Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Industriens Fond lagde sidste år ekstra kræfter i at holde hånden under dansk erhvervsliv og fastholde konkurrenceevnen. Med uddelinger for 332 mio. kr. sætter fonden ny uddelingsrekord, fremgår det af den netop offentliggjorte årsrapport.

"Vi er er­hvervs­li­vets fond. Og der­for sat­te vi en sær­lig ind­sats i gang, for at støt­te især de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­ders kamp mod kon­se­kven­ser­ne af cor­o­na-virus­sen," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond, Sten Scheibye.

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond.

Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i en lang an­dre ak­ti­vi­te­ter, og sam­let set drøf­te­de fon­dens be­sty­rel­se over 500 pro­jekt­for­slag, hvoraf 124 blev søsat.

”Vi er er­hvervs­li­vets fond. Og der­for sat­te vi en sær­lig ind­sats i gang, for at støt­te især de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­ders kamp mod kon­se­kven­ser­ne af cor­o­na-virus­sen. Vi sat­te bå­de ind på den kor­te ba­ne med akut hjælp og rå­d­giv­ning til virk­som­he­der­ne, men der­u­d­over har vi og­så iværk­sat læn­ge­re­va­ren­de pro­jek­ter og ak­ti­vi­te­ter, som skal gø­re os klo­ge­re på er­hvervs­li­vets kri­se­hånd­te­ring og hjæl­pe dansk er­hvervs­liv med at kom­me styr­ke­de gen­nem kri­sen,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond, Sten Schei­bye, i en pressemeddelelse.

Sam­let set ud­del­te fon­den 332 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er hø­je­ste ud­de­lings­be­løb i fon­dens hi­sto­rie år.

Blandt de me­re lang­sig­te­de pro­jek­ter pe­ger fon­dens di­rek­tør Tho­mas Hof­man-Bang blandt an­det på den sær­li­ge te­maind­kal­del­se om da­ta­dre­ven vækst, som før­te til at 55 mio. kro­ner blev be­vil­li­get til fem nye pro­jek­ter, der nu er igang­s­at med fo­kus på blandt an­det da­ta­ind­sam­ling og kun­stig intelligens.

Der­u­d­over be­slut­te­de In­du­stri­ens Fond og­så at etab­le­re Dansk Kon­kur­ren­ce­ev­ne­råd i 2020. Am­bi­tio­nen er at ska­be en bred sam­funds­sam­ta­le om dansk konkurrenceevne.

”For at kun­ne frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne bedst mu­ligt, så er vi nødt til at fin­de ud af hvad be­gre­bet re­elt dæk­ker over, og hvil­ke me­ka­nis­mer der gør sig gæl­den­de når dan­ske virk­som­he­der mø­der kon­kur­ren­ter­ne ude i mar­ke­det. Med den vi­den, kan vi bed­re ska­be mak­si­mal ef­fekt. Hvad er det, der gør, at kun­der, sam­ar­bejds­part­ne­re, in­ve­sto­rer og ta­len­ter fra ud­lan­det væl­ger Dan­mark og dan­ske va­rer til? Og hvor­dan sik­rer vi, at de bli­ver ved med at gø­re det i frem­ti­den – og ger­ne i sti­gen­de om­fang? Det er no­get af det vi er nys­ger­ri­ge på, når vi med Dansk Kon­kur­ren­ce­ev­ne­råd stil­ler spørgs­må­let ’hvor­for Dan­mark?’ og in­vi­te­rer al­le til at kom­me med svar,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang om det nye råd, der be­står af 20 mar­kan­te pro­fi­ler fra for­skel­li­ge de­le af dansk erhvervsliv.

I 2021 vil der fort­sat væ­re fo­kus på em­ner som bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion, in­ter­na­tio­na­li­se­ring, cy­ber­sik­ker­hed, di­gi­ta­li­se­ring og ny tek­no­lo­gi, op­ly­ser In­du­stri­ens Fond i pressemeddelelsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer