Novo Nordisk Fonden stifter inkubatorfond

In­ku­ba­tor­i­ni­ti­a­ti­vet Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te fra No­vo Nor­disk Fon­den bli­ver en selv­stæn­dig fond med mu­lig­hed for fi­nan­si­e­ring på 3,5 mia. kr. i støt­te over en tiårig pe­ri­o­de. Iføl­ge Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te Fon­dens di­rek­tør Jens Ni­el­sen er én af for­de­le­ne ved at bli­ve ud­skilt fra No­vo Nor­disk Fon­den, at fle­re ak­tø­rer kan væ­re med til at sæt­te ret­ning for Bio­in­nova­tion In­sti­tu­tes fi­nan­si­el­le støt­te fremover.

Jens Nielsen (foto: Bioinnovation Institute)
"Vi har fak­tisk et mål om, at i 2025 har vi skabt 2.000 nye ar­bejds­plad­ser i Dan­mark," si­ger di­rek­tør Jens Ni­el­sen (fo­to: Bio­in­nova­tion Institute)

No­vo Nor­disk Fon­den etab­le­rer nu Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te som en er­hvervs­dri­ven­de fond. Må­let med fonds­stif­tel­sen er at sik­re en lang­sig­tet og am­bi­tiøs ud­vik­ling in­den for li­fe sci­en­ce og bioteknologi.

For blot få da­ge si­den fløj No­vo Nor­disk Fon­dens un­der­vis­nings­for­løb Li­fe fra re­den, da det blev til en selv­stæn­dig fond. Nu er tu­ren alt­så kom­met til at an­det flagskibsi­ni­ti­a­tiv fra No­vo Nor­disk Fon­den, nem­lig Bio­in­nova­tion Institute.

Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te blev etab­le­ret i de­cem­ber 2017 af No­vo Nor­disk Fon­den. Over 85 forsk­nings­pro­jek­ter og start-ups fra bå­de Dan­mark og de øv­ri­ge nor­di­ske lan­de har i de sid­ste to år få­et støt­te gen­nem Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te til ud­vik­ling af nye li­fe sci­en­­ce-in­­nova­tio­­ner og løs­nin­ger in­den for far­ma, bio­in­du­stri og sundhedsteknologi.

Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te har ind­til nu mod­ta­get 465 mio. kr. i be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den, og No­vo Nor­disk Fon­den åb­ner mu­lig­hed for at fi­nan­si­e­re Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te Fon­den over en 10-årig pe­ri­o­de med et sam­let be­løb på op til 3,5 mia. kr.

Flere fordele

Iføl­ge den nye fonds di­rek­tør, pro­fes­sor Jens Ni­el­sen, så er der fle­re for­de­le i at bli­ve en selv­stæn­dig fond. De hand­ler blandt an­det om, at fon­dens driftsak­ti­vi­te­ter nu læg­ges over i en selv­stæn­dig juri­disk enhed.

“Drif­ten af in­ku­ba­to­ren kom­mer til at lig­ge i den nye fonds hol­dings­el­skab. Og den drift er må­ske lidt ufor­e­ne­lig – i hvert fald til en vis grad – med No­vo Nor­disk Fon­dens mål. Vi har jo f.eks. la­bo­r­an­ter an­sat. No­vo Nor­disk Fon­den er hel­ler ik­ke vant til at ud­skri­ve fak­tu­ra­er for hus­le­je, som den har gjort til os hidtil. Den er vant til at gi­ve pen­ge, så der var i hvert fald dét ele­ment i det,” si­ger Jens Nielsen.

Hvis Lund­beck­fon­den hen­ven­der sig og er me­get in­ter­es­se­ret i, at vi sæt­ter lidt me­re fo­kus på nog­le af de syg­dom­me, som er re­le­van­te for de­res sel­skab – de­pres­sion, neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve syg­dom­me – så er det no­get nem­me­re for os at ta­le med dem, end hvis vi var en del af Novo-familien.

Jens Ni­el­sen – di­rek­tør, Bio­in­nova­tion Institute

Et an­det ar­gu­ment er, at Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te som fond bed­re kan op­byg­ge sin egen selv­stæn­di­ge branding.

“Det er jo egent­lig bå­de en for­del og en ulem­pe at væ­re for­bun­det med No­­vo-nav­­net. Men vi vil ger­ne stå for in­ku­bation i he­le det bre­de spek­trum, og No­vo Nor­disk Fon­den har jo en me­get do­mi­ne­ren­de sta­tus bå­de som in­ve­stor og og­så qua dets ejer­skab af No­vo Hol­ding. Der­for me­ner vi, at det kan gi­ve vær­di at bran­de os som uaf­hæn­gi­ge fra No­­vo-fa­­mi­li­en,” si­ger Jens Nielsen.

Ik­ke mindst hand­ler den nye selv­stæn­dig­hed og­så om mu­lig­he­den for at gi­ve fle­re par­ter end No­vo Nor­disk Fon­den mu­lig­hed for at sæt­te ret­ning på in­ku­ba­to­rens aktiviteter.

“Det ser jeg må­ske som det væ­sent­lig­ste ar­gu­ment. Ved at væ­re en uaf­hæn­gig fond kan vi bed­re by­de an­dre ind, så de kan væ­re med til at bi­dra­ge. Det hand­ler ik­ke kun om even­tu­el­le an­dre fon­de, som vil væ­re med til at fi­nan­si­e­re den vi­de­re op­byg­ning af om­rå­det. Det kan jo for den sags skyld og­så hand­le om at væ­re med til at på­vir­ke den agen­da, vi sæt­ter. Hvis Lund­beck­fon­den hen­ven­der sig og er me­get in­ter­es­se­ret i, at vi sæt­ter lidt me­re fo­kus på nog­le af de syg­dom­me, som er re­le­van­te for de­res sel­skab – de­pres­sion, neu­ro­de­ge­ne­ra­ti­ve syg­dom­me – så er det no­get nem­me­re for os at ta­le med dem, end hvis vi var en del af No­­vo-fa­­mi­li­en. Og det er nok den vig­tig­ste fak­tor,” si­ger Jens Nielsen.

At gøre det godt

Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te har si­den 2017 mod­ta­get 465 mio. kr. i be­vil­ling fra No­vo Nor­disk Fon­den, og fort­sæt­ter Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te den po­si­ti­ve ud­vik­ling, har No­vo Nor­disk Fon­den åb­net mu­lig­he­den for at fi­nan­si­e­re Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te Fon­den over en 10-årig pe­ri­o­de med et sam­let be­løb på op til 3,5 mia. kr.

Vi har fak­tisk et mål om, at i 2025 har vi skabt 2.000 nye ar­bejds­plad­ser i Danmark.

Jens Ni­el­sen – di­rek­tør, Bio­in­nova­tion Institute

Be­slut­nin­gen om be­vil­lin­gens en­de­li­ge stør­rel­se af­hæn­ger iføl­ge No­vo Nor­disk Fon­den blandt an­det af, om Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te “fort­sæt­ter den po­si­ti­ve udvikling,”

– Hvad lig­ger der i dén formulering?

"Det hand­ler f.eks. om for­skel­li­ge må­l­tal. Og et af de helt cen­tra­le, som no­gen må­ske st­ud­ser over, er, at vi klart vil kun­ne må­le, at vi har bi­dra­get til at ska­be nye ar­bejds­plad­ser i Dan­mark. Vi har fak­tisk et mål om, at i 2025 har vi skabt 2.000 nye ar­bejds­plad­ser i Dan­mark. Så kan man spør­ge ‘var for­må­let ik­ke at støt­te en­tre­pre­nø­rer?’ Og dét er det, men en­tre­pre­nø­ren star­ter jo ty­pisk nye virk­som­he­der, og vi er jo sat i sø­en for at hjæl­pe med at skaf­fe ek­stern fi­nan­si­e­ring. Og når sel­ska­ber­ne skaf­fer den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring, ger­ne fra ud­lan­det, så an­sæt­ter de jo nog­le folk, og hvis de er suc­ces­ful­de, så ud­vik­ler de på sigt pro­duk­ter, som kom­mer på mar­ke­det til gavn for men­ne­sker og sam­fund. Der­for har jeg fo­ku­se­ret me­get på, at an­tal­let af ar­bejds­plad­ser fak­tisk er me­get cen­tral, spe­ci­elt i det her en­tre­pre­nør­mil­jø,” si­ger Jens Nielsen.

Om Bioinnovation Institute

No­vo Nor­disk Fon­den be­vil­ge­de 394 mio. kr. til etab­le­rin­gen af Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te i 2017. I 2019 be­vil­ge­de No­vo Nor­disk Fon­den yder­li­ge­re 73 mio. kr. 

Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te åb­ne­de dø­re­ne til det nye la­bo­ra­to­rie og kon­tor­om­rå­de i novem­ber 2018.

 • Fuld­tids­an­sat­te: 28
 • An­tal støt­te­de start-ups og pro­jek­ter: 85
 • Fun­ding til start-ups og pro­jek­ter: 360 mio​.kr.

Fon­den får hjem­sted i Co­pen­ha­gen Biosci­en­ce Park på Ole Maalø­es vej 3, 3. sal, 2200 København.

Dens vær­di­er er: “Ca­ta­ly­tic, im­pa­ct­ful, passionate.”

Ved etab­le­rin­gen af Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te Fon­den i de­cem­ber 2020 træ­der ad­vo­kat Ma­ri­an­ne Phi­lip ind i fon­dens be­sty­rel­se som ny næstformand.

Be­sty­rel­sen vil fra de­cem­ber 2020 be­stå af:

 • Sten Schei­bye (for­mand)
 • Ma­ri­an­ne Phi­lip (næst­for­mand)
 • Bir­git­te Nauntofte
 • Bo Ahrén
 • Hans Scham­bye
 • Mar­tin Bonde
 • Re­gin Hodits
 • Ro­bert G. Urban
 • Tho­mas Schäfer

For­mand for Bio­in­nova­tion In­sti­tu­te Fon­dens ad­visory bo­ard: MIT-pro­­fes­sor Dr. Ro­bert Langer

CEO: Pro­fes­sor Jens Nielsen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…