Novo Nordisk Fonden kombinerer forretningsudvikling og fondsstøtte

Ot­te spi­ren­de virk­som­he­der har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­dens in­ku­ba­tor Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te. Pen­ge­ne skal gø­re for­ret­nings­idéer­ne le­ve­dyg­ti­ge, de er bå­de fonds­støt­te og for­ret­nings­ud­vik­ling, og så er de et mid­del til fon­dens mål om at gø­re Kø­ben­havn til et ver­dens­cen­trum for li­fe science.

Jens Nielsen (foto: Bioinnovation Institute)
"Et helt cen­tralt mål for os er at bi­dra­ge til at ska­be fle­re høj­tek­no­lo­gi­ske ar­bejds­plad­ser i Dan­mark,” si­ger pro­fes­sor Jens Ni­el­sen, CEO hos Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te (fo­to: Bio­in­nova­tion Institute).

Fem op­start­svirk­som­he­der og tre forsk­nings­pro­jek­ter med kom­merci­elt po­ten­ti­a­le in­den for li­fe sci­en­ce har net­op mod­ta­get i alt 104 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fonden.

Me­re præ­cist kom­mer den sto­re check fra No­vo Nor­disk Fon­dens så­kald­te in­ku­ba­tor, Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te, som ud­over at yde øko­no­misk støt­te har til for­mål at ud­vik­le forsk­nings­ba­se­re­de for­ret­nings­idéer, så de kan vok­se sig stær­ke nok til at til­træk­ke in­ve­sto­rer og bli­ve til le­ve­dyg­ti­ge selskaber.

Af det sam­le­de be­løb på 104 mio. kr. går i alt 50 mio. kr. til fem op­start­svirk­som­he­der, som hver mod­ta­ger 10 mio. kr. Her­u­d­over mod­ta­ger tre forsk­nings­pro­jek­ter 18 mio. kr. hver for­delt over tre år.

Op­start­svirk­som­he­der­ne og forsk­nings­pro­jek­ter­ne ar­bej­der al­le in­den for far­mako­lo­gi, sund­heds­tek­no­lo­gi og bio­in­du­stri. De ud­vik­ler bl.a. en ny til­gang til CRIS­PR-gen­re­­di­­ge­rings­­tek­­no­lo­­gi­en, et nyt læ­ge­mid­del til be­hand­ling af knog­les­kør­hed, en ny be­hand­ling til øjen­kom­pli­ka­tio­ner re­la­te­ret til suk­ker­sy­ge, ud­vik­lin­gen af bi­o­lo­gi­ske mid­ler imod vand­bår­ne syg­dom­me og ska­de­dyr in­den for fø­de­va­re­in­du­stri og der­u­d­over og­så en ny loven­de sklerosebehandling.

Al­le er for­ret­nings­idéer, der iføl­ge Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te har po­ten­ti­a­le til at til­træk­ke in­ve­sto­rer, når de er ble­vet ud­vik­let yderligere.

Og så er for­ret­nings­idéer­ne et skridt på vej­en mod et stør­re mål for Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te om at ska­be in­tet min­dre end et glo­balt cen­trum for in­nova­tion in­den for li­fe science.

Et helt cen­tralt mål for os er at bi­dra­ge til at ska­be fle­re høj­tek­no­lo­gi­ske ar­bejds­plad­ser i Danmark.

Jens Ni­el­sen – CEO, Bio­in­nova­tion Institute

“Ét af de væ­sent­lig­ste mål med Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te er at væ­re med til at gø­re Kø­ben­havn og Dan­mark til et cen­trum for in­nova­tion og en­tre­pre­nør­skab in­den for li­fe sci­en­ce. Der­for er det og­så vig­tigt at op­byg­ge vo­lu­men. Nu be­gyn­der vi at ha­ve en ko­hor­te af sel­ska­ber, som gør, at uden­land­ske in­ve­sto­rer f.eks. kan kom­me til os og se ti sel­ska­ber, som lig­ger i Kø­ben­havn i ste­det for at rej­se rundt. Der­for kan vi nu be­gyn­de at træk­ke fle­re uden­land­ske for­ske­re til, som etab­le­rer sel­ska­ber i Dan­mark, for­di der er et mil­jø, som gør det at­trak­tivt at la­ve in­nova­tion. Et helt cen­tralt mål for os er at bi­dra­ge til at ska­be fle­re høj­tek­no­lo­gi­ske ar­bejds­plad­ser i Dan­mark,” si­ger pro­fes­sor Jens Ni­el­sen, CEO hos Bio­in­nova­tion Institute.

Fondsbevilling og forretningsudvikling

Si­den sin start i 2017 har Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te der­for få­et be­vil­get 462 mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den. Ind­til nu har in­ku­ba­to­rens 26 fuld­tids­an­sat­te sendt 335 mio. kr. vi­de­re til i alt 78 op­start­svirk­som­he­der, der fo­re­lø­big til­sam­men har rejst 200 mio. kr. i ek­ster­ne investeringer.

Mil­li­o­ner­ne fra Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te ud­mønt­es blandt an­det gen­nem tre in­stru­men­ter, der po­pu­lært sagt kan an­ven­des i tre tid­li­ge sta­di­er i et nyt sel­skabs liv.

Ét af in­stru­men­ter­ne, som skal læ­re de bed­ste for­ret­nings­idéer at gå, er et så­kaldt kon­ver­ti­belt lån på 10 mio. kr. Så­dan en be­vil­ling er der fem af de net­op støt­te­de for­ret­nings­idéer, der har modtaget.

“Pen­ge­ne skal bru­ges til at brin­ge det un­ge sel­skab frem til et sta­die, hvor det er mo­dent til at gå ud og hen­ven­de sig til in­ve­sto­rer om at skaf­fe fi­nan­si­e­ring. Vi si­ger of­te, at vi på den må­de brin­ger sel­ska­ber­ne over en ‘val­ley of de­ath’, som man­ge gan­ge er utro­lig svær for sel­ska­ber­ne at kom­me over,” for­kla­rer Jens Nielsen.

At pen­ge­ne gi­ves som et kon­ver­ti­belt lån be­ty­der, at pen­ge­ne - af­hæn­gig af om sel­ska­bet til­træk­ker in­ve­ste­rin­ger el­ler ej – en­ten vil gi­ve Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te del-ejer­­skab i virk­som­he­den el­ler en­de med at væ­re en klas­sisk be­vil­ling uden modydelse.

“Hvis der kom­mer en ek­stern in­ve­ste­ring i et af sel­ska­ber­ne, så kon­ver­te­rer vi lå­net på 10 mio. kr. til ak­tier i sel­ska­bet. Men vi gør det på me­get stif­ter­ven­li­ge vil­kår, og du vil ik­ke kun­ne få de 10 mio. kr. un­der me­re fa­vorab­le vil­kår, tror jeg. Men vi sy­nes, at det er ri­me­ligt at sen­de det sig­nal, at hvis sel­ska­bet har suc­ces, så skal det og­så be­ta­le lidt til­ba­ge, så vi kan støt­te end­nu fle­re op­start­svirk­som­he­der på sigt. Hvis sel­ska­bet der­i­mod luk­ker, for­di det ik­ke kan skaf­fe ka­pi­tal, så kon­ver­te­rer vi til gen­gæld lå­net til en be­vil­ling, så stif­te­ren ik­ke står i gæld til os,” for­kla­rer Jens Nielsen.

Fødselshjælp

Et an­det in­stru­ment støt­ter for­ret­nings­idéer­ne på et end­nu tid­li­ge­re sta­die. Her hand­ler be­vil­lin­ger­ne po­pu­lært sagt om at yde fød­sels­hjælp. Gen­nem den­ne ty­pe be­vil­ling har Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te net­op støt­tet tre loven­de for­ret­nings­idéer med 18 mio. kr. hver.

“Her er vi er med til at byg­ge sel­ska­ber­ne, som slet ik­ke er stif­tet end­nu. Vi ser på, hvor der er sam­funds­mæs­si­ge be­hov for in­nova­tion, og så prø­ver vi at mat­che det med nog­le rig­tig dyg­ti­ge for­ske­re. Sam­men la­ver vi en plan for at ud­vik­le et pro­jekt i en tre­årig pe­ri­o­de. I det her til­fæl­de er der ta­le om en ren be­vil­ling på 6 mio. kr. om året i op til tre år til at hy­re et team. Men vi vil ik­ke ha­ve at det ‘blot’ – for­stå mig ret – skal la­ve me­re forsk­ning på uni­ver­si­te­tet. Vi vil fak­tisk ha­ve, at pro­fes­soren, som får den her be­vil­ling, be­gyn­der at tæn­ke på, at det skal bli­ve til et sel­skab” si­ger Jens Nielsen.

Vi vil fak­tisk ha­ve, at pro­fes­soren, som får den her be­vil­ling, be­gyn­der at tæn­ke på, at det skal bli­ve til et selskab.

Jens Ni­el­sen – CEO, Bio­in­nova­tion Institute

Mel­lem de to sta­di­er ar­bej­der Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te og­så på et tred­je in­stru­ment, der po­pu­lært sagt skal læ­re for­ret­nings­idéer­ne at kravle.

“Det kal­der vi Ven­tu­re­lab, og det bli­ver rul­let ud næ­ste år, men vi har kørt nog­le for­skel­li­ge ver­sio­ner af det tid­li­ge­re. Her støt­ter vi for­sker­ne på al­le mu­li­ge må­der gen­nem en tolv­må­ne­ders pe­ri­o­de, og så gi­ver vi lidt min­dre be­vil­lin­ger på 4 mio. kr. Der er et ud­dan­nel­ses­mæs­sigt aspekt i det, så vi træ­ner for­ske­re, der er in­ter­es­se­ret i en­tre­pre­nør­skab, i at byg­ge en virk­som­hed. Og fle­re af de sel­ska­ber, som har væ­ret igen­nem den tid­li­ge­re ud­ga­ve af pro­gram­met har fak­tisk skaf­fet ka­pi­tal bag­ef­ter, for­di de­res for­ret­nings­plan blev så skarp, at in­ve­sto­rer kun­ne godt se, hvor det her kun­ne be­væ­ge sig hen,” si­ger Jens Nielsen.

Om Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te (BII)
  • BII fik be­vil­get 392 mio. kr. i fi­nan­si­e­ring i 2017 fra No­vo Nor­disk Fon­den. BII fik be­vil­get yder­li­ge­re 70 mio. kr. i 2019 fra No­vo Nor­disk Fonden.
  • In­ku­ba­to­ren mod­ta­ger flest an­søg­nin­ger in­den for området The­ra­pe­u­ti­cs, men ser sti­gen­de ten­den­ser for områderne Bio­in­du­stri­als og Healttech.
  • In­ku­ba­to­ren mod­ta­ger an­søg­nin­ger fra he­le Nor­den og fra al­le dan­ske uni­ver­si­te­ter. Man­ge an­sø­ge­re er til­knyt­tet til uni­ver­si­tet, og fle­re end 18 uni­ver­si­te­ter i Nor­den har søgt.
  • I ud­valg­te pro­gram­mer bli­ver helt op til 17 pct. af an­sø­ger­ne be­vil­get støtte.
  • BII’s startups har ind­til nu rejst 200 mio. kr. i ek­stern finansiering.
  • BII har ar­bej­det med 78 start-ups ind­til nu.
  • BII har sam­let be­vil­get 335 mio. kr. til de 78 start-ups.
  • BII’s vi­sion er at støt­te li­fe sci­en­­ce-in­­nova­tion i ver­dens­klas­se som kan dri­ve ud­vik­lin­gen af nye løs­nin­ger til gavn for men­ne­sker og samfund.
  • BII’s mis­sion er at med­vir­ke til at ud­vik­le li­fe sci­en­ce i ver­dens­klas­se og ka­ta­ly­se­re forsk­nin­gens vej til nye kom­merci­el­le løs­nin­ger gen­nem op­start­svirk­som­he­der ved hjælp af en­he­dens vi­den, net­værk, be­vil­lin­ger og infrastruktur.
  • In­ku­ba­to­ren har 26 fuldtidsansatte.

Anvendt forskning

Fæl­les for de tre in­stru­men­ter er iføl­ge Jens Ni­el­sen et skar­pt fo­kus på at frem­me an­ven­del­sen af forsk­ning – en grund­læg­gen­de stra­te­gisk pri­o­ri­te­ring i No­vo Nor­disk Fonden.

"No­vo Nor­disk Fon­den er jo en gi­gan­tisk fond, der de­ler mas­ser af pen­ge ud til ex­cel­lent forsk­ning. Sam­ti­dig har man jo den an­den en­de, qua sit ejer­skab i No­vo Hol­dings A/S in­ve­ste­rin­ger i op­start­s­sel­ska­ber ud­over selv­føl­ge­lig i stør­re sel­ska­ber plus ak­tier­ne i No­vo Nor­disk A/S. Gen­nem en år­ræk­ke blev det ob­ser­ve­ret, at det i Eu­ro­pa er me­get svært at ta­ge forsk­ning di­rek­te fra uni­ver­si­te­ter­ne, la­ve dem om til op­start­svirk­som­he­der og få dem fi­nan­si­e­ret via ka­pi­tal i mar­ke­det. Så dér op­stod idéen om at prø­ve at la­ve vo­res for­skel­li­ge in­stru­men­ter, der kan væ­re med til at un­der­støt­te, at dan­ske for­ske­re kan væ­re me­re må­l­ret­te­de og si­ge: Det er jo no­get fan­ta­stisk forsk­ning, vi har la­vet her, men kun­ne vi må­ske og­så fin­de en el­ler an­den an­ven­del­se af det og brin­ge det vi­de­re frem?” si­ger Jens Nielsen.

Til næ­ste år vil No­vo Nor­disk Fon­dens be­sty­rel­se be­slut­te, om Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te skal etab­le­res som en selv­stæn­dig fond.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…