V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

Klimakrisen kræver ikke blot tekniske løsninger, men også kulturel omstilling, mener V. Kann Rasmussen Foundation. Med en bevilling på 34,4 mio. kr. fra fonden tager et nyt universitetscenter udgangspunkt i, at menneskelige aktiviteter er roden til de fleste miljøproblemer.

 

Den ame­ri­kan­ske fond i Ve­lux-fa­mi­li­en be­vil­ger 34,4 mio. kr. til et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter, hvor for­ske­re si­de om si­de med prak­ti­ke­re skal dyk­ke ned i men­ne­skets for­hold til na­tur og res­sour­cer og ud­vik­le kon­kre­te, bæ­re­dyg­ti­ge løsninger.

De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for samfundet.

Bag det nye cen­ter står den ame­ri­kan­ske fond V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion. Fon­den har be­vil­get 34,4 mio. kr. til det hu­ma­ni­sti­ske center.

Det skri­ver Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet på sin hjem­mesi­de.

Fon­den har be­vil­get pen­ge­ne ud fra det per­spek­tiv, at de fle­ste mil­jøpro­ble­mer bun­der i men­ne­ske­li­ge ak­ti­vi­te­ter. For at fin­de løs­nin­ger på pro­ble­mer­ne er der der­for brug for hu­ma­ni­stisk vi­den ved si­den af den tek­ni­ske viden.

Cen­te­ret får nav­net Cen­tre for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king, og her kom­mer for­ske­re fra Det Hu­ma­ni­sti­ske Faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet til at sid­de i sam­me hus som tæn­ket­an­ke, ngo’er og an­dre grøn­ne organisationer.

Cen­te­ret etab­le­res for at ud­for­ske sam­men­hæn­ge­ne mel­lem vo­res na­tur­syn og sy­stem­kri­sen i øvrigt

Astrid Kann-Ras­mus­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, V. Kann Ras­mus­sen Foundation

Gen­nem et om­fat­ten­de pro­gram for sam­ska­bel­se, vi­dens­de­ling og eks­pe­ri­men­te­re­de out­reach-ak­ti­vi­te­ter skal hu­sets eks­per­ter ud­fol­de nye na­tur­syn, sam­funds­vi­sio­ner og for­slag til kon­kret bæ­re­dyg­tig udvikling.

V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion er stif­tet i New York i 1991 af man­den bag Ve­lux-vin­du­et og har fra star­ten haft fo­kus på mil­jø- og kli­ma­for­mål. Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand er Astrid Kann-Ras­mus­sen, der og­så er medstif­ter af KR Fo­un­da­tion, som er den dan­ske kli­ma­fond i fonds­fa­mi­li­en om­kring Ve­lux og VKR-gruppen.

Hun hå­ber, at cen­te­ret kan bi­dra­ge med nye vink­ler på grøn omstilling:

“Vi er midt i en mil­jø­mæs­sig kri­se, der tru­er he­le grund­la­get for den men­ne­ske­li­ge ek­si­stens. Kri­sen har et om­fang og en kom­plek­si­tet, der be­ty­der, at den tek­ni­ske om­stil­ling ik­ke i sig selv er til­stræk­ke­lig. Cen­te­ret etab­le­res for at ud­for­ske sam­men­hæn­ge­ne mel­lem vo­res na­tur­syn og sy­stem­kri­sen i øv­rigt. Vo­res håb er, at Cen­ter for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king der­med bli­ver en an­der­le­des stem­me i den de­mo­kra­ti­ske de­bat om den grøn­ne om­stil­ling. Vi øn­sker at stil­le nye og an­der­le­des spørgs­mål for at ska­be en ba­lan­ce og få det bed­ste fra al­le vo­res vi­den­ska­ber,” si­ger Astrid Kann-Ras­mus­sen til Kø­ben­havns Universitet.

Det nye cen­ter for­ank­res på In­sti­tut for Tvær­kul­tu­rel­le og Re­gio­na­le Stu­di­er, hvor An­ni­ka Hvit­ha­mar er in­sti­tut­le­der. Hun ser cen­tret som et bi­drag til et me­re bæ­re­dyg­tigt samfund.

“Den ak­tu­el­le sund­heds­kri­se har vist, at det kan la­de sig gø­re at æn­dre men­ne­ske­lig ad­færd på glo­balt plan – og end­da på re­la­tivt kort tid. Men kri­sen har og­så vist, hvil­ke spæn­din­ger der kan op­stå. Med Cen­ter for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king er det vo­res am­bi­tion at brin­ge hu­ma­ni­stisk forsk­ning ud over ram­pen for at bi­dra­ge til de ad­færds­æn­drin­ger, som er nød­ven­di­ge for at æn­dre sam­fund­s­kur­sen i me­re bæ­re­dyg­tig ret­ning,” si­ger An­ni­ka Hvithamar.

København som forum for bæredygtig tænkning

Am­bi­tio­nen med Cen­ter for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king er iføl­ge Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet at ska­be et mar­kant forum for ak­ti­vi­te­ter, som skal frem­me forsk­ning og en­ga­ge­ment med om­ver­de­nen i form af de­ba­ta­r­ran­ge­men­ter, fored­rag, un­der­vis­ning, virk­som­heds­sam­ar­bej­der og pu­blic affairs-arbejde.

“Der­for er vi sær­ligt gla­de for, at cen­tret får fy­sisk adres­se i et fæl­les hus be­lig­gen­de cen­tralt i Kø­ben­havn, i et unikt tvær­fag­ligt mil­jø, hvor for­ske­re og stu­de­ren­de ind­går med in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, grøn­ne virk­som­he­der og be­slut­nings­ta­ge­re. Det gi­ver en helt ny mu­lig­hed for sam­ska­bel­se, hvor forsk­nin­gen kan kom­me tæt­te­re på an­dre ak­tø­rer, og vi sam­men kan ska­be grøn om­stil­ling,” si­ger An­ni­ka Hvithamar.

I den kom­men­de tid skal der an­sæt­tes en cen­ter­le­der og en stab, som kan dri­ve cen­trets udad­vend­te ak­ti­vi­te­ter samt ko­or­di­ne­re forsk­nin­gen. Der­u­d­over bli­ver der til­knyt­tet to ph.d.-studerende og en ræk­ke højt pro­fi­le­re­de in­ter­na­tio­na­le gæ­ste­for­ske­re, skri­ver universitetet.

Om V. Kann Rasmussen Foundation

V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion er en ud af seks be­slæg­te­de filan­tro­pisk fon­de stif­tet af bl.a. Vil­lum Kann Ras­mus­sen i åre­ne 1971 til 2014.

V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion har si­den stif­tel­sen i 1991 væ­ret de­di­ke­ret til over­gan­gen til en me­re mil­jø­mæs­sig, mod­stands­dyg­tig, sta­bil og bæ­re­dyg­tig planet.

Fon­den ar­bej­der først og frem­mest in­ter­na­tio­nalt og har kon­tor i New York Ci­ty. Fon­den har i lø­bet af åre­ne ud­delt cir­ka 1 mil­li­ard kroner.

I ja­nu­ar 2021 an­non­ce­re­de fon­den, at ind­sat­sen vil bli­ve in­ten­si­ve­ret og ka­pi­ta­len ud­delt til at op­fyl­de fon­dens for­mål in­den for en 15-årig periode.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer