Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

In­du­stri­ens Fond sky­der seks mil­li­o­ner kro­ner ind i pro­jek­tet ‘Elek­tri­fi­ce­ring af in­du­stri­en’, hvor der i de kom­men­de tre år skal la­ves for­søg med at er­stat­te bru­gen af fos­si­le brænd­stof­fer og i ste­det øge bru­gen af grøn strøm i 20 dan­ske fø­de­va­re­virk­som­he­der. Fo­kus er først og frem­mest på bæ­re­dyg­tig­hed – men iføl­ge fon­dens di­rek­tør Tho­mas Hof­man-Bang er det et vig­tigt ek­stra plus, at om­læg­nin­gen til elek­tri­ci­tet gør pro­duk­tio­nen billigere.

Thomas Hofman-Bang
”Vi støt­ter pro­jek­tet, for­di vi er me­get op­ta­get af bæ­re­dyg­tig­hed,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond (fo­to: In­du­stri­ens Fond).

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært fra fos­si­le brænd­stof­fer, når fø­de­va­rer tør­res, ned­kø­les el­ler op­var­mes. Der­for er fø­de­va­re­in­du­stri­en et op­lagt sted at star­te for et nyt, am­bi­tiøst in­du­stri­elt bæ­re­dyg­tig­heds­pro­jekt, som net­op er skudt i gang.

Pro­jek­tet hed­der ‘Elek­tri­fi­ce­ring af in­du­stri­en’, og frem til ud­gan­gen af 2022 skal der la­ves en ræk­ke for­søg blandt 20 end­nu ik­ke ud­valg­te dan­ske fø­de­va­re­virk­som­he­der, hvor ener­gi fra fos­si­le brænd­stof­fer er­stat­tes med en øget elek­tri­fi­ce­ring af produktionen.

Pro­jek­tet dri­ves af et part­ner­skab mel­lem DI Ener­gi, DI Fø­de­va­rer, Land­brug & Fø­de­va­rer, Dansk Ener­gi, Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet og rå­d­giv­nings­virk­som­he­den Vie­gand Maa­gøe, og pro­jek­tet er net­op ble­vet be­vil­get seks mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra In­du­stri­ens Fond.

”Vi støt­ter pro­jek­tet, for­di vi er me­get op­ta­get af bæ­re­dyg­tig­hed,” fast­slår Tho­mas Hof­­man-Bang, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond.

Vi har gen­nem de se­ne­ste år igang­s­at en ræk­ke pro­jek­ter på bæ­re­dyg­tig­heds­a­gen­da­en med kraf­tigt fo­kus på at un­der­støt­te mål­sæt­nin­gen om at ned­brin­ge Dan­marks CO2-ud­­led­­ning med 70 pro­cent frem mod 2030.

Tho­mas Hof­­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

”Vi har gen­nem de se­ne­ste år igang­s­at en ræk­ke pro­jek­ter på bæ­re­dyg­tig­heds­a­gen­da­en med fo­kus på FN´s ver­dens­mål – og med kraf­tigt fo­kus på at un­der­støt­te mål­sæt­nin­gen om at ned­brin­ge Dan­marks CO2-ud­led­ning med 70 pro­cent frem mod 2030. For at nå det mål, har in­du­stri­en brug for nog­le prak­ti­ske ek­semp­ler på, hvor­dan man kan om­stil­le pro­duk­tio­nen til at bli­ve me­re ener­gi­mæs­sigt bæ­re­dyg­tig, og den helt op­lag­te vej frem er at kig­ge på elek­tri­fi­ce­rings­gra­den i in­du­stri­en. Der er så­le­des rig­tig man­ge pro­ces­ser blandt an­det i fø­de­va­re­pro­duk­tio­nen, som i dag va­re­ta­ges med fos­si­le brænd­stof­fer, ty­pisk gas, hvor man ved at elek­tri­fi­ce­re kan re­du­ce­re ener­gi­for­bru­get og CO2-ud­led­nin­gen mar­kant,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang til Fundats.

Vil reducere CO2-udledning med én million tons

Flem­m­ing Nør-Pe­­der­­sen, di­rek­tør i Land­brug & Fø­de­va­rer, har og­så sto­re for­vent­nin­ger til projektet.

”I den dan­ske fø­de­va­re­klyn­ge ar­bej­der vi he­le ti­den mod vo­res vi­sion om at pro­du­ce­re fø­de­va­rer kli­ma­neut­ralt se­ne­st i 2050. Her ser vi elek­tri­fi­ce­ring som et af de vir­ke­mid­ler, der vil un­der­støt­te den grøn­ne ud­vik­ling og vækst hos vo­res med­lem­mer,” si­ger Flem­m­ing Nør-Pe­­der­­sen i en ar­ti­kel på In­du­stri­ens Fonds hjemmeside.

På for­hånd vi­ser ana­ly­ser, at en fuld­stæn­dig elek­tri­fi­ce­ring af fø­de­va­re­bran­chen vil re­du­ce­re CO2-ud­led­nin­gen med én mil­li­on tons – sva­ren­de til to pro­cent af det sam­le­de dan­ske kuldioxid-aftryk.

”Der er ta­le om et me­get hånd­gri­be­ligt pro­jekt, hvor vi hol­der 20 virk­som­he­der i hån­den og får helt kon­kre­te er­fa­rin­ger med, hvad der vir­ker og ik­ke vir­ker, når fos­si­le brænds­ler er­stat­tes med grøn strøm. De er­fa­rin­ger, vi står med ved ud­gan­gen af 2022, kan for­hå­bent­lig bru­ges som in­spira­tion for en lang ræk­ke an­dre virk­som­he­der. Og bå­de po­si­tiv og ne­ga­tiv vi­den er nyt­tig at spre­de til an­dre,” un­der­stre­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Projekt er som en ”dobbelt-whopper”

Selv­om for­sø­ge­ne med elek­tri­fi­ce­ring af pro­duk­tions­pro­ces­ser­ne og­så for­ven­tes at gi­ve be­spa­rel­ser på kon­to­en for pro­duk­tions­om­kost­nin­ger, er der iføl­ge Tho­mas Hof­­man-Bang in­gen tvivl om, hvad det vig­tig­ste for­mål med pro­jek­tet er.

”Det hand­ler pri­mært om bæ­re­dyg­tig­hed. Så hvis du skal pri­o­ri­te­re ind­sat­ser­ne, så er pro­jek­tet sat i værk for at kom­me med kon­kre­te løs­nin­ger til, hvor­dan vi støt­ter op om at ned­brin­ge CO2-ud­led­nin­gen med 70 pro­cent. At der så og­så er en su­per god bu­si­nes­sca­se med en om­kost­nings­re­duk­tion, er gan­ske po­si­tivt, idet vi der­med kan øge kon­kur­ren­ce­ev­nen i dansk in­du­stri. Det bli­ver for­hå­bent­lig lidt en ‘dob­­belt-whop­­per’, hvor vi hå­ber at få ca­ses, som bå­de de­mon­stre­rer væ­sent­ligt me­re bæ­re­dyg­tig­hed og væ­sent­ligt la­ve­re om­kost­nin­ger,” si­ger fondsdirektøren.

I før­ste om­gang er det ik­ke pla­nen, at In­du­stri­ens Fond sky­der me­re end seks mil­li­o­ner kro­ner ind i projektet.

”Det er et vel­de­fi­ne­ret, af­græn­set tre-årigt pro­jekt med et klart de­fi­ne­ret mål om at på­vi­se, hvad der vir­ker, og hvad der ik­ke vir­ker blandt 20 ud­valg­te fø­de­va­re­virk­som­he­der. Når vi så står med re­sul­ta­ter­ne ul­ti­mo 2022 må vi ta­ge stil­ling til, om det skal fø­re til en ny be­vil­ling fra os til yder­li­ge­re vi­dens­spred­ning,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Committet til bæredygtighed

Han un­der­stre­ger, at In­du­stri­ens Fond på in­gen må­de er fær­dig med at støt­te pro­jek­ter, som om­hand­ler bæ­re­dyg­tig­hed og FN´s verdensmål.

Vi har en klip­pe­fast tro på, at virk­som­he­der­ne bli­ver nødt til at om­stil­le sig til en bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion, for det bli­ver et konkurrenceparameter.

Tho­mas Hof­­man-Bang – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, In­du­stri­ens Fond

”Stra­te­gisk er vi me­get com­mit­tet til bæ­re­dyg­tig­hed. Der­for har vi en lang ræk­ke pro­jek­ter af for­skel­lig ka­rak­ter på bæ­re­dyg­tig­heds­a­gen­da­en, hvoraf det her er ét af dem, og fle­re kom­mer til – vi er slet ik­ke fær­di­ge med at ar­bej­de med den agen­da. Vi har en klip­pe­fast tro på, at virk­som­he­der­ne bli­ver nødt til at om­stil­le sig til en bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion, for det bli­ver et kon­kur­ren­ce­pa­ra­me­ter. For­bru­ger­ne og kø­ber­ne af pro­duk­ter og ser­vi­ces vil i frem­ti­den i sti­gen­de grad til­læg­ge det vær­di i be­slut­nings­pro­ces­sen, om pro­duk­tet er kli­ma­mæs­sigt bæ­re­dyg­tigt,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Og­så Leif Ni­el­sen, der er bran­che­di­rek­tør i DI Fø­de­va­rer og for­mand for sty­re­grup­pen i pro­jekt ”Elek­tri­fi­ce­ring af in­du­stri­en”, be­to­ner, at kli­ma­be­vidst­he­den i in­du­stri­en er es­sen­ti­el i for­hold til for­bru­ger­nes ønsker.

”Vi kan for­hin­dre mar­kan­te ud­led­nin­ger af kul­dioxid ved at om­stil­le fø­de­va­re­in­du­stri­en fra fos­si­le brænds­ler til grøn strøm. Det er et vig­tigt skridt i for­hold til at fjer­ne kli­mapå­virk­nin­gen fra for­ar­bejd­ning af fø­de­va­rer, og det er en for­del for virk­som­he­der­ne, der ger­ne vil imø­de­kom­me for­bru­ger­nes sti­gen­de øn­ske om at få fø­de­va­rer med et lavt kli­maaf­tryk,” si­ger Leif Nielsen.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…