Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Over en femårig periode skyder Velux Fondene 320 millioner kroner ind i en række nye klimainitiativer i Danmark, der skal understøtte bestræbelserne på at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Fondene samarbejder blandt andre med Aalborg Universitet og tænketanken Concito. Som led i projektet skal den internationale klimafond KR Foundation også til at arbejde med danske projekter.

Be­sty­rel­ses­for­mæn­de­ne Jens Kann-Ras­mus­sen og Hans Kann Ras­mus­sen for­an et re­lief af Vil­lum Kann Ras­mus­sen. Re­li­ef­fet, der er skabt af bil­led­hug­ge­ren Eric Er­land­sen, hæn­ger i fon­de­nes ho­ved­kon­tor på To­baks­vej­en 10, Sø­borg, i den hi­sto­ri­ske byg­ning, som stif­te­ren fik op­ført i 1963, og som bl.a. hu­se­de VKR Grup­pens pro­duk­t­ud­vik­ling i 1960’erne og 1970’erne.

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Danmark.

Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320 mil­li­o­ner kro­ner over fem år, som blandt an­det skal un­der­støt­te mål­sæt­nin­gen om at re­du­ce­re ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser med 70 pro­cent i 2030.

Ve­lux Fon­de­nes ini­ti­a­tiv kal­des ’70i30’ og of­fent­lig­gø­res ved en of­fi­ci­el on­li­nelan­ce­ring tirs­dag den 4. maj.

”Kli­ma­for­an­drin­ger­ne er vor tids stør­ste ud­for­dring, og Dan­mark skal igen­nem sto­re trans­for­ma­tio­ner frem mod 2030 og vi­de­re mod 2050. Vi vil ger­ne bi­dra­ge til det­te og støt­te op om­kring, at de nød­ven­di­ge til­tag ba­se­res på den ny­e­ste vi­den og de mest op­da­te­re­de tal, så­le­des at vi kan gø­re mod­stri­den­de in­ter­es­ser til et fæl­les an­lig­gen­de. Der­for har vi i for­bin­del­se med Vil­lum Fon­dens 50-års­ju­bilæum og Ve­lux Fon­dens 40-års­ju­bilæum i 2021 be­vil­get i alt 320 mil­li­o­ner til pro­jek­tet 70i30,” si­ger for­mand for Vil­lum Fon­den Jens Kann-Ras­mus­sen til Fundats.

Det er klart, at nye tek­no­lo­gi­er er en uom­gæn­ge­lig del af løs­nin­gen, men det er i sig selv utilstrækkeligt

Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen – Di­rek­tør, KR Foundation

Ve­lux Fon­de­ne har i år­ti­er ar­bej­det med kli­ma og mil­jø bå­de i Dan­mark og in­ter­na­tio­nalt – blandt an­det med stif­tel­sen i de­cem­ber 2014 af den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fond KR Fo­un­da­tion, som mod­ta­ger én mil­li­ard kro­ner af Vil­lum Fon­den og ef­ter­kom­me­re af Vil­lum Kann Ras­mus­sen til at ud­de­le over en 10-årig pe­ri­o­de, sva­ren­de til cir­ka 100 mil­li­o­ner kro­ner om året.

Kan dække hullerne i det samlede billede

Di­rek­tør i KR Fo­un­da­tion Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen har sto­re for­vent­nin­ger til 70i30-ini­ti­a­ti­ver­ne – her­un­der til den del, der om­hand­ler mo­bi­li­se­ring af en­ga­ge­re­de un­ge mennesker.

”Jeg for­ven­ter, at ini­ti­a­ti­ver­ne kan gå ind på nog­le vig­ti­ge og over­se­te om­rå­der og der­med sup­ple­re de man­ge an­dre ini­ti­a­ti­ver, der skub­ber Dan­mark i ret­ning af at nå de 70 pro­cent i 2030. Som vi se­ne­st har set med re­ge­rin­gens ud­spil til et grøn­ne­re land­brug, så sæt­ter man i vidt om­fang sin lid til nye tek­no­lo­gi­er som løs­nin­gen på kli­maud­for­drin­gen. Det er klart, at nye tek­no­lo­gi­er er en uom­gæn­ge­lig del af løs­nin­gen, men det er i sig selv util­stræk­ke­ligt. Der er og­så brug for ind­sat­ser, der for ek­sem­pel ak­tivt en­ga­ge­rer os som bor­ge­re i kam­pen mod kli­ma­for­an­drin­ger­ne, og som ru­ster de yn­gre ge­ne­ra­tio­ner til at be­gå sig i en ver­den ud­for­dret af et kli­ma i sta­dig for­an­dring. På den må­de for­ven­ter jeg, at 70i30 kan væ­re med til at dæk­ke nog­le af ”hul­ler­ne” i det sam­le­de bil­le­de af kli­ma­løs­nin­ger,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Det nye ini­ti­a­tiv sker i sam­ar­bej­de mel­lem Aal­borg Uni­ver­si­tet, den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Del­ta­ger­dan­mark, Vil­lum Fon­dens Børn, Un­ge og Sci­en­ce-pro­gram, den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to og KR Fo­un­da­tion. KR Fo­un­da­tion har det ko­or­di­ne­ren­de an­svar for det sam­le­de program.

70i30 om­hand­ler en ræk­ke sam­men­hæn­gen­de kli­mai­ni­ti­a­ti­ver in­den for om­rå­der­ne vi­den og kom­mu­ni­ka­tion, fol­ke­ligt en­ga­ge­ment og ud­dan­nel­se. Ini­ti­a­ti­vet be­står af fem kon­kre­te initiativer:

”Bed­re kli­ma­da­ta”: Her er de­vi­sen, at skal kli­ma­mål­sæt­nin­ger­ne nås, er det nød­ven­digt med et so­lidt vi­dens­grund­lag at træf­fe be­slut­nin­ger ud fra. Det­te ini­ti­a­tivs pri­mæ­re for­mål er at ud­vik­le en kli­maaf­tryks­be­reg­ner, der med et op­da­te­ret da­ta­grund­lag skal gø­re myn­dig­he­der, virk­som­he­der og pri­vat­per­so­ner klo­ge­re på de CO2-af­tryk, vi sætter.

Aal­borg Uni­ver­si­tet har an­sva­ret for det­te ini­ti­a­tiv og har en be­vil­ling på 39 mil­li­o­ner kro­ner at gø­re godt med frem til 2025.

Det øko­no­misk set su­verænt stør­ste af de fem ini­ti­a­ti­ver har over­skrif­ten ”Kli­mavi­den i spil”. Her lig­ger an­sva­ret hos Con­ci­to, som over de næ­ste fem år be­vil­ges 156 mil­li­o­ner kro­ner blandt an­det til, frem­går det af pro­jek­tets fak­taark, at etab­le­re en ræk­ke de­di­ke­re­de pro­gra­m­om­rå­der med fo­kus på ho­ved­ele­men­ter­ne i den grøn­ne omstilling.

”Det­te ini­ti­a­tivs pri­mæ­re for­mål er at styr­ke Con­ci­tos rol­le som vi­dens­part­ner for al­le i den grøn­ne om­stil­ling,” hed­der det i fon­de­nes fak­taark om 70i30.

Bygge bro mellem dansk og international indsats

Det tred­je kon­kre­te ini­ti­a­tiv har over­skrif­ten ”Kli­makom­mu­ni­ka­tion”, og her de­ler fle­re part­ne­re blandt an­det via ud­bud en po­se pen­ge in­de­hol­den­de 49 mil­li­o­ner kro­ner. KR Fo­un­da­tion står for ud­de­lin­ger­ne in­den for det­te om­rå­de, hvor ud­gangs­punk­tet er et øn­ske om me­re klar kom­mu­ni­ka­tion om, hvil­ke løs­nin­ger på kli­maud­for­drin­ger­ne der er mest hensigtsmæssige.

Fra KR Fo­un­da­tions si­de ser vi frem til at ar­bej­de i Danmark

Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen – Di­rek­tør, KR Foundation

”Der er brug for, at de kon­struk­ti­ve og en­ga­ge­ren­de nar­ra­ti­ver får kraf­ti­ge­re med­vind, og at vi­den­ska­be­ligt fun­de­re­de svar på be­folk­nin­gens tvivl og spørgs­mål er dem, der fyl­der i det of­fent­li­ge rum. Den fol­ke­li­ge mo­bi­li­se­ring og op­bak­ning er li­ge­le­des es­sen­ti­el for, at der kan ska­bes rum til at gen­nem­fø­re de gen­nem­gri­ben­de for­an­drin­ger, der er be­hov for de næ­ste 10 år,” hed­der det i fon­de­nes be­skri­vel­se af initiativet.

For KR Fo­un­da­tion er det nyt og­så at støt­te og be­skæf­ti­ge sig med dan­ske klimaprojekter.

”Fra KR Fo­un­da­tions si­de ser vi frem til at ar­bej­de i Dan­mark. Der er rig­tig man­ge sy­ner­gi­er mel­lem de in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter, vi støt­ter, og så den dan­ske ind­sats. Vi hå­ber på at kun­ne væ­re med til at byg­ge bro mel­lem den dan­ske og den in­ter­na­tio­na­le kli­maind­sats. Det gæl­der i beg­ge ret­nin­ger – så vi kan hen­te in­spira­tion fra ud­lan­det, og så vi kan brin­ge de dan­ske er­fa­rin­ger ud i ver­den,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Han un­der­stre­ger, at KR Fo­un­da­tions er­fa­ring fra den in­ter­na­tio­na­le sce­ne er, at ko­or­di­na­tion og sam­ar­bej­de på tværs af fon­de og mel­lem be­vil­lings­mod­ta­ge­re kan ha­ve stor im­pact, for­di det gør det mu­ligt at ud­nyt­te sy­ner­gi­er og ud­vik­le me­re ef­fek­ti­ve strategier.

”Der­for by­der vi og­så ger­ne an­dre dan­ske fon­de, der kun­ne se en for­del i at ko­or­di­ne­re ind­sat­ser­ne på kli­ma­om­rå­det, på en kop kaf­fe,” fast­slår Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Udvikling og kvalificering af samtalen

Ini­ti­a­tiv num­mer fi­re hed­der ”Fol­ke­ligt en­ga­ge­ment i kli­ma­sa­gen”. Her får Del­ta­ger­dan­mark 36 mil­li­o­ner kro­ner til, som det hed­der, ”at ud­vik­le og kva­li­fi­ce­re den na­tio­na­le sam­ta­le om kli­ma­for­an­dring: en hy­brid mel­lem di­a­log og del­ta­gel­se, der skal for­ank­re den kol­lek­ti­ve kli­ma­be­væ­gel­se i lo­kal­sam­fun­de­ne i Danmark.”

Fem­te og sid­ste kon­kre­te ini­ti­a­tiv un­der ’70i30’ har over­skrif­ten ”Kli­maun­der­vis­ning”. Det be­vil­ge­de be­løb er 40 mil­li­o­ner kro­ner, som Vil­lum Fon­dens Børn, Un­ge og Sci­en­ce-pro­gram ven­tes at for­de­le mel­lem fle­re part­ne­re via udbud.

De pri­mæ­re for­mål med kli­maun­der­vis­nings­i­ni­ti­a­ti­vet er blandt an­dre at styr­ke børn og un­ges vi­den, en­ga­ge­ment og hand­le­kom­pe­ten­ce på kli­ma­om­rå­det samt at styr­ke læ­rer­nes kompetencer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer