Fond skal sikre, at skibsfarten bliver CO2-neutral: ”Jeg véd udmærket godt, at vi har et enormt ansvar”

Et år efter, at Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping blev søsat med 400 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden, oplever direktør Bo Cerup-Simonsen en accelererende tendens til, at klimaproblemerne tages alvorligt. Centret er en erhvervsdrivende fond, og direktøren vil ikke afvise, at uddelinger senere kan blive brugt som et redskab til at stimulere til nye initiativer.

”Når vo­res part­ne­re, som er blandt ver­dens stør­ste virk­som­he­der, sæt­ter sig am­bi­tiø­se kli­ma­mål og ger­ne vil in­ve­ste­re i nye kli­ma­løs­nin­ger, er det for­di, de me­ner det al­vor­ligt,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bo Cerup-Si­mon­sen i Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping.

Bå­de am­bi­tio­ner­ne og mål­sæt­nin­ger­ne er tårn­hø­je hos den er­hvervs­dri­ven­de fond Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping, som i som­me­ren 2020 blev sø­sat via en kæm­pedo­na­tion fra A.P. Møl­ler Fon­den på 400 mil­li­o­ner kroner.

Forsk­nings­cen­trets de­fi­ne­re­de mål er så­le­des at væ­re med til at sik­re, at den glo­ba­le skibs­fart er CO2-neut­ral in­den 2050.

Den am­bi­tiø­se kli­ma­mål­sæt­ning for skibs­far­ten og det fak­tum, at Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping var A.P. Møl­ler Fon­dens stør­ste do­na­tion i 2020, får dog ik­ke forsk­nings­cen­trets ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bo Cerup-Si­mon­sen til at ryste på hånden.

”Det er en ind­gro­et del af A.P. Møl­ler-kul­tu­ren, at vi har hø­je for­vent­nin­ger til os selv og til hin­an­den, og det her cen­ter er ik­ke an­der­le­des – vi de­ler fuld­stæn­dig sam­me syn på an­svar og pri­vil­e­gi­er. Jeg véd ud­mær­ket godt, at vi har et enormt an­svar. Ale­ne dét, at vi bæ­rer Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­lers navn og har få­et en så stor og syn­lig be­vil­ling fra A.P. Møl­ler Fon­den, med­fø­rer et ko­los­salt an­svar. Det er ik­ke no­get, vi går rundt og ta­ler om i det dag­li­ge – men vi ar­bej­der hårdt fra tid­ligt til sent, for­di op­ga­ven gi­ver me­ning, og for­di vi har få­et et me­get stort an­svar i fav­nen,” si­ger Bo Cerup-Si­mon­sen til Fundats.

I ju­ni sid­ste år blev Bo Cerup-Si­mon­sen præ­sen­te­ret som man­den, der skal stå i spid­sen for forsk­nings- og innovationscentret.

I lø­bet af det år, jeg nu har ar­bej­det med det­te cen­ter, har jeg op­le­vet en ge­ne­rel ac­ce­le­ra­tion i for­hold til øn­sket om at ta­ge kli­mapro­ble­ma­tik­ken alvorligt

Bo Cerup-Si­mon­sen – Di­rek­tør, Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping

Og trods ud­gangs­punk­tet med en skibs­fart, som står for et sted mel­lem 2,2 og tre pro­cent af ver­dens CO2-ud­led­ning, har det før­ste år i di­rek­tør­sto­len be­styr­ket Bo Cerup-Si­mon­sens over­be­vis­ning om, at Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping når sin målsætning.

”I lø­bet af det år, jeg nu har ar­bej­det med det­te cen­ter, har jeg op­le­vet en ge­ne­rel ac­ce­le­ra­tion i for­hold til øn­sket om at ta­ge kli­mapro­ble­ma­tik­ken al­vor­ligt. Og når vo­res part­ne­re, som er blandt ver­dens stør­ste virk­som­he­der, sæt­ter sig am­bi­tiø­se kli­ma­mål og ger­ne vil in­ve­ste­re i nye kli­ma­løs­nin­ger, er det for­di, de me­ner det al­vor­ligt. Den ac­ce­le­re­ren­de ten­dens med mo­bi­li­se­rin­gen af så sto­re res­sour­cer, en så stor kre­a­tiv kraft og en så stor in­ve­ste­rings­styr­ke gi­ver mig vir­ke­lig tro­en på, at vi rent fak­tisk kom­mer til at lø­se op­ga­ven med at dec­ar­bo­ni­se­re skibs­far­ten in­den 2050,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

30 personer ansat

Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping har sin ba­se i Kø­ben­havn og skal ar­bej­de på tværs af ma­skin-, ud­styrs- og brænd­sto­fle­ve­ran­dø­rer, ship­pin­gin­du­stri­en, startups, myn­dig­he­der og uni­ver­si­te­ter i he­le verden.

En stor del af det før­ste år er gå­et med et sam­men­sæt­te et højt spe­ci­a­li­se­ret team, der skal ska­be over­blik over, hvor­dan skibs­far­ten kan for­mind­ske sit CO2-ud­s­lip, frem­skyn­de ud­vik­lin­gen af ud­valg­te ener­gi­for­mer og tek­no­lo­gi­er samt støt­te etab­le­rin­gen af det fi­nan­si­el­le og kom­merci­el­le grund­lag for at mu­lig­gø­re og dri­ve transformationen.

Der har væ­ret fi­re fo­kus­punk­ter det før­ste år, for­tæl­ler Bo Cerup-Simonsen:

”Vi har få­et im­ple­men­te­ret ho­ved­træk­ke­ne i stra­te­gi­en og få­et or­ga­ni­sa­tio­nen etab­le­ret. Som punkt ét har vi få­et an­sat et le­del­ses­team, og de har an­sat en ræk­ke per­so­ner til for­skel­li­ge funk­tio­ner, så vi i dag i alt er cir­ka 30 per­so­ner i cen­tret. Punkt to har vi få­et etab­le­ret part­ner­skabs­kred­sen godt og so­lidt med de før­ste syv fo­un­ding part­ners og der­næst yder­li­ge­re syv sto­re virk­som­he­der, der som part­ne­re hver bi­dra­ger med be­ty­de­li­ge res­sour­cer i stør­rel­ses­or­de­nen en halv til en hel mil­li­on dol­lars om året. Part­ner­ne bi­dra­ger og­så med så­kald­te secon­de­es, som er me­d­ar­bej­de­re, der stil­les til rå­dig­hed i en be­græn­set pe­ri­o­de for at ar­bej­de på cen­trets pro­jek­ter fra kon­to­ret i Kø­ben­havn,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

Blandt de sto­re ak­tø­rer i bran­chen, der fra star­ten gik ind som part­ne­re, var svær­væg­te­re som A.P. Møl­ler Mær­sk, Mitsu­bis­hi Heavy In­du­stri­es og Sie­mens Ener­gy, og de har få­et føl­ge­skab af blandt an­dre Ame­ri­can Bu­reau of Ship­ping og Hal­dor Topsøe.

Punkt tre på det før­ste års to-do-li­ste har, som Bo Cerup-Si­mon­sen ud­tryk­ker det, væ­ret at ”få skabt et narrativ”:

I det ene spor ar­bej­der vi ud fra hy­po­te­sen om, at skibs­far­tens kli­maud­for­drin­ger kan lø­ses uden sto­re forsk­nings­mæs­si­ge gen­nem­brud, og at vi ik­ke har tid til at ven­te på nye løs­nin­ger og der­for skal age­re med det, vi al­le­re­de i dag har i værktøjskassen

Bo Cerup-Si­mon­sen – Di­rek­tør, Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping

”Vi har ar­bej­det med at sæt­te ord på, hvor­dan skibs­bran­chen kan dec­ar­bo­ni­se­res? Hvor­dan skal det tek­nisk, kom­merci­elt og re­gu­la­to­risk ske? Det er vi kom­met rig­tig godt i gang med,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.
Fjer­de fo­kus­punkt har væ­ret at dan­ne sig et over­blik over po­r­te­følj­en af kon­kre­te løs­nin­ger, som skal mu­lig­gø­re tran­si­tio­nen, og hvil­ke ud­vik­lings­be­hov, der er i for­hold til ek­sem­pel­vis nye stan­dar­der el­ler nye tek­no­lo­gi­ske løsninger.

Overvejer uddelinger

Selv­om Cen­ter for Zero Car­bon Ship­pings part­ne­re i før­ste om­gang pri­mært er virk­som­he­der, of­fent­li­ge myn­dig­he­der og vi­den­sor­ga­ni­sa­tio­ner, er ar­bej­det med at etab­le­re part­ner­ska­ber med uni­ver­si­te­ter og­så i fuld gang.

”Vi be­væ­ger os ad en tospo­ret vej: I det ene spor ar­bej­der vi ud fra hy­po­te­sen om, at skibs­far­tens kli­maud­for­drin­ger kan lø­ses uden sto­re forsk­nings­mæs­si­ge gen­nem­brud, og at vi ik­ke har tid til at ven­te på nye løs­nin­ger og der­for skal age­re med det, vi al­le­re­de i dag har i værk­tøjskas­sen. I det an­det spor véd vi, at der er et ko­los­salt po­ten­ti­a­le for ska­be bed­re løs­nin­ger end dem, vi ken­der i dag, og her spil­ler uni­ver­si­te­ter­ne en stor rol­le bå­de i for­hold til forsk­ning og ud­dan­nel­se af ta­len­ter,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

Han til­fø­jer, at Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping der­u­d­over er åb­ne over for en ræk­ke an­dre spil­le­re, for ek­sem­pel iværk­sæt­te­re, som cen­tret på sigt er klar til at gi­ve mid­ler til at ud­for­ske ideer.

Som di­rek­tør i en er­hvervs­dri­ven­de fond er Bo Cerup-Si­mon­sen hel­ler ik­ke af­vi­sen­de over­for tan­ken om, at Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping skal fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger til ak­ti­vi­te­ter, der er re­le­van­te i for­hold til formålet.

”Det kan jeg sag­tens fo­re­stil­le mig. Når vi kom­mer læn­ge­re frem i vo­res vir­ke og har over­blik over, hvor nye løs­nin­ger og ny vi­den vir­ke­lig kan gø­re en for­skel i for­hold til den op­ga­ve, vi prø­ver at lø­se, kan man sag­tens tæn­ke sig nog­le må­l­ret­te­de pro­ces­ser, der in­vi­te­rer til idé­ge­ne­re­ring in­den for om­rå­det. Og hvis ud­de­lin­ger kan bru­ges til at sti­mu­le­re og dri­ve de ak­ti­vi­te­ter, vil det da gi­ve god me­ning,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

Med på COP2026 i November

Det lang­sig­te­de mål om en CO2-neut­ral glo­bal skibs­fart in­den 2050 har føl­ge­skab af en ræk­ke mål på kor­te­re sigt. Di­rek­tø­ren læg­ger så­le­des ik­ke skjul på, at selv­om 2050 kan vir­ke langt ud i frem­ti­den, er der al­le­re­de nu travlt med at op­fyl­de mål­sæt­nin­ger­ne for in­de­væ­ren­de år og frem mod 2030.

”Ski­be og hav­ne har en lang le­ve­tid, så for at kun­ne nå vo­res mål i 2050, skal vi i 2030 væ­re rig­tig godt i gang med im­ple­men­te­rin­gen af nye løs­nin­ger. Vi har der­med et år­ti for­an os, hvor vi skal ha­ve skabt en ræk­ke ting. Al­le­re­de i 2023 skal der blandt an­det me­get ger­ne væ­re in­stal­le­ret ny in­fra­struk­tur på en ræk­ke hav­ne­ter­mi­na­ler, de før­ste ski­be skal sej­le på dec­ar­bo­ni­se­ret vis, og vi skal ha­ve love, som un­der­støt­ter og kræ­ver dec­ar­bo­ni­se­ring,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

På den helt kor­te ba­ne står blandt an­det del­ta­gel­se på FN´s kli­ma­kon­fe­ren­ce COP2026, der fin­der sted i Glas­gow i novem­ber i år. Her vil Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping ar­gu­men­te­re for, at FN´s sø­fart­sor­ga­ni­sa­tion IMO skal gå ak­tivt ind i be­stræ­bel­ser­ne på at dec­ar­bo­ni­se­re skibs­far­ten, hvil­ket iføl­ge Bo Cerup-Si­mon­sen vil væ­re en ”ek­stremt vig­tig milepæl.”

Øget klimabevidsthed på Esplanaden

At det net­op er A.P. Møl­ler Fon­den, som med sin do­na­tion på 400 mil­li­o­ner kro­ner har byg­get fun­da­men­tet til Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping, er i tråd med et ge­ne­relt sti­gen­de kli­ma­fo­kus i bå­de fon­den og holdingselskabet.

I Fun­dats ul­ti­mo april un­der­stre­ge­de di­rek­tør i A.P. Møl­ler Fon­den Mads Le­bech, at kli­ma­dags­or­de­nen er ”me­get relevant”.

”Der er in­gen tvivl om, at når man age­rer al­men­nyt­tigt i sin sam­tid, så vil kli­m­a­spørgs­må­let og de ud­for­drin­ger, der lig­ger dér, helt klart væ­re en del af den agen­da, som be­sty­rel­sen i A. P. Møl­ler Fon­den for­hol­der sig til. Og når man ser på ak­ti­vi­te­ter­ne, som A.P. Møl­ler Hol­ding ar­bej­der med, og hvor hol­dings­el­ska­bet og­så læg­ger no­get af sin frem­ti­di­ge vægt, er der en stærk be­vidst­hed om at for­hol­de sig til kli­ma i bred for­stand. Det er en me­get re­le­vant dags­or­den,” sag­de Mads Lebech.

Den øge­de kli­ma­be­vidst­hed på Es­pla­na­den i Kø­ben­havn er og­så ty­de­lig for Bo Cerup-Simonsen.

”Der er in­gen tvivl om, at A.P. Møl­ler-sy­ste­met, her­un­der A.P. Møl­ler Mær­sk, er ek­stremt am­bi­tiøs på kli­ma­dags­or­de­nen. Det er vi et re­sul­tat af, og det ny­der vi godt af fremad­ret­tet,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.
Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at A.P. Møl­ler Mær­sk er fo­re­gangs­virk­som­hed for an­dre virk­som­he­der ver­den rundt i transportsektoren.

”A.P. Møl­ler Mær­sk er som trans­port­sel­skab det mest kli­maam­bi­tiø­se i ver­den, og da det er ver­dens stør­ste re­de­ri, bli­ver det en me­get stærk kon­stel­la­tion og en me­get stærk driv­kraft for he­le in­du­stri­en. Jeg tror, al­le i skibs­ver­de­nen kig­ger til Mær­sk, for­di virk­som­he­den rent fak­tisk er trans­pa­rent, sæt­ter sig mål og vi­ser, man vil for­bed­re kli­maaf­tryk­ket og er klar til at fo­re­ta­ge sto­re in­ve­ste­rin­ger. Styr­ken og kon­kret­he­den i bå­de Mær­sks og fle­re af vo­res an­dre sto­re, stær­ke part­ne­res age­ren væk­ker op­sigt og er en ko­los­sal døråb­ner og løf­te­stang for os som fond,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

Mær­sk Mc-Kin­ney Møl­ler Cen­ter for Zero Car­bon Shipping:

Er­hvervs­dri­ven­de fond og uaf­hæn­gigt forsk­nings- og udviklingscenter.

Mål­sæt­ning: At den glo­ba­le skibs­fart bli­ver CO-neut­ral in­den 2050.

Grund­lagt 2020 via start­do­na­tion på 400 mil­li­o­ner kro­ner fra A.P. Møl­ler Fonden.

Ca. 30 me­d­ar­bej­de­re, der al­le ar­bej­der i Kø­ben­havn, men sam­ar­bej­der globalt.

Part­ne­re er blandt an­dre A.P. Møl­ler – Mær­sk, MAN Ener­gy So­lu­tions, Mitsu­bis­hi Heavy In­du­stri­es, NYK Li­nes, Sie­mens Ener­gy, Ame­ri­can Bu­reau of Ship­ping og Hal­dor Topsøe.

Holdninger baseret på videnskab

Trods de pæ­ne ord om kli­ma­be­vidst­he­den i A.P. Møl­ler-sy­ste­met, be­to­ner Bo Cerup-Si­mon­sen sam­ti­dig ty­de­ligt Cen­ter for Zero Car­bon Ship­pings uaf­hæn­gig­hed bå­de i for­hold til A.P. Møl­ler Fon­den og A.P. Møl­ler Mærsk.

”Jeg har re­elt ik­ke no­get for­hold til A.P. Møl­ler Fon­den læn­ge­re. De har de­sig­net ski­bet og skub­bet det fra kaj, og nu sej­ler vi af sted. Så jeg for­hol­der mig til stif­ters vil­je og til, hvad jeg véd har væ­ret in­ten­tio­nen og øn­sket med cen­tret, og så ar­bej­der vi bedst mu­ligt med det. Og jeg sy­nes i øv­rigt, vi har få­et rig­tig god støt­te i den fun­dats, der er ud­ar­bej­det, og i alt det ar­bej­de, der har væ­ret om­kring fon­dens til­bli­vel­se. Det har gi­vet en rig­tig god for­stå­el­se for, hvad in­ten­tio­nen har væ­ret,” si­ger Bo Cerup-Simonsen.

I for­hold til re­la­tio­nen til A.P. Møl­ler Mær­sk og de øv­ri­ge part­ne­re er han li­ge så klar i sin un­der­streg­ning af skillelinjen.

”Cen­ter for Zero Car­bon Ship­ping er en uaf­hæn­gig, al­men­nyt­tig en­hed, og vi har ik­ke nød­ven­dig­vis sam­me hold­ning som A.P. Møl­ler Mær­sk. Der vil væ­re til­fæl­de, hvor vi som uaf­hæn­gig fond kan ha­ve an­dre hold­nin­ger end vo­res part­ne­re. Det er vi for­be­redt på og åb­ne om­kring. Part­ner­ska­ber­ne gi­ver ik­ke ve­to­ret – det er ik­ke no­gen kon­sensus­klub el­ler no­get konsor­ti­um. Vo­res hold­nin­ger bli­ver ba­se­ret på vi­den­ska­be­li­ge ana­ly­ser og da­ta, mens part­ner­ne kan ha­ve hold­nin­ger, som de ik­ke be­hø­ver at for­kla­re bag­grun­den for. Det vil sik­kert, når vi kom­mer lidt ned ad vej­en, gi­ve nog­le spæn­den­de dis­kus­sio­ner med de sto­re sel­ska­ber, vi har med os som part­ne­re,” si­ger Bo Cerup-Si­mon­sen med et smil.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer