­ge sig om­kring. For ek­sem­pel kan er­fa­rin­ger hen­tes i ud­lan­det, hvor der og­så sker me­get in­den for di­gi­ta­li­se­ring og databehandling.”

Ingen beløbsramme fastsat

Fon­den har ik­ke af­sat et be­stemt be­løb til den nye te­maind­kal­del­se, for øn­sket er at hol­de dø­ren åben for bå­de de helt små pro­jek­tidéer og de me­get sto­re indsatser.

"Helt ge­ne­relt hå­ber vi, at folk sø­ger ud fra li­ge net­op den idé, som de me­ner kan gø­re en po­si­tiv for­skel. Og, som føl­ge der­af, at de an­sø­ger om det be­løb, som de vur­de­rer, at det kræ­ver for at re­a­li­se­re am­bi­tio­ner­ne i pro­jek­tidéen. In­gen an­søg­nin­ger skal be­græn­ses el­ler præ­ges af en be­stemt ram­me på for­hånd. Med an­søg­nin­gen i hån­den kan vi så ar­bej­de vi­de­re med idéen i fæl­les­skab – og­så hvis det kræ­ver ju­ste­rin­ger i det sam­le­de an­søg­nings­be­løb," si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Han pe­ger på, at der kan lig­ge en me­get stor sig­nal­vær­di i at fast­sæt­te en ram­me. Må­ske skræm­mes små pro­jek­tidéer væk af et even­tu­elt højt be­løb, og om­vendt kan det væ­re at sto­re sats­nin­ger af­skræk­kes af en for­holds­vis lil­le ramme.

Sam­let set, hen over he­le 2020, sig­ter In­du­stri­ens Fond ef­ter at de­le cir­ka en kvart mil­li­ard ud. Men der øre­mær­kes alt­så ik­ke et be­stemt be­løb til temaindkaldelsen.

Med te­maind­kal­del­sen om da­ta­dre­vet vækst vil In­du­stri­ens Fond sær­ligt styr­ke små og mel­lem­sto­re virk­som­he­ders ar­bej­de med data.

”Må­let er at få skabt nog­le pro­jek­ter, der flyt­ter en mas­se virk­som­he­der og styr­ker de­res kon­kur­ren­ce­ev­ne. Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser for, hvor­dan en pro­jek­tidé kan se ud. Men først og frem­mest hand­ler det om at ska­be po­si­tiv im­pact og vækst. Det er det vig­tig­ste,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer