En fondspris er ét af mange værktøjer

Bi­ku­ben­fon­den står bag bå­de Kron­prin­s­par­rets Pri­ser og Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion. Tid­li­ge­re har fon­den haft så­vel Årets Re­u­mert som en ræk­ke mu­se­ums­pri­ser. For fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen er en fond­spris et af man­ge værk­tø­jer i filan­tro­pi­ens værk­tøjskas­se.

Jada, Kronprinsparrets Kulturelle Stjernedryspris 2019
Kron­prin­s­par­rets Pri­ser blev i 2004 gi­vet som en bryl­lups­ga­ve fra Bi­ku­ben­fon­den til kron­prin­se­par­ret. Den se­ne­ste ud­de­ling fo­re­gik i Odeon i Oden­se den 2. novem­ber, hvor sangskri­ver og san­ger Ja­da modt­og Kron­prin­s­par­rets Kul­tu­rel­le Stjer­nedryspris 2019 (fo­to: Ul­rik Jantzen).
Se­rie: fond­spri­ser

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de sæt­ter i en ar­ti­kel­se­rie fo­kus på fond­spri­ser. Læs ar­tik­ler­ne her:

En fond­spris er ét værk­tøj. At de­le pen­ge ud et an­det. At gå ind i en ud­vik­lings­pro­ces et tred­je. Og som fond skal man væ­re helt skarp på, om en fond­spris nu og­så er det rig­ti­ge værk­tøj, in­den man ka­ster sig ud i at indstif­te fond­spri­ser.

Det me­ner Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen, di­rek­tør i Bi­ku­ben­fon­den. En fond, der har er­fa­ring med en ræk­ke for­skel­li­ge pri­ser – her­un­der 21 år med te­a­ter­pri­sen Årets Re­u­mert, Kron­prin­s­par­rets Pri­ser si­den 2004, 10 år med for­skel­li­ge mu­se­ums­pri­ser og Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion si­den 2015.

”En fond­spris er ik­ke et for­mål i sig selv, men ét blandt man­ge værk­tø­jer i den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se, som man kan bru­ge til at nå sin stra­te­gi og op­fyl­de fon­dens for­mål,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

”Men hvis man som fond skal ha­ve en pris, skal man væ­re fuld­stæn­dig spids på, hvad for­må­let med pri­sen er. Hvad vil man som fond op­nå med pri­sen? Hvis for­må­let er at ska­be op­mærk­som­hed om et spe­ci­fikt fag­om­rå­de el­ler ska­be lo­kalt en­ga­ge­ment, er det fint med en pris.”

”Men man ta­ger gru­e­ligt fejl, hvis man tror, at en lands­dæk­ken­de pris på et stør­re be­løb au­to­ma­tisk gi­ver op­mærk­som­hed og op­fyl­der fon­dens for­mål. Det er nemt nok at indstif­te en pris, for det er jo ba­re at gi­ve nog­le pen­ge, men awa­re­ness – det at få op­mærk­som­hed – er ble­vet langt svæ­re­re de se­ne­ste år, for­di der er man­ge pri­ser og me­get støj fra al­le mu­li­ge me­di­e­ka­na­ler. Så man skal nø­je over­ve­je, om en pris nu og­så er det ret­te værk­tøj,” fort­sæt­ter han.

Skal understøtte fondsstrategien

Når Bi­ku­ben­fon­den i 2015 selv indstif­te­de Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion, hand­ler det om stra­te­gi­ske over­vej­el­ser om at ska­be en pris, der har fo­kus på nytæn­ken­de ud­stil­lin­ger med kun­sten i cen­trum.

Fon­dens tid­li­ge­re mu­se­ums­pri­ser, som blev ud­delt fra 2002-2012, var – iføl­ge Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – for til­ba­ge­sku­en­de, for­ud­si­ge­li­ge og ke­de­li­ge, og de pas­se­de hel­ler ik­ke til Bi­ku­ben­fon­dens me­re fo­ku­se­re­de stra­te­gi, der har fo­kus på at styr­ke det ny­ska­ben­de in­den­for bil­led­kun­sten.

En fond­spris er ik­ke et for­mål i sig selv, men ét blandt man­ge værk­tø­jer i den filan­tro­pi­ske værk­tøjskas­se.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bi­ku­ben­fon­den

”Vi luk­ke­de mu­se­ums­pri­ser­ne ned, for­di vi ger­ne vil­le no­get nyt. Sam­ti­dig har vi her i fon­den væ­ret igen­nem en ret om­fat­ten­de stra­te­gi­pro­ces, hvor vi har fo­ku­se­ret vo­res stra­te­gi gan­ske be­trag­te­ligt med fo­kus på det ny­ska­ben­de, og i den pro­ces har vi og­så kig­get al­le vo­res ud­de­lin­ger – in­klu­si­ve pri­ser­ne igen­nem. For en pris skal al­tid un­der­støt­te ens stra­te­gi,” me­ner Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Så fon­den har væ­ret rundt i ver­den og set på for­skel­li­ge pris­ud­de­lin­ger for at få in­spira­tion til en ny­ska­ben­de pris in­den for bil­led­kunst.

”Vi un­der­søg­te mar­ke­det for pri­ser i for­hold til, hvad der fin­des, og hvad der mang­ler, og fik in­spira­tion til, hvor­dan vi kan la­ve en ny­ska­ben­de pris og en pris, der kan væ­re med til at ud­vik­le fel­tet og ud­stil­lin­ger, der har enormt po­ten­ti­a­le til at for­mid­le kun­sten,” for­tæl­ler Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Op mod fem millioner kroner

I 2015 kom re­sul­ta­tet i form af Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion. En pris, hvor fon­den hvert år in­vi­te­rer mu­se­er, kunst­hal­ler og an­dre ud­stil­lings­ak­tø­rer til at del­ta­ge i kon­kur­ren­cen om at få re­a­li­se­ret en vi­sio­nær ud­stil­lings­idé, der ta­ger af­sæt i bil­led­kun­sten og har nu­ti­dig re­le­vans.

En jury be­stå­en­de af syv men­ne­sker – med blandt an­dre kunst­hi­sto­ri­ke­re, sceno­gra­fer og ar­ki­tek­ter – ud­væl­ger de bed­ste ide­er med fo­kus på den go­de for­mid­ling, det ba­ne­bry­den­de for­mat og det ind­holds­mæs­sigt vi­sio­næ­re kon­cept. 3-5 ide­er bli­ver valgt ud til en kva­li­fi­ce­rings­run­de, hvor del­ta­ger­ne mod­ta­ger 20.000 kr. til vi­de­re­ud­vik­ling af de­res ide­er. Her­ef­ter ud­pe­ger jury­en den en­de­li­ge vin­der, som mod­ta­ger op mod 5 mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re sin ide.

Vo­res pri­ser skal væ­re med til at op­fyl­de det løf­te, vi som fond – via vo­res stra­te­gi – har om at væ­re ny­ska­ben­de.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bi­ku­ben­fon­den

”Fra fon­den del­ta­ger che­fen for kun­st­om­rå­det i Bi­ku­ben­fon­den, Met­te Marcus og jeg, og så har vi fem ek­ster­ne folk fra for­skel­li­ge fag­grup­per. De ek­ster­ne er med for at få en til­stræk­ke­lig kva­li­tet, og skal pri­sen væ­re ny­ska­ben­de, er det helt af­gø­ren­de, at vi får an­dre fag­om­rå­der ind, så vi kan få et an­det syn på bil­led­kunst,” me­ner Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Pris skaber opmærksomhed

Bi­ku­ben­fon­den står og­så bag Kron­prin­s­par­rets Pri­ser, som blev indstif­tet i 2004 som en bryl­lups­ga­ve til Kron­prins Fre­de­rik og Kron­prin­ses­se Mary. Fi­re år­li­ge pri­ser, der sæt­ter fo­kus på frem­ra­gen­de præ­sta­tio­ner, nytænk­ning og høj kva­li­tet in­den for kunst og kul­tur og so­ci­alt ar­bej­de.

Da Bi­ku­ben­fon­den indstif­te­de pri­ser­ne, var fon­dens stra­te­gi ik­ke fo­ku­se­ret som i dag, og Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen var ik­ke an­sat.

”Jeg ken­der ik­ke de stra­te­gi­ske over­vej­el­ser bag pri­sen – ud over at man ger­ne vil­le gi­ve kron­prin­s­par­ret en bryl­lups­ga­ve,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Men pas­ser Kron­prin­s­par­rets Pri­ser så til Bi­ku­ben­fon­dens nu­væ­ren­de stra­te­gi om at ar­bej­de med at ny­ska­be mu­lig­he­der på dels det so­ci­a­le om­rå­de og det kul­tu­rel­le om­rå­de? Ja, me­ner Sø­ren-Kaa­re An­der­sen, selv­om det må­ske ik­ke sy­nes helt så strin­gent som med Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion.

På det so­ci­a­le om­rå­de har Bi­ku­ben­fon­den fo­kus på at øge livs­me­string hos de un­ge på kan­ten i al­ders­grup­pen 13-30 år med kom­plek­se so­ci­a­le pro­ble­mer. Og på kun­st­om­rå­det fo­kus på at ny­ska­be mu­lig­he­der for sce­ne­kunst og bil­led­kunst, blandt an­det ved at bi­stå pro­fes­sio­nel­le kunst­ne­re og kul­turin­sti­tu­tio­ner i at gå nye ve­je.

”Vo­res pri­ser skal væ­re med til at op­fyl­de det løf­te, vi som fond – via vo­res stra­te­gi – har om at væ­re ny­ska­ben­de, og med Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion er vi helt hånd­gri­be­ligt med til at ryk­ke en bran­che og un­der­støt­te nytænk­ning.”

De sto­re pen­ge i en pris­ud­de­ling er sjæl­dent sel­ve pri­sen, det er der­i­mod alt det an­det; fe­sten, mar­keds­fø­rin­gen mv.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bi­ku­ben­fon­den

”Med Kron­prin­s­par­rets Pri­ser har vi dan­sker­nes at­ten­tion i halvan­den ti­me, når pris­ud­de­lin­gen sen­des di­rek­te på DR1. Her får vi skabt awa­re­ness hos hr. og fru Dan­mark bå­de om, at god kunst og kul­tur kan no­get, og at det er vig­tigt at støt­te op om det so­ci­a­le om­rå­de, og hvil­ket an­svar ci­vil­sam­fun­det ta­ger på det so­ci­a­le om­rå­de,” for­tæl­ler Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Faglige komiteer indstiller til kronprinsparret

Kron­prin­s­par­rets Pri­ser er hæ­der­spri­ser og kan der­for ik­ke an­sø­ges. Pris­mod­ta­ger­ne af de i alt fi­re pri­ser ud­pe­ges af Kron­prin­s­par­ret ef­ter indstil­ling fra to rå­d­gi­ven­de ko­mi­te­er, der har eks­per­ti­se in­den for en­ten kul­tu­r­om­rå­det el­ler so­ci­alt ar­bej­de. De to rå­d­gi­ven­de ko­mi­te­er har hen­holds­vis 10 og 11 ek­ster­ne med­lem­mer samt en­kel­te med­lem­mer fra Bi­ku­ben­fon­den.

”Vi har al­tid fo­kus på høj fag­lig­hed, og der­for er det de rå­d­gi­ven­de, fag­li­ge ko­mitéer, der indstil­ler. Ty­pisk får kron­prin­s­par­ret en 6-8 mu­li­ge pris­mod­ta­ge­re til hver af pri­ser­ne at væl­ge imel­lem, og så væl­ger kron­prin­s­par­ret vin­de­ren i hver ka­te­go­ri,” for­tæl­ler Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Ud over sel­ve de fi­re pri­ser på i alt 1,2 mil­li­o­ner kro­ner står Bi­ku­ben­fon­den for mar­keds­fø­ring, af­ta­ler med Dan­marks Ra­dio, sel­ve pris­fe­sten og hjælp til vin­der­ne.

”Som da den lands­dæk­ken­de, fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tion Nat­te­rav­ne­ne modt­og Kron­prin­s­par­rets So­ci­a­le Pris på 500.000 kro­ner, og det ef­ter­føl­gen­de strøm­me­de til med nye nat­te­rav­ne, sør­ge­de vi for, at de var for­be­red­te på at ta­ge imod de man­ge ek­stra opkald,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Aktivering af fondspris er ressourcekrævende

Net­op det at sel­ve fond­spri­sen på in­gen må­de er den ful­de om­kost­ning, me­ner Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen og­så er vig­tig at hol­de sig for øje.

”Det kan væ­re me­get nemt at ud­de­le pri­ser, men hvis man skal ha­ve no­get ud af det, ko­ster det rig­tig man­ge res­sour­cer – og pen­ge. De sto­re pen­ge i en pris­ud­de­ling er sjæl­dent sel­ve pri­sen, det er der­i­mod alt det an­det; fe­sten, mar­keds­fø­rin­gen mv.”

At ud­de­le en pris er og­så stra­te­gisk ar­bej­de, og man skal he­le ti­den ha­ve for øje, om man ram­mer den må­l­grup­pe, man ger­ne vil, og hvad der er es­sen­ti­elt for fon­den.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bi­ku­ben­fon­den

”Man ple­jer at si­ge, at et idræts­sponsorat ko­ster li­ge så me­get at ak­ti­ve­re som sel­ve sponsora­tet, og det gæl­der be­stemt og­så for fond­spri­ser,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Farvel til Årets Reumert efter 21 år

Da Bi­ku­ben­fon­den i fe­bru­ar i år valg­te at for­la­de Årets Re­u­mert, hand­le­de det ik­ke om res­sour­cer og øko­no­mi, men om at pri­sen ik­ke læn­ge­re pas­se­de til fon­dens stra­te­gi­ske fo­kus.

Da fon­den indstif­te­de Årets Re­u­mert for 21 år si­den, hav­de fon­den ik­ke sit nu­væ­ren­de fo­kus på ny­ska­ben­de og eks­pe­ri­men­te­ren­de sce­ne­kunst, og en ek­stern eva­lu­e­ring af Årets Re­u­mert fra 2018 vi­ste, at 75 pro­cent af sce­ne­kunst­mil­jø­et ik­ke men­te, at Årets Re­u­mert var med til at ny­ska­be sce­ne­kun­sten.

”Eva­lu­e­rin­gen vi­ste, at Årets Re­u­mert stod for høj kva­li­tet, men og­så som kon­ser­va­tiv, po­li­tisk kor­rekt med mang­len­de mod og ny­ska­bel­se. Så selv­om vi de se­ne­re år har prø­vet man­ge ting for, at pri­sen blev me­re ny­ska­ben­de, så kun­ne vi ik­ke fort­sæt­te med pri­sen i tråd med vo­res stra­te­gi,” kon­sta­te­rer Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Forbered altid en exit-strategi

At for­la­de Årets Re­u­mert har væ­ret en svær be­slut­ning, og be­slut­nin­gen er og­så ble­vet mødt med en del kri­tik fra te­a­ter­bran­chen.

Hvem fik pri­ser­ne

Ved den se­ne­ste ud­de­ling af Kron­prin­s­par­rets Pri­ser den 2. novem­ber i år blev Kron­prin­s­par­rets Kul­tur­pris på 500.000 kro­ner gi­vet til ope­ra­san­ge­r­in­den El­sa Drei­sig for hen­des ene­stå­en­de sang­ta­lent.

Kron­prin­s­par­rets So­ci­a­le Pris på 500.000 kro­ner blev gi­vet til den so­ci­a­le ind­sats By­dels­mødre for de­res ar­bej­de med at løf­te og styr­ke mi­no­ri­tetskvin­der.

De to stjer­nedryspri­ser – in­den for kul­tur og det so­ci­a­le om­rå­de – på hver 100.000 kro­ner ble­vet gi­vet til hen­holds­vis san­ge­r­in­den Ja­da og den so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­hed Frak, der hjæl­per un­ge fra ud­sat­te bo­lig­om­rå­der i Kø­ben­havn ind i et ar­bejds­fæl­les­skab.

Ud­stil­lings­pri­sen Vi­sion blev i april gi­vet til Kunst­hal Aar­hus og ku­ra­tor Pe­ter Ole Pe­der­sen til ud­stil­lin­gen ‘Go Extre­me’, der ud­for­sker ek­strem­s­por­tens uni­vers. Kunst­hal Aar­hus fik 5 mil­li­o­ner kro­ner til at re­a­li­se­re ud­stil­lin­gen, der kan op­le­ves fra mid­ten af 2021.

”Det er rig­tig svært at for­la­de en pris, men vo­res læ­ring af Årets Re­u­mert er helt klart, at man lø­ben­de skal eva­lu­e­re og til­ret­te fond­spri­ser. I for­hold til om pri­sen har den ef­fekt, man ger­ne vil ha­ve. Om pri­sen le­ver op til fon­dens krav og mål – om pri­sen pas­ser til stra­te­gi­en. For el­lers bli­ver det spild af tid,” me­ner Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

”At ud­de­le en pris er og­så stra­te­gisk ar­bej­de, og man skal he­le ti­den ha­ve for øje, om man ram­mer den må­l­grup­pe, man ger­ne vil, og hvad der er es­sen­ti­elt for fon­den. For os er det vig­ti­ge på kun­st­om­rå­de, at vi fo­ku­se­rer på det ny­ska­ben­de in­den­for bil­led­kunst og sce­ne­kunst, og at dem der ger­ne vil le­ge med os, ved hvem vi er.”

Han un­der­stre­ger, at når man eva­lu­e­rer en pris, skal man spør­ge folk uden­for fon­den.

”Man kan me­get hur­tig bli­ve blind på eg­ne fortræf­fe­lig­he­der, så man skal ud og spør­ge an­dre end sig selv.”

”Sam­ti­dig skal man som fond, som med alt an­det man la­ver, for­be­re­de en exit-stra­te­­gi fra en fond­spris,” slut­ter Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Skri­bent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.