Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

For­e­net Kre­dit, Østif­ter­ne og Nykre­dit har stif­tet en fond, der skal bi­dra­ge til at for­bed­re kli­ma­et og gø­re na­tu­ren ri­ge­re ved at plan­te 5.000 hektar helt ny skov i Dan­mark. Iføl­ge di­rek­tør i For­e­net Kre­dit og be­sty­rel­ses­med­lem i den nye fond Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen vil fon­den bli­ve til­ført yder­li­ge­re mid­ler de kom­men­de år.

Nyskovfonden (foto: Nyskovfonden)
Må­let for Nysko­v­fon­den er at ud­de­le støt­te til plant­ning af 5.000 hektar ny skov rundt om­kring i Dan­mark i lø­bet af en år­ræk­ke og der­med mind­ske kli­maaf­tryk­ket. På bil­le­det ses fon­den be­sty­rel­sen, som (fra ven­stre) be­står af Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen, Mar­tin von Hor­sten, An­ne Lawa­etz Ar­hnung (for­mand) og Lars Suhr Ol­sen (fo­to: Nyskovfonden).

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Danmark.”

Så­dan ly­der det ind­led­nings­vis i vedtæg­ter­ne for en ny fond ved navn Nysko­v­fon­den, som net­op har set da­gens lys.

Må­let for den nye fond er at ud­de­le støt­te til plant­ning af 5.000 hektar ny skov rundt om­kring i Dan­mark i lø­bet af en år­ræk­ke og der­med mind­ske klimaaftrykket.

Træ­plant­nin­gen skal ske af lod­se­je­re med are­a­ler helt ned til 0,5 hektar, som kan få støt­te til bå­de plant­ning af træ­er og ple­je af dem i tre år.

Lang vej til ambitiøst mål

Bag fon­den står for­e­nin­gen For­e­net Kre­dit, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i Nykre­dit og To­tal­kre­dit, den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne og Nykre­dit. I før­ste om­gang har de tre til­sam­men skudt 11,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i fon­den, for­delt med 5,5 mil­li­o­ner fra Nykre­dit og tre mil­li­o­ner kro­ner fra bå­de For­e­net Kre­dit og Østifterne.

Og iføl­ge Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen, der er di­rek­tør i For­e­net Kre­dit og blandt de fi­re med­lem­mer i be­sty­rel­sen for den nye fond, er der fle­re pen­ge på vej i de kom­men­de år, idet der er sær­de­les lang vej til det am­bi­tiø­se mål om at få plan­tet 5.000 hektar ny skov.

Men skov kan no­get sær­ligt, for­di det bin­der CO2 og der­med re­du­ce­rer mæng­den i at­mos­fæ­ren ret unikt. Sam­ti­dig har skov en re­kre­a­tiv vær­di, og vi kan ind­dra­ge de lo­ka­le lod­se­je­re, som der­ved og­så får mu­lig­hed for at bidrage

Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen – be­sty­rel­ses­med­lem, Nyskovfonden

”Helt kon­kret sat­ser vi på, at vi med start­do­na­tio­nen på 11,5 mil­li­o­ner kro­ner kan rej­se skov på 200 hektar. De 5.000 hektar skov er det lang­sig­te­de mål for fon­dens le­ve­tid. I For­e­net Kre­dit for­ven­ter vi at bi­dra­ge med 2,5 mil­li­o­ner kro­ner om året de næ­ste par år. Af­hæn­gig af ud­vik­lin­gen, så kig­ger vi på fi­nan­si­e­rin­gen sam­men med de øv­ri­ge par­ter,” si­ger Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen til Fundats.

De 5.000 hektar er så­le­des ment som en sol­ned­gangs­klau­sul. Når de man­ge træ­er ad åre er plan­tet rundt i Dan­mark, luk­kes og sluk­kes der for fon­dens ud­de­ling af støtte.

Skov har rekreativ værdi

Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen un­der­stre­ger, at den øko­no­mi­ske støt­te til sko­v­rejs­ning langt fra er det ene­ste ini­ti­a­tiv, for­e­nin­gen ta­ger for at ud­vi­se kli­­ma- og sam­funds­ansvar. I for­vej­en gi­ver For­e­net Kre­dit blandt an­det til­skud til ener­gi­for­bed­ring, for ek­sem­pel ved ud­skift­ning af olie­fyr, og kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge lån til køb af elbiler.

”Men skov kan no­get sær­ligt, for­di det bin­der CO2 og der­med re­du­ce­rer mæng­den i at­mos­fæ­ren ret unikt. Sam­ti­dig har skov en re­kre­a­tiv vær­di, og vi kan ind­dra­ge de lo­ka­le lod­se­je­re, som der­ved og­så får mu­lig­hed for at bi­dra­ge,” si­ger Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mogensen.

Ud over Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen be­står be­sty­rel­sen i den nye fond af for­mand An­ne Lawa­etz Ar­hnung, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer, Mar­tin von Hor­sten, som er vi­ce­di­rek­tør i Nykre­dit, og di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Olsen.

For at sø­ge om støt­te til sko­v­rejs­ning hos Nysko­v­fon­den, skal lod­se­jer­ne først ind­hen­te en for­hånds­god­ken­del­se fra en­ten He­de­dan­mark el­ler Skovdyrkerne.

Hvis be­sty­rel­sen i Nysko­v­fon­den her­ef­ter blåstemp­ler sko­v­rejs­nings­pro­jek­tet, fi­nan­si­e­rer fon­den sko­v­rejs­ning og pas­ning af sko­ven de før­ste tre år, mens lod­se­je­ren selv skal be­ta­le for jord­be­ar­bejd­ning og ud­gif­ter til ind­heg­ning af skoven.

Før­ste an­søg­nings­frist er den 1. fe­bru­ar 2021.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…