Annoncespot_img

Bevica Fonden sætter 200.000 på højkant for spillesteder, der gør sig tilgængelige

Musikerne Orgi-E og Nabiha vil til oktober uddele Bevica Fondens Tilgængelighedspris til spillesteder og festivaler, som vil gøre en særlig indsats for at levere musikoplevelser, der er tilgængelige for mennesker med handicap.

Musikelskere i kørestol

 

Be­vi­ca Fon­den for­dob­ler præ­miesum­men for Til­gæn­ge­lig­heds­pri­sen, som til ok­to­ber bli­ver ud­delt sam­men med or­ga­ni­sa­tio­nen Vo­lue, Na­biha og Orgi-E.

Pri­sen på 200.000 kr. bli­ver i år ud­delt til spil­le­ste­der og festi­va­ler, der gør en sær­lig ind­sats for at li­vemu­sik­ken er til­gæn­ge­lig for al­le. Det skri­ver in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­nen for festi­va­ler og spil­le­ste­der, Dansk Li­ve, i en pressemeddelelse.

”De dan­ske spil­le­ste­der og festi­va­ler er stor­for­mid­le­re af dansk mu­sik, hvil­ket kul­tu­relt set gør dem uund­vær­li­ge. Men de skal væ­re uund­vær­li­ge for os al­le og der skal væ­re et end­nu me­re mang­fol­digt pu­bli­kum, så vi ik­ke kun op­le­ver hin­an­den i de kas­ser, gen­rer, nor­mer som vi er vant til,” ud­ta­ler mu­si­ke­ren Or­gi-E fra grup­pen Suspekt, som vil væ­re med til at over­række prisen.

For Na­biha hand­ler det om, at mu­sik­ken sam­ler på tværs:

”Mu­sik­ken ta­ler et uni­ver­selt sprog der in­tet har at gø­re med sta­tus, ud­se­en­de el­ler mo­bi­li­tet. Mu­sik­ken sam­ler men­ne­sker om en fæl­les fø­lel­se der ræk­ker ud­over hver­da­gen. Net­op der­for skal al­le ha­ve ad­gang til den,” si­ger hun i pressemeddelelsen.

Al­le spil­le­ste­der og festi­va­ler med med­lem­skab af Dansk Li­ve kan indstil­les til pri­sen. For at hjæl­pe med­lem­mer­ne med at ud­vik­le til­gæn­ge­lig­heds­po­li­tik og -hand­le­pla­ner in­vi­te­rer Be­vi­ca Fon­den sam­men med Dansk Li­ve og Vo­lue til en wor­ks­hop-we­e­kend 28.-29. april.

Her vil blandt an­det X-fa­ctor-del­ta­ger og ak­ti­vist Sa­rah Glerup, prisvin­den­de kø­re­stols-ska­te­­ma­ster og le­der fra Roskil­de Festi­val Jes­per Holck, samt ar­ki­tekt Si­mon Phil­bert under­vise i li­vemu­sik for alle.

1. au­gust er der de­ad­li­ne for at mel­de sit kan­di­da­tur og ind­sen­de sin hand­lings­plan for arbej­det med at gø­re li­vemu­sik til­gæn­ge­lig for alle.

Til­gæn­ge­lig­heds­pri­sen 2017 vil bli­ve ud­delt den 27. ok­to­ber i for­bin­del­se med musik­konfe­ren­cen Li­ve Mu­sic Summit.

Læs me­re om wor­ks­hop­pen og hvor­dan man indstil­ler spil­le­ste­der og festi­va­ler til Be­vi­ca Fon­dens Til­gæn­ge­lig­heds­pris 2017 her: dans​kli​ve​.dk/​b​e​v​i​c​a​-​f​o​n​d​e​n​s​-​t​i​l​g​a​e​n​g​e​l​i​g​h​e​d​s​p​r​i​s​-​2​017

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer