Fonde repræsenteret i nyt udvalg for kulturstatistik

Re­præ­sen­tan­ter fra fle­re fon­de og Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter er blandt med­lem­mer­ne i et nyt rå­d­gi­ven­de ud­valg for kul­tur­sta­ti­stik. Ud­val­get er etab­le­ret af Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i sam­ar­bej­de med Dan­marks Sta­ti­stik og skal bi­dra­ge til ud­vik­lin­gen af sta­ti­stik på kulturområdet.

Kulturstatistik
 
Den dan­ske fonds­sek­tor er re­præ­sen­te­ret i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets og Dan­marks Sta­ti­stiks nye ud­valg, der be­står af re­præ­sen­tan­ter fra fonds­sek­to­ren, uni­ver­si­te­ter­ne, me­di­e­bran­chen, kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne og bibliotekerne.

Blandt ud­val­gets 24 med­lem­mer er nem­lig se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker Chri­sti­an Edel­vold Berg fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, adm. di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff fra Au­gusti­nus Fon­den, samt di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen fra Bikubenfonden.

Det nye rå­d­gi­ven­de ud­valg skal iføl­ge Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et kom­men­te­re igang­s­at­te sta­ti­stikpro­jek­ter, pe­ge på un­der­be­ly­ste om­rå­der og væ­re ret­nings­an­vi­sen­de for be­hov og an­ven­del­se af sta­ti­stik og da­ta på kul­tu­r­om­rå­det. Ud­val­get skal og­så sik­re en kon­ti­nu­er­lig og ak­tiv ind­dra­gel­se af bru­ge­re, in­ter­es­sen­ter og for­ske­re på kulturområdet.

Med det nye ud­valg sig­ter Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et mod at ska­be det bedst mu­li­ge grund­lag for sta­ti­stik og ana­ly­se, der un­der­støt­ter bå­de forsk­ning på kul­tu­r­om­rå­det, vi­dens­grund­la­get for kul­tu­rel­le ak­tø­rer og mod at gi­ve et godt grund­lag for politikudvikling.

Se li­sten over ud­val­gets med­lem­mer her (pdf).

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…