Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

For­e­net Kre­dit, Østif­ter­ne og Nykre­dit har stif­tet en fond, der skal bi­dra­ge til at for­bed­re kli­ma­et og gø­re na­tu­ren ri­ge­re ved at plan­te 5.000 hektar helt ny skov i Dan­mark. Iføl­ge di­rek­tør i For­e­net Kre­dit og be­sty­rel­ses­med­lem i den nye fond Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen vil fon­den bli­ve til­ført yder­li­ge­re mid­ler de kom­men­de år.

Nyskovfonden (foto: Nyskovfonden)
Må­let for Nysko­v­fon­den er at ud­de­le støt­te til plant­ning af 5.000 hektar ny skov rundt om­kring i Dan­mark i lø­bet af en år­ræk­ke og der­med mind­ske kli­maaf­tryk­ket. På bil­le­det ses fon­den be­sty­rel­sen, som (fra ven­stre) be­står af Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen, Mar­tin von Hor­sten, An­ne Lawa­etz Ar­hnung (for­mand) og Lars Suhr Ol­sen (fo­to: Nyskovfonden).

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Danmark.”

Så­dan ly­der det ind­led­nings­vis i vedtæg­ter­ne for en ny fond ved navn Nysko­v­fon­den, som net­op har set da­gens lys.

Må­let for den nye fond er at ud­de­le støt­te til plant­ning af 5.000 hektar ny skov rundt om­kring i Dan­mark i lø­bet af en år­ræk­ke og der­med mind­ske klimaaftrykket.

Træ­plant­nin­gen skal ske af lod­se­je­re med are­a­ler helt ned til 0,5 hektar, som kan få støt­te til bå­de plant­ning af træ­er og ple­je af dem i tre år.

Lang vej til ambitiøst mål

Bag fon­den står for­e­nin­gen For­e­net Kre­dit, der er ho­ve­d­ak­tio­nær i Nykre­dit og To­tal­kre­dit, den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne og Nykre­dit. I før­ste om­gang har de tre til­sam­men skudt 11,5 mil­li­o­ner kro­ner ind i fon­den, for­delt med 5,5 mil­li­o­ner fra Nykre­dit og tre mil­li­o­ner kro­ner fra bå­de For­e­net Kre­dit og Østifterne.

Og iføl­ge Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen, der er di­rek­tør i For­e­net Kre­dit og blandt de fi­re med­lem­mer i be­sty­rel­sen for den nye fond, er der fle­re pen­ge på vej i de kom­men­de år, idet der er sær­de­les lang vej til det am­bi­tiø­se mål om at få plan­tet 5.000 hektar ny skov.

Men skov kan no­get sær­ligt, for­di det bin­der CO2 og der­med re­du­ce­rer mæng­den i at­mos­fæ­ren ret unikt. Sam­ti­dig har skov en re­kre­a­tiv vær­di, og vi kan ind­dra­ge de lo­ka­le lod­se­je­re, som der­ved og­så får mu­lig­hed for at bidrage

Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen – be­sty­rel­ses­med­lem, Nyskovfonden

”Helt kon­kret sat­ser vi på, at vi med start­do­na­tio­nen på 11,5 mil­li­o­ner kro­ner kan rej­se skov på 200 hektar. De 5.000 hektar skov er det lang­sig­te­de mål for fon­dens le­ve­tid. I For­e­net Kre­dit for­ven­ter vi at bi­dra­ge med 2,5 mil­li­o­ner kro­ner om året de næ­ste par år. Af­hæn­gig af ud­vik­lin­gen, så kig­ger vi på fi­nan­si­e­rin­gen sam­men med de øv­ri­ge par­ter,” si­ger Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen til Fundats.

De 5.000 hektar er så­le­des ment som en sol­ned­gangs­klau­sul. Når de man­ge træ­er ad åre er plan­tet rundt i Dan­mark, luk­kes og sluk­kes der for fon­dens ud­de­ling af støtte.

Skov har rekreativ værdi

Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen un­der­stre­ger, at den øko­no­mi­ske støt­te til sko­v­rejs­ning langt fra er det ene­ste ini­ti­a­tiv, for­e­nin­gen ta­ger for at ud­vi­se kli­­ma- og sam­funds­ansvar. I for­vej­en gi­ver For­e­net Kre­dit blandt an­det til­skud til ener­gi­for­bed­ring, for ek­sem­pel ved ud­skift­ning af olie­fyr, og kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge lån til køb af elbiler.

”Men skov kan no­get sær­ligt, for­di det bin­der CO2 og der­med re­du­ce­rer mæng­den i at­mos­fæ­ren ret unikt. Sam­ti­dig har skov en re­kre­a­tiv vær­di, og vi kan ind­dra­ge de lo­ka­le lod­se­je­re, som der­ved og­så får mu­lig­hed for at bi­dra­ge,” si­ger Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mogensen.

Ud over Lou­i­se Ca­ro­li­ne Mo­gen­sen be­står be­sty­rel­sen i den nye fond af for­mand An­ne Lawa­etz Ar­hnung, der er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nen Land­brug & Fø­de­va­rer, Mar­tin von Hor­sten, som er vi­ce­di­rek­tør i Nykre­dit, og di­rek­tør i Østif­ter­ne Lars Suhr Olsen.

For at sø­ge om støt­te til sko­v­rejs­ning hos Nysko­v­fon­den, skal lod­se­jer­ne først ind­hen­te en for­hånds­god­ken­del­se fra en­ten He­de­dan­mark el­ler Skovdyrkerne.

Hvis be­sty­rel­sen i Nysko­v­fon­den her­ef­ter blåstemp­ler sko­v­rejs­nings­pro­jek­tet, fi­nan­si­e­rer fon­den sko­v­rejs­ning og pas­ning af sko­ven de før­ste tre år, mens lod­se­je­ren selv skal be­ta­le for jord­be­ar­bejd­ning og ud­gif­ter til ind­heg­ning af skoven.

Før­ste an­søg­nings­frist er den 1. fe­bru­ar 2021.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Nye erhvervsfonde i 2020: Lokale fællesskaber, storfonde og Remee var blandt initiativtagerne

Små lands­by­sam­fund og sto­re fon­de stod bag en stor del af årets 29 nystif­te­de er­hvervs­fon­de (se li­sten ne­derst i ar­tik­len for me­re in­for­ma­tion).   Det er…

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­pan­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Ver­denskrig’. Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Coronakrise

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…