Industriens Fond: Erhvervslivet får ikke nok ud af data

Dansk er­hvervs­liv kan styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen, hvis virk­som­he­der­ne bli­ver bed­re til at ud­nyt­te eg­ne og ek­ster­ne da­ta. Det vil In­du­stri­ens Fond ger­ne bi­dra­ge til med en ny te­maind­kal­del­se om da­ta­dre­vet vækst.

Thomas Hofman-Bang
”Da­ta fin­des overalt. Men dansk er­hvervs­liv får ik­ke nok ud af de da­ta. Det vil vi ger­ne æn­dre på, så end­nu fle­re virk­som­he­der får ud­nyt­tet eg­ne og ek­ster­ne da­ta til at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen og ska­be bed­re el­ler helt nye for­ret­nings­mo­del­ler,” si­ger adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hof­­man-Bang (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

Dan­ske virk­som­he­der kan øge de­res vækst­mu­lig­he­der, hvis de bli­ver bed­re til at ud­nyt­te da­ta på den rig­ti­ge må­de.

Det er bag­grun­den for en ny te­maind­kal­del­se, som In­du­stri­ens Fond op­for­drer små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der til at kom­me med pro­jek­tidée­er til.

”Da­ta fin­des overalt. Men dansk er­hvervs­liv får ik­ke nok ud af de da­ta. Det vil vi ger­ne æn­dre på, så end­nu fle­re virk­som­he­der får ud­nyt­tet eg­ne og ek­ster­ne da­ta til at styr­ke kon­kur­ren­ce­ev­nen og ska­be bed­re el­ler helt nye for­ret­nings­mo­del­ler,” ud­ta­ler adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond, Tho­mas Hof­­man-Bang i en pres­se­med­del­el­se.

Selv­om bå­de ty­pen af da­ta og ar­bej­det med at be­hand­le da­ta kan væ­re me­get for­skel­ligt fra virk­som­hed til virk­som­hed, så er der og­så fæl­lesnæv­ne­re – blandt an­det i for­hold til da­ta­mo­den­hed, på­pe­ger fon­den.

”Groft skå­ret, så ser vi to over­ord­ne­de ind­sat­ser for­an os. Den ene hand­ler om at få mo­ti­ve­ret de virk­som­he­der, der ik­ke ar­bej­der ret me­get med da­ta. De skal få blik for mu­lig­he­der­ne og ru­stes med kom­pe­ten­cer, me­to­der og værk­tø­jer til at ind­sam­le og om­sæt­te eg­ne da­ta til go­de pro­duk­ter, ser­vi­cey­del­ser og pro­ces­ser. Den an­den over­ord­ne­de ind­sats hand­ler om de virk­som­he­der, som har ta­get sto­re skridt al­le­re­de. De skal bli­ve end­nu bed­re og ind­tæn­ke end­nu fle­re da­ta­kil­der, da­ta­kryds og ana­ly­se­tek­no­lo­gi­er i for­ret­nin­gen,” for­tæl­ler Tho­mas Hof­­man-Bang og un­der­stre­ger at po­ten­ti­a­ler­ne er kæm­pe­sto­re uan­set den en­kel­te virk­som­heds nu­væ­ren­de mo­den­heds­ni­veau.

”Da­ta­dre­vet vækst kan ska­bes på man­ge for­skel­li­ge må­der, og man be­hø­ver ik­ke nød­ven­dig­vis at genop­fin­de den dy­be tal­ler­ken. Nog­le gan­ge hand­ler det om at hæ­ve blik­ket og kig­ge sig om­kring. For ek­sem­pel kan er­fa­rin­ger hen­tes i ud­lan­det, hvor der og­så sker me­get in­den for di­gi­ta­li­se­ring og da­ta­be­hand­ling.”

Ingen beløbsramme fastsat

Fon­den har ik­ke af­sat et be­stemt be­løb til den nye te­maind­kal­del­se, for øn­sket er at hol­de dø­ren åben for bå­de de helt små pro­jek­tidéer og de me­get sto­re ind­sat­ser.

"Helt ge­ne­relt hå­ber vi, at folk sø­ger ud fra li­ge net­op den idé, som de me­ner kan gø­re en po­si­tiv for­skel. Og, som føl­ge der­af, at de an­sø­ger om det be­løb, som de vur­de­rer, at det kræ­ver for at re­a­li­se­re am­bi­tio­ner­ne i pro­jek­tidéen. In­gen an­søg­nin­ger skal be­græn­ses el­ler præ­ges af en be­stemt ram­me på for­hånd. Med an­søg­nin­gen i hån­den kan vi så ar­bej­de vi­de­re med idéen i fæl­les­skab – og­så hvis det kræ­ver ju­ste­rin­ger i det sam­le­de an­søg­nings­be­løb," si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang.

Han pe­ger på, at der kan lig­ge en me­get stor sig­nal­vær­di i at fast­sæt­te en ram­me. Må­ske skræm­mes små pro­jek­tidéer væk af et even­tu­elt højt be­løb, og om­vendt kan det væ­re at sto­re sats­nin­ger af­skræk­kes af en for­holds­vis lil­le ram­me.

Sam­let set, hen over he­le 2020, sig­ter In­du­stri­ens Fond ef­ter at de­le cir­ka en kvart mil­li­ard ud. Men der øre­mær­kes alt­så ik­ke et be­stemt be­løb til te­maind­kal­del­sen.

Med te­maind­kal­del­sen om da­ta­dre­vet vækst vil In­du­stri­ens Fond sær­ligt styr­ke små og mel­lem­sto­re virk­som­he­ders ar­bej­de med da­ta.

”Må­let er at få skabt nog­le pro­jek­ter, der flyt­ter en mas­se virk­som­he­der og styr­ker de­res kon­kur­ren­ce­ev­ne. Kun fan­ta­si­en sæt­ter græn­ser for, hvor­dan en pro­jek­tidé kan se ud. Men først og frem­mest hand­ler det om at ska­be po­si­tiv im­pact og vækst. Det er det vig­tig­ste,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang i pres­se­med­del­el­sen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti. Mel­din­gen fra par­ti­er­ne…

Sådan fordeler familiefondene pengene

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de. Det frem­går af Fun­dats’…

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…