Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

Forenet Kredit, Østifterne og Nykredit har stiftet en fond, der skal bidrage til at forbedre klimaet og gøre naturen rigere ved at plante 5.000 hektar helt ny skov i Danmark. Ifølge direktør i Forenet Kredit og bestyrelsesmedlem i den nye fond Louise Caroline Mogensen vil fonden blive tilført yderligere midler de kommende år.

Nyskovfonden (foto: Nyskovfonden)
Må­let for Nysko­v­fon­den er at ud­de­le støt­te til plant­ning af 5.000 hektar ny skov rundt om­kring i Dan­mark i lø­bet af en år­ræk­ke og der­med mind­ske kli­maaf­tryk­ket. På bil­le­det ses fon­den be­sty­rel­sen, som (fra ven­stre) be­står af Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen, Mar­tin von Hor­sten, An­ne Lawa­etz Ar­hnung (for­mand) og Lars Suhr Ol­sen (fo­to: Nyskovfonden).

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Danmark.”

Så­dan ly­der det ind­led­nings­vis i vedtæg­ter­ne for en ny fond ved navn Nysko­v­fon­den, som net­op har set da­gens lys.

Må­let for den nye fond er at ud­de­le støt­te til plant­ning af 5.000 hektar ny skov rundt om­kring i Dan­mark i lø­bet af en år­ræk­ke og der­med mind­ske klimaaftrykket.

Træ­plant­nin­gen skal ske af lod­se­je­re med are­a­ler helt ned til 0,5 hektar, som kan få støt­te til bå­de plant­ning af træ­er og ple­je af dem i tre år.

Lang vej til ambitiøst mål

Bag fon­den står for­e­nin­gen For­e­net Kre­dit, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i Nykre­dit og To­tal­kre­dit, den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne og Nykre­dit. I før­ste om­gang har de tre til­sam­men skudt 11,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i fon­den, for­delt med 5,5 mil­li­o­ner fra Nykre­dit og tre mil­li­o­ner kro­ner fra bå­de For­e­net Kre­dit og Østifterne.

Og iføl­ge Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen, der er di­rek­tør i For­e­net Kre­dit og blandt de fi­re med­lem­mer i be­sty­rel­sen for den nye fond, er der fle­re pen­ge på vej i de kom­men­de år, idet der er sær­de­les lang vej til det am­bi­tiø­se mål om at få plan­tet 5.000 hektar ny skov.

Men skov kan no­get sær­ligt, for­di det bin­der CO2 og der­med re­du­ce­rer mæng­den i at­mos­fæ­ren ret unikt. Sam­ti­dig har skov en re­kre­a­tiv vær­di, og vi kan ind­dra­ge de lo­ka­le lod­se­je­re, som der­ved og­så får mu­lig­hed for at bidrage

Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen – be­sty­rel­ses­med­lem, Nyskovfonden

”Helt kon­kret sat­ser vi på, at vi med start­do­na­tio­nen på 11,5 mil­li­o­ner kro­ner kan rej­se skov på 200 hektar. De 5.000 hektar skov er det lang­sig­te­de mål for fon­dens le­ve­tid. I For­e­net Kre­dit for­ven­ter vi at bi­dra­ge med 2,5 mil­li­o­ner kro­ner om året de næ­ste par år. Af­hæn­gig af ud­vik­lin­gen, så kig­ger vi på fi­nan­si­e­rin­gen sam­men med de øv­ri­ge par­ter,” si­ger Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen til Fundats.

De 5.000 hektar er så­le­des ment som en sol­ned­gangs­klau­sul. Når de man­ge træ­er ad åre er plan­tet rundt i Dan­mark, luk­kes og sluk­kes der for fon­dens ud­de­ling af støtte.

Skov har rekreativ værdi

Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen un­der­stre­ger, at den øko­no­mi­ske støt­te til sko­v­rejs­ning langt fra er det ene­ste ini­ti­a­tiv, for­e­nin­gen ta­ger for at ud­vi­se kli­ma- og sam­funds­ansvar. I for­vej­en gi­ver For­e­net Kre­dit blandt an­det til­skud til ener­gi­for­bed­ring, for ek­sem­pel ved ud­skift­ning af olie­fyr, og kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge lån til køb af elbiler.

”Men skov kan no­get sær­ligt, for­di det bin­der CO2 og der­med re­du­ce­rer mæng­den i at­mos­fæ­ren ret unikt. Sam­ti­dig har skov en re­kre­a­tiv vær­di, og vi kan ind­dra­ge de lo­ka­le lod­se­je­re, som der­ved og­så får mu­lig­hed for at bi­dra­ge,” si­ger Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mogensen.

Ud over Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen be­står be­sty­rel­sen i den nye fond af for­mand An­ne Lawa­etz Ar­hnung, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer, Mar­tin von Hor­sten, som er vi­ce­di­rek­tør i Nykre­dit, og di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Olsen.

For at sø­ge om støt­te til sko­v­rejs­ning hos Nysko­v­fon­den, skal lod­se­jer­ne først ind­hen­te en for­hånds­god­ken­del­se fra en­ten He­de­dan­mark el­ler Skovdyrkerne.

Hvis be­sty­rel­sen i Nysko­v­fon­den her­ef­ter blåstemp­ler sko­v­rejs­nings­pro­jek­tet, fi­nan­si­e­rer fon­den sko­v­rejs­ning og pas­ning af sko­ven de før­ste tre år, mens lod­se­je­ren selv skal be­ta­le for jord­be­ar­bejd­ning og ud­gif­ter til ind­heg­ning af skoven.

Før­ste an­søg­nings­frist er den 1. fe­bru­ar 2021.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer