V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

Kli­ma­kri­sen kræ­ver ik­ke blot tek­ni­ske løs­nin­ger, men og­så kul­tu­rel om­stil­ling, me­ner V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion. Med en be­vil­ling på 34,4 mio. kr. fra fon­den ta­ger et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter ud­gangs­punkt i, at men­ne­ske­li­ge ak­ti­vi­te­ter er ro­den til de fle­ste miljøproblemer. 

 

Den ame­ri­kan­ske fond i Ve­lux-fa­­mi­li­en be­vil­ger 34,4 mio. kr. til et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter, hvor for­ske­re si­de om si­de med prak­ti­ke­re skal dyk­ke ned i men­ne­skets for­hold til na­tur og res­sour­cer og ud­vik­le kon­kre­te, bæ­re­dyg­ti­ge løsninger.

De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for samfundet.

Bag det nye cen­ter står den ame­ri­kan­ske fond V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion. Fon­den har be­vil­get 34,4 mio. kr. til det hu­ma­ni­sti­ske center.

Det skri­ver Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet på sin hjem­mesi­de.

Fon­den har be­vil­get pen­ge­ne ud fra det per­spek­tiv, at de fle­ste mil­jøpro­ble­mer bun­der i men­ne­ske­li­ge ak­ti­vi­te­ter. For at fin­de løs­nin­ger på pro­ble­mer­ne er der der­for brug for hu­ma­ni­stisk vi­den ved si­den af den tek­ni­ske viden.

Cen­te­ret får nav­net Cen­tre for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king, og her kom­mer for­ske­re fra Det Hu­ma­ni­sti­ske Faku­l­tet på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet til at sid­de i sam­me hus som tæn­ket­an­ke, ngo’er og an­dre grøn­ne organisationer.

Cen­te­ret etab­le­res for at ud­for­ske sam­men­hæn­ge­ne mel­lem vo­res na­tur­syn og sy­stem­kri­sen i øvrigt

Astrid Kann-Ras­mus­­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, V. Kann Ras­mus­sen Foundation

Gen­nem et om­fat­ten­de pro­gram for sam­ska­bel­se, vi­dens­de­ling og eks­pe­ri­men­te­re­de out­reach-ak­ti­vi­te­ter skal hu­sets eks­per­ter ud­fol­de nye na­tur­syn, sam­funds­vi­sio­ner og for­slag til kon­kret bæ­re­dyg­tig udvikling.

V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion er stif­tet i New York i 1991 af man­den bag Ve­lux-vin­­du­et og har fra star­ten haft fo­kus på mil­jø- og kli­ma­for­mål. Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand er Astrid Kann-Ras­mus­­sen, der og­så er medstif­ter af KR Fo­un­da­tion, som er den dan­ske kli­ma­fond i fonds­fa­mi­li­en om­kring Ve­lux og VKR-gruppen.

Hun hå­ber, at cen­te­ret kan bi­dra­ge med nye vink­ler på grøn omstilling:

“Vi er midt i en mil­jø­mæs­sig kri­se, der tru­er he­le grund­la­get for den men­ne­ske­li­ge ek­si­stens. Kri­sen har et om­fang og en kom­plek­si­tet, der be­ty­der, at den tek­ni­ske om­stil­ling ik­ke i sig selv er til­stræk­ke­lig. Cen­te­ret etab­le­res for at ud­for­ske sam­men­hæn­ge­ne mel­lem vo­res na­tur­syn og sy­stem­kri­sen i øv­rigt. Vo­res håb er, at Cen­ter for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king der­med bli­ver en an­der­le­des stem­me i den de­mo­kra­ti­ske de­bat om den grøn­ne om­stil­ling. Vi øn­sker at stil­le nye og an­der­le­des spørgs­mål for at ska­be en ba­lan­ce og få det bed­ste fra al­le vo­res vi­den­ska­ber,” si­ger Astrid Kann-Ras­mus­­sen til Kø­ben­havns Universitet.

Det nye cen­ter for­ank­res på In­sti­tut for Tvær­kul­tu­rel­le og Re­gio­na­le Stu­di­er, hvor An­ni­ka Hvit­ha­mar er in­sti­tut­le­der. Hun ser cen­tret som et bi­drag til et me­re bæ­re­dyg­tigt samfund.

“Den ak­tu­el­le sund­heds­kri­se har vist, at det kan la­de sig gø­re at æn­dre men­ne­ske­lig ad­færd på glo­balt plan – og end­da på re­la­tivt kort tid. Men kri­sen har og­så vist, hvil­ke spæn­din­ger der kan op­stå. Med Cen­ter for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king er det vo­res am­bi­tion at brin­ge hu­ma­ni­stisk forsk­ning ud over ram­pen for at bi­dra­ge til de ad­færds­æn­drin­ger, som er nød­ven­di­ge for at æn­dre sam­fund­s­kur­sen i me­re bæ­re­dyg­tig ret­ning,” si­ger An­ni­ka Hvithamar.

København som forum for bæredygtig tænkning

Am­bi­tio­nen med Cen­ter for Ap­plied Eco­lo­gi­cal Thin­king er iføl­ge Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet at ska­be et mar­kant forum for ak­ti­vi­te­ter, som skal frem­me forsk­ning og en­ga­ge­ment med om­ver­de­nen i form af de­ba­ta­r­ran­ge­men­ter, fored­rag, un­der­vis­ning, virk­som­heds­sam­ar­bej­der og pu­blic affairs-arbejde.

“Der­for er vi sær­ligt gla­de for, at cen­tret får fy­sisk adres­se i et fæl­les hus be­lig­gen­de cen­tralt i Kø­ben­havn, i et unikt tvær­fag­ligt mil­jø, hvor for­ske­re og stu­de­ren­de ind­går med in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, grøn­ne virk­som­he­der og be­slut­nings­ta­ge­re. Det gi­ver en helt ny mu­lig­hed for sam­ska­bel­se, hvor forsk­nin­gen kan kom­me tæt­te­re på an­dre ak­tø­rer, og vi sam­men kan ska­be grøn om­stil­ling,” si­ger An­ni­ka Hvithamar.

I den kom­men­de tid skal der an­sæt­tes en cen­ter­le­der og en stab, som kan dri­ve cen­trets udad­vend­te ak­ti­vi­te­ter samt ko­or­di­ne­re forsk­nin­gen. Der­u­d­over bli­ver der til­knyt­tet to ph.d.-studerende og en ræk­ke højt pro­fi­le­re­de in­ter­na­tio­na­le gæ­ste­for­ske­re, skri­ver universitetet.

Om V. Kann Rasmussen Foundation

V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion er en ud af seks be­slæg­te­de filan­tro­pisk fon­de stif­tet af bl.a. Vil­lum Kann Ras­mus­sen i åre­ne 1971 til 2014.

V. Kann Ras­mus­sen Fo­un­da­tion har si­den stif­tel­sen i 1991 væ­ret de­di­ke­ret til over­gan­gen til en me­re mil­jø­mæs­sig, mod­stands­dyg­tig, sta­bil og bæ­re­dyg­tig planet.

Fon­den ar­bej­der først og frem­mest in­ter­na­tio­nalt og har kon­tor i New York Ci­ty. Fon­den har i lø­bet af åre­ne ud­delt cir­ka 1 mil­li­ard kroner.

I ja­nu­ar 2021 an­non­ce­re­de fon­den, at ind­sat­sen vil bli­ve in­ten­si­ve­ret og ka­pi­ta­len ud­delt til at op­fyl­de fon­dens for­mål in­den for en 15-årig periode.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…