Statens klimaskovfond tager form

Den Danske Klimaskovfond har ansat Poul Erik Lauridsen som direktør. Nu går arbejdet for alvor i gang med at opbygge et sekretariat og udvikle forretningsmodeller for skovrejsning og udtagning af lavbundsarealer, der skal reducere CO2-udledning.

Skov
Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond er etab­le­ret med et stats­ligt ind­skud på 100 mil­li­o­ner kro­ner og skal ef­ter pla­nen til­træk­ke pri­vat ka­pi­tal til at gen­nem­fø­re si­ne aktiviteter.

Be­sty­rel­sen for Den Dan­ske Kli­ma­sko­v­fond, som blev op­ret­tet af et enstem­migt Fol­ke­ting i de­cem­ber 2020, har an­sat Po­ul Erik Laurid­sen som direktør.

Det op­ly­ser den stats­li­ge fond i en pressemeddelelse.

Po­ul Erik Laurid­sen kom­mer fra en stil­ling som di­rek­tør i Ga­te 21, hvor han si­den 2012 har haft det over­ord­ne­de an­svar for le­del­se og stra­te­gisk ud­vik­ling af or­ga­ni­sa­tio­nens kli­mapro­jek­ter mel­lem kom­mu­ner, re­gio­ner, virk­som­he­der og vidensinstitutioner.

“Jeg er me­get glad for, at Po­ul Erik har sagt ja til at stå i spid­sen for Kli­ma­sko­v­fon­den og det vig­ti­ge ar­bej­de med at en­ga­ge­re virk­som­he­der, kom­mu­ner, lod­se­je­re og bor­ge­re i fæl­les, dan­ske kli­mapro­jek­ter. Der har væ­ret stor in­ter­es­se for stil­lin­gen og man­ge kva­li­fi­ce­re­de an­sø­ge­re, men en enig be­sty­rel­se pe­ge­de på Po­ul Erik, bl.a. på grund af hans stær­ke kom­bi­na­tion af stor fag­lig ind­sigt, do­ku­men­te­re­de­le­del­ses­kom­pe­ten­cer og man­ge­åri­ge er­fa­ring med at etab­le­re sam­ar­bej­der på tværs af sek­to­rer og in­ter­es­ser“, for­tæl­ler Kir­sten Bros­bøl, be­sty­rel­ses­for­mand i Klimaskovfonden.

Po­ul Erik Laurid­sen har tid­li­ge­re ar­bej­det med sko­v­rejs­ning og kli­ma­til­pas­ning hos CARE, bl.a. som le­der af hen­holds­vis CARE In­ter­na­tio­nals land- og sko­v­brugs­pro­gram i Ve­stafri­ka og CARE In­ter­na­tio­nals Kli­ma­po­li­cy Pro­gram med
sær­ligt fo­kus på skov- og land­brugs­a­re­a­lers rol­le i klimaindsatsen.

Stigende vilje til klima og natur

Den nye di­rek­tør er be­gej­stret for, at der med Kli­ma­sko­v­fon­den er op­ret­tet en må­l­ret­tet ind­sats for at sam­le dan­sker­ne om kon­kre­te pro­jek­ter, der bi­dra­ger til Dan­marks kli­ma­mål og etab­le­rer skov- og na­tu­r­om­rå­der i Danmark.

“Det er et stort pri­vil­e­gi­um for mig at få mu­lig­hed for at for­me og dri­ve en så vig­tig ak­tør i den dan­ske kli­maind­sats. Der er en sti­gen­de lyst og vil­je i Dan­mark til at bi­dra­ge til et bed­re kli­ma og me­re na­tur, og Kli­ma­sko­v­fon­den har et stort po­ten­ti­a­le til at for­e­ne de man­ge of­fent­li­ge og pri­va­te in­ter­es­ser i tro­vær­di­ge pro­jek­ter i det dan­ske land­skab”, si­ger Po­ul Erik Lauridsen.

“Kli­mapro­jek­ter på dansk jord gi­ver virk­som­he­der og an­dre ak­tø­rer mu­lig­hed for at in­ve­ste­re i kli­ma­for­bed­rin­ger, hvor de let kan kon­trol­le­re de­res po­si­ti­ve kli­ma­bi­drag og sam­ti­dig ny­de de øge­de sko­va­re­a­ler rundt i lan­det. Det kræ­ver en be­ty­de­lig ind­sats at re­du­ce­re vo­res CO2-ud­led­ning, og det er kun gen­nem sam­ar­bej­de på tværs, at vi kan nå de am­bi­tiø­se mål. Kli­ma­sko­v­fon­den har her en nøg­lerol­le, og jeg glæ­der mig me­get til at kom­me i gang og til sam­ar­bej­det med be­sty­rel­sen”, si­ger Po­ul Erik Laurid­sen, der til­træ­der som di­rek­tør i Kli­ma­sko­v­fon­den den 1. ok­to­ber 2021.

Kli­ma­sko­v­fon­dens be­sty­rel­se blev etab­le­ret i april, og med an­sæt­tel­sen af den nye di­rek­tør går ar­bej­det for al­vor i gang med at op­byg­ge et se­kre­ta­ri­at og ud­vik­le for­ret­nings­mo­del­ler for sko­v­rejs­ning og ud­tag­ning af lav­bunds­a­re­a­ler, der skal re­du­ce­re CO2-udledning.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer