International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Der er in­den for de se­ne­re år grund­lagt en ræk­ke nye, kæm­pe­sto­re in­ter­na­tio­na­le fon­de med fo­kus på kli­ma, og man­ge ek­si­ste­ren­de fon­de øger de­res kli­ma­fo­kus ved at støt­te mo­bi­li­se­ring af fol­ke­ligt kli­ma­en­ga­ge­ment. ”Kli­ma­kri­sen er vo­res tids al­ler­stør­ste ud­for­dring, og dén ud­for­dring vil man­ge fon­de væ­re med til at lø­se,” si­ger Jakob Bo Ni­el­sen fra KR Fo­un­da­tion. Tu­borg­fon­det støt­ter et nyt pro­jekt fra Kli­ma­be­væ­gel­sen, der vil gø­re kom­mu­nalval­get til et klimavalg.

Ud af den sam­le­de glo­ba­le filan­tro­pi til­faldt un­der to pro­cent i 2019 kli­maind­sat­ser, men der er me­get, som ty­der på, at det tal nu er på vej op. Det vur­de­rer kom­mu­ni­ka­tions­chef Jakob Bo Ni­el­sen i Ve­lux-fa­­mi­li­ens dan­ske kli­ma­fond KR Foundation.

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og den grad­vi­se til­ba­gerul­ning af re­strik­tio­ner ført til, at ver­dens øj­ne igen og­så ret­tes mod klimaudfordringerne.

Pa­ral­lelt, og nok så be­tyd­nings­fuldt, blæ­ser der helt nye kli­mavin­de i USA oven­på Do­nald Trumps exit fra Det Hvi­de Hus og Joe Bi­dens tiltræden.

At der igen er glo­bal kon­sensus om ik­ke kun at fo­ku­se­re på at af­bø­de kon­se­kven­ser­ne af covid-19, men og­så at sæt­te fo­kus på kli­ma­kri­sen, blev for al­vor ty­de­ligt, da Joe Bi­den tors­dag og fre­dag i sid­ste uge in­vi­te­re­de 40 le­de­re fra he­le ver­den til vir­tu­elt kli­ma­top­mø­de. Blandt de in­vi­te­re­de var den dan­ske stats­mi­ni­ster Met­te Frederiksen.

Mens kli­ma­kri­sen er ble­vet over­ru­let af cor­ona­kri­sen i så­vel de fle­ste po­li­ti­ke­res som me­di­ers op­tik, har den in­ter­na­tio­na­le fonds­sek­tor over de se­ne­re år valgt at skrue kraf­tigt op for støt­ten til kli­maind­sat­ser. Iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef i den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion Jakob Bo Ni­el­sen er der to ty­de­li­ge tendenser:

Dels er der in­den for de se­ne­ste år ble­vet stif­tet en lang ræk­ke nye – og i fle­re til­fæl­de kæm­pe­sto­re – fon­de med kli­ma som pri­mært el­ler ene­ste fokusområde.

Og dels er der en glo­bal ten­dens til, at sta­dig fle­re ek­si­ste­ren­de fon­de støt­ter pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, hvor kli­ma fra star­ten er ble­vet tænkt ind, el­ler hvor fon­de­ne in­si­ste­rer på at ind­dra­ge et kli­ma­per­spek­tiv i alt fra kul­tu­rel­le til so­ci­a­le projekter.

”Der er end­nu ik­ke tal for cor­o­na­ens even­tu­el­le ef­fekt på in­ter­na­tio­nal kli­ma­filan­tro­pi, og det er mu­ligt, at nog­le fon­de har skå­ret lidt ned i 2020, men ge­ne­relt er der over de se­ne­re år kom­met fle­re pen­ge og fle­re ak­tø­rer in­den for kli­ma­om­rå­det i det in­ter­na­tio­na­le fondsland­skab. Vi har blandt an­det set en ræk­ke nye me­get sto­re især ame­ri­kan­ske fon­de, der har som mål­sæt­ning af lø­se kli­mapro­ble­mer, og sam­ti­dig er man­ge ek­si­ste­ren­de fon­de be­gyndt at gi­ve fle­re pen­ge til kli­ma. Ud af den sam­le­de glo­ba­le filan­tro­pi til­faldt un­der to pro­cent i 2019 kli­maind­sat­ser, men der er me­get, som ty­der på, at det tal nu er på vej op,” si­ger Jakob Bo Ni­el­sen til Fundats.

Hans vur­de­ring er, at fon­de­ne er ble­vet på­vir­ket af tidsån­den og har få­et øj­ne­ne op for, at det er på hø­je tid at ka­na­li­se­re mid­ler over i pro­jek­ter, som blandt an­det kan dæm­me op for kon­se­kven­ser­ne af klimakrisen.

”Kli­ma­kri­sen er vo­res tids al­ler­stør­ste ud­for­dring, og dén ud­for­dring vil man­ge fon­de væ­re med til at lø­se via alt li­ge fra æn­drin­ger af for­brugs­va­ner til op­fin­del­ser af nye tek­no­lo­gi­er. Og blandt de nye fon­de er fo­kus især på at støt­te op­fin­del­ser af nye tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger,” si­ger Jakob Bo Nielsen.

Nye kæmpefonde etableret af Jeffrey Bezos og ekskonen

Li­sten over nye, kæm­pe­sto­re in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fon­de tæl­ler blandt an­dre den Earth Fund, som ver­dens ri­ge­ste mand, Ama­zon-grund­læg­­ge­ren Jef­frey Bezos, har stif­tet med 62 mil­li­ar­der kro­ner i pengekisten.

Li­sten tæl­ler og­så en fond, som Jef­frey Bezos´ eks­ko­ne, for­fat­te­ren og man­ge­mil­li­ar­dæ­ren Ma­cK­en­zie Scott, lan­ce­re­de i 2020, og som har ud­delt, hvad der sva­rer til 36 mil­li­ar­der kro­ner til blandt an­det kli­­ma- og ligestillingsprojekter.

Og den tæl­ler tek­no­lo­gi­gi­gan­ten Ap­ple, som i sid­ste uge of­fent­lig­gjor­de, at den har af­sat 1,2 mil­li­ar­der kro­ner til en ny kli­ma­fond med tit­len Re­sto­re Fund, som er lan­ce­ret i sam­ar­bej­de med mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen Con­ser­va­tion In­ter­na­tio­nal og in­ve­ste­rings­ban­ken Gold­man Sachs.

Der­u­d­over har en fond som IKEA Fo­un­da­tion, der læn­ge har væ­ret på kli­ma­ba­nen, net­op an­non­ce­ret, at den vil al­lo­ke­re yder­li­ge­re 7,5 mil­li­ar­der kro­ner over de næ­ste fem år til si­ne kli­maind­sat­ser. Og an­dre sto­re, in­ter­na­tio­na­le fon­de som Hewlett Fo­un­da­tion og Children’s In­ve­st­ment Fund Fo­un­da­tion har iføl­ge KR Fo­un­da­tions kom­mu­ni­ka­tions­chef skær­pet de­res fo­kus på klima.

KR Fo­un­da­tion blev ved stif­tel­sen i de­cem­ber 2014 lo­vet én mil­li­ard kro­ner af Vil­lum Fon­den og ef­ter­kom­me­re af Vil­lum Kann Ras­mus­sen til at ud­de­le over en 10-årig pe­ri­o­de, sva­ren­de til cir­ka 100 mil­li­o­ner kro­ner om året fra­truk­ket administrationsomkostninger.

I den dan­ske fonds­sek­tor har der det se­ne­ste års tid blandt an­det og­så væ­ret nye kli­mai­ni­ti­a­ti­ver fra Sal­ling Fon­de­ne, som har støt­tet etab­le­rin­gen af Kli­maa­ka­de­mi­et – et ud­dan­nel­ses­for­løb i kli­ma og bæ­re­dyg­tig­hed etab­le­ret af den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to og ud­dan­nel­ses­virk­som­he­den Ret­hos Academy.

Og som om­talt i en an­den ar­ti­kel i Fun­dats, har A.P. Møl­ler Fon­den bå­de støt­tet etab­le­ring af et nyt forsk­nings­cen­ter, der ar­bej­der for at mind­ske CO2-ud­s­lip­pet fra skibs­far­ten, og et nyt oce­an­gå­en­de forsk­nings­skib, hvor am­bi­tio­nen er, at ski­bet skal kun­ne dri­ves af grøn fremdriftsteknologi.

Tuborgfondet støtter, at kommunalvalg bliver klimavalg

Ud over den kon­kre­te støt­te til pro­jek­ter, er der iføl­ge Jakob Bo Ni­el­sen blandt de ek­si­ste­ren­de fon­de i dis­se år sam­ti­dig en in­ter­es­sant ten­dens til at støt­te mo­bi­li­se­rin­gen af fol­ke­ligt klimaengagement.

Det har der blandt an­det væ­ret man­ge ek­semp­ler på i USA, og de vin­de blæ­ser nu og­så i den dan­ske fonds­sek­tor. Tu­borg­fon­det har så­le­des net­op of­fent­lig­gjort, at fon­den støt­ter et nyt pro­jekt fra or­ga­ni­sa­tio­nen Kli­ma­be­væ­gel­sen i Dan­mark med 1,8 mil­li­o­ner kroner.

Da vo­res må­l­grup­pe er un­ge men­ne­sker, er det klart, at vi her post-covid19 hå­ber, at kli­ma­dags­or­de­nen nu kan ta­ge over.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – Se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet 

Pro­jek­tet har som for­mål at få kli­ma­et øverst på dags­or­de­nen til det kom­men­de kom­mu­nalvalg, især blandt un­ge væl­ge­re. Det skal blandt an­det ske via de­bat­ter og demonstrationer.

”Som vi så i vo­res un­ge­må­ling fra 2019, står den grøn­ne om­stil­ling og kli­ma­for­an­drin­ger iføl­ge de un­ge øverst på li­sten over sam­fund­spro­ble­mer. Og da vo­res må­l­grup­pe er un­ge men­ne­sker, er det klart, at vi her post-covid19 hå­ber, at kli­ma­dags­or­de­nen nu kan ta­ge over. Der­for sy­nes vi, at det er vig­tigt, at det kom­men­de kom­mu­­nal- og re­gions­rå­dsvalg bli­ver et kli­ma­valg,” si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det Pe­ter Giacomello.

Kli­ma og filantropi:

For Tu­borg­fon­det vil kli­ma­dags­or­de­nen iføl­ge Pe­ter Gi­a­co­mel­lo i 2021 læg­ge be­slag på mini­mum en fjer­de­del af fon­dens uddelinger.

”Det er jo ét af vo­res ind­sats­om­rå­der, så det kom­mer som mini­mum til at fyl­de en fjer­de­del af vo­res ud­de­lings­sum, som i år er re­kord­høj på 90 mil­li­o­ner kro­ner. Så vi kom­mer til at pri­o­ri­te­re kli­ma med en pæn sum pen­ge – som ud­gangs­punkt ik­ke me­re end en fjer­de­del, men det af­hæn­ger af, hvad der kom­mer af go­de an­søg­nin­ger, og hvem vi kan la­ve go­de sam­ar­bej­der med. Jeg for­ven­ter, at kli­ma­for­plig­tel­sen mod 2030 samt un­ges sto­re kli­ma­be­vidst­hed gør, at der kom­mer en stor mæng­de an­søg­nin­ger på kli­ma­om­rå­det,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Fon­de­ne op­le­ver, at der er et fol­ke­ligt man­dat til kli­maind­sat­ser­ne, og folk kan igen kom­me på ga­der­ne – især un­ge vil ud og vi­se, hvor sinds­sygt vig­tigt de sy­nes, at det her er

Jakob Bo Ni­el­sen – Kom­mu­ni­ka­tions­chef, KR Foundation

Forventer boost på mobiliseringssiden

Hos KR Fo­un­da­tion er det Jakob Bo Ni­el­sens for­vent­ning, at der i 2021 vil kom­me yder­li­ge­re tem­po på de se­ne­ste års ten­dens til at fon­de skru­er op for klimaindsatserne.

”Jeg bå­de hå­ber og tror, vi kom­mer til at se end­nu fle­re fon­de mel­de sig på ba­nen, og jeg tror især, at vi i kølvan­det på cor­o­na kom­mer til at se et boost på mo­bi­li­se­rings­si­den. Fon­de­ne op­le­ver, at der er et fol­ke­ligt man­dat til kli­maind­sat­ser­ne, og folk kan igen kom­me på ga­der­ne – især un­ge vil ud og vi­se, hvor sinds­sygt vig­tigt de sy­nes, at det her er. Og så kan vi al­le­re­de nu se in­ter­na­tio­nalt, at man­ge la­ver en kob­ling mel­lem cor­o­na og kli­ma. Cor­o­na har væ­ret en kæm­pe­stor glo­bal ud­for­dring, som vi har skul­let og kun­net adres­se­re. Kli­maud­for­drin­gen er her sta­dig, men er en stør­re ek­si­sten­ti­el trus­sel,” si­ger Jakob Bo Nielsen.

Og­så Pe­ter Gi­a­co­mel­lo har sto­re for­vent­nin­ger til den kli­ma­filan­tro­pi­ske ud­vik­ling i in­de­væ­ren­de og de kom­men­de år.

”Man­ge kli­maind­sat­ser er ble­vet over­gå­et af en akut ver­denskri­se. Li­ge bag­ved sy­nes jeg, at stort set al­le fon­de tæn­ker kli­ma ind i én el­ler an­den for­stand en­ten i form af prin­cip­per el­ler di­rek­te, som vi har gjort, i ind­sats­om­rå­der. Jeg sy­nes i høj grad, at fon­de­nes stra­te­gi­er og ud­de­lings­po­li­tik­ker af­spej­ler de sto­re pro­ble­mer, der står for­an os, og­så på kli­ma­om­rå­det,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…