Fonde repræsenteret i nyt udvalg for kulturstatistik

Repræsentanter fra flere fonde og Fondenes Videnscenter er blandt medlemmerne i et nyt rådgivende udvalg for kulturstatistik. Udvalget er etableret af Kulturministeriet i samarbejde med Danmarks Statistik og skal bidrage til udviklingen af statistik på kulturområdet.

Kulturstatistik
 
Den dan­ske fonds­sek­tor er re­præ­sen­te­ret i Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets og Dan­marks Sta­ti­stiks nye ud­valg, der be­står af re­præ­sen­tan­ter fra fonds­sek­to­ren, uni­ver­si­te­ter­ne, me­di­e­bran­chen, kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne og bibliotekerne.

Blandt ud­val­gets 24 med­lem­mer er nem­lig se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker Chri­sti­an Edel­vold Berg fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, adm. di­rek­tør Frank Re­chen­dor­ff fra Au­gusti­nus Fon­den, samt di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen fra Bikubenfonden.

Det nye rå­d­gi­ven­de ud­valg skal iføl­ge Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et kom­men­te­re igang­s­at­te sta­ti­stikpro­jek­ter, pe­ge på un­der­be­ly­ste om­rå­der og væ­re ret­nings­an­vi­sen­de for be­hov og an­ven­del­se af sta­ti­stik og da­ta på kul­tu­r­om­rå­det. Ud­val­get skal og­så sik­re en kon­ti­nu­er­lig og ak­tiv ind­dra­gel­se af bru­ge­re, in­ter­es­sen­ter og for­ske­re på kulturområdet.

Med det nye ud­valg sig­ter Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et mod at ska­be det bedst mu­li­ge grund­lag for sta­ti­stik og ana­ly­se, der un­der­støt­ter bå­de forsk­ning på kul­tu­r­om­rå­det, vi­dens­grund­la­get for kul­tu­rel­le ak­tø­rer og mod at gi­ve et godt grund­lag for politikudvikling.

Se li­sten over ud­val­gets med­lem­mer her (pdf).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer