Bikubenfonden giver Årets Reumert videre

En ny or­ga­ni­sa­tion be­stå­en­de af kend­te ak­tø­rer fra kunst- og sce­ne­kun­st­om­rå­det vil i frem­ti­den fø­re pris­ud­de­lin­gen vi­de­re. Der­med er Årets Re­u­mert ik­ke læn­ge­re en del af Bi­ku­ben­fon­dens stra­te­gi på scenekunstområdet.

Si­den 1998 har Bi­ku­ben­fon­den ud­delt Årets Re­u­mert til de mest be­mær­kel­ses­vær­di­ge sce­ne­kunst­ne­re og stør­ste kunst­ne­ri­ske op­le­vel­ser. I 2019 bli­ver pri­sen til gen­gæld ud­delt af en or­ga­ni­sa­tion be­stå­en­de af ak­tø­rer fra Dansk Te­a­ter, Re­u­­mert-jury­en, CPH Sta­ge, Vend­sy­s­sel Te­a­ter, Is­ce­ne og Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion, op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

”Vi er rig­tig gla­de for, at ak­tø­rer fra bran­chen ar­bej­der på at fø­re Årets Re­u­mert vi­de­re, og vi øn­sker dem rig­tig me­get held og lyk­ke med ar­bej­det. Sam­ti­dig vil vi ger­ne tak­ke Re­u­­mert-jury­en for det sto­re og en­ga­ge­re­de ar­bej­de, de har løf­tet gen­nem åre­ne,” si­ger di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen i pres­se­med­del­el­sen. Han un­der­stre­ger, at Bi­ku­ben­fon­den fort­sat er en­ga­ge­ret i scenekunsten.

”Et far­vel til Årets Re­u­mert er ab­so­lut ik­ke et far­vel til sce­ne­kun­sten fra vo­res si­de. Vi kom­mer frem­over til at ha­ve et li­ge så stort en­ga­ge­ment på om­rå­det, som vi hidtil har haft. Men det vil væ­re med et an­det fo­kus, end Årets Re­u­mert har haft.”

Bi­ku­ben­fon­dens be­slut­ning om at si­ge far­vel til ud­de­lin­gen af Årets Re­u­mert blev meldt ud sid­ste år. En eva­lu­e­ring af pris­ud­de­lin­gen vi­ste nem­lig, at Årets Re­u­mert ik­ke var den rig­ti­ge må­de for Bi­ku­ben­fon­den at ud­vik­le sce­ne­kun­sten i hen­hold til fon­dens stra­te­gi, selv­om eva­lu­e­rin­gen og­så vi­ste, at “man på tværs af for­skel­li­ge må­l­grup­per har stor respekt og ve­ne­ra­tion for Årets Reumert.”

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…