Industriens Fond uddelte 250 mio. kr. til styrkelse af erhvervslivets konkurrenceevne

In­du­stri­ens Fond, hvis for­mue har si­ne rød­der i in­du­stri­el er­hvervskre­dit, ud­del­te sid­ste år en kvart mil­li­ard kro­ner til pro­jek­ter, der er med til at frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. På bag­grund af et godt in­ve­ste­ring­s­år for­ven­ter fon­den af fast­hol­de ud­de­lings­ni­veau­et i 2020.

Sten Scheibye (foto: Industriens Fond)
Sten Schei­bye på­pe­ger, at In­du­stri­ens Fond i 2020 kom­mer til at for­hol­de sig til virk­som­he­der, der er på­vir­ket af cor­ona­kri­sen (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

In­du­stri­ens Fond ud­del­te sid­ste år 259 mio. kro­ner til i alt 46 nye pro­jek­ter, der på for­skel­lig vis skal ska­be po­si­ti­ve for­an­drin­ger i og for dan­ske virk­som­he­der.

Det op­ly­ser fon­den i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­be­ret­nin­gen for 2019.

”De nye pro­jek­ter sæt­ter ind på fle­re for­skel­li­ge om­rå­der. Di­gi­ta­li­se­ring og in­ter­na­tio­na­li­se­ring skin­ner ty­de­ligt igen­nem og der­u­d­over er der og­så sat yder­li­ge­re strøm til fon­dens ak­ti­vi­te­ter in­den for bæ­re­dyg­tig­hed og cy­ber­sik­ker­hed. Det er og­så in­den for dis­se em­ner, at vi for­ven­ter at gø­re en ind­sats her i 2020,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond, Sten Schei­bye.

Han pe­ger des­u­den på, at fon­den i år kom­mer til at for­hol­de sig til de dan­ske virk­som­he­der, der er på­vir­ket af cor­ona­kri­sen.

Og på bag­grund af et godt in­ve­ste­ring­s­år i 2019 reg­ner be­sty­rel­sen med at fast­hol­de ud­de­lings­be­lø­bet på sam­me ni­veau i år.

In­du­stri­ens Fond har en for­mue på 4,3 mia. kr. og i 2019 gav den et af­kast på 651 mio. kr., hvoraf 113 mio. kr. var re­a­li­se­re­de ind­tæg­ter i form af ud­byt­ter og ren­ter.

Be­sty­rel­sen be­slut­te­de der­for al­le­re­de i de­cem­ber må­ned at hæ­ve ud­de­lings­ram­men for 2020 til 300 mio. kr., frem­går det af års­rap­por­ten.

”Med ud­de­lin­gen af en kvart mil­li­ard kro­ner om året, spil­ler In­du­stri­ens Fond en vig­tig rol­le i dansk er­hvervs­liv. Den rol­le skal spil­les med om­hu og vi vil der­for fort­sæt­te med at ud­vik­le os og he­le ti­den for­sø­ge at ska­be mest mu­lig for­an­dring for pen­ge­ne og på­vir­ke dan­ske virk­som­he­der po­si­tivt,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­en Fond, Tho­mas Hof­­man-Bang.

Med de 46 nye pro­jek­ter i 2019 be­står In­du­stri­ens Fonds sam­le­de pro­jekt­por­te­føl­je nu af 125 ak­ti­ve pro­jek­ter.

”Hver især er pro­jek­ter­ne me­get for­skel­li­ge. Men fæl­les for dem al­le er, at de gen­nem vi­den og kon­kre­te ak­ti­vi­te­ter rundt om­kring i dansk er­hvervs­liv, ar­bej­der for at frem­me dan­ske virk­som­he­ders kon­kur­ren­ce­ev­ne,” for­tæl­ler Tho­mas Hof­­man-Bang.

”Vi har op­delt pro­jekt­por­te­følj­en i 10 ka­te­go­ri­er, så det ty­de­ligt frem­står, hvad det er for nog­le te­ma­er som fon­den en­ga­ge­rer sig i. I det for­gang­ne år var vi mest ak­ti­ve in­den for bæ­re­dyg­tig­hed, cy­ber­sik­ker­hed, di­gi­ta­li­se­ring, ny tek­no­lo­gi, in­ter­na­tio­na­li­se­ring og eks­port, men vi be­skæf­ti­ger os og­så med in­nova­tion, nye for­ret­nings­mo­del­ler, iværk­sæt­te­ri, styr­kel­se af øko­sy­ste­mer, ud­dan­nel­se af frem­ti­dens ar­bejds­styr­ke, le­del­se og så har vi – jævn­før fon­dens hi­sto­rik – og­så en in­ter­es­se for pro­duk­tions­virk­som­he­der­ne i Dan­mark,” si­ger han.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.