Lego Fondens nye direktør: ”Hvis ikke alle hopper på én gang, sker der ikke så meget”

Flere partnerskaber og flere indsatser, hvor der skal løftes i flok på tværs af landegrænser. Det er vejen frem for Lego Fonden i bestræbelserne på at gøre en endnu større forskel på uddannelsesfronten og det humanitære område, mener fondens nye administrerende direktør Anne-Birgitte Albrectsen. Den tidligere topdiplomat understreger, at selvom Lego Fonden økonomisk har mulighed for at øge sine uddelinger betragteligt, er der ingen planer om at foretage ”kæmpehop” på uddelingssiden.

Med den nye di­rek­tør An­ne-Bir­git­te Al­bre­cht­sen ved ro­ret skal Le­go Fon­den fort­sat ar­bej­de ud fra de­vi­sen læ­ring gen­nem leg. Men hun vil i høj grad skrue op for part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der på tværs af landegrænser.

Da An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen for fi­re år si­den fyld­te 50 år, for­tal­te Kri­ste­ligt Dag­blad i et stort po­rtræt af den da­væ­ren­de CEO i den in­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tion Plan In­ter­na­tio­nal, at hun blandt kol­le­ger­ne gik un­der nav­net ’A.B.’.

Det skyld­tes dels, at det i et in­ter­na­tio­nalt job kun­ne gi­ve sto­re ud­for­drin­ger for sam­ar­bejds­part­ne­re rundt om­kring i ver­den at ud­ta­le nav­net Anne-Birgitte.
Dels un­der­stre­ge­de det An­ne-Bir­git­te Al­brect­sens uhøj­ti­de­lig­hed, at hun hav­de det helt fint med at bli­ve til­talt med en forkortelse.

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen til­t­rå­d­te 1. sep­tem­ber 2021 som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Le­go Fonden.

Og dels in­de­holdt ’A.B.’ sam­ti­dig en fin be­skri­vel­se af hen­des må­l­ret­tet­hed: For hun er, for­kla­re­de en af hen­des nær­me­ste kol­le­ger i avi­sens fød­sels­dags­portræt, ”per­fekt til at kom­me fra A til B.”

For godt en må­ned si­den tog An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen end­nu et spring fra A til B, da hun til­t­rå­d­te som ny ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den er­hvervs­dri­ven­de fond Le­go Fon­den, der må­lt på si­ne 2020-ud­de­lin­ger er num­mer tre på li­sten over Dan­marks mest ud­de­len­de fonde.

Rent fy­sisk har jobs­kif­tet be­ty­det, at Plan In­ter­na­tio­nals ho­ved­sæ­de i grev­ska­bet Sur­rey lidt uden for Lon­don er ble­vet skif­tet ud med Le­go Fon­dens ho­ved­kon­tor i Bil­lund li­ge ved si­den af Legoland.

Og på ind­holds­si­den er chefjob­bet i hjæl­pe­or­ga­ni­sa­tio­nen – og før da en lang ræk­ke sto­re stil­lin­ger i FN-re­gi – byt­tet ud med an­sva­ret for ud­de­lin­ger i mil­li­ard­klas­sen pri­mært un­der over­skrif­ten ’Læ­ring gen­nem leg’.

Fælles værdier

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen, der i sin tid som vi­ce­ek­se­ku­tiv­di­rek­tør i FN´s Be­folk­nings­fond (UNFPA) var den hø­jest pla­ce­re­de dan­sker i FN-sy­ste­met, trå­d­te ind i Le­go Fon­dens be­sty­rel­se i maj 2020. Og der­ef­ter gik der min­dre end et år, in­den fon­den of­fent­lig­gjor­de nav­net på af­lø­se­ren for Jo­hn Goodwin i di­rek­tør­sto­len med til­træ­den 1. sep­tem­ber, hvil­ket sam­ti­dig be­tød, at hen­des pe­ri­o­de i be­sty­rel­sen kun blev ét-årig.

”Dét, der dri­ver mig, og som og­så drev mig i for­bin­del­se med, at jeg i 2020 blev on­bo­ar­det til be­sty­rel­sen i Le­go Fon­den, er de fæl­les vær­di­er, jeg har med kon­cer­nen og fon­den i hen­hold til læ­ring gen­nem leg og kre­a­ti­vi­tet. Det fø­les så rig­tigt for mig,” si­ger An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen i et in­ter­view med Fundats.

Det er dej­ligt at kun­ne sæt­te sig i CEO-sto­len og ik­ke væ­re be­kym­ret for, om man kan læ­se, hvor be­sty­rel­sen er, og hvad den ger­ne vil have

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

Blandt an­det på bag­grund af pe­ri­o­den i be­sty­rel­sen op til star­ten i di­rek­tørstil­lin­gen fø­ler An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen sig sær­de­les godt klædt på i for­hold til, hvil­ke for­vent­nin­ger for­mand Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen og re­sten af be­sty­rel­sen har til sin nye direktør.

”Det er dej­ligt at kun­ne sæt­te sig i CEO-sto­len og ik­ke væ­re be­kym­ret for, om man kan læ­se, hvor be­sty­rel­sen er, og hvad den ger­ne vil ha­ve. Jeg tror al­tid, at når top­le­de­re sæt­ter sig i sto­len, har de en vis tvivl om, hvil­ke for­vent­nin­ger der er til dem. Jeg vil ik­ke si­ge, vi er 100 pro­cent over dét punkt end­nu, men jeg op­le­ver, at vi er rig­tig godt i gang med at fø­le hin­an­den på tæn­der­ne, og det er dej­ligt, at vi i den pro­ces og­så har fun­det det vær­di­fæl­les­skab, som er så af­sin­dig vig­tigt for Le­go-kon­cer­nens ejer­fa­mi­lie. Vi er al­le eni­ge om, hvad de fæl­les mål er, og hvor vi ger­ne vil hen,” un­der­stre­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Børn på flugt skal have samme muligheder som andre børn

Iføl­ge den nye di­rek­tør er der in­gen tvivl om, at Le­go Fon­den skal fort­sæt­te ar­bej­det ud fra de­vi­sen læ­ring gen­nem leg. Men hun læg­ger sam­ti­dig ik­ke skjul på, at fon­den med hen­de ved ro­ret i høj grad vil skrue op for part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­der på tværs af landegrænser.

”Det er rig­tig vig­tigt, at vi hol­der fast i, hvad det er, vi i bund og grund er sat i ver­den for at løf­te: Vi skal hjæl­pe så man­ge børn, som vi for­mår, til at kla­re sig i ver­den via læ­ring gen­nem leg. Vi vil sta­dig ha­ve en stor del af vo­res for­ta­ler­virk­som­hed, do­na­tio­ner og forsk­ning til at lig­ge på det klas­si­ske ud­vik­lings­om­rå­de, hvor vi blandt an­dre kan få re­ge­rin­ger og ci­vil­sam­fund i ta­le rundt om­kring i ver­den og få dem til at tæn­ke an­der­le­des, når det gæl­der ud­dan­nel­se. Det skal der ik­ke la­ves om på, og vi skal ik­ke til at æn­dre i vo­res fun­dats,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Vi vil fort­sæt­te med det, vi al­le­re­de la­ver, med part­ne­re og ger­ne og­så med nye part­ne­re, og vi vil ud­vi­de he­le kon­cep­tet om at få bed­re kva­li­tet i uddannelse

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

Sam­ti­dig vil An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen i sam­spil med be­sty­rel­sen hjæl­pe fon­den med at fin­de dens, som hun ud­tryk­ker det, ”en­de­li­ge stå­sted på det hu­ma­ni­tæ­re område.”

”Dér hand­ler det om at sik­re, at børn, uan­set om de er på flugt el­ler er fan­get i en an­den kri­se­si­tu­a­tion, skal ha­ve mu­lig­hed for at få de sam­me kom­pe­ten­cer som an­dre børn. Den fi­lo­so­fi er i spil, når vi for ek­sem­pel ar­bej­der i flygt­nin­ge­lej­re i Ugan­da el­ler Jor­dan, men vi vil og­så sø­ge at kom­me i di­a­log med det sy­stem, som flygt­nin­gebørn kom­mer ind i. Det skal ske via sam­ar­bej­der med part­ne­re som Uni­cef, UNHCR og Ver­dens­ban­ken,” si­ger An­ne Bir­git­te Albrectsen.

”Stra­te­gi­en er for så vidt sta­dig so­le­klar,” op­sum­me­rer hun. ”Vi vil fort­sæt­te med det, vi al­le­re­de la­ver, med part­ne­re og ger­ne og­så med nye part­ne­re, og vi vil ud­vi­de he­le kon­cep­tet om at få bed­re kva­li­tet i ud­dan­nel­se, så børn får bed­re mu­lig­he­der for ta­ck­le den kom­plek­se ver­den, vi le­ver i. Og så vil vi der­u­d­over prø­ve at hjæl­pe nog­le af de mest sår­ba­re børn. Al­le børn, uan­set bag­grund og geo­gra­fi, har ret til kva­li­tets­ud­dan­nel­se og mu­lig­he­den for at ud­vik­le de kom­pe­ten­cer, de skal bru­ge nu og i fremtiden.”

Corona-bevilling på 900 mio. kr.

Som tid­li­ge­re om­talt i Fun­dats, an­non­ce­re­de Le­go Fon­den den 25. sep­tem­ber en re­kord­s­tor do­na­tion på cir­ka 900 mil­li­o­ner kro­ner til børn og fa­mi­li­er klo­den rundt, der er ramt som føl­ge af corona-epidemien.

Når der er så­dan en helt væ­sent­lig be­græns­ning for, at vo­res for­mål kan kom­me i spil, så vil vi ger­ne væ­re med til at hjælpe

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

Næ­sten halv­de­len af pen­ge­ne går via Uni­cef til at støt­te ad­gang til vac­ci­ner og me­di­cinsk ud­styr, som kom­mer for­æl­dre, læ­re­re og om­sorgs­per­so­ner i sår­ba­re mil­jø­er ver­den over til gode.

I den for­bin­del­se var bå­de An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen og fonds­for­mand Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen ude med en di­rek­te ap­pel til den pri­va­te sek­tor, vel­gø­ren­heds­or­ga­ni­sa­tio­ner, re­ge­rin­ger og an­dre do­no­rer om at ”bi­dra­ge ge­ne­røst til den glo­ba­le Covid-19-genoprettelse.”

“Covid-19-pan­de­mi­en har vendt op og ned på – og i man­ge til­fæl­de væ­ret øde­læg­gen­de for – li­vet for mil­li­o­ner af børn i he­le ver­den. Det er vo­res an­svar at in­ve­ste­re i bør­ne­ne og sik­re, at de fort­sat har ad­gang til ud­dan­nel­se og til at ud­vik­le de ev­ner, der er af­gø­ren­de for, at de kan kla­re sig i en ver­den, der er i kon­stant for­an­dring,” sag­de Tho­mas Kirk Kri­sti­an­sen blandt an­det i sin ap­pel til ek­sem­pel­vis an­dre fon­de om at føl­ge Le­go Fon­dens ek­sem­pel og gi­ve pen­ge til den glo­ba­le genoprettelsesindsats.

Skal vi være så nøjeregnende?

Om bag­grun­den for be­slut­nin­gen om den ek­stra­or­di­nært sto­re støt­te si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen:

”Når vi sid­der midt i en pan­de­mi og kan mær­ke, hvor ondt det sta­dig gør på vo­res part­ne­re, og vi kan se, at blandt an­dre sko­le­læ­re­re, pæ­da­go­ger og mi­ni­stre med go­de in­ten­tio­ner bli­ver blæst bag­ud, for­di der er et stort gap i den glo­ba­le vac­ci­neud­rul­ning – så er det, vi ser hin­an­den i øj­ne­ne og spør­ger, om vi skal væ­re så nø­je­reg­nen­de og ik­ke hjæl­pe den glo­ba­le vac­ci­ne­ind­sats, for­di det må­ske ik­ke pas­ser 100 pro­cent ind i læ­ring gen­nem leg. Og dér har vi få­et me­re ap­pe­tit på at si­ge: Når der er så­dan en helt væ­sent­lig be­græns­ning for, at vo­res for­mål kan kom­me i spil, så vil vi ger­ne væ­re med til at hjælpe.”

Grund­læg­gen­de hand­ler det iføl­ge An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen om at løf­te i flok og om, som hun ud­tryk­ker det, at er­ken­de, at ”den tid, hvor man kun­ne sid­de for sig selv i et hjør­ne med si­ne man­ge pen­ge og tro, man kun­ne kla­re det he­le selv, er forbi.”

Covid har lært os, at der er nog­le spørgs­mål, som er så sto­re, at hvis vi ik­ke al­le hop­per på én gang, så sker der ik­ke så meget

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

Der­for kan den bre­de op­for­dring fra fon­dens di­rek­tør og be­sty­rel­ses­for­mand i for­bin­del­se med cor­o­na-do­na­tio­nen me­get vel se­ne­re få føl­ge­skab af an­dre op­for­drin­ger til fæl­les ind­sat­ser, især når det gæl­der bed­re kva­li­tet i uddannelsessystemerne.

”In­gen af os har godt af ba­re at hol­de os for os selv og tro, at vi kan det he­le ale­ne. Så det, man kom­mer til at hø­re me­re af fra os, vil væ­re op­for­drin­ger til fle­re part­ner­ska­ber, fle­re ko­a­li­tio­ner og fle­re ind­sat­ser, hvor vi skal løf­te i flok på tværs af lan­de­græn­ser. Og ap­pel­len i for­bin­del­se med covid-19-do­na­tio­nen var net­op hel­ler ik­ke kun ret­tet mod dan­ske fon­de, men der­i­mod mod al­le ver­dens fon­de og re­ge­rin­ger i he­le ver­den. Covid har lært os, at der er nog­le spørgs­mål, som er så sto­re, at hvis vi ik­ke al­le hop­per på én gang, så sker der ik­ke så me­get,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Finansiel muskel giver muligheder

Den re­kord­s­to­re cor­o­na-do­na­tion læg­ger sig i ha­len af fle­re me­get sto­re ud­de­lin­ger de se­ne­re år. I marts 2020 do­ne­re­de fon­den 330 mil­li­o­ner kro­ner for­delt på tre grup­per af sam­ar­bejds­part­ne­re, som ar­bej­der med ka­ta­stro­fer og lang­va­ri­ge kri­ser, og i de­cem­ber 2019 røg der 675 mil­li­o­ner kro­ner af sted til et pro­jekt for flygt­nin­gebørn i Ugan­da og Etiopien.

No­get af det, der har truk­ket mig til fon­den, er ik­ke ba­re dét med at gi­ve man­ge mil­li­o­ner væk, men og­så at kun­ne kom­bi­ne­re vo­res egen vi­den med vi­den fra part­ne­re og så vir­ke­lig flyt­te en dagsorden

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

Præ­cis ét år tid­li­ge­re, i de­cem­ber 2018, åb­ne­de fon­den for før­ste gang pen­ge­kas­sen for en ren­dyr­ket hu­ma­ni­tær do­na­tion, da 675 mil­li­o­ner kro­ner via or­ga­ni­sa­tio­nen Se­sa­me Wor­ks­hop blev sendt af sted til børn ramt af kon­flik­ten i My­an­mar og kri­gen i Syrien.

”Vi er klar til at prø­ve at lø­se sto­re pro­ble­mer og i den for­bin­del­se se, hvem vi med for­del kan dan­ne ko­a­li­tio­ner med. Det har vi hel­dig­vis mu­lig­hed for at gø­re med den fi­nan­si­el­le mu­skel, vi har, men så san­de­lig og­så på grund af fon­dens man­ge­åri­ge in­ve­ste­ring i forsk­ning, evi­dens og læ­ring. Og no­get af det, der har truk­ket mig til fon­den, er ik­ke ba­re dét med at gi­ve man­ge mil­li­o­ner væk, men og­så at kun­ne kom­bi­ne­re vo­res egen vi­den med vi­den fra part­ne­re og så vir­ke­lig flyt­te en dags­or­den,” si­ger An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at be­væ­gel­sen i ret­ning af fle­re og stør­re be­vil­lin­ger ik­ke er ens­be­ty­den­de med, at det er slut med små be­vil­lin­ger fra Le­go Fon­dens side.

”Jeg tror ik­ke, man kan dra­ge den kon­klu­sion, at vi frem­over kun vil gi­ve sto­re be­vil­lin­ger. Vi vil bli­ve ved med og­så at gi­ve små ka­ta­ly­ti­ske be­vil­lin­ger til nye part­ne­re og nye ide­er for ik­ke at gå i stå på læ­rings­si­den,” si­ger hun.

Samme uddelingsniveau som i 2020

At der øko­no­misk er grund­lag for Le­go Fon­dens frem­ti­di­ge bå­de små og sto­re be­vil­lin­ger, er der in­gen tvivl om. Fon­dens 25 pro­cents ejer­skab af Le­go ud­lø­ste så­le­des i for­å­ret på bag­grund af et re­kord­godt 2020 et ud­byt­te på to mil­li­ar­der kroner.

Og Le­gos regn­skab for før­ste hal­vår af 2021, som net­op er ble­vet præ­sen­te­ret, for­tæl­ler hi­sto­ri­en om yder­li­ge­re vind i sej­le­ne i år for klod­spro­du­cen­ten. Sal­get er ste­get med 46 pro­cent, så det kom­mer op på 23 mil­li­ar­der kro­ner, og ef­ter skat gav de før­ste seks må­ne­der af 2021 Le­go et over­skud på 6,3 mil­li­ar­der kro­ner, hvil­ket er 140 pro­cent hø­je­re end sid­ste år.

Men selv­om der er øko­no­misk rå­de­rum til at skrue op for Le­go Fon­dens be­vil­lin­ger, der i 2019 og 2020 lå på hen­holds­vis 1,83 og 1,15 mil­li­ar­der kro­ner, for­ven­ter An­ne-Bir­git­te Al­bre­cht­sen, at fon­den i år en­der på ”no­gen­lun­de sam­me ni­veau som i 2020”.

”Det har og­så no­get at gø­re med, at det fak­tisk er svært at gi­ve for­nuf­ti­ge, me­nings­ful­de do­na­tio­ner midt i en glo­bal pan­de­mi. Så selv­om vi ejer 25 pro­cent af en me­get suc­ces­rig virk­som­hed, og at der der­med kom­mer fle­re pen­ge over til os, kom­mer man ik­ke til at se nog­le kæm­pe­hop. Selv, når det går godt for kon­cer­nen, skal vi sta­dig tæn­ke grun­digt over, hvor­dan vi bru­ger pen­ge­ne bedst mu­ligt, og det er der og­så en for­vent­ning om fra be­sty­rel­sens si­de. For os hand­ler det fort­sat om at fin­de de rig­ti­ge part­ne­re og slå til på de rig­ti­ge tids­punk­ter,” fast­slår hun.

De godt 100, vi er nu, er nok me­get tæt på det an­tal, vi og­så vil væ­re i det kom­men­de par år

An­ne-Bir­git­te Al­brect­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Le­go Fonden

Hel­ler ik­ke i for­hold til an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re har den er­hvervs­dri­ven­de fonds ny­til­t­rå­d­te ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør in­ten­tio­ner om at igang­sæt­te ind­køb af et stort an­tal nye kontorstole.

Fra 2015 til 2020 blev an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re i Le­go Fon­den me­re end for­doblet – fra 38 til 98 – og ved An­ne-Bir­git­te Al­brect­sens til­træ­den var der 109 me­d­ar­bej­de­re, men derom­kring slut­ter vok­se­vær­ket så sand­syn­lig­vis og­så foreløbig.

”Jeg pri­ser mig lyk­ke­lig over, at min for­gæn­ger har haft fo­kus på, at når man ger­ne vil det lan­ge træk og øn­sker fle­re ko­a­li­tio­ner og part­ne­re, så skal man ha­ve et in­ter­nt sy­stem, der kan un­der­støt­te pro­ces­ser­ne. Og det er klart, at i takt med, at an­tal­let af part­ne­re er vok­set, har der og­så de se­ne­re år væ­ret be­hov for at an­sæt­te fle­re me­d­ar­bej­de­re. Hvis vi skal eks­pe­ri­men­te­re med nye om­rå­der og nye part­ne­re, skal vi må­ske ha­ve nog­le an­dre el­ler nye kom­pe­ten­cer og pro­fi­ler, men vi er ik­ke ude i at for­dob­le an­tal­let af me­d­ar­bej­de­re i fon­den li­ge med det sam­me. De godt 100, vi er nu, er nok me­get tæt på det an­tal, vi og­så vil væ­re i det kom­men­de par år,” fast­slår An­ne-Bir­git­te Albrectsen.

Anne-Birgitte Albrectsens blå bog

  • Født i Vej­le 18. juli 1967 (54 år)
  • Stu­dent fra Gre­ve Gym­na­si­um og ud­dan­net jurist fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet (1991).
  • Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Le­go Fon­den si­den 1. sep­tem­ber i år. Med­lem af fon­dens be­sty­rel­se 2020-2021.
  • Tid­li­ge­re blandt an­det CEO for Plan In­ter­na­tio­nal, vi­ce­ek­se­ku­tiv­di­rek­tør i FN´s Be­folk­nings­fond (UNFPA) og cen­ter­chef for Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Ressourcecenter
  • Rid­der af Dan­ne­brog (2008).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer