Få overblikket: Sådan hjælper danske fonde Ukraine

De danske fondes bidrag til ofrene for krigen i Ukraine stiger og stiger. Langt over en halv milliard kroner er på nuværende tidspunkt allerede bevilget. Pengene går blandt andet til nødhjælp og hjælp til flygtninge i Ukraine, nabolandene og Danmark.

Fri­vil­li­ge de­ler tæp­per ud til flygt­nin­ge ved Ukrai­nes grænse.

I takt med at kri­gen i Ukrai­ne bli­ver sta­dig vær­re, vok­ser den sam­le­de sum af støt­te­kro­ner fra de dan­ske fon­de til kri­gens ofre.

I skri­ven­de stund vi­ser Fun­dats op­tæl­ling, at hjæl­pen er op­pe på 596,2 mil­li­o­ner kroner.

Her­til kom­mer et ”sub­stan­ti­elt,” men hem­me­lig­holdt, be­løb fra en stor dansk fond, samt tre bo­li­ger til flygt­nin­ge i Charlottenlund.

I det ne­den­stå­en­de føl­ger en over­sigt over de fonds­do­na­tio­ner, som er kom­met til Fun­dats kend­skab. Har du kend­skab til en do­na­tion, som ik­ke frem­går af li­sten, så kon­takt ger­ne redaktionen.

Li­sten er i al­fa­be­tisk ræk­ke­føl­ge og sidst op­da­te­ret 25. april 2022.

A.P Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond giver ”substantiel bevilling”

Hvor man­ge pen­ge be­sty­rel­sen i A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne McK­in­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal helt præ­cist har af­sat til of­re­ne for kri­gen i Ukrai­ne, er om­gær­det af mystik.

Tal­let, der ik­ke er of­fent­lig­gjort, er dog for­ment­lig højt. I hvert fald kal­der Rø­de Kors i en pres­se­med­del­el­se be­vil­lin­gen for ”sub­stan­ti­el.”

Augustinus Fonden uddeler 18 millioner kroner:

Au­gusti­nus Fon­den har, i en så­kaldt ”lø­ben­de,” be­vil­ling do­ne­ret 18 mil­li­o­ner kro­ner til for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, der ope­re­rer i Ukrai­ne og i nær­om­rå­der­ne. Det gæl­der blandt an­dre Fol­kekir­kens Nød­hjælp, Ca­re Dan­mark, Plan­Bør­ne­fon­den, Uni­cef, SOS Bør­ne­by­er­ne, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, Læ­ger Uden Græn­ser og Rø­de Kors.

Bitten og Mads Clausens Fond

Bit­ten & Mads Clau­sens Fond har do­ne­ret 7,5 mil­li­o­ner kro­ner til krigsof­re­ne i Ukrai­ne. Do­na­tio­nen for­de­les med en tred­je­del til hen­holds­vis Dansk Rø­de Kors, Red Bar­net og Dansk Flygtningehjælp.

Børneringens Fond støtter ’Sammen for Ukraine’

Bør­ne­rin­gens fond har støt­tet ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukrai­ne’ med 20.000 kroner.

Øl-fonde støtter med 50 millioner kroner

Bå­de Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det har valgt til­sam­men at be­vil­ge 50 mil­li­o­ner kro­ner til den hu­ma­ni­tæ­re ind­sats i Ukrai­ne. Pen­ge­ne gi­ves til an­er­kend­te, in­ter­na­tio­na­le nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tions dan­ske af­de­lin­ger, her­un­der Dansk Rø­de Kors.

Cirkel-Ordenens humanitære fond støtter indsamling

20.000 kro­ner har Cir­kel-or­de­nens hu­ma­ni­tæ­re fond støt­tet ind­sam­lin­gen ’sam­men for Ukrai­ne’ med.

Civilingeniør-fond giver 25.000 kroner

Ci­vil­in­ge­ni­ør Fre­de­rik Leth Chri­sti­an­sens Al­men­nyt­ti­ge fond har do­ne­ret 25.000 kro­ner til ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukraine.’

Den Sociale Kapitalfond støtter med 75.000 kroner

Den so­ci­a­le ka­pi­tal­fond har støt­tet ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukrai­ne’ med 75.000 kroner.

Det Obelske Familiefond støtter med to millioner

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har do­ne­ret to gan­ge én mil­li­on kro­ner til ”nød­hjælps­ar­bej­de i Ukrai­ne og nabolandene.”

De kongelige fonde:

Be­sty­rel­sen for Dron­ning Mar­gret­hes og Prins Hen­riks Fond og be­sty­rel­sen for Kron­prins Fre­de­riks og Kron­prin­ses­se Marys Fond har be­slut­tet sam­men at do­ne­re 1.000.000 kro­ner til of­re­ne for kri­gen i Ukraine.

Dreyers Fond hjælper Red Barnet:

Som føl­ge af kri­gen i Ukrai­ne har Drey­ers Fond do­ne­ret en mil­li­on kro­ner til Red Bar­nets ind­sats i landet.

Egmont Fonden støtter flygtninge i Skandinavien

Eg­mont Fon­den har af­sat 30 mil­li­o­ner kro­ner til at sik­re, at børn, un­ge og fa­mi­li­er på flugt fra kri­gen i Ukrai­ne får den bedst mu­li­ge start på li­vet i Skan­di­navi­en. Pen­ge­ne gi­ves til et flygt­nin­ge­pro­gram i Dan­mark, Nor­ge og Sverige.

Ellab-Fonden giver en halv million

500.000 kro­ner har El­lab-Fon­den do­ne­ret til ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukraine.’

Familiefond støtter indsamling

El­len og Val­de­mar Leth Chri­sti­an­sens Fa­mi­lie Fond har støt­tet ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukrai­ne’ med 10.000 kroner.

Elsass Fonden giver tag over hovedet

El­sass Fon­den har stil­let tre af si­ne lej­lig­he­der i Char­lot­ten­lund til rå­dig­hed for ukrain­ske flygt­nin­ge i Danmark.

Diakonissestiftelsen giver 10.000 kroner

Fon­den den Dan­ske Di­a­ko­nis­sestif­tel­se har do­ne­ret 10.000 kro­ner til ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukraine.’

Færchfonden giver fem millioner

Som føl­ge af kri­gen i Ukrai­ne do­ne­rer Fær­ch­fon­den fem gan­ge en mil­li­on kro­ner til hen­holds­vis Uni­cef, Rø­de Kors, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp, Fol­kekir­kens Nød­hjælp og Læ­ger Uden Grænser.

Grosserer-fond støtter indsamling

Gros­se­rer A. V. Lyk­feldts og Hu­strus Le­gat har støt­tet ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukrai­ne’ med 10.000 kroner.

Hempel Fonden støtter syv forskellige organisationer

Hem­pel Fon­den har valgt at af­sæt­te en mil­li­on eu­ro – sva­ren­de til ca. 7 mil­li­o­ner og 439.000 dan­ske kro­ner- til Ukrai­nes krigsof­re. Do­na­tio­nen for­de­les li­ge­ligt mel­lem UNICEF, Red Bar­net, Rø­de Kors, Læ­ger uden Græn­ser, SOS Bør­ne­by­er­ne, Hu­man Rights Watch og UNHCR.

Herning-fond giver 10.000 kroner

Her­ning Eg­nens Land­brugs­fond har støt­tet ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukrai­ne’ med 10.000 kroner.

Indsamling får støtte

In­ga og Pe­ter Chri­sten­sens Fa­mi­lie­fond har do­ne­ret 100.000 kro­ner til ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukraine.’

Kloster støtter indsamling

Løgum­klo­ster Re­fu­gi­um har støt­tet ’Sam­men for Ukraine’-indsamlingen med 10.000 kroner.

Købmands-fond støtter ’Sammen for Ukraine’

Køb­mand J.Ø. An­d­re­sens Le­gat for Naks­kov og Sla­gel­se har støt­tet ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukrai­ne’ med 10.000 kroner.

LB Foreningen 10 millioner kroner

LB For­e­nin­gen har be­slut­tet at do­ne­re 10 mio. kr. til or­ga­ni­sa­tio­ner­ne Rø­de Kors, Red Bar­net og Uni­cef, som hver mod­ta­ger 3.333.333 kr. til de­res ar­bej­de for of­re­ne i Ukrai­ne. Det er ta­le om den stør­ste en­kelt­stå­en­de do­na­tion i for­e­nin­gens historie.

Nordea-fonden giver millioner

Nor­dea-fon­den har be­vil­get fem mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Rø­de Kors nød­hjælps­ar­bej­de i Ukraine.

Lego-fonde donerer 110 millioner kroner

Ole Kirk’s Fond og Le­go Fon­den har til­sam­men do­ne­re­de 110 mil­li­o­ner kro­ner til hu­ma­ni­tær hjælp og støt­te til Ukraine.
For­de­lin­gen teg­ner sig så­le­des, at Le­go Fon­den har do­ne­ret 50 mil­li­o­ner til blandt an­det Red Bar­net og FN’s Bør­ne­fond. Ole Kirk’s Fond har do­ne­ret 50 mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Rø­de Kors samt 10 mil­li­o­ner kro­ner til Dansk Flygtningehjælp.

Lundbeckfonden giver 10 millioner kroner

Fra Lund­beck­fon­den mod­ta­ger Dansk Flygt­nin­ge­hjælp en sær­do­na­tion på 10 mil­li­o­ner kro­ner til sin nød­hjælpsind­sats i Ukraine.

Mary Fonden støtter Børns Vilkår med 300.000

Kron­prin­ses­sens fond har do­ne­ret 300.000 kro­ner til Børns Vil­kår, der blandt an­det støt­ter bør­ne­te­le­fo­ner i Ukrai­ne og na­bo­lan­de­ne, samt ukrain­ske flygt­nin­gebørn i Dan­mark. Mary Fon­den er der­u­d­over gå­et sam­men med de øv­ri­ge kon­ge­li­ge fon­de om en sam­let do­na­tion på en mil­li­on kroner.

Novo Nordisk Fonden giver 57 millioner kroner

Al­le­re­de da­gen ef­ter Ruslands in­va­sion af Ukrai­ne do­ne­re­de No­vo Nor­disk Fon­den fem mil­li­o­ner kro­ner til FN’s flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion UNCHR. Si­den hen har fon­den gan­get be­lø­bet med over 11, så­le­des, at fon­dens sam­le­de Ukrai­ne-be­vil­ling nu når op på 57 mil­li­o­ner kroner.
Pen­ge­ne for­de­les således:
Dansk Rø­de Kors får 25 mil­li­o­ner ko­ner, UNHCR får yder­li­ge­re 10 mil­li­o­ner kro­ner, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp får 10 mil­li­o­ner kro­ner, UNICEF Dan­mark får 4 mil­li­o­ner kro­ner og Hu­man Rights Watch får én mil­li­on kro­ner, og to mil­li­o­ner kro­ner gi­ves til ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukraine.’

Oak Foundation Denmark donerer 71, 4 millioner

Oak Fo­un­da­tion har be­vil­get 10,75 mil­li­o­ner ame­ri­kan­ske dol­lars til kri­gens of­re. Det sva­rer til ca. 71,4 mil­li­o­ner kroner.

Poul Due Jensens Fond donerer i alt 17,7 millioner

I før­ste om­gang send­te Po­ul Due Jen­sens Fond hen­holds­vis tre gan­ge fem mil­li­o­ner kro­ner af­sted til Læ­ger uden Græn­ser, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Dan­marks Idræts­for­bund. Pen­ge­ne skal hjæl­pe flygt­nin­ge i Ukrai­ne, na­bo­lan­de­ne og i Dan­mark. Fon­den af­sat­te yder­li­ge­re fem mil­li­o­ner kro­ner i en pul­je, der kan sø­ges til lo­ka­le ini­ti­a­ti­ver af Grund­fos’ sel­ska­ber i lo­ka­l­om­rå­det via Fon­dens Com­mu­ni­ty En­ga­ge­ment Grant.

Si­den da har fon­den be­slut­tet at sen­de yder­li­ge­re 2,7 mil­li­o­ner kro­ner af­sted til lo­ka­le or­ga­ni­sa­tio­ner, der hjæl­per flygt­nin­ge i Po­len, Un­garn og Slo­vaki­et. Den sam­le­de be­vil­ling kom­mer der­med op på 17,7 millioner.

Rambøll Fonden støtter med en million

Én mil­li­on kro­ner har Ram­bøll Fon­den be­slut­tet sig for at do­ne­re til UNHCR’s ind­sats for Ukrai­nes mest ud­sat­te bor­ge­re. Det gæl­der især uledsa­ge­de børn, æl­dre og men­ne­sker med handicap.

100 millioner fra Realdania

Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia har gi­vet en do­na­tion på 100 mil­li­o­ner kro­ner til ar­bej­det med at hjæl­pe of­re­ne fra kri­gen i Ukraine.

Do­na­tio­nen gi­ves til Dansk Rø­de Kors, Dansk Flygt­nin­ge­hjælp og Red Bar­net. Mid­ler­ne kan an­ven­des bå­de i Ukrai­ne, i nær­om­rå­der­ne og i Danmark.

Stiftelse giver 10.000 kroner

Stif­tel­sen Hof­mans­ga­ve har do­ne­ret 10.000 kro­ner til ’Sam­men for Ukraine-indsamlingen.

Trygfonden støtter flygtninge i Danmark

Tryg­fon­den har af­sat en pul­je på op til 20 mil­li­o­ner kro­ner, der skal gå til ind­sat­ser for at hjæl­pe de ukrain­ske flygt­nin­ge, som kom­mer til Dan­mark med at få fod­fæ­ste og bli­ve en del af de lo­ka­le fællesskaber.

Én million til indsamling

Østif­ter­ne f.m.b.a. har gi­vet en mil­li­on kro­ner til ind­sam­lin­gen ’Sam­men for Ukraine.’

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond støtter sprogundervisning og nødhjælp

12 mil­li­o­ner kro­ner i alt har Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond af­sat til of­re­ne for kri­gen i Ukraine.

Pen­ge­ne er for­delt så­le­des, at der går 10 mil­li­o­ner kro­ner til Rø­de Kors' ar­bej­de i Dan­mark - her­un­der sprogun­der­vis­ning. To mil­li­o­ner kro­ner går til Rø­de Kors', Red Bar­nets og Uni­cefs nød­hjælps­ar­bej­de i Ukraine.

Aarhus Universitets Forskningsfond udsteder stipendier

Forsk­nings­fon­den i det østjy­ske har af­sat 10 mil­li­o­ner kro­ner til ud­ste­del­se af sti­pen­di­er fra seks til 12 må­ne­ders va­rig­hed til ud­sat­te ukrain­ske forskere.

Kil­der: Fon­de­nes hjem­mesi­der, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og Sam­men for Ukraine

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer