Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

Industriens Fond skyder seks millioner kroner ind i projektet ‘Elektrificering af industrien’, hvor der i de kommende tre år skal laves forsøg med at erstatte brugen af fossile brændstoffer og i stedet øge brugen af grøn strøm i 20 danske fødevarevirksomheder. Fokus er først og fremmest på bæredygtighed – men ifølge fondens direktør Thomas Hofman-Bang er det et vigtigt ekstra plus, at omlægningen til elektricitet gør produktionen billigere.

Thomas Hofman-Bang
”Vi støt­ter pro­jek­tet, for­di vi er me­get op­ta­get af bæ­re­dyg­tig­hed,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært fra fos­si­le brænd­stof­fer, når fø­de­va­rer tør­res, ned­kø­les el­ler op­var­mes. Der­for er fø­de­va­re­in­du­stri­en et op­lagt sted at star­te for et nyt, am­bi­tiøst in­du­stri­elt bæ­re­dyg­tig­heds­pro­jekt, som net­op er skudt i gang.

Pro­jek­tet hed­der ‘Elek­tri­fi­ce­ring af in­du­stri­en’, og frem til ud­gan­gen af 2022 skal der la­ves en ræk­ke for­søg blandt 20 end­nu ik­ke ud­valg­te dan­ske fø­de­va­re­virk­som­he­der, hvor ener­gi fra fos­si­le brænd­stof­fer er­stat­tes med en øget elek­tri­fi­ce­ring af produktionen.

Pro­jek­tet dri­ves af et part­ner­skab mel­lem DI Ener­gi, DI Fø­de­va­rer, Land­brug & Fø­de­va­rer, Dansk Ener­gi, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Vie­gand Maa­gøe, og pro­jek­tet er net­op ble­vet be­vil­get seks mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra In­du­stri­ens Fond.

”Vi støt­ter pro­jek­tet, for­di vi er me­get op­ta­get af bæ­re­dyg­tig­hed,” fast­slår Tho­mas Hof­man-Bang, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond.

Vi har gen­nem de se­ne­ste år igang­s­at en ræk­ke pro­jek­ter på bæ­re­dyg­tig­heds­a­gen­da­en med kraf­tigt fo­kus på at un­der­støt­te mål­sæt­nin­gen om at ned­brin­ge Dan­marks CO2-ud­led­ning med 70 pro­cent frem mod 2030.

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

”Vi har gen­nem de se­ne­ste år igang­s­at en ræk­ke pro­jek­ter på bæ­re­dyg­tig­heds­a­gen­da­en med fo­kus på FN´s ver­dens­mål – og med kraf­tigt fo­kus på at un­der­støt­te mål­sæt­nin­gen om at ned­brin­ge Dan­marks CO2-ud­led­ning med 70 pro­cent frem mod 2030. For at nå det mål, har in­du­stri­en brug for nog­le prak­ti­ske ek­semp­ler på, hvor­dan man kan om­stil­le pro­duk­tio­nen til at bli­ve me­re ener­gi­mæs­sigt bæ­re­dyg­tig, og den helt op­lag­te vej frem er at kig­ge på elek­tri­fi­ce­rings­gra­den i in­du­stri­en. Der er så­le­des rig­tig man­ge pro­ces­ser blandt an­det i fø­de­va­re­pro­duk­tio­nen, som i dag va­re­ta­ges med fos­si­le brænd­stof­fer, ty­pisk gas, hvor man ved at elek­tri­fi­ce­re kan re­du­ce­re ener­gi­for­bru­get og CO2-ud­led­nin­gen mar­kant,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang til Fundats.

Vil reducere CO2-udledning med én million tons

Flem­m­ing Nør-Pe­der­sen, di­rek­tør i Land­brug & Fø­de­va­rer, har og­så sto­re for­vent­nin­ger til projektet.

”I den dan­ske fø­de­va­re­klyn­ge ar­bej­der vi he­le ti­den mod vo­res vi­sion om at pro­du­ce­re fø­de­va­rer kli­ma­neut­ralt se­ne­st i 2050. Her ser vi elek­tri­fi­ce­ring som et af de vir­ke­mid­ler, der vil un­der­støt­te den grøn­ne ud­vik­ling og vækst hos vo­res med­lem­mer,” si­ger Flem­m­ing Nør-Pe­der­sen i en ar­ti­kel på In­du­stri­ens Fonds hjemmeside.

På for­hånd vi­ser ana­ly­ser, at en fuld­stæn­dig elek­tri­fi­ce­ring af fø­de­va­re­bran­chen vil re­du­ce­re CO2-ud­led­nin­gen med én mil­li­on tons – sva­ren­de til to pro­cent af det sam­le­de dan­ske kuldioxid-aftryk.

”Der er ta­le om et me­get hånd­gri­be­ligt pro­jekt, hvor vi hol­der 20 virk­som­he­der i hån­den og får helt kon­kre­te er­fa­rin­ger med, hvad der vir­ker og ik­ke vir­ker, når fos­si­le brænds­ler er­stat­tes med grøn strøm. De er­fa­rin­ger, vi står med ved ud­gan­gen af 2022, kan for­hå­bent­lig bru­ges som in­spira­tion for en lang ræk­ke an­dre virk­som­he­der. Og bå­de po­si­tiv og ne­ga­tiv vi­den er nyt­tig at spre­de til an­dre,” un­der­stre­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Projekt er som en ”dobbelt-whopper”

Selv­om for­sø­ge­ne med elek­tri­fi­ce­ring af pro­duk­tions­pro­ces­ser­ne og­så for­ven­tes at gi­ve be­spa­rel­ser på kon­to­en for pro­duk­tions­om­kost­nin­ger, er der iføl­ge Tho­mas Hof­man-Bang in­gen tvivl om, hvad det vig­tig­ste for­mål med pro­jek­tet er.

”Det hand­ler pri­mært om bæ­re­dyg­tig­hed. Så hvis du skal pri­o­ri­te­re ind­sat­ser­ne, så er pro­jek­tet sat i værk for at kom­me med kon­kre­te løs­nin­ger til, hvor­dan vi støt­ter op om at ned­brin­ge CO2-ud­led­nin­gen med 70 pro­cent. At der så og­så er en su­per god bu­si­nes­sca­se med en om­kost­nings­re­duk­tion, er gan­ske po­si­tivt, idet vi der­med kan øge kon­kur­ren­ce­ev­nen i dansk in­du­stri. Det bli­ver for­hå­bent­lig lidt en ‘dob­belt-whop­per’, hvor vi hå­ber at få ca­ses, som bå­de de­mon­stre­rer væ­sent­ligt me­re bæ­re­dyg­tig­hed og væ­sent­ligt la­ve­re om­kost­nin­ger,” si­ger fondsdirektøren.

I før­ste om­gang er det ik­ke pla­nen, at In­du­stri­ens Fond sky­der me­re end seks mil­li­o­ner kro­ner ind i projektet.

”Det er et vel­de­fi­ne­ret, af­græn­set tre-årigt pro­jekt med et klart de­fi­ne­ret mål om at på­vi­se, hvad der vir­ker, og hvad der ik­ke vir­ker blandt 20 ud­valg­te fø­de­va­re­virk­som­he­der. Når vi så står med re­sul­ta­ter­ne ul­ti­mo 2022 må vi ta­ge stil­ling til, om det skal fø­re til en ny be­vil­ling fra os til yder­li­ge­re vi­dens­spred­ning,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Committet til bæredygtighed

Han un­der­stre­ger, at In­du­stri­ens Fond på in­gen må­de er fær­dig med at støt­te pro­jek­ter, som om­hand­ler bæ­re­dyg­tig­hed og FN´s verdensmål.

Vi har en klip­pe­fast tro på, at virk­som­he­der­ne bli­ver nødt til at om­stil­le sig til en bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion, for det bli­ver et konkurrenceparameter.

Tho­mas Hof­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

”Stra­te­gisk er vi me­get com­mit­tet til bæ­re­dyg­tig­hed. Der­for har vi en lang ræk­ke pro­jek­ter af for­skel­lig ka­rak­ter på bæ­re­dyg­tig­heds­a­gen­da­en, hvoraf det her er ét af dem, og fle­re kom­mer til – vi er slet ik­ke fær­di­ge med at ar­bej­de med den agen­da. Vi har en klip­pe­fast tro på, at virk­som­he­der­ne bli­ver nødt til at om­stil­le sig til en bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion, for det bli­ver et kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter. For­bru­ger­ne og kø­ber­ne af pro­duk­ter og ser­vi­ces vil i frem­ti­den i sti­gen­de grad til­læg­ge det vær­di i be­slut­nings­pro­ces­sen, om pro­duk­tet er kli­ma­mæs­sigt bæ­re­dyg­tigt,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Og­så Leif Ni­el­sen, der er bran­che­di­rek­tør i DI Fø­de­va­rer og for­mand for sty­re­grup­pen i pro­jekt ”Elek­tri­fi­ce­ring af in­du­stri­en”, be­to­ner, at kli­ma­be­vidst­he­den i in­du­stri­en er es­sen­ti­el i for­hold til for­bru­ger­nes ønsker.

”Vi kan for­hin­dre mar­kan­te ud­led­nin­ger af kul­dioxid ved at om­stil­le fø­de­va­re­in­du­stri­en fra fos­si­le brænds­ler til grøn strøm. Det er et vig­tigt skridt i for­hold til at fjer­ne kli­mapå­virk­nin­gen fra for­ar­bejd­ning af fø­de­va­rer, og det er en for­del for virk­som­he­der­ne, der ger­ne vil imø­de­kom­me for­bru­ger­nes sti­gen­de øn­ske om at få fø­de­va­rer med et lavt kli­maaf­tryk,” si­ger Leif Nielsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer