Industriens Fond vil kommer­cia­lisere offentlig dansk forskning

Med initiativet Åbent Entreprenørskab vil Industriens Fond være med til at sikre, at den offentlige forskning i højere grad fører til innovation i erhvervslivet i form af nye pro­duk­ter og spinout-virksomheder. Fonden støtter initiativet med 35 mio. kr., som blandt andet skal bruges på at oprette nye forretningsenheder på fire danske universiteter.

Industriens Fond (foto: Jesper Rais, Aarhus Universitet)
Fo­to: Jes­per Ra­is, Aar­hus Universitet

Der lig­ger et stort po­ten­ti­a­le gemt i pa­ten­ter og forsk­nings­re­sul­ta­ter på de dan­ske univer­siteter. Men der lig­ger og­så en ud­for­dring i at brin­ge uni­ver­si­te­ter­nes vi­den, pa­ten­ter og opfind­el­ser ud i er­hvervs­li­vet, så de kan om­sæt­tes til go­de pro­duk­ter og løs­nin­ger i dan­ske virksom­heder. Det skri­ver In­du­stri­ens Fond i en pres­se­med­del­el­se om det nye ini­ti­a­tiv Åbent En­tre­pre­nør­skab, der har til for­mål at fin­de en løs­ning på ud­for­drin­gen gen­nem et sam­arbejde med fi­re dan­ske universiteter.

Selv­om kom­merci­a­li­se­rin­gen af forsk­nings­re­sul­ta­ter læn­ge har væ­ret på dags­or­de­nen i Dan­mark, er der stor for­skel på hvor­dan op­ga­ven lø­ses – og på re­sul­ta­ter­ne. Med en be­vil­ling på 35 mio. kr. vil In­du­stri­ens Fond styr­ke det na­tio­na­le sam­ar­bej­de og mu­lig­he­den for at læ­re af hin­an­den – og af uden­land­ske erfaringer.

”Som det ser ud i dag, sker der kun en me­get lil­le er­fa­rings­ud­veks­ling på tværs af forsknings­institutionerne. Det vil vi ger­ne æn­dre på, så best pra­cti­ces kan be­nyt­tes fle­re ste­der og bi­dra­ge til at høj­ne an­tal­let af nye virk­som­he­der og pro­duk­ter, der kom­mer ud af universite­ternes forsk­ning. Der­for ser vi det som et godt før­ste skridt, at få etab­le­ret ini­ti­a­ti­vet på fi­re univer­si­teter i håb om at der se­ne­re bli­ver grund­lag for at bre­de pro­jek­tet yder­li­ge­re ud,” si­ger Mads Le­bech i pressemeddelelsen.

De fi­re uni­ver­si­te­ter der er med når Åbent En­tre­pre­nør­skab for al­vor sæt­tes i gang hen over for­å­ret er Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, IT-Uni­ver­si­te­tet, Aal­borg Uni­ver­si­tet og Aar­hus Uni­ver­si­tet. Det er her de fi­re for­ret­nings­en­he­der oprettes.

”For­ret­nings­en­he­der­ne skal pla­ce­res de­cen­tralt på det en­kel­te uni­ver­si­tet og be­skæf­ti­ge sig med et be­stemt tek­no­lo­gisk felt, der in­de­hol­der et stort mar­keds­mæs­sigt po­ten­ti­a­le, og hvor forsk­nin­gen har høj in­ter­na­tio­nal klas­se. Des­u­den skal for­ret­nings­en­he­der­ne be­man­des med per­so­ner, der bå­de har fag­lig for­stå­el­se for om­rå­det, men som først og frem­mest har erfa­ringer med en­tre­pre­nør­skab og virk­som­heds­drift og som har et godt net­værk og markeds­kendskab in­den for det spe­ci­fik­ke tek­no­lo­gi­ske felt, som den på­gæl­den­de for­ret­nings­en­hed fo­ku­se­rer på,” for­kla­rer Mads Le­bech i pres­se­med­del­el­sen, og fortsætter:

”På den må­de sam­les en stærk tek­no­lo­gi, et in­ter­es­sant mar­ked og et hold af dyg­ti­ge folk, der kan brin­ge forsk­nin­gen suc­ces­fuldt ud på mar­ke­det i form af for ek­sem­pel en ny spinout-virksomhed.”

Ini­ti­a­ti­vet fra In­du­stri­ens Fond og det nye na­tio­na­le sam­ar­bej­de bli­ver hilst vel­kom­men på de fi­re universiteter.

”Hvis uni­ver­si­te­ter­ne skal ska­be vær­di i sam­fun­det med de tek­no­lo­gi­er der op­fin­des der, så skal det en­tre­pre­nø­ri­el­le øko­sy­stem på og om­kring uni­ver­si­te­ter­ne styr­kes. Aar­hus Uni­ver­si­tet er nu klar til at af­prø­ve næ­ste ge­ne­ra­tions tek­no­lo­giover­før­sel, ved at gå ind i et sam­ar­bej­de som Åbent En­tre­pre­nør­skab. Vi ser det som en for­del for bå­de forsk­nin­gen og in­du­stri­en, hvis de in­nova­ti­ve og en­tre­pre­nø­ri­el­le mil­jø­er på beg­ge si­der åb­ner sig mod hin­an­den,” si­ger Jo­hn We­sten­see, vi­ce­di­rek­tør for forsk­ning og ek­ster­ne re­la­tio­ner på Aar­hus Uni­ver­si­tet i pressemeddelelsen.

For at kva­li­fi­ce­re ar­bej­det og hjæl­pe med at vur­de­re re­sul­ta­ter­ne føl­ges pro­jek­tet tæt af et in­ter­na­tio­nalt ad­visory bo­ard med vi­den, er­fa­rin­ger og eks­per­ti­se fra udlandet.

Be­vil­lin­gen på 35 mio. kr. fra In­du­stri­ens Fond er gi­vet med det for­be­hold at pro­jek­tet er er ind­delt i fle­re fa­ser, der lø­ben­de skal eva­lu­e­res og le­ve op til en ræk­ke spe­ci­fik­ke målsætninger.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer