Fonde deler flere og flere penge ud - men færre af dem tilfalder kultur

Parallelt med, at fondssektorens samlede bevillinger stiger markant, er fondenes bidrag til kultur fra 2019 til 2021 faldet med en halv milliard kroner. Kulturen fik i 2021 kun 9,3 procent af fondsbevillingerne, og det er den laveste andel siden 2016. Faldet kan få store konsekvenser især for de mindre kulturinstitutioner, mener blandt andet kulturrådgiver Lasse Marker.

Fon­de­nes be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål er fal­det med godt en halv mil­li­ard kro­ner på to år. Mu­se­ums­om­rå­det er et af de om­rå­der, hvor fon­de­nes be­vil­lin­ger er fal­det: Fra 1.230 mil­li­ar­der kro­ner i 2019 til 614 mil­li­o­ner kro­ner i 2021.

De se­ne­ste år har kul­tur­li­vet i Dan­mark væ­ret hårdt pres­set af først cor­o­na og ak­tu­elt af sti­gen­de ener­gi­pri­ser og vold­som in­f­la­tion. Sam­ti­dig har de dan­ske fon­de mind­sket de­res be­vil­lin­ger til kulturområdet.

Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stiks ny­ligt of­fent­lig­gjor­te op­gø­rel­se over fon­de­nes ud­de­lin­ger i 2021 er be­vil­lin­ger­ne til kul­tu­rel­le for­mål fal­det med godt en halv mil­li­ard kro­ner på to år. I 2019 be­vil­ge­de fon­de­ne i alt 2,956 mil­li­ar­der kro­ner til kul­tu­rel­le for­mål. I 2020 faldt tal­let til 2,538 mil­li­ar­der kro­ner, og i 2021 er tal­let fal­det yder­li­ge­re til 2,420 mil­li­ar­der kroner.

Det er sket i en tid, hvor fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger er ste­get be­trag­te­ligt. Som om­talt i Fun­dats ul­ti­mo novem­ber steg fon­de­nes be­vil­lin­ger ale­ne fra 2020 til 2021 med 6,3 mil­li­ar­der kro­ner og lan­de­de på 25,9 mil­li­ar­der kro­ner i 2021.

Zoo­mer man ind på fon­de­nes sam­le­de be­vil­lin­ger sid­ste år, lig­ger 'Kul­tu­rel­le for­mål' på en tred­je­plads over de om­rå­der, fon­de­ne be­vil­ger flest pen­ge til. Men hvor be­vil­lin­ger til 'Vi­den­ska­be­li­ge for­mål', 'Ud­dan­nel­ses- og fol­ke­op­lys­nings­for­mål', 'In­ter­na­tio­na­le hu­ma­ni­tæ­re for­mål' og 'So­ci­a­le for­mål' sti­ger, fal­der be­vil­lin­ger­ne til 'Kul­tu­rel­le formål'.

I 2021 stod kul­tu­r­om­rå­det kun for 9,3 pro­cent af fon­de­nes be­vil­lin­ger. Det er den la­ve­ste an­del i fonds­sta­tik­kens hi­sto­rie, hvor an­de­len fra 2016-2020 gen­nem­snit­ligt har lig­get på 13,2 procent.

Bekymrende udvikling

Tal­le­ne væk­ker be­kym­ring hos Las­se Mar­ker. Han er ejer af Why Con­sul­ting, der kal­der sig selv kul­tur­li­vets rå­d­gi­ve­re og blandt an­det la­ver forun­der­sø­gel­ser for kul­tur­byg­ge­ri­er og fun­dings­tra­te­gi­er for samme.

”Vi har kun seks års sta­ti­stik at kig­ge på, men når det er sagt, så var kul­tur i 2016 det næst­stør­ste støt­te­o­m­rå­de for fon­de­ne, nu er kul­tur det tred­je­stør­ste. Sam­ti­dig sti­ger fon­de­nes be­vil­lin­ger bå­de to­talt og til an­dre om­rå­der, mens be­vil­lin­ger­ne til kul­tur fal­der. Det er be­kym­ren­de for kul­tur­li­vet og kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, for fon­de­ne spil­ler en me­get stor rol­le for kul­tur­li­vet,” si­ger Las­se Marker.

”Det er et spørgs­mål om frie mid­ler, for fon­de­nes mid­ler af­gør, hvad der skal byg­ges, og hvad der bli­ver sat i gang af nye til­tag. Så er tal­le­ne et ud­tryk for, at fon­de­ne flyt­ter fo­kus, træk­ker pen­ge fra kul­tur og i hø­je­re grad støt­ter an­dre om­rå­der, gør det mig end­nu me­re be­kym­ret,” fort­sæt­ter han.

Er tal­le­ne ud­tryk for en bli­ven­de ten­dens, så vil vi kig­ge ind i min­dre byg­ge­ri, og der vil bli­ve la­vet fær­re sto­re ind­sat­ser – og­så på indholdssiden

Las­se Mar­ker – Kul­tur­rå­d­gi­ver og ejer, Why Consulting

Kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne er pres­se­de, po­in­te­r­er Las­se Mar­ker. Først med et år­ligt om­pri­o­ri­te­rings­bi­drag på to pro­cent fra 2016 til 2019. Der­ef­ter to år med cor­o­na og ned­luk­nin­ger - og nu med ener­gik­ri­se og sti­gen­de inflation.

”Før cor­o­na lyk­ke­des man­ge kul­turin­sti­tu­tio­ner med at øge de­res be­søgstal be­trag­te­ligt, så in­sti­tu­tio­ner­ne er ble­vet me­re ro­bu­ste. Sam­ti­dig har fle­re kom­mu­ner op­pri­o­ri­te­ret de­res støt­te til kul­tur, men fon­de­ne spil­ler sta­dig en af­gø­ren­de rol­le, og er tal­le­ne ud­tryk for en bli­ven­de ten­dens, så vil vi kig­ge ind i min­dre byg­ge­ri, og der vil bli­ve la­vet fær­re sto­re ind­sat­ser – og­så på ind­holds­si­den,” me­ner Las­se Marker.

Dårlige sager gør fonde bekymrede

Når kul­tu­ren fyl­der min­dre i fon­de­nes be­vil­lin­ger, kan det blandt an­det skyl­des fle­re møgs­a­ger i for­hold til kul­tur­byg­ge­ri­er, me­ner Las­se Mar­ker, og her frem­hæ­ver han na­tur- og op­le­vel­ses­cen­tret Na­tur­kraft ved Ring­kø­bing og Ny­borg Slot.

”Der har væ­ret et par dår­li­ge sa­ger, Na­tur­kraft og Ny­borg Slot, og når der er dår­li­ge sa­ger, bli­ver fon­de­ne be­kym­re­de for, om de får nok for de­res pen­ge, og de bli­ver me­re på­pas­se­li­ge i de­res ud­de­lin­ger,” si­ger Las­se Marker.

Der har væ­ret et par dår­li­ge sa­ger, Na­tur­kraft og Ny­borg Slot, og når der er dår­li­ge sa­ger, bli­ver fon­de­ne be­kym­re­de for, om de får nok for de­res penge

Las­se Mar­ker – Kul­tur­rå­d­gi­ver og ejer, Why Consulting

I takt med, at fon­de­ne er ble­vet me­re pro­fes­sio­na­li­se­re­de og stra­te­gi­ske, er der, iføl­ge Las­se Mar­ker, to ten­den­ser: Dels støt­ter en ræk­ke fon­de sta­dig me­re smal kul­tur, og dels vil en del fon­de helst sam­ar­bej­de med de bed­ste og stør­ste kulturinstitutioner.

I 2019 var han med til at la­ve en ana­ly­se for den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia om mu­se­umslands­ska­bet og de­res ind­tæg­ter – blandt an­det fra fonde.

”Un­der­sø­gel­sen vi­ste, at de sto­re kul­turin­sti­tu­tio­ner rej­ste mar­kant fle­re fonds­mid­ler, og at den mind­ste tred­je­del hav­de rig­tig svært ved at rej­se fonds­mid­ler. På sam­me tid er det og­så de små, som har van­ske­ligst ved at øge ege­nind­tje­nin­gen. Så der er en ri­si­ko for, at de små in­sti­tu­tio­ner bli­ver de stør­ste ta­be­re, og hvis ten­den­sen med fal­den­de fonds­be­vil­lin­ger til 'Kul­tu­rel­le for­mål' fort­sæt­ter, kræ­ver det op­mærk­som­hed fra fon­de­ne i for­hold til, om de svig­ter el­ler over­ser de små in­sti­tu­tio­ner,” me­ner Las­se Marker.

Corona fylder stadig i kulturlivet

Hen­rik Ma­hn­cke, der er ana­ly­se­chef i Re­al­da­nia, skrev i 2016 ph.d.-afhandling på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School om filan­tro­pi med fo­kus på kul­tu­r­om­rå­det. Han me­ner, at cor­o­na sta­dig spil­ler en rol­le i for­hold til de fal­den­de kulturbevillinger.

”Selv­om fon­de­ne i sti­gen­de grad har eg­ne agen­da­er, så er fon­de­nes be­vil­lin­ger i høj grad en re­flek­sion af om­ver­de­nen, og un­der cor­o­na har man­ge in­sti­tu­tio­ner ud­skudt pro­jek­ter, og ini­ti­a­tiv­ret­ten lig­ger nu en­gang hos kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne,” si­ger Hen­rik Mahncke.

”Cor­o­na fyl­der sta­dig. Der er en be­kym­ring for, om det kom­mer igen, og man ved ik­ke, om be­folk­nin­gen har æn­dret va­ner. For når der sker så stort et skub til bu­si­ness as usu­al, er det svært at vi­de, hvad der sker. Her­til kom­mer en høj in­f­la­tion, der og­så på­vir­ker kul­turin­sti­tu­tio­ner­nes rå­de­rum og ri­si­ko­vil­lig­hed. Så der er en vis for­sig­tig­hed,” fort­sæt­ter han.

Cor­o­na fyl­der sta­dig. Der er en be­kym­ring for, om det kom­mer igen, og man ved ik­ke, om be­folk­nin­gen har æn­dret vaner

Hen­rik Ma­hn­cke – Ana­ly­se­chef, Realdania

Hen­rik Ma­hn­cke pe­ger og­så på, at man­ge fon­de af­sø­ger an­dre om­rå­der som det so­ci­a­le og det uddannelsesmæssige.

”Det so­ci­a­le om­rå­de var ker­nen i filan­tro­pi for 100 år si­den, men med vel­færds­sta­tens mas­si­ve ud­vik­ling fik fon­de­ne og ci­vil­sam­fun­det en min­dre ty­de­lig rol­le. Net­op der, hvor den of­fent­li­ge sek­tor stop­per, og mar­ke­det og ci­vil­sam­fun­det star­ter, ope­re­rer fon­de­ne ty­pisk. Hos fon­de er der en stor op­le­vel­se af, at der er brug for løs­nin­ger på det so­ci­a­le om­rå­de – for ek­sem­pel i for­hold til he­le en­som­heds­dags­or­de­nen,” si­ger Hen­rik Mahncke.

Støtten vil falde relativt

Hen­rik Ma­hn­cke er enig i, at sa­ger som Na­tur­kraft og Ny­borg Slot kan spil­le ind på fon­de­nes uddelinger.

”Jeg vil ik­ke kal­de det dår­li­ge sa­ger, men al­le sa­ger i for­hold til drift og an­læg ind­går i læ­ring og re­flek­sion over, hvor­dan fon­de­ne støt­ter kul­tur fremad­ret­tet. Jeg me­ner dog be­stemt ik­ke, at de to sa­ger be­ty­der, at fon­de ik­ke vil støt­te kul­tur, men nog­le vil må­ske støt­te på en an­den må­de,” si­ger han.

Hen­rik Ma­hn­cke er ri­me­lig op­ti­mi­stisk i for­hold til fal­det i fon­de­nes kul­tur­be­vil­lin­ger, for han tror, det hand­ler om, at kul­tur­li­vet skal fin­de si­ne eg­ne ben igen ef­ter corona.

”De skal ha­ve ro på drif­ten, så de kunst­ne­ri­ske og an­lægs­mæs­si­ge am­bi­tio­ner kan kom­me i gang igen, for der er sta­dig­væk et øn­ske og en in­ter­es­se fra fon­de i at støt­te kul­tur. Dels er det fun­dats­be­stemt, og hi­sto­risk set er kul­tur et om­rå­de, som rig­tig man­ge fon­de an­ser for es­sen­ti­elt for vo­res sam­fund. Så kul­tur­be­vil­lin­ger­ne vil sti­ge igen, men jeg tror, støt­ten til kul­tur re­la­tivt set vil væ­re fal­den­de i for­hold til an­dre støt­te­o­m­rå­der. Det bli­ver ik­ke én til én me­re til kul­tur i takt med, at der kom­mer sti­gen­de fonds­be­vil­lin­ger to­talt,” me­ner Hen­rik Mahncke.

Fluktuerer over årene

I 2019 var Hen­rik Ma­hn­cke med til at skri­ve rap­por­ten 'Mu­se­umsland­ska­bet – kul­tur­po­li­tik­kens ud­vik­ling og mu­se­er­nes vil­kår' for Re­al­da­nia sam­men med blandt an­dre Las­se Mar­ker, og han er enig i, at de sto­re in­sti­tu­tio­ner kan ha­ve en kom­pa­ra­tiv for­del i for­hold til fondsstøtte.

”Jeg kan godt de­le be­kym­rin­gen for, at de små in­sti­tu­tio­ner kan kom­me i klem­me, hvis fon­de­nes be­vil­lin­ger bli­ver ved med at fal­de. Men vi ved ik­ke, om det er en bli­ven­de ten­dens, at fon­de­nes be­vil­lin­ger fal­der, så det er for tid­ligt at kon­klu­de­re på sta­ti­stik­ken,” me­ner han.

Kulturmiljøer/landskaber er et af de om­rå­der, der har fal­den­de be­vil­lin­ger i årets fonds­sta­ti­stik. I 2019 blev der gi­vet 220 mil­li­o­ner kro­ner. I 2020 599 mil­li­o­ner kro­ner, og i 2021 181 mil­li­o­ner kroner.

”Det er et ud­tryk for, at be­vil­lin­ger­ne fluk­tu­e­rer over åre­ne. Re­al­da­nia fyl­der godt på det her om­rå­de, og vi kan ha­ve et me­get stort pro­jekt til 150 mil­li­o­ner kro­ner det ene år – og ik­ke det næ­ste år,” for­tæl­ler Hen­rik Mahncke.

Støtte til museerne går op og ned

Selv­om mu­se­ums­om­rå­det er et af de om­rå­der, hvor fon­de­nes be­vil­lin­ger er fal­den­de – fra 1.230 mil­li­ar­der kro­ner i 2019 til 754 mil­li­o­ner kro­ner i 2020 og 614 mil­li­o­ner kro­ner i 2021 – er man ik­ke så be­kym­ret hos Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Museer.

”Fonds­sta­ti­stik­ken går ik­ke læn­ge­re til­ba­ge end 2016, men op gen­nem 00’erne og star­ten af 2010’erne, hvor der ble­vet byg­get rig­tig me­get in­den for mu­se­ums­ver­de­nen, fik mu­se­er­ne ret man­ge pen­ge fra fon­de­ne, og det går op og ned,” si­ger Claus Kjeld Jen­sen, for­per­son for Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Mu­se­er og di­rek­tør for Vardemuseerne.

”Fon­de æn­drer stra­te­gi lø­ben­de, og li­ge nu fo­ku­se­rer nog­le fon­de me­re på for ek­sem­pel det so­ci­a­le om­rå­de og det hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de, som er li­ge så le­gi­timt at støt­te som kul­tur. Så ja, fonds­be­vil­lin­ger­ne til kul­tur og mu­se­er fal­der, men jeg tror, de vil sti­ge igen,” si­ger Claus Kjeld Jensen.

Da sto­re mu­se­ums­pro­jek­ter i høj grad er af­hæn­gi­ge af fon­de­nes støt­te, så vil det få kon­se­kven­ser for nye museumsbyggerier

Claus Kjeld Jen­sen – For­per­son, Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Museer

Li­ge nu og her får fon­de­nes fal­den­de be­vil­lin­ger dog konsekvenser.

”Selv­føl­ge­lig har det kon­se­kven­ser, når fon­de­nes be­vil­lin­ger fal­der. Da sto­re mu­se­ums­pro­jek­ter i høj grad er af­hæn­gi­ge af fon­de­nes støt­te, så vil det få kon­se­kven­ser for nye mu­se­ums­byg­ge­ri­er,” me­ner Claus Kjeld Jensen.

Han er dog knap så be­kym­ret i for­hold til sel­ve indholdsdelen.

”Det, jeg hø­rer fon­de­ne si­ge, er, at de hol­der lidt igen med pen­ge til mur­sten, men jeg hø­rer dem ik­ke si­ge, at de ik­ke vil støt­te på ind­holds­si­den,” si­ger Claus Kjeld Jensen.

Dén op­le­vel­se af­spej­ler sig og­så i fonds­sta­ti­stik­ken. I 2020 gav fon­de­ne 1,010 mil­li­ar­der kro­ner til an­læg sam­let set på det kul­tu­rel­le om­rå­de. I 2021 var tal­let 729 mil­li­o­ner kro­ner – et fald på 281 mil­li­o­ner kroner.

Som Fun­dats be­skrev i en ar­ti­kel i ok­to­ber er an­tal­let af fon­de, som gi­ver pen­ge til kul­tu­ren styrt­dyk­ket. I 2019 ud­del­te fle­re end 2.042 fon­de mid­ler til kunst og kul­tur. I 2020 var an­tal­let ne­de på 908 fonde.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer