Industriens Fond styrker dansk konkurrenceevne med en kvart milliard i uddelinger

Med en ny strategi og 255,5 mio. kr. i uddelinger i 2018 søger Industriens Fond at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne, mens et svært fjerde kvartal bød på utilfredsstillende økonomiske resultater for fonden.

In­du­stri­ens Fond ud­del­te 255,5 mio. kr til det dan­ske er­hvervs­liv i 2018. Pen­ge­ne gik til at styr­ke dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne som led i en ny stra­te­gi, der blev ved­ta­get i året. 

”Med den nye stra­te­gi vil In­du­stri­ens Fond fort­sat sæt­te fo­kus på er­hvervs­li­vets kon­kur­ren­ce­ev­ne. Det er den som er om­drej­nings­punk­tet i de be­vil­li­ge­de pro­jek­ter, og vi ar­bej­der sta­dig­væk for at styr­ke dan­ske virk­som­he­ders po­si­tion på det glo­ba­le mar­ked,” si­ger Sten Schei­bye, der er be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond, i en pressemeddelelse. 

Stra­te­gi­en for In­du­stri­ens Fond by­der på nye fo­ku­s­om­rå­der, der dæk­ker in­ter­na­tio­na­li­se­ring og vi­den­de­ling samt tek­no­lo­gi og innovation. 

I fon­dens nye stra­te­gi frem­går det, at kon­kur­ren­ce­ev­ne skal for­stås bredt, hvor­for ud­de­lin­ger­ne og­så er ble­vet spredt ud over 50 pro­jek­ter af me­get for­skel­lig karakter. 

”In­du­stri­ens Fond har sat man­ge nye pro­jek­ter i gang. Ud­dan­nel­ses- og dan­nel­ses­pro­jek­tet Ultra:bit, et nyt bredt ini­ti­a­tiv om ser­vi­tiza­tion, og nye iværk­sæt­ter­til­tag med fo­kus på blandt an­det by­ud­vik­ling, det ma­ri­ti­me Dan­mark og rum­tek­no­lo­gi. Ba­re for at næv­ne et par ek­semp­ler,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang, adm. di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond i pressemeddelelsen.

Øko­no­misk set er fon­dens be­sty­rel­se min­dre gla­de for 2018, og re­sul­ta­tet for året der gik lan­der på -182,3 mio. kr mod et re­sul­tat på 2,5 mia. kr. i 2017. Det go­de re­sul­tat i 2017 skyl­des i høj grad et ak­tiesalg i Nykre­dit A/S.

Det ne­ga­ti­ve re­sul­tat for 2018 kom­mer ef­ter et svært fjer­de kvar­tal på aktiemarkedet. 

”In­du­stri­ens Fond har en in­ve­ste­rings­stra­te­gi med en ri­si­kopro­fil, der sig­ter på at gi­ve et lang­sig­tet af­kast til un­der­støt­tel­se af en år­lig ud­de­lings­ram­me i ni­veau­et 250 mio. kro­ner. I 2018 ud­vi­ste mar­ke­det for spe­ci­elt glo­ba­le ak­tier en væ­sent­lig ne­ga­tiv ud­vik­ling, hvil­ket i væ­sent­lig grad på­vir­ke­de det sam­le­de re­a­li­se­re­de af­kast. Det æn­drer dog ik­ke i fon­dens ud­de­ling­s­am­bi­tio­ner og må­let er der­for og­så at ud­de­le i om­eg­nen af 250 mio. kro­ner i 2019,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Som led i fon­dens nye stra­te­gi vil en stor del af be­vil­lings­mod­ta­ger­ne væ­re at fin­de in­den for smv-la­get i dansk er­hvervs­liv, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­mand Sten Scheibye . 

”Fon­den kom­mer i sti­gen­de grad til at fo­ku­se­re på min­dre og mel­lem­sto­re virk­som­he­der. De kan ud­nyt­te nye tek­no­lo­gi­er og in­nova­ti­ve løs­nin­ger i stør­re om­fang end vi ser det i dag, og så kan de i hø­je­re grad ta­ge del i den glo­ba­le øko­no­mi – bå­de når det gæl­der eks­port, men og­så i for­hold til at få ad­gang til ny vi­den og re­le­van­te kom­pe­ten­cer. Det kan og skal fon­den hjæl­pe yder­li­ge­re med i de kom­men­de år,” si­ger han. 

Ved ud­gan­gen af 2018 hav­de fon­den 123 ak­ti­ve pro­jek­ter. Du kan læ­se den nye stra­te­gi på in​du​stri​ens​fond​.dk/​s​t​r​a​t​e​g​i​-​o​g​-​u​d​d​e​l​i​n​g​s​p​o​l​i​tik.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer