Augustinus Fonden uddeler 10 mio. til Arbejdermuseets festsal

Be­sty­rel­sen i Au­gusti­nus Fon­den har i lø­bet ef­ter­å­ret be­vil­get pen­ge til 133 pro­jek­ter in­den for fon­dens uddelings­områder. Arbejder­museet modt­og ti mio. kr. til restau­rering af ar­bej­der­be­vægel­sens festsal.

Ar­bej­der­mu­se­ets festsal (fo­to: Ar­bej­der­mu­se­et)

I lø­bet af ef­ter­å­rets be­sty­rel­ses­mø­der har Au­gusti­nus Fon­den ud­delt 128 mio. kr. til 133 pro­jek­ter in­den for om­rå­der­ne kunst og kul­tur, kir­ker, mu­sik og sce­ne­kunst, so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser samt forsk­ning og ud­dan­nel­se.

Blandt kul­tu­rarvspro­jek­ter­ne gik ti mio. kr. til Ar­bej­der­mu­se­et i Kø­ben­havn til re­stau­re­ring af ar­bej­der­be­væ­gel­sens festsal og for­mid­ling af sa­lens hi­sto­rie.

Au­gusti­nus Fon­den har i fle­re om­gan­ge støt­tet Ar­bej­der­mu­se­ets ak­ti­vi­te­ter, se­ne­st i for­bin­del­se med den ak­tu­el­le sær­ud­stil­ling, Hån­dens Ar­bej­de. Med den nye do­na­tion på ti mio. kr. er der dog ta­le om et usæd­van­ligt stort bi­drag til mu­se­ets ud­vik­ling.

“Ar­bej­der­nes festsal i Rø­mers­ga­de er in­ter­na­tio­nalt be­ty­den­de kul­tu­rarv – en ka­ted­ral for en af de væ­sent­lig­ste be­væ­gel­ser i dansk hi­sto­rie. Den iko­ni­ske festsal fortje­ner at bli­ve be­va­ret og at få sin hi­sto­rie for­mid­let. For Au­gusti­nus Fon­den er den ny­e­re hi­sto­rie li­ge så af­gø­ren­de, som be­va­rin­gen af den æl­dre kul­tu­rarv, som fon­den og­så støt­ter. Der­for bi­dra­ger vi me­get ger­ne til pro­jek­tet,” ud­ta­ler di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler i en pres­se­med­del­el­se fra Ar­bej­der­mu­se­et.

Festsa­len er hjer­tet i Ar­bej­der­mu­se­ets 140 år gam­le byg­ning. Byg­nin­gen er Eu­ro­pas æld­ste ar­bej­der­for­sam­lings­byg­ning, og i 2018 blev den op­ta­get på den dan­ske ten­ta­tiv­li­ste til UNESCOs ver­dens­arv. Pro­jek­tet med­fi­nan­si­e­res af Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Koo­pe­ra­ti­ve Fi­nan­si­e­rings­fond (AKF-fon­­den), som bi­dra­ger med seks mio. kr.

Og di­rek­tør for Ar­bej­der­mu­se­et, Sø­ren Bak-Jen­­sen glæ­der sig over ud­sig­ten til nu at kun­ne re­stau­re­re den hi­sto­ri­ske sal:

”Festsa­len er et au­ten­tisk vid­nes­byrd om ar­bej­der­be­væ­gel­sen som det vig­tig­ste fol­ke­li­ge fæl­les­skab i det mo­der­ne Dan­mark. Hi­sto­risk set har festsa­len væ­ret et iko­nisk mø­de­sted for ar­bej­der­ne. I dag ud­gør den en le­ven­de ram­me om hi­sto­ri­e­for­mid­ling, un­der­vis­ning og ak­ti­vi­te­ter, der dis­ku­te­rer vær­di­er og vi­sio­ner for vo­res sam­fund i nu­tid og frem­tid. Vi er yderst tak­nem­me­li­ge for Au­gusti­nus Fon­dens og AKF-fon­­dens op­bak­ning til at ta­ge va­re på den­ne ene­stå­en­de kul­tu­rarv,” si­ger han.

Se li­sten over de øv­ri­ge pro­jek­ter, som Au­gusti­nus Fon­dens be­sty­rel­se har be­vil­get pen­ge til på ef­ter­å­rets tre mø­der.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

A.P. Møller Fonden gør status syv år efter folkeskolemilliarden

A.P. Møl­ler Fon­den stod bag en af de mest spek­taku­læ­re og om­tal­te do­na­tio­ner i dansk fonds­hi­sto­rie, da den i 2013 do­ne­re­de en mil­li­ard kro­ner…

Nick Elsass: Elsass Fonden skal have en jysk filial

Hvis de om­kring 40 me­d­ar­bej­de­re i El­sass Fon­den bli­ver væk­ket midt om nat­ten, skal de, in­den chok­ket over at bli­ve væk­ket har lagt sig,…

Hempel Fonden går til kamp mod krybskytteri og ulovlig skovhugst i DR Congo

Et tru­et øko­sy­stem. Ulov­lig sko­v­hugst. Ulov­lig og om­sig­gri­ben­de mi­ne­drift. Og kryb­s­kyt­te­ri, som blandt an­det kan ses på en be­stand af ele­fan­ter, som er fal­det…

Tre ud af ti topdirektører er kvinder hos de mest uddelende fonde

  Fag­for­e­nin­ger, le­del­ses­for­ske­re og eks­per­ter i li­ge­stil­ling har læn­ge ef­ter­lyst fle­re kvin­de­li­ge top­le­de­re. Og må­ske kan de fin­de in­spira­tion til vej­en frem i fonds­sek­to­ren. Her sid­der…

Forslag om statsfinansiering af fondsstøttet læreruddannelse møder hård kritik

Syv fon­de har po­stet om­kring 50 mio. kr. i Teach First Dan­mark, som en­ga­ge­rer aka­de­mi­ke­re til at ar­bej­de på fuld tid som fol­ke­sko­le­læ­re­re, mens…

Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til…

Ny fond vil mindske klimaaftryk ved at støtte plantning af nye skove

”Fon­den er en al­men­nyt­tig fond, hvis for­mål er at ar­bej­de for et bed­re kli­ma samt ri­ge­re na­tur navn­lig ved at rej­se skov i Dan­mark.” Så­dan…

Coronakrise

Nyt forskningsprojekt retter luppen mod fondes rolle under coronakrisen

Uden de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re ge­ne­rø­si­tet og agi­li­tet vil­le me­get ha­ve set an­der­le­des ud un­der cor­ona­kri­sen bå­de på det sund­heds­mæs­si­ge og kul­tu­rel­le om­rå­de i…

Lars Rebien Sørensen: Danmark skal have et infektionsmedicinsk center

Dan­mark – og re­sten af ver­den – skal væ­re bed­re for­be­redt på kom­men­de epi­de­mi­er og an­dre trus­ler mod fol­kes­und­he­den i frem­ti­den, me­ner No­vo Nor­disk…

Trygfondens besøgshunde ramt af coronarestriktioner

Myn­dig­he­der­nes cor­o­na­re­strik­tio­ner i form af af­stand, so­ci­a­le bob­ler og for­sam­lings­for­bud ram­mer i høj grad filan­tro­pi­ens for­trop­per. Det gæl­der og­så de fir­be­ne­de af slagsen. Re­ge­rin­gen be­slut­ning…

Anne Birgitte Gammeljord: Ny strategi cementerer Augustinus Fondens ansøgningsdrevne filantropi

Det hand­ler om at ram­me så præ­cist som over­ho­ve­det mu­ligt, når der år­ligt ud­de­les mel­lem 320 og 340 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter in­den…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…