Connie Hedegaard: Fonde skal være mere ambitiøse på klimadagsordenen

Trods en stor stigning i fondssektorens samlede bevillinger, er fondenes bevillinger til klima faldet med 73 procent fra 2020 til 2021. Formanden for den internationale klimafond KR Foundation Connie Hedegaard undrer sig og mener, at fondene bør reflektere over, om de er på omdrejningshøjde i forhold til klimadagsordenen, når de udfører og definerer deres uddelingspolitik.

”Når fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger er ste­get med seks mil­li­ar­der fra 2020 til 2021 til næ­sten 26 mil­li­ar­der, vir­ker det be­syn­der­ligt, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til kli­ma er fal­det,” si­ger for­man­den for KR Fo­un­da­tion Con­nie Hedegaard.

Selv­om man­ge fon­de ta­ler om kli­ma som en vig­tig dags­or­den, ser for­stå­el­sen ik­ke ud til at ud­mønte sig i kon­kre­te bevillinger. 

Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stiks nye op­gø­rel­se over fon­de­nes ud­de­lin­ger i 2021 steg det sam­le­de tal med 6,3 mil­li­ar­der kro­ner og lan­de­de, som Fun­dats om­tal­te i sid­ste uge, på 25,9 mil­li­ar­der kro­ner – men fon­de­nes be­vil­lin­ger til 'Na­tur- og mil­jø­for­mål' faldt med godt 43 pro­cent: Fra 1,3 mil­li­ar­der kro­ner i 2020 til 731 mil­li­o­ner kro­ner i 2021. 

Kig­ger man på un­der­ka­te­go­ri­en 'Kli­ma', blev der i 2020 be­vil­get 773 mil­li­o­ner kro­ner. Det tal faldt i 2021 til 211 mil­li­o­ner kro­ner – et fald på knap 73 procent. 

Og i un­der­ka­te­go­ri­en 'Na­tur' er fon­de­nes støt­te og­så fal­det: Fra 433 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 til 300 mil­li­o­ner kro­ner i 2021. 

Modsætning mellem ord og handling

For­man­den for den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion og den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to Con­nie He­de­gaard un­drer sig over fal­det i be­vil­lin­ger til klima.

”Når fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger er ste­get med seks mil­li­ar­der fra 2020 til 2021 til næ­sten 26 mil­li­ar­der, vir­ker det be­syn­der­ligt, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til kli­ma er fal­det. Vi har en me­get stor ud­for­dring om­kring kli­ma­et – det ved vi godt al­le sam­men – men al­li­ge­vel er kli­ma ik­ke no­get, der fyl­der, når fonds­be­vil­lin­ger­ne de­les ud,” si­ger Con­nie He­de­gaard til Fundats. 

”In­ter­na­tio­nalt er vi nu op­pe på om­kring to pro­cent i kli­ma-fonds­støt­te. Fonds­støt­ten til kli­ma i Dan­mark lig­ger un­der en pro­cent, og der er én el­ler an­den mod­sæt­ning, når fon­de­ne på den ene si­de er eni­ge, når der står en eks­pert på en fond­s­kon­fe­ren­ce i Kø­ben­havn og si­ger, at det er alt­af­gø­ren­de, at fon­de­ne fo­ku­se­rer på kli­ma, men at det ik­ke fyl­der re­sten af da­gen, og fon­de­nes be­vil­lin­ger til kli­ma sam­ti­dig fal­der,” si­ger Con­nie Hedegaard. 

Fon­de­ne bør re­flek­te­re over, om der er over­ens­stem­mel­se med de­res for­stå­el­se for kli­maud­for­drin­ger og så de­res uddelingspolitik

Con­nie He­de­gaard – For­mand, KR Fo­un­da­tion og tæn­ket­an­ken Concito

Hun er­ken­der, at 2020 var et usæd­van­ligt år i for­hold til fon­de­nes støt­te til 'Kli­ma', for­di A.P. Møl­ler Fon­den gav en be­vil­ling på 400 mil­li­o­ner kro­ner til Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping, og Ve­lux Fon­de­ne sam­me år gav en stor be­vil­ling til pro­jek­tet '70i30'.

”Der er nog­le fluk­tu­a­tio­ner over åre­ne, men i 2019 be­vil­ge­de fon­de­ne 428 mil­li­o­ner kro­ner til kli­ma – me­re end dob­belt så me­get som sid­ste år, så det ty­der ik­ke på en op­ad­gå­en­de ten­dens. Og fon­de­ne bør stil­le sig selv det spørgs­mål, om der ik­ke er be­hov for, at de be­vil­ger fle­re mid­ler til kli­ma­om­rå­det,” me­ner Con­nie Hedegaard. 

Den tid­li­ge­re EU-kli­makom­mis­sær, mil­jø­mi­ni­ster og kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ster frem­hæ­ver Jef­frey Bezos, hans eks­ko­ne Ma­cK­en­zie Scott og Bill Ga­tes som nog­le af dem, der via de­res fon­de har er­kendt, at det kræ­ver mil­li­ar­der at lø­se klimaudfordringerne. 

”Her lig­ger et sig­nal, som den dan­ske fonds­ver­den bur­de ta­ge til sig, og fon­de­ne bør re­flek­te­re over, om der er over­ens­stem­mel­se med de­res for­stå­el­se for kli­maud­for­drin­ger og så de­res ud­de­lings­po­li­tik. Den re­flek­sion kun­ne jeg godt tæn­ke mig kom ud af så ty­de­li­ge tal som et fald på 73 pro­cent,” si­ger Con­nie Hedegaard. 

De, der uddeler penge, har medansvar

I takt med, at he­le sam­fun­det er­ken­der kli­maud­for­drin­ger­ne og be­ho­vet for æn­drin­ger, og den tan­ke­gang vin­der ind­pas hos fle­re og fle­re; virk­som­he­der, po­li­ti­ke­re, uni­ver­si­te­ter og ci­vil­sam­fund, me­ner Con­nie He­de­gaard og­så, at fon­de­ne bør føl­ge med. 

”He­le det dan­ske sam­fund – fra stats­mi­ni­ster til me­ni­ge bor­ge­re – har er­kendt, at kli­maud­for­drin­gen er en af de vig­tig­ste dags­or­de­ner. Så må lo­gik­ken og­så væ­re, at de, der sid­der og ud­de­ler pen­ge, skal væ­re med til at løf­te an­sva­ret,” po­in­te­r­er Con­nie He­de­gaard og fortsætter: 

”Så de her tal er en god an­led­ning til, at fon­de­ne sam­let re­flek­te­rer over; er vi helt på om­drej­nings­høj­de i for­hold til kli­ma­dags­or­de­nen, når vi ud­fø­rer og de­fi­ne­rer vo­res uddelingspolitik.” 

Con­nie He­de­gaard an­er­ken­der fuldt ud, at nog­le fon­de kan væ­re be­græn­set af de­res fundats. 

”Jeg ved godt, at fon­de er un­der­lagt al­le mu­li­ge re­strik­tio­ner via de­res fun­dats, men det er på in­gen må­de he­le for­kla­rin­gen på den mang­le­de støt­te til kli­ma,” si­ger hun. 

Fon­de­ne kan rent fak­tisk væ­re med til at flyt­te no­get på kli­ma­dags­or­de­nen – og gø­re en kæm­pe forskel

Con­nie He­de­gaard – For­mand, KR Fo­un­da­tion og tæn­ket­an­ken Concito

I og med, at kli­ma­dags­or­de­nen in­ter­es­se­rer fle­re og fle­re, me­ner Con­nie He­de­gaard og­så, at fon­de­ne skal ha­ve et ty­de­ligt klimaperspektiv. 

”Uan­set, hvad fon­de­ne be­vil­ger pen­ge til, så kun­ne jeg godt tæn­ke mig, at man brug­te den magt, man har som fond, til at få kli­ma in­te­gre­ret i alt, hvor det gi­ver me­ning. Når fon­de spil­ler så stor en rol­le i vo­res sam­fund, er det vig­tigt med et kli­ma­per­spek­tiv, for fon­de­ne kan rent fak­tisk væ­re med til at flyt­te no­get på kli­ma­dags­or­de­nen – og gø­re en kæm­pe for­skel,” po­in­te­r­er Con­nie Hedegaard. 

Mangelfuld statistik

Hos 15. Ju­ni Fon­den, der ud­de­ler 60 pro­cent af de­res år­li­ge be­vil­lin­ger på 50-60 mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­ter in­den for na­tur, frem­me af bi­o­di­ver­si­tet samt na­tur­be­skyt­tel­se, me­ner ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Per Vo­et­mann, at man skal pas­se på med at kon­klu­de­re ud fra fondsstatistikken. 

For der er, som Per Vo­et­mann ud­tryk­ker det, "no­get slør i tal­le­ne, hvis år­sa­ger først må udbores.” 

”Man­ge gan­ge går na­tur­pro­jek­ter hånd i hånd med kli­ma, og­så selv­om de ik­ke går ind un­der kli­ma i snæ­ver for­stand. Man­ge fon­de støt­ter og­så grøn forsk­ning og forsk­ning i kli­ma og bi­o­di­ver­si­tet, men det kom­mer of­te ind som en forsk­nings­ak­ti­vi­tet og er ik­ke med i den her sta­ti­stik. Det sam­me gæl­der do­na­tio­ner til an­læg, hvor ho­ved­for­må­let ik­ke er kli­ma. I dag vil der væ­re væ­sent­li­ge kli­ma­hen­syn i de fle­ste an­lægs­pro­jek­ter,” si­ger Per Voetmann. 

Man­ge fon­de støt­ter og­så grøn forsk­ning og forsk­ning i kli­ma og bi­o­di­ver­si­tet, men det kom­mer of­te ind som en forsk­nings­ak­ti­vi­tet og er ik­ke med i den her statistik

Per Vo­et­mann – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, 15. Ju­ni Fonden

Han pe­ger der­u­d­over på de in­ve­ste­rin­ger, som fle­re fon­de gør i for­hold til kli­ma­et, for ek­sem­pel i op­køb af jord, som bli­ver gjort me­re naturvenligt.

”Op­køb af jord vil ty­pisk ik­ke væ­re en do­na­tion, men en in­ve­ste­ring, og vil der­for ik­ke frem­gå af sta­ti­stik­ken,” si­ger Per Voetmann. 

Fonde har klimafokus

Helt ge­ne­relt me­ner Per Vo­et­mann, at fon­de­ne har et stort fo­kus på kli­ma og natur. 

”Man­ge fon­de, der ejer virk­som­he­der, er me­get op­mærk­som­me på, at virk­som­he­der­ne skal bli­ve me­re og me­re kli­ma­ven­li­ge, og kli­ma fyl­der og­så me­get i fon­de­nes over­vej­el­ser om in­ve­ste­rin­ger helt ge­ne­relt. Fle­re og fle­re fon­de ske­ler til kli­maaf­tryk i de­res do­na­tio­ner og i in­tern drift af fon­den som virk­som­hed. For ek­sem­pel her hos os har vi ret­nings­linjer i for­hold til at spa­re på ener­gi­en,” for­tæl­ler 15. Ju­ni Fon­dens direktør. 

Med Bi­o­di­ver­si­tets­rå­dets rap­port fra sid­ste uge, der vi­ste, at Dan­mark lig­ger la­vest i EU på bi­o­di­ver­si­tet, me­ner Per Vo­et­mann al­li­ge­vel, at der er brug for at mo­bi­li­se­re me­re i for­hold til na­tur- og klimaindsatser. 

”Rap­por­ten vi­ser, at Dan­mark er det land i EU, der har den la­ve­ste grad af æg­te na­tur, og det er en øjenåb­ner og stærkt be­kym­ren­de. Så vi har be­hov for at mo­bi­li­se­re me­get me­re – bå­de po­li­tisk, i er­hvervs­li­vet og i be­folk­nin­gen – og det kun­ne og­så sag­tens væ­re hos fon­de­ne. For op­ga­ver­ne er så sto­re, at de kun kan lø­ses, når man står sam­men,” si­ger Per Voetmann.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer