Industriens Fond: Erhvervslivet får ikke nok ud af data

Dansk er­hvervs­liv kan styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen, hvis virk­som­he­der­ne bli­ver bed­re til at ud­nyt­te eg­ne og ek­ster­ne da­ta. Det vil In­du­stri­ens Fond ger­ne bi­dra­ge til med en ny te­maind­kal­del­se om da­ta­dre­vet vækst.

Thomas Hofman-Bang
”Da­ta fin­des overalt. Men dansk er­hvervs­liv får ik­ke nok ud af de da­ta. Det vil vi ger­ne æn­dre på, så end­nu fle­re virk­som­he­der får ud­nyt­tet eg­ne og ek­ster­ne da­ta til at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen og ska­be bed­re el­ler helt nye for­ret­nings­mo­del­ler,” si­ger adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hof­­man-Bang (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

Dan­ske virk­som­he­der kan øge de­res vækst­mu­lig­he­der, hvis de bli­ver bed­re til at ud­nyt­te da­ta på den rig­ti­ge måde.

Det er bag­grun­den for en ny te­maind­kal­del­se, som In­du­stri­ens Fond op­for­drer små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der til at kom­me med pro­jek­tidée­er til.

”Da­ta fin­des overalt. Men dansk er­hvervs­liv får ik­ke nok ud af de da­ta. Det vil vi ger­ne æn­dre på, så end­nu fle­re virk­som­he­der får ud­nyt­tet eg­ne og ek­ster­ne da­ta til at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen og ska­be bed­re el­ler helt nye for­ret­nings­mo­del­ler,” ud­ta­ler adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hof­­man-Bang i en pressemeddelelse.

Selv­om bå­de ty­pen af da­ta og ar­bej­det med at be­hand­le da­ta kan væ­re me­get for­skel­ligt fra virk­som­hed til virk­som­hed, så er der og­så fæl­lesnæv­ne­re – blandt an­det i for­hold til da­ta­mo­den­hed, på­pe­ger fonden.

”Groft skå­ret, så ser vi to over­ord­ne­de ind­sat­ser for­an os. Den ene hand­ler om at få mo­ti­ve­ret de virk­som­he­der, der ik­ke ar­bej­der ret me­get med da­ta. De skal få blik for mu­lig­he­der­ne og ru­stes med kom­pe­ten­cer, me­to­der og værk­tø­jer til at ind­sam­le og om­sæt­te eg­ne da­ta til go­de pro­duk­ter, ser­vi­cey­del­ser og pro­ces­ser. Den an­den over­ord­ne­de ind­sats hand­ler om de virk­som­he­der, som har ta­get sto­re skridt al­le­re­de. De skal bli­ve end­nu bed­re og ind­tæn­ke end­nu fle­re da­ta­kil­der, da­ta­kryds og ana­ly­se­tek­no­lo­gi­er i for­ret­nin­gen,” for­tæl­ler Tho­mas Hof­­man-Bang og un­der­stre­ger at po­ten­ti­a­ler­ne er kæm­pe­sto­re uan­set den en­kel­te virk­som­heds nu­væ­ren­de modenhedsniveau.

”Da­ta­dre­vet vækst kan ska­bes på man­ge for­skel­li­ge må­der, og man be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis at genop­fin­de den dy­be tal­ler­ken. Nog­le gan­ge hand­ler det om at hæ­ve blik­ket og kig­ge sig om­kring. For ek­sem­pel kan er­fa­rin­ger hen­tes i ud­lan­det, hvor der og­så sker me­get in­den for di­gi­ta­li­se­ring og databehandling.”

Ingen beløbsramme fastsat

Fon­den har ik­ke af­sat et be­stemt be­løb til den nye te­maind­kal­del­se, for øn­sket er at hol­de dø­ren åben for bå­de de helt små pro­jek­tidéer og de me­get sto­re indsatser.

"Helt ge­ne­relt hå­ber vi, at folk sø­ger ud fra li­ge net­op den idé, som de me­ner kan gø­re en po­si­tiv for­skel. Og, som føl­ge der­af, at de an­sø­ger om det be­løb, som de vur­de­rer, at det kræ­ver for at re­a­li­se­re am­bi­tio­ner­ne i pro­jek­tidéen. In­gen an­søg­nin­ger skal be­græn­ses el­ler præ­ges af en be­stemt ram­me på for­hånd. Med an­søg­nin­gen i hån­den kan vi så ar­bej­de vi­de­re med idéen i fæl­les­skab – og­så hvis det kræ­ver ju­ste­rin­ger i det sam­le­de an­søg­nings­be­løb," si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Han pe­ger på, at der kan lig­ge en me­get stor sig­nal­vær­di i at fast­sæt­te en ram­me. Må­ske skræm­mes små pro­jek­tidéer væk af et even­tu­elt højt be­løb, og om­vendt kan det væ­re at sto­re sats­nin­ger af­skræk­kes af en for­holds­vis lil­le ramme.

Sam­let set, hen over he­le 2020, sig­ter In­du­stri­ens Fond ef­ter at de­le cir­ka en kvart mil­li­ard ud. Men der øre­mær­kes alt­så ik­ke et be­stemt be­løb til temaindkaldelsen.

Med te­maind­kal­del­sen om da­ta­dre­vet vækst vil In­du­stri­ens Fond sær­ligt styr­ke små og mel­lem­sto­re virk­som­he­ders ar­bej­de med data.

”Må­let er at få skabt nog­le pro­jek­ter, der flyt­ter en mas­se virk­som­he­der og styr­ker de­res kon­kur­ren­ce­ev­ne. Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser for, hvor­dan en pro­jek­tidé kan se ud. Men først og frem­mest hand­ler det om at ska­be po­si­tiv im­pact og vækst. Det er det vig­tig­ste,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: