Industriens Fond uddelte 250 mio. kr. til styrkelse af erhvervslivets konkurrenceevne

In­du­stri­ens Fond, hvis for­mue har si­ne rød­der i in­du­stri­el er­hvervskre­dit, ud­del­te sid­ste år en kvart mil­li­ard kro­ner til pro­jek­ter, der er med til at frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. På bag­grund af et godt in­ve­ste­ring­s­år for­ven­ter fon­den af fast­hol­de ud­de­lings­ni­veau­et i 2020.

Sten Scheibye (foto: Industriens Fond)
Sten Schei­bye på­pe­ger, at In­du­stri­ens Fond i 2020 kom­mer til at for­hol­de sig til virk­som­he­der, der er på­vir­ket af cor­ona­kri­sen (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

In­du­stri­ens Fond ud­del­te sid­ste år 259 mio. kro­ner til i alt 46 nye pro­jek­ter, der på for­skel­lig vis skal ska­be po­si­ti­ve for­an­drin­ger i og for dan­ske virksomheder.

Det op­ly­ser fon­den i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen af års­be­ret­nin­gen for 2019.

”De nye pro­jek­ter sæt­ter ind på fle­re for­skel­li­ge om­rå­der. Di­gi­ta­li­se­ring og in­ter­na­tio­na­li­se­ring skin­ner ty­de­ligt igen­nem og der­u­d­over er der og­så sat yder­li­ge­re strøm til fon­dens ak­ti­vi­te­ter in­den for bæ­re­dyg­tig­hed og cy­ber­sik­ker­hed. Det er og­så in­den for dis­se em­ner, at vi for­ven­ter at gø­re en ind­sats her i 2020,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i In­du­stri­ens Fond, Sten Scheibye.

Han pe­ger des­u­den på, at fon­den i år kom­mer til at for­hol­de sig til de dan­ske virk­som­he­der, der er på­vir­ket af coronakrisen.

Og på bag­grund af et godt in­ve­ste­ring­s­år i 2019 reg­ner be­sty­rel­sen med at fast­hol­de ud­de­lings­be­lø­bet på sam­me ni­veau i år.

In­du­stri­ens Fond har en for­mue på 4,3 mia. kr. og i 2019 gav den et af­kast på 651 mio. kr., hvoraf 113 mio. kr. var re­a­li­se­re­de ind­tæg­ter i form af ud­byt­ter og renter.

Be­sty­rel­sen be­slut­te­de der­for al­le­re­de i de­cem­ber må­ned at hæ­ve ud­de­lings­ram­men for 2020 til 300 mio. kr., frem­går det af årsrapporten.

”Med ud­de­lin­gen af en kvart mil­li­ard kro­ner om året, spil­ler In­du­stri­ens Fond en vig­tig rol­le i dansk er­hvervs­liv. Den rol­le skal spil­les med om­hu og vi vil der­for fort­sæt­te med at ud­vik­le os og he­le ti­den for­sø­ge at ska­be mest mu­lig for­an­dring for pen­ge­ne og på­vir­ke dan­ske virk­som­he­der po­si­tivt,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­en Fond, Tho­mas Hofman-Bang.

Med de 46 nye pro­jek­ter i 2019 be­står In­du­stri­ens Fonds sam­le­de pro­jekt­por­te­føl­je nu af 125 ak­ti­ve projekter.

”Hver især er pro­jek­ter­ne me­get for­skel­li­ge. Men fæl­les for dem al­le er, at de gen­nem vi­den og kon­kre­te ak­ti­vi­te­ter rundt om­kring i dansk er­hvervs­liv, ar­bej­der for at frem­me dan­ske virk­som­he­ders kon­kur­ren­ce­ev­ne,” for­tæl­ler Tho­mas Hofman-Bang.

”Vi har op­delt pro­jekt­por­te­følj­en i 10 ka­te­go­ri­er, så det ty­de­ligt frem­står, hvad det er for nog­le te­ma­er som fon­den en­ga­ge­rer sig i. I det for­gang­ne år var vi mest ak­ti­ve in­den for bæ­re­dyg­tig­hed, cy­ber­sik­ker­hed, di­gi­ta­li­se­ring, ny tek­no­lo­gi, in­ter­na­tio­na­li­se­ring og eks­port, men vi be­skæf­ti­ger os og­så med in­nova­tion, nye for­ret­nings­mo­del­ler, iværk­sæt­te­ri, styr­kel­se af øko­sy­ste­mer, ud­dan­nel­se af frem­ti­dens ar­bejds­styr­ke, le­del­se og så har vi – jævn­før fon­dens hi­sto­rik – og­så en in­ter­es­se for pro­duk­tions­virk­som­he­der­ne i Dan­mark,” si­ger han.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…