Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Otte spirende virksomheder har netop modtaget i alt 104 mio. kr. fra Novo Nordisk Fondens inkubator Bioinnovation Institute. Pengene skal gøre forretningsidéerne levedygtige, de er både fondsstøtte og forretningsudvikling, og så er de et middel til fondens mål om at gøre København til et verdenscentrum for life science.

Jens Nielsen (foto: Bioinnovation Institute)
"Et helt cen­tralt mål for os er at bi­dra­ge til at ska­be fle­re høj­tek­no­lo­gi­ske ar­bejds­plad­ser i Dan­mark,” si­ger pro­fes­sor Jens Ni­el­sen, CEO hos Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te (fo­to: Bio­in­nova­tion Institute).

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fonden.

Me­re præ­cist kom­mer den sto­re check fra No­vo Nor­disk Fon­dens så­kald­te in­ku­ba­tor, Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te, som ud­over at yde øko­no­misk støt­te har til for­mål at ud­vik­le forsk­nings­ba­se­re­de for­ret­nings­idéer, så de kan vok­se sig stær­ke nok til at til­træk­ke in­ve­sto­rer og bli­ve til le­ve­dyg­ti­ge selskaber.

Af det sam­le­de be­løb på 104 mio. kr. går i alt 50 mio. kr. til fem op­start­svirk­som­he­der, som hver mod­ta­ger 10 mio. kr. Her­u­d­over mod­ta­ger tre forsk­nings­pro­jek­ter 18 mio. kr. hver for­delt over tre år.

Op­start­svirk­som­he­der­ne og forsk­nings­pro­jek­ter­ne ar­bej­der al­le in­den for far­mako­lo­gi, sund­heds­tek­no­lo­gi og bio­in­du­stri. De ud­vik­ler bl.a. en ny til­gang til CRIS­PR-gen­re­di­ge­rings­tek­no­lo­gi­en, et nyt læ­ge­mid­del til be­hand­ling af knog­les­kør­hed, en ny be­hand­ling til øjen­kom­pli­ka­tio­ner re­la­te­ret til suk­ker­sy­ge, ud­vik­lin­gen af bi­o­lo­gi­ske mid­ler imod vand­bår­ne syg­dom­me og ska­de­dyr in­den for fø­de­va­re­in­du­stri og der­u­d­over og­så en ny loven­de sklerosebehandling.

Al­le er for­ret­nings­idéer, der iføl­ge Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te har po­ten­ti­a­le til at til­træk­ke in­ve­sto­rer, når de er ble­vet ud­vik­let yderligere.

Og så er for­ret­nings­idéer­ne et skridt på vej­en mod et stør­re mål for Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te om at ska­be in­tet min­dre end et glo­balt cen­trum for in­nova­tion in­den for li­fe science.

Et helt cen­tralt mål for os er at bi­dra­ge til at ska­be fle­re høj­tek­no­lo­gi­ske ar­bejds­plad­ser i Danmark.

Jens Ni­el­sen – CEO, Bio­in­nova­tion Institute

“Ét af de væ­sent­lig­ste mål med Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te er at væ­re med til at gø­re Kø­ben­havn og Dan­mark til et cen­trum for in­nova­tion og en­tre­pre­nør­skab in­den for li­fe sci­en­ce. Der­for er det og­så vig­tigt at op­byg­ge vo­lu­men. Nu be­gyn­der vi at ha­ve en ko­hor­te af sel­ska­ber, som gør, at uden­land­ske in­ve­sto­rer f.eks. kan kom­me til os og se ti sel­ska­ber, som lig­ger i Kø­ben­havn i ste­det for at rej­se rundt. Der­for kan vi nu be­gyn­de at træk­ke fle­re uden­land­ske for­ske­re til, som etab­le­rer sel­ska­ber i Dan­mark, for­di der er et mil­jø, som gør det at­trak­tivt at la­ve in­nova­tion. Et helt cen­tralt mål for os er at bi­dra­ge til at ska­be fle­re høj­tek­no­lo­gi­ske ar­bejds­plad­ser i Dan­mark,” si­ger pro­fes­sor Jens Ni­el­sen, CEO hos Bio­in­nova­tion Institute.

Fondsbevilling og forretningsudvikling

Si­den sin start i 2017 har Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te der­for få­et be­vil­get 462 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Ind­til nu har in­ku­ba­to­rens 26 fuld­tids­an­sat­te sendt 335 mio. kr. vi­de­re til i alt 78 op­start­svirk­som­he­der, der fo­re­lø­big til­sam­men har rejst 200 mio. kr. i ek­ster­ne investeringer.

Mil­li­o­ner­ne fra Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te ud­mønt­es blandt an­det gen­nem tre in­stru­men­ter, der po­pu­lært sagt kan an­ven­des i tre tid­li­ge sta­di­er i et nyt sel­skabs liv.

Ét af in­stru­men­ter­ne, som skal læ­re de bed­ste for­ret­nings­idéer at gå, er et så­kaldt kon­ver­ti­belt lån på 10 mio. kr. Så­dan en be­vil­ling er der fem af de net­op støt­te­de for­ret­nings­idéer, der har modtaget.

“Pen­ge­ne skal bru­ges til at brin­ge det un­ge sel­skab frem til et sta­die, hvor det er mo­dent til at gå ud og hen­ven­de sig til in­ve­sto­rer om at skaf­fe fi­nan­si­e­ring. Vi si­ger of­te, at vi på den må­de brin­ger sel­ska­ber­ne over en ‘val­ley of de­ath’, som man­ge gan­ge er utro­lig svær for sel­ska­ber­ne at kom­me over,” for­kla­rer Jens Nielsen.

At pen­ge­ne gi­ves som et kon­ver­ti­belt lån be­ty­der, at pen­ge­ne - af­hæn­gig af om sel­ska­bet til­træk­ker in­ve­ste­rin­ger el­ler ej – en­ten vil gi­ve Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te del-ejer­skab i virk­som­he­den el­ler en­de med at væ­re en klas­sisk be­vil­ling uden modydelse.

“Hvis der kom­mer en ek­stern in­ve­ste­ring i et af sel­ska­ber­ne, så kon­ver­te­rer vi lå­net på 10 mio. kr. til ak­tier i sel­ska­bet. Men vi gør det på me­get stif­ter­ven­li­ge vil­kår, og du vil ik­ke kun­ne få de 10 mio. kr. un­der me­re fa­vorab­le vil­kår, tror jeg. Men vi sy­nes, at det er ri­me­ligt at sen­de det sig­nal, at hvis sel­ska­bet har suc­ces, så skal det og­så be­ta­le lidt til­ba­ge, så vi kan støt­te end­nu fle­re op­start­svirk­som­he­der på sigt. Hvis sel­ska­bet der­i­mod luk­ker, for­di det ik­ke kan skaf­fe ka­pi­tal, så kon­ver­te­rer vi til gen­gæld lå­net til en be­vil­ling, så stif­te­ren ik­ke står i gæld til os,” for­kla­rer Jens Nielsen.

Fødselshjælp

Et an­det in­stru­ment støt­ter for­ret­nings­idéer­ne på et end­nu tid­li­ge­re sta­die. Her hand­ler be­vil­lin­ger­ne po­pu­lært sagt om at yde fød­sels­hjælp. Gen­nem den­ne ty­pe be­vil­ling har Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te net­op støt­tet tre loven­de for­ret­nings­idéer med 18 mio. kr. hver.

“Her er vi er med til at byg­ge sel­ska­ber­ne, som slet ik­ke er stif­tet end­nu. Vi ser på, hvor der er sam­funds­mæs­si­ge be­hov for in­nova­tion, og så prø­ver vi at mat­che det med nog­le rig­tig dyg­ti­ge for­ske­re. Sam­men la­ver vi en plan for at ud­vik­le et pro­jekt i en tre­årig pe­ri­o­de. I det her til­fæl­de er der ta­le om en ren be­vil­ling på 6 mio. kr. om året i op til tre år til at hy­re et team. Men vi vil ik­ke ha­ve at det ‘blot’ – for­stå mig ret – skal la­ve me­re forsk­ning på uni­ver­si­te­tet. Vi vil fak­tisk ha­ve, at pro­fes­soren, som får den her be­vil­ling, be­gyn­der at tæn­ke på, at det skal bli­ve til et sel­skab” si­ger Jens Nielsen.

Vi vil fak­tisk ha­ve, at pro­fes­soren, som får den her be­vil­ling, be­gyn­der at tæn­ke på, at det skal bli­ve til et selskab.

Jens Ni­el­sen – CEO, Bio­in­nova­tion Institute

Mel­lem de to sta­di­er ar­bej­der Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te og­så på et tred­je in­stru­ment, der po­pu­lært sagt skal læ­re for­ret­nings­idéer­ne at kravle.

“Det kal­der vi Ven­tu­re­lab, og det bli­ver rul­let ud næ­ste år, men vi har kørt nog­le for­skel­li­ge ver­sio­ner af det tid­li­ge­re. Her støt­ter vi for­sker­ne på al­le mu­li­ge må­der gen­nem en tolv­må­ne­ders pe­ri­o­de, og så gi­ver vi lidt min­dre be­vil­lin­ger på 4 mio. kr. Der er et ud­dan­nel­ses­mæs­sigt aspekt i det, så vi træ­ner for­ske­re, der er in­ter­es­se­ret i en­tre­pre­nør­skab, i at byg­ge en virk­som­hed. Og fle­re af de sel­ska­ber, som har væ­ret igen­nem den tid­li­ge­re ud­ga­ve af pro­gram­met har fak­tisk skaf­fet ka­pi­tal bag­ef­ter, for­di de­res for­ret­nings­plan blev så skarp, at in­ve­sto­rer kun­ne godt se, hvor det her kun­ne be­væ­ge sig hen,” si­ger Jens Nielsen.

Om Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te (BII)
  • BII fik be­vil­get 392 mio. kr. i fi­nan­si­e­ring i 2017 fra No­vo Nor­disk Fon­den. BII fik be­vil­get yder­li­ge­re 70 mio. kr. i 2019 fra No­vo Nor­disk Fonden.
  • In­ku­ba­to­ren mod­ta­ger flest an­søg­nin­ger in­den for området The­ra­pe­u­ti­cs, men ser sti­gen­de ten­den­ser for områderne Bio­in­du­stri­als og Healttech.
  • In­ku­ba­to­ren mod­ta­ger an­søg­nin­ger fra he­le Nor­den og fra al­le dan­ske uni­ver­si­te­ter. Man­ge an­sø­ge­re er til­knyt­tet til uni­ver­si­tet, og fle­re end 18 uni­ver­si­te­ter i Nor­den har søgt.
  • I ud­valg­te pro­gram­mer bli­ver helt op til 17 pct. af an­sø­ger­ne be­vil­get støtte.
  • BII’s startups har ind­til nu rejst 200 mio. kr. i ek­stern finansiering.
  • BII har ar­bej­det med 78 start-ups ind­til nu.
  • BII har sam­let be­vil­get 335 mio. kr. til de 78 start-ups.
  • BII’s vi­sion er at støt­te li­fe sci­en­ce-in­nova­tion i ver­dens­klas­se som kan dri­ve ud­vik­lin­gen af nye løs­nin­ger til gavn for men­ne­sker og samfund.
  • BII’s mis­sion er at med­vir­ke til at ud­vik­le li­fe sci­en­ce i ver­dens­klas­se og ka­ta­ly­se­re forsk­nin­gens vej til nye kom­merci­el­le løs­nin­ger gen­nem op­start­svirk­som­he­der ved hjælp af en­he­dens vi­den, net­værk, be­vil­lin­ger og infrastruktur.
  • In­ku­ba­to­ren har 26 fuldtidsansatte.

Anvendt forskning

Fæl­les for de tre in­stru­men­ter er iføl­ge Jens Ni­el­sen et skar­pt fo­kus på at frem­me an­ven­del­sen af forsk­ning – en grund­læg­gen­de stra­te­gisk pri­o­ri­te­ring i No­vo Nor­disk Fonden.

"No­vo Nor­disk Fon­den er jo en gi­gan­tisk fond, der de­ler mas­ser af pen­ge ud til ex­cel­lent forsk­ning. Sam­ti­dig har man jo den an­den en­de, qua sit ejer­skab i No­vo Hol­dings A/S in­ve­ste­rin­ger i op­start­s­sel­ska­ber ud­over selv­føl­ge­lig i stør­re sel­ska­ber plus ak­tier­ne i No­vo Nor­disk A/S. Gen­nem en år­ræk­ke blev det ob­ser­ve­ret, at det i Eu­ro­pa er me­get svært at ta­ge forsk­ning di­rek­te fra uni­ver­si­te­ter­ne, la­ve dem om til op­start­svirk­som­he­der og få dem fi­nan­si­e­ret via ka­pi­tal i mar­ke­det. Så dér op­stod idéen om at prø­ve at la­ve vo­res for­skel­li­ge in­stru­men­ter, der kan væ­re med til at un­der­støt­te, at dan­ske for­ske­re kan væ­re me­re må­l­ret­te­de og si­ge: Det er jo no­get fan­ta­stisk forsk­ning, vi har la­vet her, men kun­ne vi må­ske og­så fin­de en el­ler an­den an­ven­del­se af det og brin­ge det vi­de­re frem?” si­ger Jens Nielsen.

Til næ­ste år vil No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se be­slut­te, om Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te skal etab­le­res som en selv­stæn­dig fond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer