Heidi Christensen: Der er så meget, der er vigtigere end penge

For­man­den for Læ­ger uden Græn­sers Fond Hei­di Chri­sten­sen får in­tet ho­norar for sit ar­bej­de, og sam­ti­dig gør fon­den en dyd ud af at hol­de løn- og ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger­ne på et mini­malt ni­veau. Så stor en del som mu­ligt af hver ind­sam­let kro­ne skal af sted til men­ne­sker i nød, og det for­drer hjer­te­blod i be­sty­rel­sen og blandt me­d­ar­bej­der­ne. Covid19 har sat sit tun­ge præg på Læ­ger uden Græn­sers ind­sat­ser – sam­ti­dig kan Hei­di Chri­sten­sen glæ­de sig over, at dan­sker­ne har støt­tet ar­bej­det gav­mildt un­der krisen.

Heidi Christensen (foto: Læger uden Grænser)
"Det er me­get vig­tigt, at al­le lan­de ik­ke går ind i sin egen lil­le bob­le, selv­om al­le er ramt af covid. Så når vi ta­ler sam­funds­sind, vil vi ger­ne ha­ve, folk ud­vi­ser ver­dens­sind,” si­ger Hei­di Chri­sten­sen, for­mand i Læ­ger uden Græn­sers Fond (fo­to: Læ­ger uden Grænser).

Driv­kraf­ten er am­bi­tio­nen om at gø­re en for­skel for of­re­ne for kri­ge, kon­flik­ter og ka­ta­stro­fer. Hvis driv­kraf­ten der­i­mod er at tje­ne man­ge pen­ge, er der al mu­lig god grund til at sø­ge an­dre ste­der hen.

Så­dan er det for for­man­den for Læ­ger uden Græn­sers Fond, for fon­dens øv­ri­ge be­sty­rel­ses­med­lem­mer, for me­d­ar­bej­der­ne på det dan­ske kon­tor og for de læ­ger og an­dre fag­grup­per, som sen­des fra Dan­mark ud til ver­dens brænd­punk­ter i or­ga­ni­sa­tio­nens tjeneste.

”Der er så me­get an­det i det ar­bej­de, vi ud­fø­rer bå­de her­hjem­me og i fel­ten, der er vig­ti­ge­re end pen­ge. Og så­dan skal det og­så bli­ve ved med at væ­re,” un­der­stre­ger Hei­di Chri­sten­sen, for­mand for Læ­ger uden Græn­sers Fond og net­op gen­valgt på po­sten frem til 2021.

Hei­di Chri­sten­sen slår med syv­tom­mer­søm fast, at hun ab­so­lut ik­ke me­ner, der skal æn­dres på be­stem­mel­sen om, at hver­vet som for­mand og be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den – som det hed­der – ”prin­ci­pi­elt er uløn­net,” og­så selv­om be­sty­rel­sen fak­tisk har en høj mø­de­fre­kvens og sid­der over­for hin­an­den én gang om måneden.

Og Hei­di Chri­sten­sen, der til dag­lig ar­bej­der som spe­ci­al­læ­ge på Bis­peb­jerg Ho­spi­tal, øn­sker ik­ke, at be­sty­rel­sen skal ud­nyt­te vedtægts­be­stem­mel­sen om, at be­sty­rel­sen har mu­lig­hed for at fast­sæt­te et ve­der­lag til for­mand og næstformand.

Ind­til vi­de­re har jeg syn­tes, at det er en kva­li­tet i sig selv at gø­re det, vi gør, uden at få be­ta­ling. Det skal væ­re hjer­te­blod, der dri­ver bestyrelsesarbejdet.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

”I de fi­re år, jeg har væ­ret for­mand, har det ik­ke væ­ret re­le­vant at ud­nyt­te den be­stem­mel­se. Ind­til vi­de­re har jeg syn­tes, at det er en kva­li­tet i sig selv at gø­re det, vi gør, uden at få be­ta­ling. Det skal væ­re hjer­te­blod, der dri­ver be­sty­rel­ses­ar­bej­det, og man­ge af dem, der stil­ler op til be­sty­rel­sen, er li­ge­som jeg selv vendt hjem fra fel­ten med fø­lel­sen af ik­ke at kun­ne gi­ve slip på Læ­ger uden Græn­ser. Der­for vil de ger­ne fort­sæt­te ar­bej­det her­hjem­me, men det hand­ler ik­ke om at tje­ne pen­ge. Og løn­nen, når man er ud­sendt, er i øv­rigt og­så lav. Det ér ik­ke og skal ik­ke væ­re mu­lig­he­den for at tje­ne man­ge pen­ge, som lok­ker folk til at rej­se ud for Læ­ger uden Græn­ser,” si­ger Hei­di Christensen.

Lønninger skal være fair

Pa­ral­lelt med det uløn­ne­de be­sty­rel­ses­ar­bej­de og den la­ve løn til de ud­send­te er vir­ke­lig­he­den og­så for de an­sat­te i ad­mi­ni­stra­tio­nen i Læ­ger uden Græn­sers Fond, at de ind­ta­ger en po­si­tion på de ne­der­ste trin af sam­fun­dets løn­sti­ge. Af­løn­nin­gen fast­sæt­tes så­le­des ef­ter et sy­stem, som til­stræ­ber, at me­d­ar­bej­der­ne be­fin­der sig i den la­vest be­tal­te fjer­de­del sam­men­holdt med lig­nen­de organisationer.

”Vo­res løn­nin­ger skal væ­re fair, men ik­ke helt i top­pen. Li­ge­som for be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne for­ven­ter vi, at der blandt me­d­ar­bej­der­ne er hjer­te­blod med, når man vil ar­bej­de for Læ­ger uden Græn­ser. Sam­ti­dig skal løn­po­li­tik­ken ba­lan­ce­res i for­hold til, at vi ger­ne vil sik­re, at vi kan re­k­rut­te­re de rig­ti­ge me­d­ar­bej­de­re, og det er og­så no­get, man snak­ker om in­ter­na­tio­nalt: Hvad er det, der kan til­træk­ke folk, når man ik­ke kan gi­ve dem en høj løn? Jeg tror, at vi i høj grad til­træk­ker folk, som sy­nes, vo­res ar­bej­de gør en for­skel – lidt li­ge­som at væ­re do­nor. Og det be­ty­der me­get for vo­res brand, at vi kan si­ge, vi bru­ger vo­res pen­ge i fel­ten i så høj grad, som vi over­ho­ve­det kan kom­me af sted med. Men selv­føl­ge­lig skal folk, der ar­bej­der for os, tje­ne nok til, at de kan få smør på brø­d­et – det tror jeg nu og­så, de kan,” si­ger Hei­di Christensen.

Det be­ty­der rig­tig me­get for os, at vi kan hol­de vo­res ad­mi­ni­stra­tions­ud­gif­ter på et mini­malt niveau.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

Spar­som­me­lig­he­den kan di­rek­te af­læ­ses i fon­dens års­regn­skab for 2019, som vi­ser, at det er lyk­ke­des at ned­brin­ge ud­gif­ter­ne til le­del­se og ad­mi­ni­stra­tion på kon­to­ret i Dan­mark fra 8,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2018 til 6,0 mil­li­o­ner kro­ner i 2019. Ad­mi­ni­stra­tions­pro­cen­ten er kom­met ned un­der fem pro­cent og er nu på 4,88 pro­cent, og det er Hei­di Chri­sten­sen sær­de­les godt til­freds med.

”Der har væ­ret man­ge hi­sto­ri­er tid­li­ge­re om, hvor­dan en stor del af de pen­ge, folk har do­ne­ret med øn­sket om at støt­te en god sag via for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, i ste­det er gå­et til ad­mi­ni­stra­tion. Så det be­ty­der rig­tig me­get for os, at vi kan hol­de vo­res ad­mi­ni­stra­tions­ud­gif­ter på et mini­malt ni­veau,” fast­slår formanden.

Danskere gavmilde under coronakrisen

I 2019 del­te den dan­ske af­de­ling af Mé­de­cins Sans Fron­tières 100,5 mil­li­o­ner kro­ner ud, hvil­ket var 52 mil­li­o­ner kro­ner un­der ud­de­lings­be­lø­bet i 2018, hvor der var ble­vet fri­gi­vet et stort be­løb i in­de­fros­ne ar­ve­mid­ler. De ind­tægts­ska­ben­de ak­ti­vi­te­ter i Dan­mark har de se­ne­ste to år lig­get sta­bilt på 170 mil­li­o­ner kroner.

Hvor højt ud­de­lings­be­lø­bet bli­ver i år, er end­nu uvist. Men da cor­ona­kri­sen – pa­ra­doksalt nok – fak­tisk har vist sig at væ­re god for øko­no­mi­en i Læ­ger uden Græn­sers Fond, for­ven­ter Hei­di Chri­sten­sen umid­del­bart, at der mini­mum vil væ­re mu­lig­hed for at lan­de på sam­me ni­veau som i 2019.

”Hvor tragisk, det end er, er fak­tum, at vi op­le­ver stor øko­no­misk op­bak­ning, når der er ka­ta­stro­fer og epi­de­mi­er. Dan­sker­ne har væ­ret ut­ro­ligt gav­mil­de un­der cor­ona­kri­sen, og vi har kun­net sam­le man­ge ek­stra pen­ge ind, hvoraf nog­le er ble­vet pla­ce­ret i en covid­fond,” si­ger Hei­di Christensen.

Har droppet dør til dør-indsamlinger

En sta­dig vok­sen­de del af ind­tæg­ter­ne til Læ­ger uden Græn­sers Fond kom­mer fra arv. I 2019 ud­gjor­de ar­ve­ind­tæg­ter 56,8 mil­li­o­ner kro­ner ud af de 145 mil­li­o­ner kro­ner, fon­den modt­og fra pri­vat­per­so­ner, og po­sten arv og le­ga­ter er vok­set med 2,8 mil­li­o­ner kro­ner fra 2018 til 2019.

Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats har Læ­ger uden Græn­ser få­et Ci­vilsty­rel­sens til­la­del­se til at bru­ge pri­vat­per­so­ners te­sta­men­ta­ri­ske ga­ver til hu­ma­ni­tæ­re ud­de­lin­ger frem for at ha­ve ar­ve­mil­li­o­ner­ne stå­en­de som en urør­lig fondsformue.

I 2018, 2019 og 2020 har Ci­vilsty­rel­sen blåstemp­let fri­gi­vel­se af sam­men­lagt 139 mil­li­o­ner ar­ve­kro­ner, som har væ­ret ind­sat på en se­pa­rat kon­to, til hen­holds­vis et bør­ne­ho­spi­tal i Si­er­ra Leo­ne, et trau­me­ho­spi­tal i Af­g­ha­ni­stan og et ho­spi­talspro­jekt i Irak.

Er­fa­rin­gen fra de tre år var, at ind­tæg­ten ik­ke kun­ne mod­sva­re alt det ar­bej­de, der blev lagt i indsamlingerne.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

Hei­di Chri­sten­sen un­der­stre­ger, at hun for­ven­ter, arv og­så frem­over bli­ver en væ­sent­lig ind­tægt for Læ­ger uden Græn­sers Fond, men selvsagt langt fra som det ene­ste æg i ind­sam­lings­kur­ven. Fo­kus er blandt an­det og­så på, hvor­dan de man­ge pri­va­te én­gangs­do­no­rer kan over­ta­les til at bli­ve fa­ste donorer.

”Til gen­gæld var 2018 det sid­ste år med dør til dør-ind­­sam­lin­­ger, som vi fo­re­tog gen­nem tre år, da der blev luk­ket op for, at an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner end kun gan­ske få ud­valg­te måt­te væ­re med. Er­fa­rin­gen fra de tre år var, at ind­tæg­ten ik­ke kun­ne mod­sva­re alt det ar­bej­de, der blev lagt i ind­sam­lin­ger­ne,” si­ger Hei­di Christensen.

Loyale donorer

Ge­ne­relt er ind­sam­lings­kam­pen om dan­sker­nes pen­ge på det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de ble­vet ”me­re ag­gres­siv,” me­ner for­man­den for Læ­ger uden Græn­sers Fond.

”Der er vir­ke­lig man­ge om bud­det, og der­for er vi i vo­res fun­dra­i­sing-ar­­bej­­de nødt til at ar­bej­de bredt og he­le ti­den hol­de øje med, hvor der er mu­lig­hed for at hi­ve et par ek­stra pro­cen­ter hjem. Folk over­strøm­mes af in­for­ma­tion på al­le mu­li­ge ni­veau­er, og­så på nød­hjælps­ni­veau, via blandt an­det so­ci­a­le me­di­er. Og vo­res ind­tryk er, at hvor man­ge dan­ske­re må­ske før støt­te­de Læ­ger uden Græn­ser og en an­den af de sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner, de­ler man­ge nu de­res støt­te langt bre­de­re ud,” si­ger Hei­di Christensen.

– I hvor høj grad ud­for­drer den ud­vik­ling jer?

”Selv­om vi selv­føl­ge­lig glæ­der os over, at an­dre og­så får pen­ge til go­de for­mål, ér det da helt klart en ud­for­dring. I ti­der, hvor det er en suc­ces, hvis folk læ­ser i me­re end fi­re se­kun­der på éns hjem­mesi­de, kan det væ­re svært at hol­de fast på si­ne støt­ter. På den an­den si­de ser vi og­så, at man­ge af vo­res do­no­rer er ut­ro­ligt loy­a­le og dels gi­ver pen­ge til os år ef­ter år, dels for­sva­rer os, når vi ek­sem­pel­vis kri­ti­se­res i me­di­er­ne for at væ­re men­ne­skes­mug­le­re. Dem, der tro­fast støt­ter os, kan godt li­de vo­res brand, alt­så at vi er en me­di­cinsk hu­ma­ni­tær nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tion, som hjæl­per sy­ge men­ne­sker, men de kan og­så godt li­de, at vi ær­ligt og åbent for­tæl­ler, hvis vi be­går en fejl, el­ler hvis vi ik­ke har brug for fle­re pen­ge til et kon­kret pro­jekt,” si­ger Hei­di Christensen.

Folk skal vise verdenssind

For ti­den har Læ­ger uden Græn­ser dog in­gen ud­for­drin­ger med at kun­ne bru­ge hver en ind­sam­let kro­ne, un­der­stre­ger for­man­den ni må­ne­der in­de i et år, hvor samt­li­ge ak­ti­vi­te­ter for ver­dens stør­ste me­di­cin­ske, hu­ma­ni­tæ­re nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tion i stør­re el­ler min­dre grad er ble­vet på­vir­ket af covid19. Det hand­ler blandt an­det om de trans­port­mæs­si­ge og an­dre lo­gi­sti­ske ud­for­drin­ger, som de en­kel­te lan­des re­strik­tio­ner med­fø­rer for nød­hjælps­ar­bej­der­nes mu­lig­hed for at nå frem til de nødlidende.

”Én af vo­res helt sto­re op­ga­ver li­ge nu er at hu­ske folk på, at al­le de ud­for­drin­ger, der fand­tes før cor­o­na, sta­dig­væk fin­des: Al­le de sund­heds­sy­ste­mer, som li­der un­der cor­o­na, led og­så før. Det gæl­der for ek­sem­pel de ste­der, hvor kvin­der ik­ke kan få or­dent­lig fød­sels­hjælp, børn ik­ke bli­ver vac­ci­ne­ret og ste­der, der er mæs­lin­geud­brud. Det er me­get vig­tigt, at al­le lan­de ik­ke går ind i sin egen lil­le bob­le, selv­om al­le er ramt af covid. Så når vi ta­ler sam­funds­sind, vil vi ger­ne ha­ve, folk ud­vi­ser ver­dens­sind,” si­ger Hei­di Christensen.

Selv­om jeg be­stemt ik­ke kan kla­ge over dan­sker­nes støt­te til vo­res ar­bej­de – tvær­ti­mod – så sy­nes jeg, fo­kus i Dan­mark me­get har væ­ret på Danmark.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

– Har vi i Dan­mark ud­vist til­stræk­ke­ligt med ver­dens­sind un­der cor­ona­kri­sen, el­ler har vi væ­ret for egoi­sti­ske, som du ser det?

”Jeg sy­nes ik­ke, man kan si­ge, dan­sker­ne har væ­ret for egoi­sti­ske. Men da Ita­li­en di­rek­te bad om den dan­ske re­ge­rings hjælp, gik der for lang tid. Der skul­le Dan­mark ha­ve re­a­ge­ret me­get hur­ti­ge­re. Når he­le ver­den bli­ver ramt af en syg­dom, vil Dan­mark som ét af de ri­ge­ste lan­de væ­re blandt de bed­ste til at kom­me godt igen­nem. Men vi skal hu­ske at kig­ge ud over kan­ten. Hvis et land som Dan­mark ik­ke kan, kan in­gen. Så selv­om jeg be­stemt ik­ke kan kla­ge over dan­sker­nes støt­te til vo­res ar­bej­de – tvær­ti­mod – så sy­nes jeg, fo­kus i Dan­mark me­get har væ­ret på Dan­mark,” si­ger Hei­di Christensen.

Op­for­drin­gen til, at dan­ske­re ik­ke bli­ver for snæ­vert­sy­ne­de, er ik­ke den før­ste fra for­man­den for Læ­ger uden Græn­sers Fonds. Li­ge ef­ter, at Hei­di Chri­sten­sen over­tog po­sten, ud­tal­te hun med re­fe­ren­ce til flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen i et in­ter­view med fag­me­di­et Da­gens Me­di­cin, at vi i Dan­mark ”lidt har en ten­dens til først at gø­re no­get, når pro­ble­mer­ne kom­mer til Dan­marks grænser.”

Nu, fi­re år se­ne­re, dra­ger hun en pa­ral­lel til nog­le dan­ske­res syn på Læ­ger uden Grænser. 

”De fle­ste kan som ud­gangs­punkt godt li­de Læ­ger uden Græn­ser og støt­ter op om vo­res ar­bej­de med at hjæl­pe sy­ge men­ne­sker i nød. Men for nog­le æn­drer det sig, hvis der er ta­le om hjælp til sy­ge men­ne­sker på vej til Dan­mark. Så kom­mer der plud­se­lig no­get an­det ind over,” si­ger Hei­di Chri­sten­sen, hvis eg­ne op­le­vel­ser som ud­sendt læ­ge blandt flygt­nin­ge på den græ­ske ø Les­bos var stærkt med­vir­ken­de til, at hun stil­le­de op som for­mand for Læ­ger uden Græn­sers Fond i 2016.

Formand skal være læge eller sygeplejerske

Hei­di Chri­sten­sen kun­ne ik­ke væ­re ble­vet for­mand for Læ­ger uden Græn­sers Fond uden en ud­dan­nel­se som en­ten læ­ge el­ler sy­geple­jer­ske. Hun er dog i tvivl om, hvor­vidt den be­stem­mel­se gi­ver mening.

Jeg tror dog sam­ti­dig, at be­folk­nin­gen vil­le ha­ve svært ved at for­stå, hvis man hav­de en be­sty­rel­se i Læ­ger uden Græn­ser uden én ene­ste læge.

Hei­di Chri­sten­sen – for­mand, Læ­ger uden Græn­sers Fond

”Jeg véd ik­ke, om jeg er su­pe­re­nig i, at dét er vig­tigt. Dels sen­der vi, spe­ci­elt fra Dan­mark, fak­tisk rig­tig man­ge ud i ver­den, som ik­ke er me­di­cinsk per­so­na­le. Vi kan slet ik­ke fun­ge­re uden lo­gi­sti­ke­re, fi­nans­folk, ren­gø­rings­folk og an­dre, der skal til for at dri­ve en kli­nik el­ler ho­spi­tal. Dels bru­ger jeg i be­sty­rel­ses­ar­bej­det fak­tisk ik­ke min læ­ge­fag­li­ge bag­grund til sær­lig me­get, så for­mand­spo­sten kun­ne i prin­cip­pet be­sæt­tes af al­le mu­li­ge an­dre, som har ly­sten,” si­ger Hei­di Christensen.

”Jeg tror dog sam­ti­dig, at be­folk­nin­gen vil­le ha­ve svært ved at for­stå, hvis man hav­de en be­sty­rel­se i Læ­ger uden Græn­ser uden én ene­ste læ­ge,” til­fø­jer hun. 

Blå bog: Hei­di Christensen
  • 43 år (født 30. april 1977)
  • For­mand for be­sty­rel­sen i Læ­ger uden Græn­sers Fond si­den 2016 og net­op gen­valgt for ny ét-årig pe­ri­o­de (ind­til 2021). Har sid­det i be­sty­rel­sen si­den 2014 (valgt til 2022).
  • Ud­dan­net læ­ge fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 2006.
  • Ar­bej­der til dag­lig som spe­ci­al­læ­ge på kirur­gisk af­de­ling på Bis­peb­jerg Hospital.
  • Har væ­ret ud­sendt med Læ­ger uden Græn­ser seks gan­ge (til In­di­en, Paki­stan, Syds­u­dan, Af­g­ha­ni­stan, Græken­land og Venezuela).

Én af de sto­re op­ga­ver, be­sty­rel­sen ak­tu­elt har på sin agen­da, er at fin­de en ny di­rek­tør. Jes­per H. Brix, som i øv­rigt er ud­dan­net sy­geple­jer­ske, har op­sagt sin di­rek­tørstil­ling i fon­den for at bli­ve lan­de­chef for Læ­ger uden Græn­ser i Indonesien.

”Vi er net­op gå­et i gang med ar­bej­det med at fin­de frem til, hvad det er for en pro­fil, vi har brug for på kon­to­ret, udadtil og i den in­ter­na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tion. Det skal bå­de væ­re en, der er li­ge så dyg­tig som Jes­per Brix, som ken­der Læ­ger uden Græn­ser li­ge så godt, er en li­ge så god chef og er ny­ska­ben­de. Vi slår snart stil­lin­gen op og hå­ber, stil­lin­gen se­ne­st kan væ­re be­sat i slut­nin­gen af året. Men vi har en god in­te­r­im-ord­­ning ind­til da, så det er vig­ti­ge­re at fin­de den rig­ti­ge, end at det nød­ven­dig­vis skal væ­re én, der kan til­træ­de 1. novem­ber,” si­ger Hei­di Christensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Top­le­del­se i
fonds­sek­to­ren


 

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: