Bikubenfonden giver Årets Reumert videre

En ny organisation bestående af kendte aktører fra kunst- og scenekunstområdet vil i fremtiden føre prisuddelingen videre. Dermed er Årets Reumert ikke længere en del af Bikubenfondens strategi på scenekunstområdet.

Si­den 1998 har Bi­ku­ben­fon­den ud­delt Årets Re­u­mert til de mest be­mær­kel­ses­vær­di­ge sce­ne­kunst­ne­re og stør­ste kunst­ne­ri­ske op­le­vel­ser. I 2019 bli­ver pri­sen til gen­gæld ud­delt af en or­ga­ni­sa­tion be­stå­en­de af ak­tø­rer fra Dansk Te­a­ter, Re­u­mert-jury­en, CPH Sta­ge, Vend­sy­s­sel Te­a­ter, Is­ce­ne og Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion, op­ly­ser Bi­ku­ben­fon­den i en pressemeddelelse.

”Vi er rig­tig gla­de for, at ak­tø­rer fra bran­chen ar­bej­der på at fø­re Årets Re­u­mert vi­de­re, og vi øn­sker dem rig­tig me­get held og lyk­ke med ar­bej­det. Sam­ti­dig vil vi ger­ne tak­ke Re­u­mert-jury­en for det sto­re og en­ga­ge­re­de ar­bej­de, de har løf­tet gen­nem åre­ne,” si­ger di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den Sø­ren Kaa­re-An­der­sen i pres­se­med­del­el­sen. Han un­der­stre­ger, at Bi­ku­ben­fon­den fort­sat er en­ga­ge­ret i scenekunsten.

”Et far­vel til Årets Re­u­mert er ab­so­lut ik­ke et far­vel til sce­ne­kun­sten fra vo­res si­de. Vi kom­mer frem­over til at ha­ve et li­ge så stort en­ga­ge­ment på om­rå­det, som vi hidtil har haft. Men det vil væ­re med et an­det fo­kus, end Årets Re­u­mert har haft.”

Bi­ku­ben­fon­dens be­slut­ning om at si­ge far­vel til ud­de­lin­gen af Årets Re­u­mert blev meldt ud sid­ste år. En eva­lu­e­ring af pris­ud­de­lin­gen vi­ste nem­lig, at Årets Re­u­mert ik­ke var den rig­ti­ge må­de for Bi­ku­ben­fon­den at ud­vik­le sce­ne­kun­sten i hen­hold til fon­dens stra­te­gi, selv­om eva­lu­e­rin­gen og­så vi­ste, at “man på tværs af for­skel­li­ge må­l­grup­per har stor respekt og ve­ne­ra­tion for Årets Reumert.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer