Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

In­du­stri­ens Fond lag­de sid­ste år ek­stra kræf­ter i at hol­de hån­den un­der dansk er­hvervs­liv og fast­hol­de kon­kur­ren­ce­ev­nen. Med ud­de­lin­ger for 332 mio. kr. sæt­ter fon­den ny ud­de­lings­re­kord, frem­går det af den net­op of­fent­lig­gjor­te årsrapport. 

"Vi er er­hvervs­li­vets fond. Og der­for sat­te vi en sær­lig ind­sats i gang, for at støt­te især de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­ders kamp mod kon­se­kven­ser­ne af cor­o­­na-virus­­sen," si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond, Sten Scheibye.

Som føl­ge af cor­o­­na-epi­­­de­­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond.

Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i en lang an­dre ak­ti­vi­te­ter, og sam­let set drøf­te­de fon­dens be­sty­rel­se over 500 pro­jekt­for­slag, hvoraf 124 blev søsat.

”Vi er er­hvervs­li­vets fond. Og der­for sat­te vi en sær­lig ind­sats i gang, for at støt­te især de små og mel­lem­sto­re virk­som­he­ders kamp mod kon­se­kven­ser­ne af cor­o­­na-virus­­sen. Vi sat­te bå­de ind på den kor­te ba­ne med akut hjælp og rå­d­giv­ning til virk­som­he­der­ne, men der­u­d­over har vi og­så iværk­sat læn­ge­re­va­ren­de pro­jek­ter og ak­ti­vi­te­ter, som skal gø­re os klo­ge­re på er­hvervs­li­vets kri­se­hånd­te­ring og hjæl­pe dansk er­hvervs­liv med at kom­me styr­ke­de gen­nem kri­sen,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond, Sten Schei­bye, i en pressemeddelelse.

Sam­let set ud­del­te fon­den 332 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket er hø­je­ste ud­de­lings­be­løb i fon­dens hi­sto­rie år.

Blandt de me­re lang­sig­te­de pro­jek­ter pe­ger fon­dens di­rek­tør Tho­mas Hof­­man-Bang blandt an­det på den sær­li­ge te­maind­kal­del­se om da­ta­dre­ven vækst, som før­te til at 55 mio. kro­ner blev be­vil­li­get til fem nye pro­jek­ter, der nu er igang­s­at med fo­kus på blandt an­det da­ta­ind­sam­ling og kun­stig intelligens.

Der­u­d­over be­slut­te­de In­du­stri­ens Fond og­så at etab­le­re Dansk Kon­kur­ren­ce­ev­ne­råd i 2020. Am­bi­tio­nen er at ska­be en bred sam­funds­sam­ta­le om dansk konkurrenceevne.

”For at kun­ne frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne bedst mu­ligt, så er vi nødt til at fin­de ud af hvad be­gre­bet re­elt dæk­ker over, og hvil­ke me­ka­nis­mer der gør sig gæl­den­de når dan­ske virk­som­he­der mø­der kon­kur­ren­ter­ne ude i mar­ke­det. Med den vi­den, kan vi bed­re ska­be mak­si­mal ef­fekt. Hvad er det, der gør, at kun­der, sam­ar­bejds­part­ne­re, in­ve­sto­rer og ta­len­ter fra ud­lan­det væl­ger Dan­mark og dan­ske va­rer til? Og hvor­dan sik­rer vi, at de bli­ver ved med at gø­re det i frem­ti­den – og ger­ne i sti­gen­de om­fang? Det er no­get af det vi er nys­ger­ri­ge på, når vi med Dansk Kon­kur­ren­ce­ev­ne­råd stil­ler spørgs­må­let ’hvor­for Dan­mark?’ og in­vi­te­rer al­le til at kom­me med svar,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang om det nye råd, der be­står af 20 mar­kan­te pro­fi­ler fra for­skel­li­ge de­le af dansk erhvervsliv.

I 2021 vil der fort­sat væ­re fo­kus på em­ner som bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion, in­ter­na­tio­na­li­se­ring, cy­ber­sik­ker­hed, di­gi­ta­li­se­ring og ny tek­no­lo­gi, op­ly­ser In­du­stri­ens Fond i pressemeddelelsen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…