Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

Formanden for Læger uden Grænsers Fond Heidi Christensen får intet honorar for sit arbejde, og samtidig gør fonden en dyd ud af at holde løn- og administrationsomkostningerne på et minimalt niveau. Så stor en del som muligt af hver indsamlet krone skal af sted til mennesker i nød, og det fordrer hjerteblod i bestyrelsen og blandt medarbejderne. Covid19 har sat sit tunge præg på Læger uden Grænsers indsatser – samtidig kan Heidi Christensen glæde sig over, at danskerne har støttet arbejdet gavmildt under krisen.

Heidi Christensen (foto: Læger uden Grænser)
"Det er me­get vig­tigt, at al­le lan­de ik­ke går ind i sin egen lil­le bob­le, selv­om al­le er ramt af covid. Så når vi ta­ler sam­funds­sind, vil vi ger­ne ha­ve, folk ud­vi­ser ver­dens­sind,” si­ger Hei­di Chri­sten­sen, for­mand i Læ­ger uden Græn­sers Fond (fo­to: Læ­ger uden Grænser).

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er der al mu­lig god grund til at sø­ge an­dre ste­der hen.

Så­dan er det for for­man­den for Læ­ger uden Græn­sers Fond, for fon­dens øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, for me­d­ar­bej­der­ne på det dan­ske kon­tor og for de læ­ger og an­dre fag­grup­per, som sen­des fra Dan­mark ud til ver­dens brænd­punk­ter i or­ga­ni­sa­tio­nens tjeneste.

”Der er så me­get an­det i det ar­bej­de, vi ud­fø­rer bå­de her­hjem­me og i fel­ten, der er vig­ti­ge­re end pen­ge. Og så­dan skal det og­så bli­ve ved med at væ­re,” un­der­stre­ger Hei­di Chri­sten­sen, for­mand for Læ­ger uden Græn­sers Fond og net­op gen­valgt på po­sten frem til 2021.

Hei­di Chri­sten­sen slår med syv­tom­mer­søm fast, at hun ab­so­lut ik­ke me­ner, der skal æn­dres på be­stem­mel­sen om, at hver­vet som for­mand og be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den – som det hed­der – ”prin­ci­pi­elt er uløn­net,” og­så selv­om be­sty­rel­sen fak­tisk har en høj mø­de­fre­kvens og sid­der over­for hin­an­den én gang om måneden.

Og Hei­di Chri­sten­sen, der til dag­lig ar­bej­der som spe­ci­al­læ­ge på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, øn­sker ik­ke, at be­sty­rel­sen skal ud­nyt­te vedtægts­be­stem­mel­sen om, at be­sty­rel­sen har mu­lig­hed for at fast­sæt­te et ve­der­lag til for­mand og næstformand.

Ind­til vi­de­re har jeg syn­tes, at det er en kva­li­tet i sig selv at gø­re det, vi gør, uden at få be­ta­ling. Det skal væ­re hjer­te­blod, der dri­ver bestyrelsesarbejdet.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

”I de fi­re år, jeg har væ­ret for­mand, har det ik­ke væ­ret re­le­vant at ud­nyt­te den be­stem­mel­se. Ind­til vi­de­re har jeg syn­tes, at det er en kva­li­tet i sig selv at gø­re det, vi gør, uden at få be­ta­ling. Det skal væ­re hjer­te­blod, der dri­ver be­sty­rel­ses­ar­bej­det, og man­ge af dem, der stil­ler op til be­sty­rel­sen, er li­ge­som jeg selv vendt hjem fra fel­ten med fø­lel­sen af ik­ke at kun­ne gi­ve slip på Læ­ger uden Græn­ser. Der­for vil de ger­ne fort­sæt­te ar­bej­det her­hjem­me, men det hand­ler ik­ke om at tje­ne pen­ge. Og løn­nen, når man er ud­sendt, er i øv­rigt og­så lav. Det ér ik­ke og skal ik­ke væ­re mu­lig­he­den for at tje­ne man­ge pen­ge, som lok­ker folk til at rej­se ud for Læ­ger uden Græn­ser,” si­ger Hei­di Christensen.

Lønninger skal være fair

Pa­ral­lelt med det uløn­ne­de be­sty­rel­ses­ar­bej­de og den la­ve løn til de ud­send­te er vir­ke­lig­he­den og­så for de an­sat­te i ad­mi­ni­stra­tio­nen i Læ­ger uden Græn­sers Fond, at de ind­ta­ger en po­si­tion på de ne­der­ste trin af sam­fun­dets løn­sti­ge. Af­løn­nin­gen fast­sæt­tes så­le­des ef­ter et sy­stem, som til­stræ­ber, at me­d­ar­bej­der­ne be­fin­der sig i den la­vest be­tal­te fjer­de­del sam­men­holdt med lig­nen­de organisationer.

”Vo­res løn­nin­ger skal væ­re fair, men ik­ke helt i top­pen. Li­ge­som for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne for­ven­ter vi, at der blandt me­d­ar­bej­der­ne er hjer­te­blod med, når man vil ar­bej­de for Læ­ger uden Græn­ser. Sam­ti­dig skal løn­po­li­tik­ken ba­lan­ce­res i for­hold til, at vi ger­ne vil sik­re, at vi kan re­k­rut­te­re de rig­ti­ge me­d­ar­bej­de­re, og det er og­så no­get, man snak­ker om in­ter­na­tio­nalt: Hvad er det, der kan til­træk­ke folk, når man ik­ke kan gi­ve dem en høj løn? Jeg tror, at vi i høj grad til­træk­ker folk, som sy­nes, vo­res ar­bej­de gør en for­skel – lidt li­ge­som at væ­re do­nor. Og det be­ty­der me­get for vo­res brand, at vi kan si­ge, vi bru­ger vo­res pen­ge i fel­ten i så høj grad, som vi over­ho­ve­det kan kom­me af sted med. Men selv­føl­ge­lig skal folk, der ar­bej­der for os, tje­ne nok til, at de kan få smør på brø­d­et – det tror jeg nu og­så, de kan,” si­ger Hei­di Christensen.

Det be­ty­der rig­tig me­get for os, at vi kan hol­de vo­res ad­mi­ni­stra­tions­ud­gif­ter på et mini­malt niveau.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

Spar­som­me­lig­he­den kan di­rek­te af­læ­ses i fon­dens års­regn­skab for 2019, som vi­ser, at det er lyk­ke­des at ned­brin­ge ud­gif­ter­ne til le­del­se og ad­mi­ni­stra­tion på kon­to­ret i Dan­mark fra 8,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2018 til 6,0 mil­li­o­ner kro­ner i 2019. Ad­mi­ni­stra­tions­pro­cen­ten er kom­met ned un­der fem pro­cent og er nu på 4,88 pro­cent, og det er Hei­di Chri­sten­sen sær­de­les godt til­freds med.

”Der har væ­ret man­ge hi­sto­ri­er tid­li­ge­re om, hvor­dan en stor del af de pen­ge, folk har do­ne­ret med øn­sket om at støt­te en god sag via for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, i ste­det er gå­et til ad­mi­ni­stra­tion. Så det be­ty­der rig­tig me­get for os, at vi kan hol­de vo­res ad­mi­ni­stra­tions­ud­gif­ter på et mini­malt ni­veau,” fast­slår formanden.

Danskere gavmilde under coronakrisen

I 2019 del­te den dan­ske af­de­ling af Mé­de­cins Sans Fron­tières 100,5 mil­li­o­ner kro­ner ud, hvil­ket var 52 mil­li­o­ner kro­ner un­der ud­de­lings­be­lø­bet i 2018, hvor der var ble­vet fri­gi­vet et stort be­løb i in­de­fros­ne ar­ve­mid­ler. De ind­tægts­ska­ben­de ak­ti­vi­te­ter i Dan­mark har de se­ne­ste to år lig­get sta­bilt på 170 mil­li­o­ner kroner.

Hvor højt ud­de­lings­be­lø­bet bli­ver i år, er end­nu uvist. Men da cor­ona­kri­sen – pa­ra­doksalt nok – fak­tisk har vist sig at væ­re god for øko­no­mi­en i Læ­ger uden Græn­sers Fond, for­ven­ter Hei­di Chri­sten­sen umid­del­bart, at der mini­mum vil væ­re mu­lig­hed for at lan­de på sam­me ni­veau som i 2019.

”Hvor tragisk, det end er, er fak­tum, at vi op­le­ver stor øko­no­misk op­bak­ning, når der er ka­ta­stro­fer og epi­de­mi­er. Dan­sker­ne har væ­ret ut­ro­ligt gav­mil­de un­der cor­ona­kri­sen, og vi har kun­net sam­le man­ge ek­stra pen­ge ind, hvoraf nog­le er ble­vet pla­ce­ret i en covid­fond,” si­ger Hei­di Christensen.

Har droppet dør til dør-indsamlinger

En sta­dig vok­sen­de del af ind­tæg­ter­ne til Læ­ger uden Græn­sers Fond kom­mer fra arv. I 2019 ud­gjor­de ar­ve­ind­tæg­ter 56,8 mil­li­o­ner kro­ner ud af de 145 mil­li­o­ner kro­ner, fon­den modt­og fra pri­vat­per­so­ner, og po­sten arv og le­ga­ter er vok­set med 2,8 mil­li­o­ner kro­ner fra 2018 til 2019.

Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats har Læ­ger uden Græn­ser få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at bru­ge pri­vat­per­so­ners te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver til hu­ma­ni­tæ­re ud­de­lin­ger frem for at ha­ve ar­ve­mil­li­o­ner­ne stå­en­de som en urør­lig fondsformue.

I 2018, 2019 og 2020 har Ci­vilsty­rel­sen blåstemp­let fri­gi­vel­se af sam­men­lagt 139 mil­li­o­ner ar­ve­kro­ner, som har væ­ret ind­sat på en se­pa­rat kon­to, til hen­holds­vis et bør­ne­ho­spi­tal i Si­er­ra Leo­ne, et trau­me­ho­spi­tal i Af­g­ha­ni­stan og et ho­spi­talspro­jekt i Irak.

Er­fa­rin­gen fra de tre år var, at ind­tæg­ten ik­ke kun­ne mod­sva­re alt det ar­bej­de, der blev lagt i indsamlingerne.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

Hei­di Chri­sten­sen un­der­stre­ger, at hun for­ven­ter, arv og­så frem­over bli­ver en væ­sent­lig ind­tægt for Læ­ger uden Græn­sers Fond, men selvsagt langt fra som det ene­ste æg i ind­sam­lings­kur­ven. Fo­kus er blandt an­det og­så på, hvor­dan de man­ge pri­va­te én­gangs­do­no­rer kan over­ta­les til at bli­ve fa­ste donorer.

”Til gen­gæld var 2018 det sid­ste år med dør til dør-ind­sam­lin­ger, som vi fo­re­tog gen­nem tre år, da der blev luk­ket op for, at an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner end kun gan­ske få ud­valg­te måt­te væ­re med. Er­fa­rin­gen fra de tre år var, at ind­tæg­ten ik­ke kun­ne mod­sva­re alt det ar­bej­de, der blev lagt i ind­sam­lin­ger­ne,” si­ger Hei­di Christensen.

Loyale donorer

Ge­ne­relt er ind­sam­lings­kam­pen om dan­sker­nes pen­ge på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de ble­vet ”me­re ag­gres­siv,” me­ner for­man­den for Læ­ger uden Græn­sers Fond.

”Der er vir­ke­lig man­ge om bud­det, og der­for er vi i vo­res fun­dra­i­sing-ar­bej­de nødt til at ar­bej­de bredt og he­le ti­den hol­de øje med, hvor der er mu­lig­hed for at hi­ve et par ek­stra pro­cen­ter hjem. Folk over­strøm­mes af in­for­ma­tion på al­le mu­li­ge ni­veau­er, og­så på nød­hjælps­ni­veau, via blandt an­det so­ci­a­le me­di­er. Og vo­res ind­tryk er, at hvor man­ge dan­ske­re må­ske før støt­te­de Læ­ger uden Græn­ser og en an­den af de sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner, de­ler man­ge nu de­res støt­te langt bre­de­re ud,” si­ger Hei­di Christensen.

– I hvor høj grad ud­for­drer den ud­vik­ling jer?

”Selv­om vi selv­føl­ge­lig glæ­der os over, at an­dre og­så får pen­ge til go­de for­mål, ér det da helt klart en ud­for­dring. I ti­der, hvor det er en suc­ces, hvis folk læ­ser i me­re end fi­re se­kun­der på éns hjem­mesi­de, kan det væ­re svært at hol­de fast på si­ne støt­ter. På den an­den si­de ser vi og­så, at man­ge af vo­res do­no­rer er ut­ro­ligt loy­a­le og dels gi­ver pen­ge til os år ef­ter år, dels for­sva­rer os, når vi ek­sem­pel­vis kri­ti­se­res i me­di­er­ne for at væ­re men­ne­skes­mug­le­re. Dem, der tro­fast støt­ter os, kan godt li­de vo­res brand, alt­så at vi er en me­di­cinsk hu­ma­ni­tær nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tion, som hjæl­per sy­ge men­ne­sker, men de kan og­så godt li­de, at vi ær­ligt og åbent for­tæl­ler, hvis vi be­går en fejl, el­ler hvis vi ik­ke har brug for fle­re pen­ge til et kon­kret pro­jekt,” si­ger Hei­di Christensen.

Folk skal vise verdenssind

For ti­den har Læ­ger uden Græn­ser dog in­gen ud­for­drin­ger med at kun­ne bru­ge hver en ind­sam­let kro­ne, un­der­stre­ger for­man­den ni må­ne­der in­de i et år, hvor samt­li­ge ak­ti­vi­te­ter for ver­dens stør­ste me­di­cin­ske, hu­ma­ni­tæ­re nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tion i stør­re el­ler min­dre grad er ble­vet på­vir­ket af covid19. Det hand­ler blandt an­det om de trans­port­mæs­si­ge og an­dre lo­gi­sti­ske ud­for­drin­ger, som de en­kel­te lan­des re­strik­tio­ner med­fø­rer for nød­hjælps­ar­bej­der­nes mu­lig­hed for at nå frem til de nødlidende.

”Én af vo­res helt sto­re op­ga­ver li­ge nu er at hu­ske folk på, at al­le de ud­for­drin­ger, der fand­tes før cor­o­na, sta­dig­væk fin­des: Al­le de sund­heds­sy­ste­mer, som li­der un­der cor­o­na, led og­så før. Det gæl­der for ek­sem­pel de ste­der, hvor kvin­der ik­ke kan få or­dent­lig fød­sels­hjælp, børn ik­ke bli­ver vac­ci­ne­ret og ste­der, der er mæs­lin­geud­brud. Det er me­get vig­tigt, at al­le lan­de ik­ke går ind i sin egen lil­le bob­le, selv­om al­le er ramt af covid. Så når vi ta­ler sam­funds­sind, vil vi ger­ne ha­ve, folk ud­vi­ser ver­dens­sind,” si­ger Hei­di Christensen.

Selv­om jeg be­stemt ik­ke kan kla­ge over dan­sker­nes støt­te til vo­res ar­bej­de – tvær­ti­mod – så sy­nes jeg, fo­kus i Dan­mark me­get har væ­ret på Danmark.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

– Har vi i Dan­mark ud­vist til­stræk­ke­ligt med ver­dens­sind un­der cor­ona­kri­sen, el­ler har vi væ­ret for egoi­sti­ske, som du ser det?

”Jeg sy­nes ik­ke, man kan si­ge, dan­sker­ne har væ­ret for egoi­sti­ske. Men da Ita­li­en di­rek­te bad om den dan­ske re­ge­rings hjælp, gik der for lang tid. Der skul­le Dan­mark ha­ve re­a­ge­ret me­get hur­ti­ge­re. Når he­le ver­den bli­ver ramt af en syg­dom, vil Dan­mark som ét af de ri­ge­ste lan­de væ­re blandt de bed­ste til at kom­me godt igen­nem. Men vi skal hu­ske at kig­ge ud over kan­ten. Hvis et land som Dan­mark ik­ke kan, kan in­gen. Så selv­om jeg be­stemt ik­ke kan kla­ge over dan­sker­nes støt­te til vo­res ar­bej­de – tvær­ti­mod – så sy­nes jeg, fo­kus i Dan­mark me­get har væ­ret på Dan­mark,” si­ger Hei­di Christensen.

Op­for­drin­gen til, at dan­ske­re ik­ke bli­ver for snæ­vert­sy­ne­de, er ik­ke den før­ste fra for­man­den for Læ­ger uden Græn­sers Fonds. Li­ge ef­ter, at Hei­di Chri­sten­sen over­tog po­sten, ud­tal­te hun med re­fe­ren­ce til flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen i et in­ter­view med fag­me­di­et Da­gens Me­di­cin, at vi i Dan­mark ”lidt har en ten­dens til først at gø­re no­get, når pro­ble­mer­ne kom­mer til Dan­marks grænser.”

Nu, fi­re år se­ne­re, dra­ger hun en pa­ral­lel til nog­le dan­ske­res syn på Læ­ger uden Grænser. 

”De fle­ste kan som ud­gangs­punkt godt li­de Læ­ger uden Græn­ser og støt­ter op om vo­res ar­bej­de med at hjæl­pe sy­ge men­ne­sker i nød. Men for nog­le æn­drer det sig, hvis der er ta­le om hjælp til sy­ge men­ne­sker på vej til Dan­mark. Så kom­mer der plud­se­lig no­get an­det ind over,” si­ger Hei­di Chri­sten­sen, hvis eg­ne op­le­vel­ser som ud­sendt læ­ge blandt flygt­nin­ge på den græ­ske ø Les­bos var stærkt med­vir­ken­de til, at hun stil­le­de op som for­mand for Læ­ger uden Græn­sers Fond i 2016.

Formand skal være læge eller sygeplejerske

Hei­di Chri­sten­sen kun­ne ik­ke væ­re ble­vet for­mand for Læ­ger uden Græn­sers Fond uden en ud­dan­nel­se som en­ten læ­ge el­ler sy­geple­jer­ske. Hun er dog i tvivl om, hvor­vidt den be­stem­mel­se gi­ver mening.

Jeg tror dog sam­ti­dig, at be­folk­nin­gen vil­le ha­ve svært ved at for­stå, hvis man hav­de en be­sty­rel­se i Læ­ger uden Græn­ser uden én ene­ste læge.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

”Jeg véd ik­ke, om jeg er su­pe­re­nig i, at dét er vig­tigt. Dels sen­der vi, spe­ci­elt fra Dan­mark, fak­tisk rig­tig man­ge ud i ver­den, som ik­ke er me­di­cinsk per­so­na­le. Vi kan slet ik­ke fun­ge­re uden lo­gi­sti­ke­re, fi­nans­folk, ren­gø­rings­folk og an­dre, der skal til for at dri­ve en kli­nik el­ler ho­spi­tal. Dels bru­ger jeg i be­sty­rel­ses­ar­bej­det fak­tisk ik­ke min læ­ge­fag­li­ge bag­grund til sær­lig me­get, så for­mand­spo­sten kun­ne i prin­cip­pet be­sæt­tes af al­le mu­li­ge an­dre, som har ly­sten,” si­ger Hei­di Christensen.

”Jeg tror dog sam­ti­dig, at be­folk­nin­gen vil­le ha­ve svært ved at for­stå, hvis man hav­de en be­sty­rel­se i Læ­ger uden Græn­ser uden én ene­ste læ­ge,” til­fø­jer hun. 

Blå bog: Hei­di Christensen
  • 43 år (født 30. april 1977)
  • For­mand for be­sty­rel­sen i Læ­ger uden Græn­sers Fond si­den 2016 og net­op gen­valgt for ny ét-årig pe­ri­o­de (ind­til 2021). Har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2014 (valgt til 2022).
  • Ud­dan­net læ­ge fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 2006.
  • Ar­bej­der til dag­lig som spe­ci­al­læ­ge på kirur­gisk af­de­ling på Bis­peb­jerg Hospital.
  • Har væ­ret ud­sendt med Læ­ger uden Græn­ser seks gan­ge (til In­di­en, Paki­stan, Syds­u­dan, Af­g­ha­ni­stan, Græken­land og Venezuela).

Én af de sto­re op­ga­ver, be­sty­rel­sen ak­tu­elt har på sin agen­da, er at fin­de en ny di­rek­tør. Jes­per H. Brix, som i øv­rigt er ud­dan­net sy­geple­jer­ske, har op­sagt sin di­rek­tørstil­ling i fon­den for at bli­ve lan­de­chef for Læ­ger uden Græn­ser i Indonesien.

”Vi er net­op gå­et i gang med ar­bej­det med at fin­de frem til, hvad det er for en pro­fil, vi har brug for på kon­to­ret, udadtil og i den in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion. Det skal bå­de væ­re en, der er li­ge så dyg­tig som Jes­per Brix, som ken­der Læ­ger uden Græn­ser li­ge så godt, er en li­ge så god chef og er ny­ska­ben­de. Vi slår snart stil­lin­gen op og hå­ber, stil­lin­gen se­ne­st kan væ­re be­sat i slut­nin­gen af året. Men vi har en god in­te­r­im-ord­ning ind­til da, så det er vig­ti­ge­re at fin­de den rig­ti­ge, end at det nød­ven­dig­vis skal væ­re én, der kan til­træ­de 1. novem­ber,” si­ger Hei­di Christensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Topledelse i
fondssektoren


 

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer