Novo Nordisk Fonden stifter inkubatorfond

Inkubatorinitiativet Bioinnovation Institute fra Novo Nordisk Fonden bliver en selvstændig fond med mulighed for finansiering på 3,5 mia. kr. i støtte over en tiårig periode. Ifølge Bioinnovation Institute Fondens direktør Jens Nielsen er én af fordelene ved at blive udskilt fra Novo Nordisk Fonden, at flere aktører kan være med til at sætte retning for Bioinnovation Institutes finansielle støtte fremover.

Jens Nielsen (foto: Bioinnovation Institute)
"Vi har fak­tisk et mål om, at i 2025 har vi skabt 2.000 nye ar­bejds­plad­ser i Dan­mark," si­ger di­rek­tør Jens Ni­el­sen (fo­to: Bio­in­nova­tion Institute)

No­vo Nor­disk Fon­den etab­le­rer nu Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te som en er­hvervs­dri­ven­de fond. Må­let med fonds­stif­tel­sen er at sik­re en lang­sig­tet og am­bi­tiøs ud­vik­ling in­den for li­fe sci­en­ce og bioteknologi.

For blot få da­ge si­den fløj No­vo Nor­disk Fon­dens un­der­vis­nings­for­løb Li­fe fra re­den, da det blev til en selv­stæn­dig fond. Nu er tu­ren alt­så kom­met til at an­det flagskibsi­ni­ti­a­tiv fra No­vo Nor­disk Fon­den, nem­lig Bio­in­nova­tion Institute.

Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te blev etab­le­ret i de­cem­ber 2017 af No­vo Nor­disk Fon­den. Over 85 forsk­nings­pro­jek­ter og start-ups fra bå­de Dan­mark og de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de har i de sid­ste to år få­et støt­te gen­nem Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te til ud­vik­ling af nye li­fe sci­en­ce-in­nova­tio­ner og løs­nin­ger in­den for far­ma, bio­in­du­stri og sundhedsteknologi.

Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te har ind­til nu mod­ta­get 465 mio. kr. i be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den, og No­vo Nor­disk Fon­den åb­ner mu­lig­hed for at fi­nan­si­e­re Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te Fon­den over en 10-årig pe­ri­o­de med et sam­let be­løb på op til 3,5 mia. kr.

Flere fordele

Iføl­ge den nye fonds di­rek­tør, pro­fes­sor Jens Ni­el­sen, så er der fle­re for­de­le i at bli­ve en selv­stæn­dig fond. De hand­ler blandt an­det om, at fon­dens driftsak­ti­vi­te­ter nu læg­ges over i en selv­stæn­dig juri­disk enhed.

“Drif­ten af in­ku­ba­to­ren kom­mer til at lig­ge i den nye fonds hol­dings­el­skab. Og den drift er må­ske lidt ufor­e­ne­lig – i hvert fald til en vis grad – med No­vo Nor­disk Fon­dens mål. Vi har jo f.eks. la­bo­r­an­ter an­sat. No­vo Nor­disk Fon­den er hel­ler ik­ke vant til at ud­skri­ve fak­tu­ra­er for hus­le­je, som den har gjort til os hidtil. Den er vant til at gi­ve pen­ge, så der var i hvert fald dét ele­ment i det,” si­ger Jens Nielsen.

Hvis Lund­beck­fon­den hen­ven­der sig og er me­get in­ter­es­se­ret i, at vi sæt­ter lidt me­re fo­kus på nog­le af de syg­dom­me, som er re­le­van­te for de­res sel­skab – de­pres­sion, neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve syg­dom­me – så er det no­get nem­me­re for os at ta­le med dem, end hvis vi var en del af Novo-familien.

Jens Ni­el­sen – di­rek­tør, Bio­in­nova­tion Institute

Et an­det ar­gu­ment er, at Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te som fond bed­re kan op­byg­ge sin egen selv­stæn­di­ge branding.

“Det er jo egent­lig bå­de en for­del og en ulem­pe at væ­re for­bun­det med No­vo-nav­net. Men vi vil ger­ne stå for in­ku­bation i he­le det bre­de spek­trum, og No­vo Nor­disk Fon­den har jo en me­get do­mi­ne­ren­de sta­tus bå­de som in­ve­stor og og­så qua dets ejer­skab af No­vo Hol­ding. Der­for me­ner vi, at det kan gi­ve vær­di at bran­de os som uaf­hæn­gi­ge fra No­vo-fa­mi­li­en,” si­ger Jens Nielsen.

Ik­ke mindst hand­ler den nye selv­stæn­dig­hed og­så om mu­lig­he­den for at gi­ve fle­re par­ter end No­vo Nor­disk Fon­den mu­lig­hed for at sæt­te ret­ning på in­ku­ba­to­rens aktiviteter.

“Det ser jeg må­ske som det væ­sent­lig­ste ar­gu­ment. Ved at væ­re en uaf­hæn­gig fond kan vi bed­re by­de an­dre ind, så de kan væ­re med til at bi­dra­ge. Det hand­ler ik­ke kun om even­tu­el­le an­dre fon­de, som vil væ­re med til at fi­nan­si­e­re den vi­de­re op­byg­ning af om­rå­det. Det kan jo for den sags skyld og­så hand­le om at væ­re med til at på­vir­ke den agen­da, vi sæt­ter. Hvis Lund­beck­fon­den hen­ven­der sig og er me­get in­ter­es­se­ret i, at vi sæt­ter lidt me­re fo­kus på nog­le af de syg­dom­me, som er re­le­van­te for de­res sel­skab – de­pres­sion, neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve syg­dom­me – så er det no­get nem­me­re for os at ta­le med dem, end hvis vi var en del af No­vo-fa­mi­li­en. Og det er nok den vig­tig­ste fak­tor,” si­ger Jens Nielsen.

At gøre det godt

Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te har si­den 2017 mod­ta­get 465 mio. kr. i be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den, og fort­sæt­ter Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te den po­si­ti­ve ud­vik­ling, har No­vo Nor­disk Fon­den åb­net mu­lig­he­den for at fi­nan­si­e­re Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te Fon­den over en 10-årig pe­ri­o­de med et sam­let be­løb på op til 3,5 mia. kr.

Vi har fak­tisk et mål om, at i 2025 har vi skabt 2.000 nye ar­bejds­plad­ser i Danmark.

Jens Ni­el­sen – di­rek­tør, Bio­in­nova­tion Institute

Be­slut­nin­gen om be­vil­lin­gens en­de­li­ge stør­rel­se af­hæn­ger iføl­ge No­vo Nor­disk Fon­den blandt an­det af, om Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te “fort­sæt­ter den po­si­ti­ve udvikling,”

– Hvad lig­ger der i dén formulering?

"Det hand­ler f.eks. om for­skel­li­ge må­l­tal. Og et af de helt cen­tra­le, som no­gen må­ske st­ud­ser over, er, at vi klart vil kun­ne må­le, at vi har bi­dra­get til at ska­be nye ar­bejds­plad­ser i Dan­mark. Vi har fak­tisk et mål om, at i 2025 har vi skabt 2.000 nye ar­bejds­plad­ser i Dan­mark. Så kan man spør­ge ‘var for­må­let ik­ke at støt­te en­tre­pre­nø­rer?’ Og dét er det, men en­tre­pre­nø­ren star­ter jo ty­pisk nye virk­som­he­der, og vi er jo sat i sø­en for at hjæl­pe med at skaf­fe ek­stern fi­nan­si­e­ring. Og når sel­ska­ber­ne skaf­fer den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring, ger­ne fra ud­lan­det, så an­sæt­ter de jo nog­le folk, og hvis de er suc­ces­ful­de, så ud­vik­ler de på sigt pro­duk­ter, som kom­mer på mar­ke­det til gavn for men­ne­sker og sam­fund. Der­for har jeg fo­ku­se­ret me­get på, at an­tal­let af ar­bejds­plad­ser fak­tisk er me­get cen­tral, spe­ci­elt i det her en­tre­pre­nør­mil­jø,” si­ger Jens Nielsen.

Om Bioinnovation Institute

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ge­de 394 mio. kr. til etab­le­rin­gen af Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te i 2017. I 2019 be­vil­ge­de No­vo Nor­disk Fon­den yder­li­ge­re 73 mio. kr. 

Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te åb­ne­de dø­re­ne til det nye la­bo­ra­to­rie og kon­tor­om­rå­de i novem­ber 2018.

 • Fuld­tids­an­sat­te: 28
 • An­tal støt­te­de start-ups og pro­jek­ter: 85
 • Fun­ding til start-ups og pro­jek­ter: 360 mio​.kr.

Fon­den får hjem­sted i Co­pen­ha­gen Biosci­en­ce Park på Ole Maalø­es vej 3, 3. sal, 2200 København.

Dens vær­di­er er: “Ca­ta­ly­tic, im­pa­ct­ful, passionate.”

Ved etab­le­rin­gen af Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te Fon­den i de­cem­ber 2020 træ­der ad­vo­kat Ma­ri­an­ne Phi­lip ind i fon­dens be­sty­rel­se som ny næstformand.

Be­sty­rel­sen vil fra de­cem­ber 2020 be­stå af:

 • Sten Schei­bye (for­mand)
 • Ma­ri­an­ne Phi­lip (næst­for­mand)
 • Bir­git­te Nauntofte
 • Bo Ahrén
 • Hans Scham­bye
 • Mar­tin Bonde
 • Re­gin Hodits
 • Ro­bert G. Urban
 • Tho­mas Schäfer

For­mand for Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te Fon­dens ad­visory bo­ard: MIT-pro­fes­sor Dr. Ro­bert Langer

CEO: Pro­fes­sor Jens Nielsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer