Fond skal sikre, at skibsfarten bliver CO2-neutral: ”Jeg véd udmærket godt, at vi har et enormt ansvar”

Et år ef­ter, at Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping blev sø­sat med 400 mio. kr. fra A.P. Møl­ler Fon­den, op­le­ver di­rek­tør Bo Cerup-Si­mon­sen en ac­ce­le­re­ren­de ten­dens til, at kli­mapro­ble­mer­ne ta­ges al­vor­ligt. Cen­tret er en er­hvervs­dri­ven­de fond, og di­rek­tø­ren vil ik­ke af­vi­se, at ud­de­lin­ger se­ne­re kan bli­ve brugt som et red­skab til at sti­mu­le­re til nye initiativer. 

”Når vo­res part­ne­re, som er blandt ver­dens stør­ste virk­som­he­der, sæt­ter sig am­bi­tiø­se kli­ma­mål og ger­ne vil in­ve­ste­re i nye kli­ma­løs­nin­ger, er det for­di, de me­ner det al­vor­ligt,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bo Cerup-Si­­mon­­sen i Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping.

Bå­de am­bi­tio­ner­ne og mål­sæt­nin­ger­ne er tårn­hø­je hos den er­hvervs­dri­ven­de fond Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping, som i som­me­ren 2020 blev sø­sat via en kæm­pedo­na­tion fra A.P. Møl­ler Fon­den på 400 mil­li­o­ner kroner.

Forsk­nings­cen­trets de­fi­ne­re­de mål er så­le­des at væ­re med til at sik­re, at den glo­ba­le skibs­fart er CO2-neut­ral in­den 2050.

Den am­bi­tiø­se kli­ma­mål­sæt­ning for skibs­far­ten og det fak­tum, at Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping var A.P. Møl­ler Fon­dens stør­ste do­na­tion i 2020, får dog ik­ke forsk­nings­cen­trets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bo Cerup-Si­­mon­­sen til at ryste på hånden.

”Det er en ind­gro­et del af A.P. Møl­­ler-kul­tu­ren, at vi har hø­je for­vent­nin­ger til os selv og til hin­an­den, og det her cen­ter er ik­ke an­der­le­des – vi de­ler fuld­stæn­dig sam­me syn på an­svar og pri­vil­e­gi­er. Jeg véd ud­mær­ket godt, at vi har et enormt an­svar. Ale­ne dét, at vi bæ­rer Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­lers navn og har få­et en så stor og syn­lig be­vil­ling fra A.P. Møl­ler Fon­den, med­fø­rer et ko­los­salt an­svar. Det er ik­ke no­get, vi går rundt og ta­ler om i det dag­li­ge – men vi ar­bej­der hårdt fra tid­ligt til sent, for­di op­ga­ven gi­ver me­ning, og for­di vi har få­et et me­get stort an­svar i fav­nen,” si­ger Bo Cerup-Si­­mon­­sen til Fundats.

I ju­ni sid­ste år blev Bo Cerup-Si­­mon­­sen præ­sen­te­ret som man­den, der skal stå i spid­sen for forsk­­nings- og innovationscentret.

I lø­bet af det år, jeg nu har ar­bej­det med det­te cen­ter, har jeg op­le­vet en ge­ne­rel ac­ce­le­ra­tion i for­hold til øn­sket om at ta­ge kli­mapro­ble­ma­tik­ken alvorligt

Bo Cerup-Si­­mon­­sen – Di­rek­tør, Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping

Og trods ud­gangs­punk­tet med en skibs­fart, som står for et sted mel­lem 2,2 og tre pro­cent af ver­dens CO2-ud­­led­­ning, har det før­ste år i di­rek­tør­sto­len be­styr­ket Bo Cerup-Si­­mon­­sens over­be­vis­ning om, at Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping når sin målsætning.

”I lø­bet af det år, jeg nu har ar­bej­det med det­te cen­ter, har jeg op­le­vet en ge­ne­rel ac­ce­le­ra­tion i for­hold til øn­sket om at ta­ge kli­mapro­ble­ma­tik­ken al­vor­ligt. Og når vo­res part­ne­re, som er blandt ver­dens stør­ste virk­som­he­der, sæt­ter sig am­bi­tiø­se kli­ma­mål og ger­ne vil in­ve­ste­re i nye kli­ma­løs­nin­ger, er det for­di, de me­ner det al­vor­ligt. Den ac­ce­le­re­ren­de ten­dens med mo­bi­li­se­rin­gen af så sto­re res­sour­cer, en så stor kre­a­tiv kraft og en så stor in­ve­ste­rings­styr­ke gi­ver mig vir­ke­lig tro­en på, at vi rent fak­tisk kom­mer til at lø­se op­ga­ven med at dec­ar­bo­ni­se­re skibs­far­ten in­den 2050,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

30 personer ansat

Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping har sin ba­se i Kø­ben­havn og skal ar­bej­de på tværs af ma­skin-, ud­styrs- og brænd­sto­fle­ve­ran­dø­rer, ship­pin­gin­du­stri­en, startups, myn­dig­he­der og uni­ver­si­te­ter i he­le verden.

En stor del af det før­ste år er gå­et med et sam­men­sæt­te et højt spe­ci­a­li­se­ret team, der skal ska­be over­blik over, hvor­dan skibs­far­ten kan for­mind­ske sit CO2-ud­s­lip, frem­skyn­de ud­vik­lin­gen af ud­valg­te ener­gi­for­mer og tek­no­lo­gi­er samt støt­te etab­le­rin­gen af det fi­nan­si­el­le og kom­merci­el­le grund­lag for at mu­lig­gø­re og dri­ve transformationen.

Der har væ­ret fi­re fo­kus­punk­ter det før­ste år, for­tæl­ler Bo Cerup-Simonsen:

”Vi har få­et im­ple­men­te­ret ho­ved­træk­ke­ne i stra­te­gi­en og få­et or­ga­ni­sa­tio­nen etab­le­ret. Som punkt ét har vi få­et an­sat et le­del­ses­team, og de har an­sat en ræk­ke per­so­ner til for­skel­li­ge funk­tio­ner, så vi i dag i alt er cir­ka 30 per­so­ner i cen­tret. Punkt to har vi få­et etab­le­ret part­ner­skabs­kred­sen godt og so­lidt med de før­ste syv fo­un­ding part­ners og der­næst yder­li­ge­re syv sto­re virk­som­he­der, der som part­ne­re hver bi­dra­ger med be­ty­de­li­ge res­sour­cer i stør­rel­ses­or­de­nen en halv til en hel mil­li­on dol­lars om året. Part­ner­ne bi­dra­ger og­så med så­kald­te secon­de­es, som er me­d­ar­bej­de­re, der stil­les til rå­dig­hed i en be­græn­set pe­ri­o­de for at ar­bej­de på cen­trets pro­jek­ter fra kon­to­ret i Kø­ben­havn,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

Blandt de sto­re ak­tø­rer i bran­chen, der fra star­ten gik ind som part­ne­re, var svær­væg­te­re som A.P. Møl­ler Mær­sk, Mitsu­bis­hi Heavy In­du­stri­es og Sie­mens Ener­gy, og de har få­et føl­ge­skab af blandt an­dre Ame­ri­can Bu­reau of Ship­ping og Hal­dor Topsøe.

Punkt tre på det før­ste års to-do-li­­ste har, som Bo Cerup-Si­­mon­­sen ud­tryk­ker det, væ­ret at ”få skabt et narrativ”:

I det ene spor ar­bej­der vi ud fra hy­po­te­sen om, at skibs­far­tens kli­maud­for­drin­ger kan lø­ses uden sto­re forsk­nings­mæs­si­ge gen­nem­brud, og at vi ik­ke har tid til at ven­te på nye løs­nin­ger og der­for skal age­re med det, vi al­le­re­de i dag har i værktøjskassen

Bo Cerup-Si­­mon­­sen – Di­rek­tør, Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping

”Vi har ar­bej­det med at sæt­te ord på, hvor­dan skibs­bran­chen kan dec­ar­bo­ni­se­res? Hvor­dan skal det tek­nisk, kom­merci­elt og re­gu­la­to­risk ske? Det er vi kom­met rig­tig godt i gang med,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.
Fjer­de fo­kus­punkt har væ­ret at dan­ne sig et over­blik over po­r­te­følj­en af kon­kre­te løs­nin­ger, som skal mu­lig­gø­re tran­si­tio­nen, og hvil­ke ud­vik­lings­be­hov, der er i for­hold til ek­sem­pel­vis nye stan­dar­der el­ler nye tek­no­lo­gi­ske løsninger.

Overvejer uddelinger

Selv­om Cen­ter for Zero Car­bon Ship­pings part­ne­re i før­ste om­gang pri­mært er virk­som­he­der, of­fent­li­ge myn­dig­he­der og vi­den­sor­ga­ni­sa­tio­ner, er ar­bej­det med at etab­le­re part­ner­ska­ber med uni­ver­si­te­ter og­så i fuld gang.

”Vi be­væ­ger os ad en tospo­ret vej: I det ene spor ar­bej­der vi ud fra hy­po­te­sen om, at skibs­far­tens kli­maud­for­drin­ger kan lø­ses uden sto­re forsk­nings­mæs­si­ge gen­nem­brud, og at vi ik­ke har tid til at ven­te på nye løs­nin­ger og der­for skal age­re med det, vi al­le­re­de i dag har i værk­tøjskas­sen. I det an­det spor véd vi, at der er et ko­los­salt po­ten­ti­a­le for ska­be bed­re løs­nin­ger end dem, vi ken­der i dag, og her spil­ler uni­ver­si­te­ter­ne en stor rol­le bå­de i for­hold til forsk­ning og ud­dan­nel­se af ta­len­ter,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

Han til­fø­jer, at Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping der­u­d­over er åb­ne over for en ræk­ke an­dre spil­le­re, for ek­sem­pel iværk­sæt­te­re, som cen­tret på sigt er klar til at gi­ve mid­ler til at ud­for­ske ideer.

Som di­rek­tør i en er­hvervs­dri­ven­de fond er Bo Cerup-Si­­mon­­sen hel­ler ik­ke af­vi­sen­de over­for tan­ken om, at Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping skal fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger til ak­ti­vi­te­ter, der er re­le­van­te i for­hold til formålet.

”Det kan jeg sag­tens fo­re­stil­le mig. Når vi kom­mer læn­ge­re frem i vo­res vir­ke og har over­blik over, hvor nye løs­nin­ger og ny vi­den vir­ke­lig kan gø­re en for­skel i for­hold til den op­ga­ve, vi prø­ver at lø­se, kan man sag­tens tæn­ke sig nog­le må­l­ret­te­de pro­ces­ser, der in­vi­te­rer til idé­ge­ne­re­ring in­den for om­rå­det. Og hvis ud­de­lin­ger kan bru­ges til at sti­mu­le­re og dri­ve de ak­ti­vi­te­ter, vil det da gi­ve god me­ning,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

Med på COP2026 i November

Det lang­sig­te­de mål om en CO2-neut­ral glo­bal skibs­fart in­den 2050 har føl­ge­skab af en ræk­ke mål på kor­te­re sigt. Di­rek­tø­ren læg­ger så­le­des ik­ke skjul på, at selv­om 2050 kan vir­ke langt ud i frem­ti­den, er der al­le­re­de nu travlt med at op­fyl­de mål­sæt­nin­ger­ne for in­de­væ­ren­de år og frem mod 2030.

”Ski­be og hav­ne har en lang le­ve­tid, så for at kun­ne nå vo­res mål i 2050, skal vi i 2030 væ­re rig­tig godt i gang med im­ple­men­te­rin­gen af nye løs­nin­ger. Vi har der­med et år­ti for­an os, hvor vi skal ha­ve skabt en ræk­ke ting. Al­le­re­de i 2023 skal der blandt an­det me­get ger­ne væ­re in­stal­le­ret ny in­fra­struk­tur på en ræk­ke hav­ne­ter­mi­na­ler, de før­ste ski­be skal sej­le på dec­ar­bo­ni­se­ret vis, og vi skal ha­ve love, som un­der­støt­ter og kræ­ver dec­ar­bo­ni­se­ring,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

På den helt kor­te ba­ne står blandt an­det del­ta­gel­se på FN´s kli­ma­kon­fe­ren­ce COP2026, der fin­der sted i Glas­gow i novem­ber i år. Her vil Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping ar­gu­men­te­re for, at FN´s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO skal gå ak­tivt ind i be­stræ­bel­ser­ne på at dec­ar­bo­ni­se­re skibs­far­ten, hvil­ket iføl­ge Bo Cerup-Si­­mon­­sen vil væ­re en ”ek­stremt vig­tig milepæl.”

Øget klimabevidsthed på Esplanaden

At det net­op er A.P. Møl­ler Fon­den, som med sin do­na­tion på 400 mil­li­o­ner kro­ner har byg­get fun­da­men­tet til Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping, er i tråd med et ge­ne­relt sti­gen­de kli­ma­fo­kus i bå­de fon­den og holdingselskabet.

I Fun­dats ul­ti­mo april un­der­stre­ge­de di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den Mads Le­bech, at kli­ma­dags­or­de­nen er ”me­get relevant”.

”Der er in­gen tvivl om, at når man age­rer al­men­nyt­tigt i sin sam­tid, så vil kli­m­a­spørgs­må­let og de ud­for­drin­ger, der lig­ger dér, helt klart væ­re en del af den agen­da, som be­sty­rel­sen i A. P. Møl­ler Fon­den for­hol­der sig til. Og når man ser på ak­ti­vi­te­ter­ne, som A.P. Møl­ler Hol­ding ar­bej­der med, og hvor hol­dings­el­ska­bet og­så læg­ger no­get af sin frem­ti­di­ge vægt, er der en stærk be­vidst­hed om at for­hol­de sig til kli­ma i bred for­stand. Det er en me­get re­le­vant dags­or­den,” sag­de Mads Lebech.

Den øge­de kli­ma­be­vidst­hed på Es­pla­na­den i Kø­ben­havn er og­så ty­de­lig for Bo Cerup-Simonsen.

”Der er in­gen tvivl om, at A.P. Møl­­ler-sy­ste­­met, her­un­der A.P. Møl­ler Mær­sk, er ek­stremt am­bi­tiøs på kli­ma­dags­or­de­nen. Det er vi et re­sul­tat af, og det ny­der vi godt af fremad­ret­tet,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.
Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at A.P. Møl­ler Mær­sk er fo­re­gangs­virk­som­hed for an­dre virk­som­he­der ver­den rundt i transportsektoren.

”A.P. Møl­ler Mær­sk er som trans­port­sel­skab det mest kli­maam­bi­tiø­se i ver­den, og da det er ver­dens stør­ste re­de­ri, bli­ver det en me­get stærk kon­stel­la­tion og en me­get stærk driv­kraft for he­le in­du­stri­en. Jeg tror, al­le i skibs­ver­de­nen kig­ger til Mær­sk, for­di virk­som­he­den rent fak­tisk er trans­pa­rent, sæt­ter sig mål og vi­ser, man vil for­bed­re kli­maaf­tryk­ket og er klar til at fo­re­ta­ge sto­re in­ve­ste­rin­ger. Styr­ken og kon­kret­he­den i bå­de Mær­sks og fle­re af vo­res an­dre sto­re, stær­ke part­ne­res age­ren væk­ker op­sigt og er en ko­los­sal døråb­ner og løf­te­stang for os som fond,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

Mær­sk Mc-Kin­­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping:

Er­hvervs­dri­ven­de fond og uaf­hæn­gigt forsk­­nings- og udviklingscenter.

Mål­sæt­ning: At den glo­ba­le skibs­fart bli­ver CO-neut­ral in­den 2050.

Grund­lagt 2020 via start­do­na­tion på 400 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fonden.

Ca. 30 me­d­ar­bej­de­re, der al­le ar­bej­der i Kø­ben­havn, men sam­ar­bej­der globalt.

Part­ne­re er blandt an­dre A.P. Møl­ler – Mær­sk, MAN Ener­gy So­lu­tions, Mitsu­bis­hi Heavy In­du­stri­es, NYK Li­nes, Sie­mens Ener­gy, Ame­ri­can Bu­reau of Ship­ping og Hal­dor Topsøe.

Holdninger baseret på videnskab

Trods de pæ­ne ord om kli­ma­be­vidst­he­den i A.P. Møl­­ler-sy­ste­­met, be­to­ner Bo Cerup-Si­­mon­­sen sam­ti­dig ty­de­ligt Cen­ter for Zero Car­bon Ship­pings uaf­hæn­gig­hed bå­de i for­hold til A.P. Møl­ler Fon­den og A.P. Møl­ler Mærsk.

”Jeg har re­elt ik­ke no­get for­hold til A.P. Møl­ler Fon­den læn­ge­re. De har de­sig­net ski­bet og skub­bet det fra kaj, og nu sej­ler vi af sted. Så jeg for­hol­der mig til stif­ters vil­je og til, hvad jeg véd har væ­ret in­ten­tio­nen og øn­sket med cen­tret, og så ar­bej­der vi bedst mu­ligt med det. Og jeg sy­nes i øv­rigt, vi har få­et rig­tig god støt­te i den fun­dats, der er ud­ar­bej­det, og i alt det ar­bej­de, der har væ­ret om­kring fon­dens til­bli­vel­se. Det har gi­vet en rig­tig god for­stå­el­se for, hvad in­ten­tio­nen har væ­ret,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

I for­hold til re­la­tio­nen til A.P. Møl­ler Mær­sk og de øv­ri­ge part­ne­re er han li­ge så klar i sin un­der­streg­ning af skillelinjen.

”Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping er en uaf­hæn­gig, al­men­nyt­tig en­hed, og vi har ik­ke nød­ven­dig­vis sam­me hold­ning som A.P. Møl­ler Mær­sk. Der vil væ­re til­fæl­de, hvor vi som uaf­hæn­gig fond kan ha­ve an­dre hold­nin­ger end vo­res part­ne­re. Det er vi for­be­redt på og åb­ne om­kring. Part­ner­ska­ber­ne gi­ver ik­ke ve­to­ret – det er ik­ke no­gen kon­sensus­klub el­ler no­get konsor­ti­um. Vo­res hold­nin­ger bli­ver ba­se­ret på vi­den­ska­be­li­ge ana­ly­ser og da­ta, mens part­ner­ne kan ha­ve hold­nin­ger, som de ik­ke be­hø­ver at for­kla­re bag­grun­den for. Det vil sik­kert, når vi kom­mer lidt ned ad vej­en, gi­ve nog­le spæn­den­de dis­kus­sio­ner med de sto­re sel­ska­ber, vi har med os som part­ne­re,” si­ger Bo Cerup-Si­­mon­­sen med et smil.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: