Storfonde vil påvirke Danmarks udviklingspolitik

Novo Nordisk Fonden og Lego Fonden er gået sammen for at sætte aftryk på Danmarks kommende strategi for udviklingspolitik. Naturligt og en pligt at påvirke det politiske system, siger fondene. Forsker ser ny tendens i lobbyismen.

Zeana Masoud Said, type1-NCD, Tanzania (foto: Sala Lewis)
Le­go Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den bi­dra­ger med in­put til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets nye stra­te­gi for ud­vik­ling­s­lan­de. På bil­le­det ses Ze­a­na Ma­soud Said, som le­ver i Tan­za­nia og har ty­pe 1-di­a­be­tes og for­hø­jet blod­tryk (fo­to: Sa­la Lewis)

Dan­mark skal ha­ve en ny ud­vik­lings­po­li­tisk stra­te­gi, og bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og Le­go Fon­den har en me­ning om, hvor­dan dén skal se ud.

Der­for har fon­de­ne i sam­ar­bej­de ud­ar­bej­det et hø­rings­svar til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et om Dan­marks kom­men­de ud­vik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi. Iføl­ge mi­ni­ste­ri­et skal stra­te­gi­en “imø­de­gå en ver­den i for­an­dring, men skal sam­ti­dig byg­ge på dan­ske ud­vik­lings­po­li­ti­ske er­fa­rin­ger, kom­pe­ten­cer og sær­li­ge styr­kepo­si­tio­ner samt stær­ke part­ner­ska­ber i ci­vil­sam­fund og et fol­ke­ligt engagement.”

I fon­de­nes in­put til den ud­vik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi læg­ger de op til at spil­le en ak­tiv rol­le på en ræk­ke for­skel­li­ge om­rå­der som børn og un­ge, flygt­nin­ge og sundhed.

Fon­de­ne kan f.eks. “bi­dra­ge til ud­bre­del­se og de­ling af dan­ske vær­di­er, eks­per­ti­se og kom­pe­ten­cer, som f.eks. vo­res ho­li­sti­ske bør­ne­syn, vig­tig­he­den af at gi­ve børn og un­ge et bredt kom­pe­ten­ce­felt el­ler ad­gang til ba­sa­le sund­hed­sy­del­ser for sår­ba­re be­folk­nings­grup­per,” skri­ver de.

I for­hold til sund­hed frem­hæ­ver fon­de­ne, at “på det­te om­rå­de kan Dan­mark – og pri­va­te ak­tø­rer som No­vo Nor­disk Fon­den – bi­dra­ge med sær­lig vi­den og kom­pe­ten­cer i for­hold til bå­de fore­byg­gel­se og be­hand­ling af livs­stils­syg­dom­me samt ud­dan­nel­se af re­le­vant sund­heds­fag­ligt per­so­na­le. Sam­men kan vi og­så bi­dra­ge med en ho­li­stisk til­gang til fore­byg­gel­se af syg­dom ved at fo­ku­se­re på bå­de men­tal og fy­sisk sund­hed i den helt tid­li­ge ind­sats for børns ud­vik­ling og læ­ring, som er en sær­lig pri­o­ri­tet for Le­go Fonden.”

Fon­de­ne hå­ber og­så at kun­ne “bi­stå Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et yder­li­ge­re på bå­de cen­tralt ni­veau og i re­le­van­te pri­o­ri­tetslan­de,” når stra­te­gi­en skal fø­res ud i livet.

Iføl­ge pro­fes­sor Mi­cha­el Bag­ge­sen Klit­gaard, som for­sker i in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet, er fon­de­nes lob­byind­sats ud­tryk for en ny tendens.

"Tra­di­tio­nelt har man set, at det i hø­je­re grad er de sto­re pa­raply­or­ga­ni­sa­tio­ner, der går ind i hø­rings­pro­ce­du­rer­ne. At fon­de­ne selv stil­ler sig frem er for­holds­vis nyt. Det si­ger no­get om, at når ak­tø­rer har dén stør­rel­se og er af dén ka­li­ber, så kan de age­re ale­ne og va­re­ta­ge de­res eg­ne in­ter­es­ser. De har mu­lig­hed for at in­ve­ste­re i de res­sour­cer, som det kræ­ver at ud­fø­re den slags lob­by­ar­bej­de," si­ger Mi­cha­el Bag­ge­sen Klitgaard.

Demokratisk pligt

Men hvor­for me­ner No­vo Nor­disk Fon­den og Le­go Fon­den, at de skal bi­dra­ge til Dan­marks ud­vik­lings­po­li­tik, og hvad får de ud af det?

St­ef­fen Lü­ders har væ­ret chef for kom­mu­ni­ka­tion og pu­blic af­fairs hos No­vo Nor­disk Fon­den si­den 2016. Før det var han i over to år­ti­er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i PR-bu­reau­et Man­nov, hvor han hav­de en ræk­ke fon­de som kunder.

Når vi kom­mer ned i kæ­den kan vi jo nok godt se, hvor­for fon­de­ne li­ge væl­ger de her dagsordener

Pro­fes­sor Mi­cha­el Bag­ge­sen Klit­gaard –for­sker i in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se på Aal­borg Universitet

Han be­kræf­ter, at fon­de­ne over en bred kam er ble­vet me­re op­sø­gen­de i for­hold til det po­li­ti­ske sy­stem gen­nem de se­ne­re år. For No­vo Nor­disk Fon­dens ved­kom­men­de har det fle­re årsager.

"Hvis man selv re­præ­sen­te­rer no­get væ­sent­ligt og kan udø­ve en ef­fekt på sam­fun­det, så har man og­så en pligt til at gi­ve sin me­ning til ken­de. I No­vo Nor­disk Fon­den me­ner vi, at det er vig­tigt, at vi er med til at kva­li­fi­ce­re og på­vir­ke en agen­da. Men vi vil og­så fast­hol­de, at det skal væ­re in­den for om­rå­der, hvor vi er ak­ti­ve. Vi skal ik­ke ba­re me­ne no­get for at me­ne no­get," si­ger St­ef­fen Lüders.

Han ud­dy­ber, at No­vo Nor­disk Fon­den fra man­ge si­der bli­ver op­for­dret til at bi­dra­ge til den of­fent­li­ge debat.

“I min tid i fon­den har vi to gan­ge la­vet en stør­re in­ter­es­sen­t­a­na­ly­se. Her har vi spurgt bå­de po­li­ti­ke­re, em­beds­mænd, or­ga­ni­sa­tio­ner og an­dre ano­nymt om de­res syn på blandt an­det fon­dens rol­le. I beg­ge un­der­sø­gel­ser er det gen­nem­gå­en­de, at man på tværs af in­ter­es­sent­grup­per­ne ef­ter­spør­ger, at vi bli­ver me­re syn­li­ge om vo­res syns­punk­ter – at vi i hø­je­re grad er ude at på­vir­ke og sæt­te en dags­or­den. Og når vi har mø­der med po­li­ti­ke­re, hvad vi fak­tisk har ret of­te, så ef­ter­spør­ger po­li­ti­ker­ne og­så gen­nem­gå­en­de, at vi me­ner no­get, blan­der os i de­bat­ten og kom­mer frem med vo­res syns­punk­ter,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Le­go Fon­den fin­der det ‘na­tur­ligt’ at bi­dra­ge til Dan­marks ud­vik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi for at op­nå im­pact, si­ger Eu­an Wilm­hurst, chef for fon­dens af­de­ling for for­ta­ler­virk­som­hed og kom­mu­ni­ka­tion, i en skrift­lig kommentar.

”I Le­go Fon­den ar­bej­der vi for at nå så man­ge børn som mu­ligt i ver­den med læ­ring gen­nem leg, da vi er over­be­vi­ste om, at leg er helt grund­læg­gen­de for børns po­si­ti­ve ud­vik­ling og at det er en væ­sent­lig må­de for børn at ud­vik­le de kom­pe­ten­cer, som de får brug for i en for­an­der­lig og kom­pleks frem­tid. Vi er og­så over­be­vi­ste om, at det at sam­ar­bej­de med man­ge for­skel­li­ge part­ne­re, som de­ler vo­res vi­sion – ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, an­dre fon­de, mi­ni­ste­ri­er, osv. – er den bed­ste må­de at gø­re en bæ­re­dyg­tig og lang­va­rig for­skel på. Der­for, når Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ef­ter­spør­ger in­put til den nye ud­vik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi fra for­skel­li­ge sek­to­rer, in­klu­si­ve vo­res, er det kun na­tur­ligt for os at de­le, hvad vi al­le­re­de la­ver og hvor­dan vi tæn­ker, vi kan til­fø­re vær­di i en ny stra­te­gisk kon­tekst,” si­ger Eu­an Wilmshurst.

Ikke putte

Iføl­ge pro­fes­sor Mi­cha­el Bag­ge­sen Klit­gaard hol­der No­vo Nor­disk Fon­den og Le­go Fon­dens lob­by­ar­bej­de på det ud­vik­lings­po­li­ti­ske om­rå­de en sær­lig balance.

"Det er ka­rak­te­ri­stisk, at fon­de­ne i hvert fald i net­op det her til­fæl­de ik­ke er in­de og på­vir­ke den po­li­ti­ske be­slut­nings­pro­ces for ek­sem­pel ved­rø­ren­de skat­te­fradrag el­ler af­skriv­nings­reg­ler, som pro­duk­tions­virk­som­he­der­ne un­der fon­de­ne kun­ne ha­ve en øko­no­misk in­ter­es­se i. Fon­de­ne på­vir­ker på det ge­ne­rel­le og over­ord­ne­de ni­veau. De ta­ler om leg og sund­hed og på­vir­ker der­for i hø­je­re grad en me­re ge­ne­rel dags­or­den. Når vi kom­mer ned i kæ­den kan vi jo nok godt se, hvor­for fon­de­ne li­ge væl­ger de her dags­or­de­ner. Men må­den de gør det på her, er jo li­ge præ­cis en må­de, som kan præ­sen­te­res som al­men­nyt­tig uden sam­ti­dig at kun­ne be­skyl­de ak­tø­rer­ne for at væ­re fed­tet ind i en be­stemt po­li­tisk be­slut­ning for at va­re­ta­ge de­res eg­ne øko­no­mi­ske in­ter­es­ser," si­ger han.

Vi me­ner jo, at når man for­sø­ger at løf­te et om­rå­de, så må det og­så hø­re med til det an­svar, at man er med til at for­tæl­le, hvor­for og hvor­dan man me­ner, at det skal løf­tes i ste­det for at sid­de og put­te med vi­den el­ler synspunkter

St­ef­fen Lü­ders – Chef for kom­mu­ni­ka­tion og pu­blic af­fairs, No­vo Nor­disk Fonden

Selv­om fon­de­ne i hø­rings­sva­ret ta­ler for at øge fo­kus på blandt an­det me­di­cinsk be­hand­ling og læ­ring gen­nem leg – to hjør­ne­sten i fon­de­nes ind­tægtskil­der – så af­vi­ser St­ef­fen Lü­ders, at der lig­ger øko­no­mi­ske in­ter­es­ser bag på­virk­nin­gen af det po­li­ti­ske system.

"Nej, det gør der ik­ke. Den ind­sats, som vi øn­sker at la­ve på det her om­rå­de, er jo fore­byg­gen­de og ik­ke no­get, der gav­ner mar­ke­det for af­sæt­ning af in­sulin­pro­duk­ter. Vi prø­ver så­dan set at væ­re med til at på­vir­ke, at folk ik­ke får de her livs­stils­syg­dom­me. An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens er et ek­sem­pel på et an­det om­rå­de, hvor vi vir­ke­lig er ak­ti­ve med bå­de be­vil­lin­ger og i for­hold til in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se, og dét har vi in­gen som helst kom­merci­el in­ter­es­se i,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Selv­om de fle­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de er sat i ver­den med et eks­pli­cit for­mål om at støt­te og frem­me de­res un­der­lig­gen­de virk­som­he­der, så gi­ver det iføl­ge Iføl­ge Mi­cha­el Bag­ge­sen Klit­gaard god me­ning for fon­de­ne at hol­de en vis af­stand til lob­byis­me på veg­ne af datterselskaber:

“Når man sø­ger po­li­tisk ind­fly­del­se som fond skal man helst ik­ke så tæt på den po­li­ti­ske ma­ski­ne, at man ri­si­ke­rer at få olie på ke­del­drag­ten. Min for­vent­ning vil væ­re, at når det hand­ler om snæv­re virk­som­heds­in­ter­es­ser, så va­re­ta­ges in­ter­es­ser­ne sta­dig gen­nem ek­sem­pel­vis Dansk In­du­stri. Her skal fon­de­ne helst ik­ke alt for tæt på og i hvert fald ik­ke kom­me ud med skidt på hæn­der­ne,” si­ger han.

- St­ef­fen Lü­ders, hvis ik­ke de kom­merci­el­le in­ter­es­ser tæl­ler, hvor­dan væl­ger I så, hvil­ke syns­punk­ter, I vil ar­bej­de på at frem­me – No­vo Nor­disk Fon­den be­skæf­ti­ger sig jo med alt fra forsk­ning til hu­ma­ni­tær bi­stand og alt mu­ligt derimellem?/i>

"Ja, det er et me­get godt spørgs­mål. Vi an­læg­ger et væ­sent­lig­heds­kri­te­ri­um. Det skal væ­re en væ­sent­lig sag, som sam­fun­det er op­ta­get af, og hvor vi er ak­ti­ve. Og det er fak­tisk ret man­ge om­rå­der. Men jeg kan pe­ge på to kæm­pe om­rå­der, hvor vi jo selv er me­get ak­ti­ve. Det ene er sund­hed, hvor der er en hel mas­se em­ner ne­de­nun­der: Be­hand­ling, pa­tien­ter, sy­ste­mer og så vi­de­re. Det an­det om­rå­de er den grøn­ne om­stil­ling og kli­maind­sat­sen. Det er to rig­tig, rig­tig sto­re om­rå­der, hvor der er vir­ke­lig me­get op­mærk­som­hed fra al­le. De to om­rå­der har vi jo i hvert fald de­fi­ne­ret som væ­sent­li­ge," si­ger St­ef­fen Lüders.

Han be­trag­ter det som et an­svar for fon­den at sæt­te po­li­tisk fo­kus på mærkesagerne.

“Vi me­ner jo, at når man for­sø­ger at løf­te et om­rå­de, så må det og­så hø­re med til det an­svar, at man er med til at for­tæl­le, hvor­for og hvor­dan man me­ner, at det skal løf­tes i ste­det for at sid­de og put­te med vi­den el­ler syns­punk­ter. Når vi f.eks. la­ver et hø­rings­svar, så kan man væ­re ue­nig med os, og det skal man væ­re vel­kom­men til. Men i hvert fald så kan man få ind­sigt i, hvad vi me­ner. Det er jo og­så et skridt imod at ha­ve di­a­log. Og vi sy­nes, det er vig­tigt som fond, at vi har en di­a­log med vo­res om­ver­den," slut­ter St­ef­fen Lüders.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer