Ny klimaskovfond skal sikre mere skov i Danmark

Folketinget har vedtaget etableringen af Den Danske Klimaskovfond, som gennem private donationer og køb af CO2-enheder skal sikre, at der rejses ny skov i Danmark. Fonden etableres med et statsligt indskud på 100 millioner kroner og skal efter planen tiltrække privat kapital til at gennemføre sine aktiviteter.

Lea Wermelin (foto: Miljøministeriet)
"Vi er rig­tig man­ge, der ger­ne vil gø­re en for­skel for kli­ma­et i hver­da­gen, men der har mang­let en dansk le­gi­tim og tro­vær­dig fond, som kan sik­re kon­kret kli­makom­pen­sa­tion i Dan­mark," si­ger mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin (fo­to: Miljøministeiet).

Der skal plan­tes me­re skov i Dan­mark de kom­men­de år. Det er kon­klu­sio­nen, ef­ter at Fol­ke­tin­get den 17. de­cem­ber vedt­og Mil­jø­mi­ni­ste­ri­ets for­slag til lov om Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond med 97 stem­mer for og nul imod. Loven træ­der i kraft fra års­skif­tet 2020-2021.

Med ved­ta­gel­sen af lov­for­sla­get be­myn­di­ges Mil­jø­mi­ni­ste­ren til at fo­re­ta­ge et ind­skud i Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond på 100 mil­li­o­ner kro­ner. Der­u­d­over skal fon­den til­træk­ke pri­vat ka­pi­tal til at gen­nem­fø­re si­ne ak­ti­vi­te­ter. Og­så kom­mu­ner og re­gio­ner kan yde støt­te til fonden.

På bag­grund af loven bli­ver kli­ma­sko­v­fon­den op­ret­tet som en uaf­hæn­gig for­valt­nings­en­hed in­den­for den stats­li­ge for­valt­ning, frem­går det af lovteksten.

Fon­dens pri­mæ­re for­mål er at frem­me og fi­nan­si­e­re om­kost­nings­ef­fek­tiv sko­v­rejs­ning med etab­le­ring af sko­v­bryn og ud­tag­ning af lav­bundsjor­der fra land­brugs­drift for at op­nå en re­duk­tion af driv­hus­gas­ud­led­nin­gen og un­der­støt­te de ved­tag­ne klimamål.

Fun­dats om­tal­te den 2. ja­nu­ar i år pla­ner­ne om Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond. Her gav mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et blandt an­det ud­tryk for, at Dan­mark mang­ler en så­dan fond.

”Vi er rig­tig man­ge, der ger­ne vil gø­re en for­skel for kli­ma­et i hver­da­gen, men der har mang­let en dansk le­gi­tim og tro­vær­dig fond, som kan sik­re kon­kret kli­makom­pen­sa­tion i Dan­mark. Der­for af­sæt­ter vi nu 100 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 til at star­te en na­tio­nal sko­v­fond, som pri­va­te, virk­som­he­der, kom­mu­ner og an­dre kan støt­te for f.eks. at rej­se me­re skov til gavn for kli­ma­et og en grøn­ne­re frem­tid,” lød det i ja­nu­ar fra Lea Wermelin.

For­sla­get om fle­re stats­ligt etab­le­re­de fon­de med fo­kus på sko­v­rejs­ning er tid­li­ge­re ble­vet kri­ti­se­ret af blandt an­dre Ven­stres for­mand Jakob El­le­mann-Jen­sen, der på det år­li­ge Na­tur­mø­de i Hir­ts­hals i maj 2019 slog til lyd for, at der med Den Dan­ske Na­tur­fond al­le­re­de ér etab­le­ret en na­tur­fond. Den Dan­ske Na­tur­fond blev stif­tet af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond i ja­nu­ar 2015.

Får bestyrelse og rådgivende udvalg

Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond får en be­sty­rel­se, der skal fast­læg­ge fon­dens for­ret­nings­gang og be­stem­me, hvil­ke pro­jek­ter der skal til­de­les penge.

Be­sty­rel­sen ud­pe­ges af mil­jø­mi­ni­ste­ren og kom­mer til at be­stå af en be­sty­rel­ses­for­mand og syv medlemmer.

Der­u­d­over ned­sæt­tes der et rå­d­gi­ven­de ud­valg på op til 12 per­so­ner, som skal rå­d­gi­ve be­sty­rel­sen. Ud­val­get skal be­sæt­tes med re­præ­sen­tan­ter fra vi­den­sin­sti­tu­tio­ner, ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, al­men­nyt­ti­ge fon­de, lands­dæk­ken­de for­e­nin­ger, og in­ter­es­se- og er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner samt forsk­nings­mil­jø­er og universiteter.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer