Industriens Fond uddelte 250 mio. kr. til styrkelse af erhvervslivets konkurrenceevne

Industriens Fond, hvis formue har sine rødder i industriel erhvervskredit, uddelte sidste år en kvart milliard kroner til projekter, der er med til at fremme dansk erhvervslivs konkurrenceevne. På baggrund af et godt investeringsår forventer fonden af fastholde uddelingsniveauet i 2020.

Sten Scheibye (foto: Industriens Fond)
Sten Schei­bye på­pe­ger, at In­du­stri­ens Fond i 2020 kom­mer til at for­hol­de sig til virk­som­he­der, der er på­vir­ket af cor­ona­kri­sen (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

In­du­stri­ens Fond ud­del­te sid­ste år 259 mio. kro­ner til i alt 46 nye pro­jek­ter, der på for­skel­lig vis skal ska­be po­si­ti­ve for­an­drin­ger i og for dan­ske virksomheder.

Det op­ly­ser fon­den i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­be­ret­nin­gen for 2019.

”De nye pro­jek­ter sæt­ter ind på fle­re for­skel­li­ge om­rå­der. Di­gi­ta­li­se­ring og in­ter­na­tio­na­li­se­ring skin­ner ty­de­ligt igen­nem og der­u­d­over er der og­så sat yder­li­ge­re strøm til fon­dens ak­ti­vi­te­ter in­den for bæ­re­dyg­tig­hed og cy­ber­sik­ker­hed. Det er og­så in­den for dis­se em­ner, at vi for­ven­ter at gø­re en ind­sats her i 2020,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond, Sten Scheibye.

Han pe­ger des­u­den på, at fon­den i år kom­mer til at for­hol­de sig til de dan­ske virk­som­he­der, der er på­vir­ket af coronakrisen.

Og på bag­grund af et godt in­ve­ste­ring­s­år i 2019 reg­ner be­sty­rel­sen med at fast­hol­de ud­de­lings­be­lø­bet på sam­me ni­veau i år.

In­du­stri­ens Fond har en for­mue på 4,3 mia. kr. og i 2019 gav den et af­kast på 651 mio. kr., hvoraf 113 mio. kr. var re­a­li­se­re­de ind­tæg­ter i form af ud­byt­ter og renter.

Be­sty­rel­sen be­slut­te­de der­for al­le­re­de i de­cem­ber må­ned at hæ­ve ud­de­lings­ram­men for 2020 til 300 mio. kr., frem­går det af årsrapporten.

”Med ud­de­lin­gen af en kvart mil­li­ard kro­ner om året, spil­ler In­du­stri­ens Fond en vig­tig rol­le i dansk er­hvervs­liv. Den rol­le skal spil­les med om­hu og vi vil der­for fort­sæt­te med at ud­vik­le os og he­le ti­den for­sø­ge at ska­be mest mu­lig for­an­dring for pen­ge­ne og på­vir­ke dan­ske virk­som­he­der po­si­tivt,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­en Fond, Tho­mas Hofman-Bang.

Med de 46 nye pro­jek­ter i 2019 be­står In­du­stri­ens Fonds sam­le­de pro­jekt­por­te­føl­je nu af 125 ak­ti­ve projekter.

”Hver især er pro­jek­ter­ne me­get for­skel­li­ge. Men fæl­les for dem al­le er, at de gen­nem vi­den og kon­kre­te ak­ti­vi­te­ter rundt om­kring i dansk er­hvervs­liv, ar­bej­der for at frem­me dan­ske virk­som­he­ders kon­kur­ren­ce­ev­ne,” for­tæl­ler Tho­mas Hofman-Bang.

”Vi har op­delt pro­jekt­por­te­følj­en i 10 ka­te­go­ri­er, så det ty­de­ligt frem­står, hvad det er for nog­le te­ma­er som fon­den en­ga­ge­rer sig i. I det for­gang­ne år var vi mest ak­ti­ve in­den for bæ­re­dyg­tig­hed, cy­ber­sik­ker­hed, di­gi­ta­li­se­ring, ny tek­no­lo­gi, in­ter­na­tio­na­li­se­ring og eks­port, men vi be­skæf­ti­ger os og­så med in­nova­tion, nye for­ret­nings­mo­del­ler, iværk­sæt­te­ri, styr­kel­se af øko­sy­ste­mer, ud­dan­nel­se af frem­ti­dens ar­bejds­styr­ke, le­del­se og så har vi – jævn­før fon­dens hi­sto­rik – og­så en in­ter­es­se for pro­duk­tions­virk­som­he­der­ne i Dan­mark,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer