Annoncespot_img

Klimafond bekæmper greenwashing og misinformation

Siden 2021 har KR Foundation haft det som en del af sin af filantropiske strategi at støtte ngo’er, der arbejder for at mindske greenwashing og misinformation inden for klimaområdet. Sidste år bevilgede fonden 35 millioner kroner ud af 104 millioner til de to områder.

”Det er vel­do­ku­men­te­ret, at lob­byis­me og vild­le­den­de PR- og re­k­la­me­kampag­ner, der sår tvivl om kli­mavi­den­ska­ben og de nød­ven­di­ge løs­nin­ger, sæt­ter præg på be­folk­nin­gens op­fat­tel­se af kli­ma­for­an­drin­ger og på den kli­ma­po­li­tik, der bli­ver ført,” si­ger di­rek­tør i KR Fo­un­da­tion, Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Me­re end 450 PR- og re­k­la­me­bu­reau­er ver­den rundt næg­ter at ar­bej­de for fos­si­le kun­der. De før­ste by­er og sta­ter ind­fø­rer for­bud mod fos­si­le re­k­la­mer. Fle­re di­gi­ta­le me­di­e­p­lat­for­me ind­fø­rer po­li­tik­ker om kli­ma-mi­s­in­for­ma­tion, og an­tal­let af rets­sa­ger re­la­te­ret til kli­ma­for­an­drin­ger er for­doblet fra 2015 til 2022.

Si­den 2021 har kli­ma­fon­den KR Fo­un­da­tion haft det som stra­te­gisk fo­ku­s­om­rå­de at be­kæm­pe så­vel gre­enwas­hing som mi­s­in­for­ma­tion in­den for kli­ma­om­rå­det, og ek­semp­ler­ne oven­for er al­le kon­kre­te re­sul­ta­ter, som nog­le af fon­dens be­vil­lings­mod­ta­ge­re har bi­dra­get til.

For når KR Fo­un­da­tion sid­ste år be­vil­ge­de om­kring 35 mil­li­o­ner kro­ner ud af 104 mil­li­o­ner kro­ner til in­ter­na­tio­na­le ngo’er i de­res ar­bej­de for at mind­ske net­op gre­enwas­hing og mi­s­in­for­ma­tion, hand­ler det bå­de om at op­nå kon­kre­te re­sul­ta­ter og på­vir­ke kli­ma­dis­kus­sio­nen på den lan­ge bane.

”Kli­ma­for­an­drin­ger­ne er én af de stør­ste ud­for­drin­ger, men­ne­ske­he­den har stå­et over for, og det er nød­ven­digt at kun­ne træf­fe be­slut­nin­ger på et op­lyst, sand­fær­digt og vi­den­ska­be­ligt grund­lag. Ik­ke ud fra mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen, di­rek­tør i KR Foundation.

”Det er vel­do­ku­men­te­ret, at lob­byis­me og vild­le­den­de PR- og re­k­la­me­kampag­ner, der sår tvivl om kli­mavi­den­ska­ben og de nød­ven­di­ge løs­nin­ger, sæt­ter præg på be­folk­nin­gens op­fat­tel­se af kli­ma­for­an­drin­ger og på den kli­ma­po­li­tik, der bli­ver ført. Så mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing hjæl­per med at blo­ke­re for am­bi­tiøs kli­ma­lov­giv­ning,” fort­sæt­ter han.

Et hul i den eksisterende klimafilantropi

Hos KR Fo­un­da­tion har de to pro­gram­mer ’Sub­stai­nab­le Be­haviour’ og ’Di­gi­tal Cli­ma­te Com­mu­ni­ca­tion’ fo­kus på mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing. Kli­makom­mu­ni­ka­tion har væ­ret et vig­tigt fo­ku­s­om­rå­de for fon­den helt fra be­gyn­del­sen i 2014, men si­den 2019 har fon­den me­re må­l­ret­tet fo­ku­se­ret på mi­s­in­for­ma­tion om kli­ma på di­gi­ta­le plat­for­me og medier.

In­den KR Fo­un­da­tion i 2021 be­slut­te­de at fo­ku­se­re på gre­enwas­hing, hav­de fon­den bå­de sø­sat de­res egen uaf­hæn­gi­ge eks­pert­kom­mis­sion og nær­læst so­ci­al­vi­den­ska­be­lig forsk­ning om, hvil­ken rol­le gre­enwas­hing og mi­s­in­for­ma­tion spil­ler i den grøn­ne transformation.

En af grun­de­ne er særin­ter­es­ser, der for­sin­ker pro­ces­sen og stil­ler sig i vej­en via mi­s­in­for­ma­tion og greenwashing

Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen – Di­rek­tør, KR Foundation

”Kli­mavi­den­ska­ben har i man­ge år væ­ret på plads, og man ved, hvad der skal til for at lø­se pro­ble­met, al­li­ge­vel har ind­sat­ser­ne for at adres­se­re kri­sen væ­ret util­stræk­ke­li­ge. En af grun­de­ne er særin­ter­es­ser, der for­sin­ker pro­ces­sen og stil­ler sig i vej­en via mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Han hen­vi­ser til FN’s ge­ne­ral­se­kre­tær An­to­nio Gu­ter­res, der ved åb­nin­gen af FN’s ge­ne­ral­for­sam­ling i 2022 di­rek­te adres­se­re­de den ska­de­li­ge mi­s­in­for­ma­tion og sam­men­lig­ne­de de fos­si­le brænd­stof­fir­ma­ers age­ren med den må­de, to­bak­sin­du­stri­en har age­ret i år­ti­er. Og sid­ste år pe­ge­de FN’s kli­ma­pa­nel for før­ste gang på den ne­ga­ti­ve rol­le, som PR og re­k­la­me­in­du­stri­en spil­ler i den grøn­ne transformation.

Med vo­res fo­kus på at be­kæm­pe mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing har vi fun­det et nyt om­rå­de at op­dyr­ke og for­hå­bent­lig ska­le­re med støt­te fra stør­re fonde

Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen – Di­rek­tør, KR Foundation

”Vi er en fond med et for­mål om at vir­ke for kli­ma og mil­jø og en mis­sion om at adres­se­re de grund­læg­gen­de år­sa­ger til kli­ma­kri­sen. Sam­ti­dig skal vi fin­de et sted, hvor vi kan gø­re en for­skel i den ret om­fat­ten­de in­ter­na­tio­na­le kli­ma­filan­tro­pi, og med vo­res fo­kus på at be­kæm­pe mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing har vi fun­det et nyt om­rå­de at op­dyr­ke og for­hå­bent­lig ska­le­re med støt­te fra stør­re fon­de,” for­tæl­ler han.

KR Fo­un­da­tion støt­ter pri­mært in­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter og ind­går i et net­værk med sto­re in­ter­na­tio­na­le kli­ma­fon­de som Oak Fo­un­da­tion, Sequioa Cli­ma­te Fo­un­da­tion, Bezos Earth Fund og Ikea Foundation.

Net­vær­ket mø­des jævn­ligt, drøf­ter ud­for­drin­ger, mu­lig­he­der og ko­or­di­ne­rer de­res indsatser.

”I 2022 ud­del­te net­vær­ket om­kring 2,6 mil­li­ar­der dol­lars til kli­ma­fore­byg­gel­ses­ind­sat­ser. Med vo­res om­kring 100 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger om året er vi en re­la­tivt lil­le spil­ler, så vi har på­ta­get os en rol­le med at fin­de hul­ler i den ek­si­ste­ren­de kli­ma­filan­tro­pi,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

De store olieselskaber fylder

I fon­dens ny­ligt of­fent­lig­gjor­te års­rap­port for 2022 kan man læ­se, at i alt 44,3 mil­li­o­ner går til de to pro­gram­mer – her­af er om­kring 35 mil­li­o­ner gå­et til pro­jek­ter in­den for gre­enwas­hing og misinformation.

KR Fo­un­da­tion de­fi­ne­rer gre­enwas­hing som kom­mu­ni­ka­tion, der frem­stil­ler et pro­dukt, en ser­vi­ce, en po­li­tik el­ler hvil­ken som helst hand­ling som me­re bæ­re­dyg­tig og min­dre kli­ma- og mil­jøska­de­lig, end den i vir­ke­lig­he­den er.

Mi­s­in­for­ma­tion de­fi­ne­rer fon­den som vild­le­den­de kom­mu­ni­ka­tion, der sår tvivl om kli­mavi­den­ska­ben og de nød­ven­di­ge til­tag og hand­lin­ger for at adres­se­re kli­ma­kri­sen. Det kan ske ved at for­dre­je vi­den­ska­be­li­ge da­ta, cher­ry­pi­cke da­ta el­ler ved at frem­me så­kald­te fal­ske løs­nin­ger, der ik­ke bi­dra­ger til at lø­se kri­sen, men for­ha­ler og for­sin­ker de re­el­le løsninger.

”In­den for beg­ge om­rå­der fyl­der de sto­re olie­sel­ska­ber me­get. Af nog­le af de mest ak­ti­ve in­den for den ty­pe mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing næv­nes of­te fir­ma­er som Exxon, BP og Shell,” for­tæl­ler Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Ngo bruger jura til at stoppe greenwashing

I 2022 støt­te­de KR Fo­un­da­tion blandt an­det Cli­en­tEarth – en NGO med juri­disk eks­per­ti­se, der i fle­re år har af­dæk­ket net­op gre­enwas­hing i de sto­re fos­si­le in­du­stri­er og i transportsektoren.

Cli­en­tEarth er blandt an­det kendt for, at de for nog­le år si­den fik det bri­ti­ske olie­sel­skab BP til at stop­pe en stor re­k­la­me­kampag­ne, der fo­ku­se­re­de på bæ­re­dyg­tig ener­gi, selv­om 96 pro­cent af de­res in­ve­ste­rin­ger sam­me år gik til ud­vin­ding af olie og gas.

KR Fo­un­da­tion har i pe­ri­o­den 2022-2024 be­vil­get i alt tre mil­li­o­ner til pro­jek­tet ’Ta­ck­ling Gre­enwas­hing across Eu­ro­pe’, der støt­ter Cli­en­tEarth i at ska­le­re de­res ar­bej­de med - via ret­tens vej - at hol­de dem, der gre­enwas­her, an­svar­li­ge for de­res prak­sis og få dem til at stop­pe det. Som i sa­gen med BP er ale­ne trus­len om et sags­an­læg nog­le gan­ge nok til, at virk­som­he­der­ne stop­per de­res praksis.

Ar­tik­len fort­sæt­ter un­der tabellen.

I det støt­te­de pro­jekt vil Cli­en­tEarth ud­vi­de de­res ar­bej­de til blandt an­det Frank­rig og Hol­land, hvor de har hen­holds­vis ener­gi­sel­ska­bet To­tal og fly­sel­ska­bet KLM i fokus.

Fossile annoncer i Australien

Sid­ste år støt­te­de fon­den og­så Com­ms­Decla­re, der ar­bej­der på at sam­le en ko­a­li­tion af PR- og re­k­la­me­bu­reau­er, der vil stop­pe med at ar­bej­de for fos­si­le kunder.

Fra 2022 til 2025 støt­ter KR Fo­un­da­tion Com­ms­Decla­re med tre mil­li­o­ner kro­ner til pro­jek­tet ’Fos­sil Ad Ban Au­stra­lia’, der ar­bej­der på at få re­gu­le­ret lov­giv­nin­gen for fos­si­le re­k­la­mer – li­ge­som det er sket i blandt an­det, Am­ster­dam, der har for­budt fos­si­le reklamer.

Au­stra­li­en er, iføl­ge Bri­an Val­b­jørn Sø­ren­sen, en af ver­dens stør­ste eks­por­tø­rer af fly­den­de me­tan­gas og kul og har de hø­je­ste emis­sio­ner pr. ind­byg­ger blandt OECD-lan­de­ne. Sam­ti­dig er det et land, hvor den fos­si­le in­du­stri tra­di­tio­nelt har væ­ret me­get stærk og blo­ke­ret for kli­ma­hand­ling – blandt an­det via gre­enwas­hing og misinformation.

”Au­stra­li­en er kendt for sin ob­stru­e­ren­de rol­le i de in­ter­na­tio­na­le kli­ma­for­hand­lin­ger, så det gi­ver rig­tig me­get me­ning med en ind­sats i Au­stra­li­en – sær­ligt li­ge nu, hvor lan­det har få­et en ny og me­re kli­ma­ven­lig re­ge­ring,” kon­sta­te­rer Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Han me­ner, det er en rig­tig god ide at ar­bej­de for lov­giv­ning mod fos­si­le re­k­la­mer. For den grøn­ne tran­si­tion, der for­ment­lig bli­ver den mest om­fat­ten­de sam­fund­strans­for­ma­tion i hi­sto­ri­en, kræ­ver ik­ke ba­re, at vi som sam­fund ak­tivt frem­mer ved­va­ren­de ener­gi, el­bi­ler, ener­gi­ef­fek­ti­vi­tet, kli­ma­ven­li­ge fø­de­va­rer med videre.

”Det kræ­ver og­så, at vi ak­tivt stop­per med at frem­me de ting, vi skal ha­ve min­dre af – for ek­sem­pel fos­si­le brænds­ler, ben­zin­bi­ler og kødrig kost,” si­ger han.

Kortlægning af digital misinformation

In­den for di­gi­tal mi­s­in­for­ma­tion støt­te­de KR Fo­un­da­tion sid­ste år Cen­ter for Co­un­te­ring Di­gi­tal Ha­te (CCDH). Fra 2022 til 2024 støt­ter fon­den ngo’en med 1,3 mil­li­o­ner kro­ner i de­res ar­bej­de med at kort­læg­ge de ak­tø­rer, der spre­der mi­s­in­for­ma­tion og ud­vik­le for­skel­li­ge stra­te­gi­er og tak­tik­ker til, hvor­dan den di­gi­ta­le mi­s­in­for­ma­tion kan stop­pes. Blandt an­det via di­a­log med de tech-plat­for­me, der for­mid­ler misinformationen.

”I 2021 af­dæk­ke­de CCDH, at 10 hjem­mesi­der teg­ne­de sig for 70 pro­cent af al mi­s­in­for­ma­tion om kli­ma på Face­book op til COP26 i Glas­gow. Fle­re af ’The Toxic Ten’ hav­de for­bin­del­se til olie­sel­ska­ber og Rusland, og CCDH brug­te de­res kort­læg­ning til at pres­se på for, at Face­book og Goog­le stop­pe­de med at prom­ove­re de 10 hjem­mesi­der,” for­tæl­ler Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Iføl­ge ham ses mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing pri­mært i de sek­to­rer, der står til at ta­be mest på den grøn­ne trans­for­ma­tion – først og frem­mest de fos­si­le ener­gi­sel­ska­ber, men og­så an­dre in­du­stri­er, der ud­le­der sto­re mæng­der driv­hus­gas­ser – som trans­port og landbrug.

Fonde sår tvivl om klimaforandringer

Blandt filan­tro­pi­ske fon­de sker der og­så mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing i for­hold til klimaudfordringerne.

”I USA har man set fle­re ek­semp­ler på en sær­lig po­li­ti­se­ret ame­ri­kansk form for filan­tro­pi, hvor kon­ser­va­ti­ve fon­de op­ret­ter og støt­ter ne­oli­be­ra­le tæn­ket­an­ke, der pro­du­ce­rer mi­s­in­for­ma­tion om kli­ma­for­an­drin­ger­ne,” for­kla­rer Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Han pe­ger på Ja­ne May­ers bog ’Dark Mo­ney’, der for­tæl­ler om Koch-brød­re­nes fon­de, der blandt an­det har som for­mål at så tvivl om klimaforandringerne.

”Det er et ek­sem­pel på, at fond­s­kon­struk­tio­nen kan bru­ges til man­ge ting, men det har vi ik­ke umid­del­bart set i Dan­mark,” kon­sta­te­rer han.

Speciel underafdeling af klimafilantropi

KR Fo­un­da­tions fo­kus på det mod­sat­te – nem­lig at be­græn­se og ul­ti­ma­tivt helt stop­pe for mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing – er hel­ler ik­ke no­get, man ser hos an­dre fon­de i Danmark.

”Det er en lidt spe­ci­el un­der­af­de­ling af kli­ma­filan­tro­pi, men i den in­ter­na­tio­na­le kli­ma­filan­tro­pi har om­rå­det sti­gen­de be­vå­gen­hed, for­di ud­for­drin­gen med mi­s­in­for­ma­tion og gre­enwas­hing vokser.”

Han ser ind­sat­sen som et vig­tigt sup­ple­ment til de man­ge ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer løs­nin­ger­ne på klimakrisen.

”Alt hvad an­går kli­ma­kri­sen ha­ster, og hvis vi kan væ­re med til at fjer­ne no­get af den støj, der for­vir­rer og for­sin­ker, kan det gå hur­ti­ge­re med at få de løs­nin­ger, der bat­ter no­get, ud over ram­pen,” si­ger Bri­an Val­b­jørn Sørensen.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer