Lars Rebien Sørensen: Klimaloven bør ændres

Kli­ma­lovens am­bi­tiø­se mål om at re­du­ce­re dan­ske CO2-ud­led­nin­ger med 70 pro­cent i 2030 ri­si­ke­rer at gø­re ska­de på den grøn­ne om­stil­ling, og der­for bør po­li­ti­ker­ne æn­dre loven. Det sag­de No­vo Nor­disk Fon­dens for­mand Lars Re­bi­en Sø­ren­sen ved Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i sid­ste uge.

Lars Rebien – PwC – klimakonference 2020 (foto: PwC)
For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen (i mid­ten) øn­sker en min­dre am­bi­tiøs kli­ma­lov, sag­de han til Pwc’s Kli­ma­kon­fe­ren­ce 2020. På bil­le­det ses og­så (fra ven­stre) mo­de­ra­tor Char­lot­te Be­der fra TV2, adm. dir. i Dan­foss Kim Fau­sing, kli­ma­ord­fø­rer Tom­my Ah­lers (V) og di­rek­tør i Ax­cel­fu­tu­re Jo­a­chim Sper­ling (fo­to: Pwc).

For­mand for No­vo Nor­disk Fon­den Lars Re­bi­en Sø­ren­sen hav­de løf­ter om fonds­støt­te til den grøn­ne om­stil­ling med sig, da han på Pwc’s kli­ma­kon­fe­ren­ce i sid­ste uge sam­ti­dig fo­re­slog en æn­dring af kli­ma­lovens mål om 70 pct. re­duk­tion i Dan­marks CO2-ud­­led­­ning i 2030.

Må­let bør i ste­det væ­re 60 pct. re­duk­tion, ar­gu­men­te­re­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen. Dét er nem­lig i sig selv ri­ge­ligt am­bi­tiøst, det vil mind­ske ri­si­ko­en for at sat­se på de for­ker­te tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger, der på sigt kan gø­re vej­en mod CO2-neut­ra­li­tet unø­digt dyr, og så kan 70 pct.-målet ska­be po­li­ti­ker­le­de, hvis må­let ik­ke kan nås, sag­de han.

No­vo Nor­disk Fon­dens for­mand vil i ste­det læg­ge sig tæt­te­re på EU’s linje, der net­op for ny­lig blev stram­met af EU-kom­­mis­sions­­­for­­mand Ur­su­la von der Ley­en, som i sid­ste uge meld­te ud, at EU-Kom­­mis­sio­­nen vil sæt­te mål om 55 pct. re­duk­tion af CO2 i EU i 2030.

"Så min ap­pel vil væ­re: Når nu EU oven i kø­bet går for­an og si­ger, at vi skal gø­re det end­nu bed­re end Pa­ris-af­ta­­len og sæn­ke CO2-ud­­led­­nin­­gen med 50-55 pct., så sy­nes jeg, at vi skul­le dis­ku­te­re at æn­dre kli­ma­loven fra 70 til 60 pct.,” sag­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen.

Støtte til landbruget

Ud­over sin an­be­fa­ling om at æn­dre kli­ma­loven, hav­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen og­så løf­ter om fonds­støt­te med til kli­ma­kon­fe­ren­cen.

Land­bru­get får nem­lig brug for hjælp, hvis det skal kom­me godt igen­nem den grøn­ne om­stil­ling, me­ner Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, og der­for vil No­vo Nor­disk Fon­den fi­nan­si­e­re forsk­ning, der kan hjæl­pe land­brugs­sek­to­ren på vej, lo­ve­de han.

"I No­vo Nor­disk Fon­den vil vi ger­ne bi­dra­ge til at støt­te bæ­re­dyg­tig forsk­ning in­den for plan­teavl og fø­de­va­re­pro­duk­tion. Og vi har og­så se­ne­st dis­ku­te­ret her­ov­re på Tu­borg Hav­ne­vej [No­vo Nor­disk Fon­dens ho­ved­kvar­ter, red.] pla­ner om at støt­te forsk­ning og ud­vik­ling in­den for car­bon cap­tu­re and sto­ra­ge, som er en helt fun­da­men­tal tek­no­lo­gi, som vi er nødt til at ud­vik­le og gø­re me­re ef­fek­tiv," sag­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, som i et bre­de­re per­spek­tiv lo­ve­de fonds­støt­te til an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret tek­no­lo­gisk forsk­ning.

"Når vi snak­ker om forsk­ning og ud­vik­ling, skal vi væ­re op­mærk­som­me på, at der og­så er no­get, der hed­der tek­no­lo­gi­ud­vik­ling, -mod­ning og -op­ska­le­ring. Jeg tror, at det er dér, den stør­ste ind­sats skal læg­ges. Ik­ke nød­ven­dig­vis i grund­forsk­ning, men i no­get me­re an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret forsk­ning. Og det vil vi godt bi­dra­ge med,” sag­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen.

Uforståeligt

Mel­din­ger­ne fra Lars Re­bi­en Sø­ren­sen gik imod strøm­men på kli­ma­kon­fe­ren­cen, hvor der var bred op­bak­ning fra bå­de er­hvervs­li­vet og Ven­stres kli­ma­ord­fø­rer Tom­my Ah­lers til kli­ma­lovens 70 pct.-målsætning.

Det var for mig fuld­stæn­dig ufor­stå­e­ligt i for­bin­del­se med valg­kam­pen og ef­ter­føl­gen­de, at et næ­sten enigt Fol­ke­ting kun­ne ved­ta­ge en 70 pct.-målsætning.

Lars Re­bi­en Sø­ren­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, No­vo Nor­disk Fon­den

Net­op den bre­de enig­hed om 70 pct. var et te­ma, som Lars Re­bi­en Sø­ren­sen dvæ­le­de ved fle­re gan­ge.

"Det var for mig fuld­stæn­dig ufor­stå­e­ligt i for­bin­del­se med valg­kam­pen og ef­ter­føl­gen­de, at et næ­sten enigt Fol­ke­ting kun­ne ved­ta­ge en 70 pct.-målsætning uden no­gen som helst form for plan el­ler idé om, hvad kon­se­kven­ser­ne er for en­kel­te dan­ske­re og dan­ske virk­som­he­der. Og ef­ter­føl­gen­de blev jeg end­nu me­re for­bav­set, da jeg så de sto­re er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner stil­le sig op og til­slut­te sig 70 pct.-målsætningen – sta­dig­væk uden at vi­de, hvad den vil­le in­de­bæ­re. Selv­føl­ge­lig for at kom­me ind i det po­li­ti­ske ma­skin­rum, for at frem­me de­res eg­ne sek­to­rers in­ter­es­ser,” sag­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen.

“Kan du ik­ke for­stå, at er­hvervs­li­vet hel­le­re vil sid­de med ved bor­det end at stå uden­for?” spurg­te Char­lot­te Be­der, da­gens mo­de­ra­tor og vært på TV2.

"Jo, men det un­drer mig ba­re, at man fuld­stæn­dig uden re­flek­sion bak­ke­de op om det. Jeg hør­te ik­ke en lyd. In­gen kri­tik. Og nu sid­der vi her jo, i sak­sen. Mi­ne kol­le­ga­er i er­hvervs­li­vet er jo dyg­ti­ge men­ne­sker, som godt kan reg­ne og ha­ve vi­sio­ner om frem­ti­den. Så at man ba­re hop­pe­de i fuld­stæn­dig med beg­ge ben, det un­drer mig,” sag­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen.

Modstand

No­vo Nor­disk Fon­dens for­mands for­slag om at æn­dre kli­ma­loven vandt dog ik­ke op­bak­ning hos de øv­ri­ge de­bat­tø­rer i pa­ne­let.

Ven­stres kli­ma­ord­fø­rer Tom­my Ah­lers men­te “over­ho­ve­det ik­ke,” at loven skal æn­dres:

“Der er tre grun­de til, at vi til­slut­te­de os, som du og­så næv­ner, Lars, men jeg sy­nes ik­ke, det var over­be­vi­sen­de, hvor­dan du skød dem ned – på no­gen må­de. Det vil jeg si­ge. Vi står fuld­stæn­dig fast: Må­let er 70 pct. i 2030. Men vi skal op i gear og i gang nu,” lød det fra Tom­my Ah­lers.

Vi står helt bag de 70 pro­cent, og jeg sy­nes jo, at det er nær­mest for­fri­sken­de med de 70 pro­cent.

Kim Fau­sing – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Dan­foss

Hel­ler ik­ke Dan­foss’ ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kim Fau­sing bak­ke­de op om en lovæn­dring.

“Vi står helt bag de 70 pro­cent, og jeg sy­nes jo, at det er nær­mest for­fri­sken­de med de 70 pro­cent. For hvor­dan har vi ud­vik­let Dan­foss el­ler man­ge af de an­dre sto­re virk­som­he­der i Dan­mark? Det er og­så no­gen, der har tur­det at sæt­te et mål, som man er gå­et ef­ter uden nød­ven­dig­vis at ha­ve al­le sik­ker­heds­net, så vi sy­nes, at det er det rig­ti­ge at gå ef­ter,” sag­de han.

På skovtur

Hel­ler ik­ke Lars Aa­gaard, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Dansk Ener­gi og for­mand for re­ge­rin­gens kli­ma­part­ner­skab for ener­gi og for­sy­ning, bak­ke­de op om at æn­dre kli­ma­loven.

Men han med­gav dog Lars Re­bi­en Sø­ren­sen, at loven ik­ke var grun­digt for­be­redt.

Men jeg er ik­ke enig med dig i, at det ik­ke kan la­de sig gø­re.

Lars Aa­gaard – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Dansk Ener­gi

“Det er vildt, at Fol­ke­tin­get har ved­ta­get 70 pct.-målsætningen uden helt præ­cist at ha­ve tænkt over nog­le af de sto­re struk­tu­rel­le for­an­drin­ger, som det kom­mer til at kræ­ve. Jeg er enig med dig i, at det er vildt. Men jeg er ik­ke enig med dig i, at det ik­ke kan la­de sig gø­re,” sag­de Lars Aa­gaard.

Han an­fæg­te­de og­så Lars Re­bi­en Sø­ren­sens ana­ly­se af bå­de bio­mas­se og el­bi­ler, som i fonds­for­man­dens ind­læg blev kri­ti­se­ret for at væ­re pseu­do­løs­nin­ger på den grøn­ne om­stil­ling, og in­vi­te­re­de ham på tur ‘ud i vir­ke­lig­he­den’.

“Den må­de, du om­ta­ler bio­mas­se på, er ek­stremt unu­an­ce­ret. Du bli­ver nødt til at ta­ge med mig ud i en skov og se, hvor­dan man dri­ver mo­der­ne sko­v­brug. Det er langt bed­re end det, som du gi­ver ind­tryk af. Du bli­ver nødt til at læ­se nog­le an­dre avi­ser end In­for­ma­tion og We­e­ken­da­vi­sen. Tag med mig ud og se vir­ke­lig­he­den,” sag­de Lars Aa­gaard og fort­sat­te:

“På trans­por­t­om­rå­det må du åben­bart vi­de no­get, som bil­fa­brik­ker­ne i Eu­ro­pa ik­ke ved. For in­du­stri­en har jo valgt, at per­son­trans­port bli­ver el­dre­vet. Det er jo ik­ke ener­gi­sek­to­ren, der har valgt det. Og det kom­mer til at ske. Hvis du slår op i An­ders El­d­rups fi­ne rap­port [Kom­mis­sio­nen for grøn om­stil­ling af per­son­bi­ler, red.] – det her er hans tal: i 2028 er to­ta­lom­kost­nin­ger­ne i al­le ka­te­go­ri­er på el­bi­ler la­ve­re end det fos­si­le al­ter­na­tiv. Så på nog­le om­rå­der har in­du­stri­en lagt spo­re­ne ud. Det vi så skal gø­re i Dan­mark er at for­be­re­de os på knæk­punk­tet. For­di li­ge plud­se­lig en dag i 2028, så vil al­le ha­ve en el­bil. Og vo­res ud­for­dring i ener­gi­sek­to­ren er at sør­ge for, at der er la­de­punk­ter nok. Der er nog­le sek­to­rer, hvor in­du­stri­en har lagt spo­re­ne. Som in­du­stri­mand er det ri­me­lig for­nuf­tigt at kig­ge på, hvad de sto­re mar­kedsak­tø­rer har be­slut­tet,” sag­de Lars Aa­gaard.

Om kli­ma­loven

Kli­ma­loven blev ved­ta­get den 12. ju­ni 2020 af So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Ven­stre, Dansk Fol­ke­par­ti, Ra­di­ka­le Ven­stre, So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, En­heds­li­sten, Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og Al­ter­na­ti­vet.

Loven skal sik­re, at Dan­mark ar­bej­der for at re­du­ce­re si­ne ud­led­nin­ger med 70 pro­cent i 2030 i for­hold til 1990 og mod kli­ma­neut­ra­li­tet i se­ne­st 2050. Loven er bin­den­de.

De kri­ti­ske be­mærk­nin­ger fra Lars Aa­gaard send­te Lars Re­bi­en Sø­ren­sen re­tur.

Se Kli­ma­kon­fe­ren­ce 2020

“Jeg vil ba­re li­ge si­ge, at jeg er jo ik­ke den ene­ste, som stil­ler mig kri­tisk over for an­ven­del­se af bio­mas­se – det gør Kli­ma­rå­det jo i øv­rigt og­så. Og med hen­syn til skov, så tror jeg, at jeg har væ­ret me­re i skov end Lars Aa­gaard, for jeg er for­st­kan­di­dat. Så det kan væ­re, at jeg skal ta­ge dig med i sko­ven,” slut­te­de Lars Re­bi­en Sø­ren­sen.

“Du ejer sik­kert og­så et styk­ke,” repli­ce­re­de Lars Aa­gaard.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…