Storfonde vil påvirke Danmarks udviklingspolitik

No­vo Nor­disk Fon­den og Le­go Fon­den er gå­et sam­men for at sæt­te af­tryk på Dan­marks kom­men­de stra­te­gi for ud­vik­lings­po­li­tik. Na­tur­ligt og en pligt at på­vir­ke det po­li­ti­ske sy­stem, si­ger fon­de­ne. For­sker ser ny ten­dens i lobbyismen. 

Zeana Masoud Said, type1-NCD, Tanzania (foto: Sala Lewis)
Le­go Fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den bi­dra­ger med in­put til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets nye stra­te­gi for ud­vik­ling­s­lan­de. På bil­le­det ses Ze­a­na Ma­soud Said, som le­ver i Tan­za­nia og har ty­pe 1-di­a­­be­tes og for­hø­jet blod­tryk (fo­to: Sa­la Lewis)

Dan­mark skal ha­ve en ny ud­vik­lings­po­li­tisk stra­te­gi, og bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og Le­go Fon­den har en me­ning om, hvor­dan dén skal se ud.

Der­for har fon­de­ne i sam­ar­bej­de ud­ar­bej­det et hø­rings­svar til Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et om Dan­marks kom­men­de ud­vik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi. Iføl­ge mi­ni­ste­ri­et skal stra­te­gi­en “imø­de­gå en ver­den i for­an­dring, men skal sam­ti­dig byg­ge på dan­ske ud­vik­lings­po­li­ti­ske er­fa­rin­ger, kom­pe­ten­cer og sær­li­ge styr­kepo­si­tio­ner samt stær­ke part­ner­ska­ber i ci­vil­sam­fund og et fol­ke­ligt engagement.”

I fon­de­nes in­put til den ud­vik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi læg­ger de op til at spil­le en ak­tiv rol­le på en ræk­ke for­skel­li­ge om­rå­der som børn og un­ge, flygt­nin­ge og sundhed.

Fon­de­ne kan f.eks. “bi­dra­ge til ud­bre­del­se og de­ling af dan­ske vær­di­er, eks­per­ti­se og kom­pe­ten­cer, som f.eks. vo­res ho­li­sti­ske bør­ne­syn, vig­tig­he­den af at gi­ve børn og un­ge et bredt kom­pe­ten­ce­felt el­ler ad­gang til ba­sa­le sund­hed­sy­del­ser for sår­ba­re be­folk­nings­grup­per,” skri­ver de.

I for­hold til sund­hed frem­hæ­ver fon­de­ne, at “på det­te om­rå­de kan Dan­mark – og pri­va­te ak­tø­rer som No­vo Nor­disk Fon­den – bi­dra­ge med sær­lig vi­den og kom­pe­ten­cer i for­hold til bå­de fore­byg­gel­se og be­hand­ling af livs­stils­syg­dom­me samt ud­dan­nel­se af re­le­vant sund­heds­fag­ligt per­so­na­le. Sam­men kan vi og­så bi­dra­ge med en ho­li­stisk til­gang til fore­byg­gel­se af syg­dom ved at fo­ku­se­re på bå­de men­tal og fy­sisk sund­hed i den helt tid­li­ge ind­sats for børns ud­vik­ling og læ­ring, som er en sær­lig pri­o­ri­tet for Le­go Fonden.”

Fon­de­ne hå­ber og­så at kun­ne “bi­stå Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et yder­li­ge­re på bå­de cen­tralt ni­veau og i re­le­van­te pri­o­ri­tetslan­de,” når stra­te­gi­en skal fø­res ud i livet.

Iføl­ge pro­fes­sor Mi­cha­el Bag­ge­sen Klit­gaard, som for­sker i in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet, er fon­de­nes lob­byind­sats ud­tryk for en ny tendens.

"Tra­di­tio­nelt har man set, at det i hø­je­re grad er de sto­re pa­raply­or­ga­ni­sa­tio­ner, der går ind i hø­rings­pro­ce­du­rer­ne. At fon­de­ne selv stil­ler sig frem er for­holds­vis nyt. Det si­ger no­get om, at når ak­tø­rer har dén stør­rel­se og er af dén ka­li­ber, så kan de age­re ale­ne og va­re­ta­ge de­res eg­ne in­ter­es­ser. De har mu­lig­hed for at in­ve­ste­re i de res­sour­cer, som det kræ­ver at ud­fø­re den slags lob­by­ar­bej­de," si­ger Mi­cha­el Bag­ge­sen Klitgaard.

Demokratisk pligt

Men hvor­for me­ner No­vo Nor­disk Fon­den og Le­go Fon­den, at de skal bi­dra­ge til Dan­marks ud­vik­lings­po­li­tik, og hvad får de ud af det?

St­ef­fen Lü­ders har væ­ret chef for kom­mu­ni­ka­tion og pu­blic af­fairs hos No­vo Nor­disk Fon­den si­den 2016. Før det var han i over to år­ti­er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i PR-bu­reau­et Man­nov, hvor han hav­de en ræk­ke fon­de som kunder.

Når vi kom­mer ned i kæ­den kan vi jo nok godt se, hvor­for fon­de­ne li­ge væl­ger de her dagsordener

Pro­fes­sor Mi­cha­el Bag­ge­sen Klit­gaard –for­sker i in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se på Aal­borg Universitet

Han be­kræf­ter, at fon­de­ne over en bred kam er ble­vet me­re op­sø­gen­de i for­hold til det po­li­ti­ske sy­stem gen­nem de se­ne­re år. For No­vo Nor­disk Fon­dens ved­kom­men­de har det fle­re årsager.

"Hvis man selv re­præ­sen­te­rer no­get væ­sent­ligt og kan udø­ve en ef­fekt på sam­fun­det, så har man og­så en pligt til at gi­ve sin me­ning til ken­de. I No­vo Nor­disk Fon­den me­ner vi, at det er vig­tigt, at vi er med til at kva­li­fi­ce­re og på­vir­ke en agen­da. Men vi vil og­så fast­hol­de, at det skal væ­re in­den for om­rå­der, hvor vi er ak­ti­ve. Vi skal ik­ke ba­re me­ne no­get for at me­ne no­get," si­ger St­ef­fen Lüders.

Han ud­dy­ber, at No­vo Nor­disk Fon­den fra man­ge si­der bli­ver op­for­dret til at bi­dra­ge til den of­fent­li­ge debat.

“I min tid i fon­den har vi to gan­ge la­vet en stør­re in­ter­es­sen­t­a­na­ly­se. Her har vi spurgt bå­de po­li­ti­ke­re, em­beds­mænd, or­ga­ni­sa­tio­ner og an­dre ano­nymt om de­res syn på blandt an­det fon­dens rol­le. I beg­ge un­der­sø­gel­ser er det gen­nem­gå­en­de, at man på tværs af in­ter­es­sent­grup­per­ne ef­ter­spør­ger, at vi bli­ver me­re syn­li­ge om vo­res syns­punk­ter – at vi i hø­je­re grad er ude at på­vir­ke og sæt­te en dags­or­den. Og når vi har mø­der med po­li­ti­ke­re, hvad vi fak­tisk har ret of­te, så ef­ter­spør­ger po­li­ti­ker­ne og­så gen­nem­gå­en­de, at vi me­ner no­get, blan­der os i de­bat­ten og kom­mer frem med vo­res syns­punk­ter,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Le­go Fon­den fin­der det ‘na­tur­ligt’ at bi­dra­ge til Dan­marks ud­vik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi for at op­nå im­pact, si­ger Eu­an Wilm­hurst, chef for fon­dens af­de­ling for for­ta­ler­virk­som­hed og kom­mu­ni­ka­tion, i en skrift­lig kommentar.

”I Le­go Fon­den ar­bej­der vi for at nå så man­ge børn som mu­ligt i ver­den med læ­ring gen­nem leg, da vi er over­be­vi­ste om, at leg er helt grund­læg­gen­de for børns po­si­ti­ve ud­vik­ling og at det er en væ­sent­lig må­de for børn at ud­vik­le de kom­pe­ten­cer, som de får brug for i en for­an­der­lig og kom­pleks frem­tid. Vi er og­så over­be­vi­ste om, at det at sam­ar­bej­de med man­ge for­skel­li­ge part­ne­re, som de­ler vo­res vi­sion – ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, an­dre fon­de, mi­ni­ste­ri­er, osv. – er den bed­ste må­de at gø­re en bæ­re­dyg­tig og lang­va­rig for­skel på. Der­for, når Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et ef­ter­spør­ger in­put til den nye ud­vik­lings­po­li­ti­ske stra­te­gi fra for­skel­li­ge sek­to­rer, in­klu­si­ve vo­res, er det kun na­tur­ligt for os at de­le, hvad vi al­le­re­de la­ver og hvor­dan vi tæn­ker, vi kan til­fø­re vær­di i en ny stra­te­gisk kon­tekst,” si­ger Eu­an Wilmshurst.

Ikke putte

Iføl­ge pro­fes­sor Mi­cha­el Bag­ge­sen Klit­gaard hol­der No­vo Nor­disk Fon­den og Le­go Fon­dens lob­by­ar­bej­de på det ud­vik­lings­po­li­ti­ske om­rå­de en sær­lig balance.

"Det er ka­rak­te­ri­stisk, at fon­de­ne i hvert fald i net­op det her til­fæl­de ik­ke er in­de og på­vir­ke den po­li­ti­ske be­slut­nings­pro­ces for ek­sem­pel ved­rø­ren­de skat­te­fradrag el­ler af­skriv­nings­reg­ler, som pro­duk­tions­virk­som­he­der­ne un­der fon­de­ne kun­ne ha­ve en øko­no­misk in­ter­es­se i. Fon­de­ne på­vir­ker på det ge­ne­rel­le og over­ord­ne­de ni­veau. De ta­ler om leg og sund­hed og på­vir­ker der­for i hø­je­re grad en me­re ge­ne­rel dags­or­den. Når vi kom­mer ned i kæ­den kan vi jo nok godt se, hvor­for fon­de­ne li­ge væl­ger de her dags­or­de­ner. Men må­den de gør det på her, er jo li­ge præ­cis en må­de, som kan præ­sen­te­res som al­men­nyt­tig uden sam­ti­dig at kun­ne be­skyl­de ak­tø­rer­ne for at væ­re fed­tet ind i en be­stemt po­li­tisk be­slut­ning for at va­re­ta­ge de­res eg­ne øko­no­mi­ske in­ter­es­ser," si­ger han.

Vi me­ner jo, at når man for­sø­ger at løf­te et om­rå­de, så må det og­så hø­re med til det an­svar, at man er med til at for­tæl­le, hvor­for og hvor­dan man me­ner, at det skal løf­tes i ste­det for at sid­de og put­te med vi­den el­ler synspunkter

St­ef­fen Lü­ders – Chef for kom­mu­ni­ka­tion og pu­blic af­fairs, No­vo Nor­disk Fonden

Selv­om fon­de­ne i hø­rings­sva­ret ta­ler for at øge fo­kus på blandt an­det me­di­cinsk be­hand­ling og læ­ring gen­nem leg – to hjør­ne­sten i fon­de­nes ind­tægtskil­der – så af­vi­ser St­ef­fen Lü­ders, at der lig­ger øko­no­mi­ske in­ter­es­ser bag på­virk­nin­gen af det po­li­ti­ske system.

"Nej, det gør der ik­ke. Den ind­sats, som vi øn­sker at la­ve på det her om­rå­de, er jo fore­byg­gen­de og ik­ke no­get, der gav­ner mar­ke­det for af­sæt­ning af in­sulin­pro­duk­ter. Vi prø­ver så­dan set at væ­re med til at på­vir­ke, at folk ik­ke får de her livs­stils­syg­dom­me. An­ti­bi­o­ti­ka­re­si­stens er et ek­sem­pel på et an­det om­rå­de, hvor vi vir­ke­lig er ak­ti­ve med bå­de be­vil­lin­ger og i for­hold til in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se, og dét har vi in­gen som helst kom­merci­el in­ter­es­se i,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Selv­om de fle­ste er­hvervs­dri­ven­de fon­de er sat i ver­den med et eks­pli­cit for­mål om at støt­te og frem­me de­res un­der­lig­gen­de virk­som­he­der, så gi­ver det iføl­ge Iføl­ge Mi­cha­el Bag­ge­sen Klit­gaard god me­ning for fon­de­ne at hol­de en vis af­stand til lob­byis­me på veg­ne af datterselskaber:

“Når man sø­ger po­li­tisk ind­fly­del­se som fond skal man helst ik­ke så tæt på den po­li­ti­ske ma­ski­ne, at man ri­si­ke­rer at få olie på ke­del­drag­ten. Min for­vent­ning vil væ­re, at når det hand­ler om snæv­re virk­som­heds­in­ter­es­ser, så va­re­ta­ges in­ter­es­ser­ne sta­dig gen­nem ek­sem­pel­vis Dansk In­du­stri. Her skal fon­de­ne helst ik­ke alt for tæt på og i hvert fald ik­ke kom­me ud med skidt på hæn­der­ne,” si­ger han.

- St­ef­fen Lü­ders, hvis ik­ke de kom­merci­el­le in­ter­es­ser tæl­ler, hvor­dan væl­ger I så, hvil­ke syns­punk­ter, I vil ar­bej­de på at frem­me – No­vo Nor­disk Fon­den be­skæf­ti­ger sig jo med alt fra forsk­ning til hu­ma­ni­tær bi­stand og alt mu­ligt derimellem?/i>

"Ja, det er et me­get godt spørgs­mål. Vi an­læg­ger et væ­sent­lig­heds­kri­te­ri­um. Det skal væ­re en væ­sent­lig sag, som sam­fun­det er op­ta­get af, og hvor vi er ak­ti­ve. Og det er fak­tisk ret man­ge om­rå­der. Men jeg kan pe­ge på to kæm­pe om­rå­der, hvor vi jo selv er me­get ak­ti­ve. Det ene er sund­hed, hvor der er en hel mas­se em­ner ne­de­nun­der: Be­hand­ling, pa­tien­ter, sy­ste­mer og så vi­de­re. Det an­det om­rå­de er den grøn­ne om­stil­ling og kli­maind­sat­sen. Det er to rig­tig, rig­tig sto­re om­rå­der, hvor der er vir­ke­lig me­get op­mærk­som­hed fra al­le. De to om­rå­der har vi jo i hvert fald de­fi­ne­ret som væ­sent­li­ge," si­ger St­ef­fen Lüders.

Han be­trag­ter det som et an­svar for fon­den at sæt­te po­li­tisk fo­kus på mærkesagerne.

“Vi me­ner jo, at når man for­sø­ger at løf­te et om­rå­de, så må det og­så hø­re med til det an­svar, at man er med til at for­tæl­le, hvor­for og hvor­dan man me­ner, at det skal løf­tes i ste­det for at sid­de og put­te med vi­den el­ler syns­punk­ter. Når vi f.eks. la­ver et hø­rings­svar, så kan man væ­re ue­nig med os, og det skal man væ­re vel­kom­men til. Men i hvert fald så kan man få ind­sigt i, hvad vi me­ner. Det er jo og­så et skridt imod at ha­ve di­a­log. Og vi sy­nes, det er vig­tigt som fond, at vi har en di­a­log med vo­res om­ver­den," slut­ter St­ef­fen Lüders.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…