Bankernes invest-afdelinger sidestiller nu fossile aktier med våben, tobak og alkohol

CO2 er for alvor blevet en etisk faktor på linje med våben, tobak og alkohol. De tre største banker har for nylig lanceret aktieporteføljer, der i praksis er helt renset for kul-, olie- og gasselskaber, men med samme afkastmål. Også leverandører til oliebranchen ryger ud af de rene porteføljer for at tilfredsstille efterspørgslen fra især kommuner og pensionsselskaber. Men almennyttige fonde står ikke forrest i køen for at komme af med de sorte aktier.

Mens EU-lan­de­ne nu ra­ti­fi­ce­rer FNs glo­ba­le kli­ma-af­ta­le fra Pa­ris sid­ste år, mel­der de tre stør­ste ban­ker sig på ba­nen med fos­sil­fri in­ve­ste­rings­af­de­lin­ger. Bå­de Jy­ske In­vest, Dan­ske In­vest og Nor­dea In­vest til­by­der nu in­ve­ste­rings­por­te­føl­jer med en mar­kant etisk pro­fil til de kun­der, der ik­ke vil in­ve­ste­re i ver­dens mest CO2-ud­le­den­de selskaber.

Det sker på bag­grund af en stærkt sti­gen­de ef­ter­spørgsel ef­ter fos­sil­fri ak­tiepor­te­føl­jer i de spe­ci­a­laf­de­lin­ger, hvor ban­ker­ne i for­vej­en fra­sor­te­rer ak­tier i sel­ska­ber, som pro­du­ce­rer vå­ben, to­bak, al­ko­hol, mi­li­tært ud­styr, spil og po­r­no­gra­fi. Det be­ty­der far­vel til ak­tier som Exxon, Chevron, Mær­sk, Shell og BHP Billiton.

”Før som­mer­fe­ri­en be­gynd­te vi at fra-scre­e­ne fos­si­le brænds­ler i vo­res spe­ci­a­laf­de­ling for glo­ba­le ak­tier i Jy­ske In­vest. Vi har haft størst ef­ter­spørgsel fra kom­mu­ner, re­gio­ner og of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner på af­de­lin­ger med etisk over-lay,” si­ger He­ad of In­ve­st­ment Ma­na­ge­ment i Jy­ske In­vest, Jens Chri­sti­an Thellesen.

Hos Jy­ske In­vest er det sel­ska­ber in­den for ud­vin­ding, ef­ter­søg­ning og raf­fi­ne­ring af fos­si­le brænd­stof­fer, der er kom­met på den sor­te li­ste. Der­u­d­over fra­væl­ger spe­ci­a­laf­de­lin­gen og­så sel­ska­ber, som le­ve­rer ud­styr og ser­vi­ces til de fos­si­le bran­cher – for ek­sem­pel olie­bo­re­p­lat­for­me. Her er om­sæt­nings­græn­sen på 50 pct.

”Det be­ty­der, at vi re­elt ik­ke har no­get i den sek­tor, der hed­der ener­gi,” si­ger Jens Chri­sti­an Thellesen.

Sam­me mel­ding kom­mer fra Dan­ske Bank, der til­by­der et lig­nen­de in­ve­ste­rings­pro­dukt for fos­sil­fri aktier.

”Vi til­by­der in­ve­ste­rings­fon­de med at­trak­ti­ve in­ve­ste­rings­stra­te­gi­er, som ik­ke in­de­hol­der kul-, olie- og gas­sel­ska­ber. I prak­sis be­ty­der det, at sel­ska­ber, som har om­sæt­ning på me­re end fem pro­cent fra olie, kul og gas, fra­sor­te­res, li­ge­som for­sy­nings­sel­ska­ber og­så har en græn­se for, hvor stor en del af de­res pro­duk­tion må ba­se­res på kul,” si­ger He­ad of Re­spon­sib­le In­ve­st­ments i Dan­ske Bank, Tho­mas Kjærgaard.

Og­så i Nor­dea In­vest er der fle­re for­skel­li­ge kli­ma-ven­li­ge in­ve­ste­rings­pro­duk­ter på hyl­den, alt ef­ter hvor ra­di­kal en fos­sil ud­rens­ning kun­der­ne går efter:

”Nor­dea In­vest er me­get op­mærk­som på kli­maa­gen­da­en og til­by­der en ræk­ke in­ve­ste­rings­løs­nin­ger, der ud­mær­ker sig ved et sær­ligt lavt car­bon foot­print. Vi har blandt an­det net­op op­da­te­ret in­ve­ste­rings­for­e­nin­gen ’Nor­dea In­vest En­gros In­ter­na­tio­na­le Ak­tier – Etisk Til­valg’, så den nu er 90 pro­cent min­dre car­bon-in­tens end det ge­ne­rel­le ak­tie­mar­ked, MSCI Wor­ld. I for­e­nin­gen eks­klu­de­rer vi blandt an­det al­le sel­ska­ber på CU200-li­sten,” si­ger di­rek­tør i Nor­dea In­vest, Eric Pe­der­sen, med hen­vis­ning til li­sten over de 200 mest CO2-ud­le­den­de kul- og olie­sel­ska­ber fra or­ga­ni­sa­tio­nen Car­bon Un­der­gro­und, som i lang tid har væ­ret ud­gangs­punk­tet for kli­maak­ti­vi­ti­ske ngo’er og den så­kald­te Di­vest-In­vest-be­væ­gel­se, der ar­bej­der på at få for­mu­e­for­val­te­re til at af­læg­ge løf­te om at eks­klu­de­re ak­tie­sel­ska­ber­ne fra de­res investeringer.

Samme afkast

En af de sto­re pro­blem­stil­lin­ger i de­bat­ten om eks­klu­sion af fos­si­le ak­tier har væ­ret, at de sto­re in­ter­na­tio­na­le ener­gi­sel­ska­ber fyl­der me­get i om­sæt­nin­gen på de in­ter­naio­na­le bør­ser. Og ved at fra­væl­ge dem sti­ger ri­si­ko­en for la­ve­re af­kast. Der­for har dis­kus­sio­ner­ne i bl.a. pen­sions­kas­ser­ne gå­et på, om det over­ho­ve­det var ri­me­ligt at for­føl­ge an­dre mål end det stør­ste af­kast til pensionsopsparerne.

Men iføl­ge Jy­ske In­vest er ban­kens mål for af­kast nu det sam­me for de nor­ma­le ak­tiepor­te­føl­jer som for de eti­ske spe­ci­a­laf­de­lin­ger uden olie og kulselskaber.

”Vi har den sam­me af­kast­mål­sæt­ning for den­ne spe­ci­a­laf­de­ling, som for vo­res nor­ma­le af­de­ling for glo­ba­le ak­tier. Men vi gør vo­res kun­der op­mærk­som­me på, at der er en lidt stør­re ri­si­ko for, at vi ik­ke kan le­ve op til det af­kast­mål for spe­ci­a­laf­de­lin­gen, og af­kast­ud­s­ving i for­hold til mar­keds­in­deks vil væ­re stør­re,” si­ger si­ger He­ad of In­ve­st­ment Ma­na­ge­ment i Jy­ske In­vest, Jens Chri­sti­an Thellesen.

Det har net­op væ­ret kli­ma-be­væ­gel­sens ar­gu­ment, at olie og kul un­der al­le om­stæn­dig­he­der er på vej til at bli­ve ud­fa­set, og der­for vil af­ka­stet væ­re fal­den­de. Det me­ner blandt an­dre An­svar­lig Frem­tid som har væ­ret in­vol­ve­ret i at sæt­te eks­klu­sions­de­bat­ten på dags­or­de­nen i pensionsbranchen.

”I den krystal­kug­le, som vi kig­ger i, er der nu ved­ta­get en glo­bal kli­maaf­ta­le, hvor lan­de­ne sat­ser ret ihær­digt på at fin­de lav-car­bon-pro­duk­ter til at fø­re de­res ener­gi­for­sy­ning vi­de­re. Så for­vent­nin­ger­ne til af­ka­stet fra fos­sil­sek­to­ren er, at de er i struk­tu­relt fald, og der­for vil det på læn­ge­re sigt gi­ve hø­je­re af­kast at hol­de in­ve­ste­rin­ger­ne ude af fos­si­le brænd­stof­fer,” si­ger Tho­mas Me­i­nert Lar­sen, der er tals­per­son for An­svar­lig Fremtid.

Og det er Dan­ske Bank til dels enig i, selv­om der er for­skel i op­fat­tel­sen af, hvor­når det struk­tu­rel­le fald sæt­ter ind.

”Fos­si­le brænds­ler vil fort­sat væ­re fun­da­men­tet for ver­den­s­ø­ko­no­mi­en man­ge år end­nu, så det er for tid­ligt at døm­me ude,” si­ger He­ad of Re­spon­sib­le In­ve­st­ments i Dan­ske Bank, Tho­mas Kjærgaard.

For selv­om EU-lan­de­nes ra­ti­fi­ce­ring af Pa­ris-af­ta­len be­ty­der, at de del­ta­gen­de lan­de nu skal træk­ke i ar­bejd­s­tø­jet for at sik­re at den glo­ba­le op­varm­ning ik­ke bli­ver på me­re end 1,5 grad, så er det og­så mar­keds­for­hold der pe­ger i den mod­sat­te retning.

”Det er klart, at det på­vir­ker vur­de­rin­gen af fos­si­le ak­tier ne­ga­tivt, at EU nu har god­kendt Pa­ris-af­ta­len, og den træ­der i kraft i FN-re­gi. Om­vendt hav­de vi for nog­le uger si­den en mel­ding fra OPEC, hvor olie­pri­sen steg da­gen ef­ter. Det be­tød, at olie­ak­tier­ne kla­re­de sig re­la­tivt bed­re end an­dre sek­to­rer. Vi si­ger ik­ke, at det ge­ne­relt er min­dre at­trak­tivt at kø­be kul- og olie­ak­tier. Man kan ik­ke si­ge en­ty­digt om det øko­no­misk set er klogt at und­la­de at kø­be olie­ak­tier. Der er bå­de for og imod. Men vi si­ger til vo­res kun­der, at vi prø­ver at le­ve­re det sam­me af­kast, men at ri­si­ko­en er lidt stør­re på de fos­sil­fri po­r­te­føl­jer,” si­ger Jens Thel­le­sen fra Jy­ske Invest.

Filantropiske fonde afventer

Hidtil er den stør­ste ef­ter­spørgsel på de nye fos­sil­fri in­ve­ste­rin­ger kom­met fra den of­fent­li­ge sek­tor og de in­sti­tu­tio­nel­le investorer.

”Ef­ter­spørgs­len fra er­hvervs­dri­ven­de og ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de ef­ter den­ne ty­pe in­ve­ste­rings­løs­nin­ger er ind­til vi­de­re re­la­tivt be­græn­set, men vi op­le­ver en sti­gen­de in­ter­es­se på om­rå­det fra fon­de­ne. Vi vil føl­ge ud­vik­lin­gen nø­je, og vi er he­le ti­den klar til at ju­ste­re vo­res ud­bud af ak­tie­in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger i for­hold til ef­ter­spørgs­len,” si­ger di­rek­tør i Nor­dea In­vest, Eric Pedersen.

Det er og­så bud­ska­bet fra Dan­ske Bank, der me­ner at de fos­sil-scre­e­ne­de in­ve­ste­rin­ger kan væ­re re­le­van­te for fon­de, der ar­bej­der ef­ter eti­ske retningslinjer:

”Vi vil væ­re i di­a­log med vo­res kun­der om re­stri­cte­de af­de­lin­ger, der op­fyl­der de in­ve­ste­rings­reg­ler, fon­de­ne er un­der­lagt,” si­ger Tho­mas Kjærgaard.

Men net­op de sær­li­ge in­ve­ste­rings­reg­ler for ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de ud­gør en bar­ri­e­re for fon­de­nes in­ter­es­se i kli­ma. Det op­le­ver fonds­af­de­lin­gen i Jy­ske For­valt­ning, hvor man har den helt tæt­te kun­de­kon­takt til de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fonde.

”Det er ik­ke li­ge­frem kli­m­a­spørgs­må­let og fos­sil­fri in­ve­ste­rin­ger, vi of­test får hen­ven­del­ser om fra vo­res fond­skun­der. Langt de fle­ste af de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de er jo un­der­lagt an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen, som be­ty­der, at kun om­trent 50 pro­cent af for­mu­en kan pla­ce­res i ak­tier og in­ve­ste­rings­be­vi­ser. Den be­græns­ning er fon­de­nes stør­ste ud­for­dring i det mar­ked, vi har i dag. Men kom­mer der no­gen til os og be­der om at in­ve­ste­re ef­ter en be­stemt po­li­tisk hold­ning, så kig­ger vi na­tur­lig­vis på det,” si­ger Ti­ne Lun­døe Po­ul­sen, der er le­der i Jy­ske Banks Forvaltningsafdeling.

Hun me­ner at fon­de­ne har nok at gø­re med at få pen­ge­ne til vok­se, så de kan bru­ges til de fun­dats­mæs­si­ge formål.

”Fon­de­ne fo­ku­se­rer of­test på, hvor­dan de kan få mest mu­ligt af­kast, så de kan un­der­støt­te stif­te­rens for­mål med fon­den. Ho­ved­sa­ge­ligt er det jo so­ci­a­le el­ler kul­tu­rel­le for­mål. Vi har ik­ke set fon­de, hvor stif­te­ren har haft et øn­ske om at frem­me fos­sil­fri trans­port el­ler mil­jøhen­syn om at spa­re på res­sour­cer­ne,” si­ger Ti­ne Lun­døe Poulsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer