Ny klimaskovfond skal sikre mere skov i Danmark

Fol­ke­tin­get har ved­ta­get etab­le­rin­gen af Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond, som gen­nem pri­va­te do­na­tio­ner og køb af CO2-en­he­der skal sik­re, at der rej­ses ny skov i Dan­mark. Fon­den etab­le­res med et stats­ligt ind­skud på 100 mil­li­o­ner kro­ner og skal ef­ter pla­nen til­træk­ke pri­vat ka­pi­tal til at gen­nem­fø­re si­ne aktiviteter.

Lea Wermelin (foto: Miljøministeriet)
"Vi er rig­tig man­ge, der ger­ne vil gø­re en for­skel for kli­ma­et i hver­da­gen, men der har mang­let en dansk le­gi­tim og tro­vær­dig fond, som kan sik­re kon­kret kli­makom­pen­sa­tion i Dan­mark," si­ger mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin (fo­to: Miljøministeiet).

Der skal plan­tes me­re skov i Dan­mark de kom­men­de år. Det er kon­klu­sio­nen, ef­ter at Fol­ke­tin­get den 17. de­cem­ber vedt­og Mil­jø­mi­ni­ste­ri­ets for­slag til lov om Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond med 97 stem­mer for og nul imod. Loven træ­der i kraft fra års­skif­tet 2020-2021.

Med ved­ta­gel­sen af lov­for­sla­get be­myn­di­ges Mil­jø­mi­ni­ste­ren til at fo­re­ta­ge et ind­skud i Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond på 100 mil­li­o­ner kro­ner. Der­u­d­over skal fon­den til­træk­ke pri­vat ka­pi­tal til at gen­nem­fø­re si­ne ak­ti­vi­te­ter. Og­så kom­mu­ner og re­gio­ner kan yde støt­te til fonden.

På bag­grund af loven bli­ver kli­ma­sko­v­fon­den op­ret­tet som en uaf­hæn­gig for­valt­nings­en­hed in­den­for den stats­li­ge for­valt­ning, frem­går det af lovteksten.

Fon­dens pri­mæ­re for­mål er at frem­me og fi­nan­si­e­re om­kost­nings­ef­fek­tiv sko­v­rejs­ning med etab­le­ring af sko­v­bryn og ud­tag­ning af lav­bundsjor­der fra land­brugs­drift for at op­nå en re­duk­tion af driv­hus­gas­ud­led­nin­gen og un­der­støt­te de ved­tag­ne klimamål.

Fun­dats om­tal­te den 2. ja­nu­ar i år pla­ner­ne om Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond. Her gav mil­jø­mi­ni­ster Lea Wer­me­lin fra So­ci­al­de­mo­kra­ti­et blandt an­det ud­tryk for, at Dan­mark mang­ler en så­dan fond.

”Vi er rig­tig man­ge, der ger­ne vil gø­re en for­skel for kli­ma­et i hver­da­gen, men der har mang­let en dansk le­gi­tim og tro­vær­dig fond, som kan sik­re kon­kret kli­makom­pen­sa­tion i Dan­mark. Der­for af­sæt­ter vi nu 100 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 til at star­te en na­tio­nal sko­v­fond, som pri­va­te, virk­som­he­der, kom­mu­ner og an­dre kan støt­te for f.eks. at rej­se me­re skov til gavn for kli­ma­et og en grøn­ne­re frem­tid,” lød det i ja­nu­ar fra Lea Wermelin.

For­sla­get om fle­re stats­ligt etab­le­re­de fon­de med fo­kus på sko­v­rejs­ning er tid­li­ge­re ble­vet kri­ti­se­ret af blandt an­dre Ven­stres for­mand Jakob El­le­­mann-Jen­­sen, der på det år­li­ge Na­tur­mø­de i Hir­ts­hals i maj 2019 slog til lyd for, at der med Den Dan­ske Na­tur­fond al­le­re­de ér etab­le­ret en na­tur­fond. Den Dan­ske Na­tur­fond blev stif­tet af den dan­ske stat, Vil­lum Fon­den og Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond i ja­nu­ar 2015.

Får bestyrelse og rådgivende udvalg

Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond får en be­sty­rel­se, der skal fast­læg­ge fon­dens for­ret­nings­gang og be­stem­me, hvil­ke pro­jek­ter der skal til­de­les penge.

Be­sty­rel­sen ud­pe­ges af mil­jø­mi­ni­ste­ren og kom­mer til at be­stå af en be­sty­rel­ses­for­mand og syv medlemmer.

Der­u­d­over ned­sæt­tes der et rå­d­gi­ven­de ud­valg på op til 12 per­so­ner, som skal rå­d­gi­ve be­sty­rel­sen. Ud­val­get skal be­sæt­tes med re­præ­sen­tan­ter fra vi­den­sin­sti­tu­tio­ner, ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, al­men­nyt­ti­ge fon­de, lands­dæk­ken­de for­e­nin­ger, og in­ter­es­­se- og er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­ner samt forsk­nings­mil­jø­er og universiteter.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…