Augustinus Fonden uddeler 10 mio. til Arbejdermuseets festsal

Bestyrelsen i Augustinus Fonden har i løbet efteråret bevilget penge til 133 projekter inden for fondens uddelings­områder. Arbejder­museet modtog ti mio. kr. til restau­rering af ar­bej­der­be­vægel­sens festsal.

Ar­bej­der­mu­se­ets festsal (fo­to: Arbejdermuseet)

I lø­bet af ef­ter­å­rets be­sty­rel­ses­mø­der har Au­gusti­nus Fon­den ud­delt 128 mio. kr. til 133 pro­jek­ter in­den for om­rå­der­ne kunst og kul­tur, kir­ker, mu­sik og sce­ne­kunst, so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser samt forsk­ning og uddannelse.

Blandt kul­tu­rarvspro­jek­ter­ne gik ti mio. kr. til Ar­bej­der­mu­se­et i Kø­ben­havn til re­stau­re­ring af ar­bej­der­be­væ­gel­sens festsal og for­mid­ling af sa­lens historie.

Au­gusti­nus Fon­den har i fle­re om­gan­ge støt­tet Ar­bej­der­mu­se­ets ak­ti­vi­te­ter, se­ne­st i for­bin­del­se med den ak­tu­el­le sær­ud­stil­ling, Hån­dens Ar­bej­de. Med den nye do­na­tion på ti mio. kr. er der dog ta­le om et usæd­van­ligt stort bi­drag til mu­se­ets udvikling.

“Ar­bej­der­nes festsal i Rø­mers­ga­de er in­ter­na­tio­nalt be­ty­den­de kul­tu­rarv – en ka­ted­ral for en af de væ­sent­lig­ste be­væ­gel­ser i dansk hi­sto­rie. Den iko­ni­ske festsal fortje­ner at bli­ve be­va­ret og at få sin hi­sto­rie for­mid­let. For Au­gusti­nus Fon­den er den ny­e­re hi­sto­rie li­ge så af­gø­ren­de, som be­va­rin­gen af den æl­dre kul­tu­rarv, som fon­den og­så støt­ter. Der­for bi­dra­ger vi me­get ger­ne til pro­jek­tet,” ud­ta­ler di­rek­tør i Au­gusti­nus Fon­den, Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler i en pres­se­med­del­el­se fra Arbejdermuseet.

Festsa­len er hjer­tet i Ar­bej­der­mu­se­ets 140 år gam­le byg­ning. Byg­nin­gen er Eu­ro­pas æld­ste ar­bej­der­for­sam­lings­byg­ning, og i 2018 blev den op­ta­get på den dan­ske ten­ta­tiv­li­ste til UNESCOs ver­dens­arv. Pro­jek­tet med­fi­nan­si­e­res af Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Koo­pe­ra­ti­ve Fi­nan­si­e­rings­fond (AKF-fon­den), som bi­dra­ger med seks mio. kr.

Og di­rek­tør for Ar­bej­der­mu­se­et, Sø­ren Bak-Jen­sen glæ­der sig over ud­sig­ten til nu at kun­ne re­stau­re­re den hi­sto­ri­ske sal:

”Festsa­len er et au­ten­tisk vid­nes­byrd om ar­bej­der­be­væ­gel­sen som det vig­tig­ste fol­ke­li­ge fæl­les­skab i det mo­der­ne Dan­mark. Hi­sto­risk set har festsa­len væ­ret et iko­nisk mø­de­sted for ar­bej­der­ne. I dag ud­gør den en le­ven­de ram­me om hi­sto­ri­e­for­mid­ling, un­der­vis­ning og ak­ti­vi­te­ter, der dis­ku­te­rer vær­di­er og vi­sio­ner for vo­res sam­fund i nu­tid og frem­tid. Vi er yderst tak­nem­me­li­ge for Au­gusti­nus Fon­dens og AKF-fon­dens op­bak­ning til at ta­ge va­re på den­ne ene­stå­en­de kul­tu­rarv,” si­ger han.

Se li­sten over de øv­ri­ge pro­jek­ter, som Au­gusti­nus Fon­dens be­sty­rel­se har be­vil­get pen­ge til på ef­ter­å­rets tre møder.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer