Fondsstøttet biografi fortæller historien om ægteparret Krogh

Novo Nordisk Fonden støtter en ny biografi om Nobelprismodtageren August Krogh og hans hustru Marie med knap halvanden million kroner. Bogen bliver skrevet af forfatteren Hanne Sindbæk.

August Krogh (foto: Bain News Service / Public domain)
For­fat­te­ren og jour­na­li­sten Han­ne Sind­bæk skal skri­ve en bi­o­gra­fi om Ma­rie og Au­gust Krogh. No­vo Nor­disk Fon­den har støt­tet pro­jek­tet med 1.468.000 kro­ner. På bil­le­det ses Au­gust Krogh (fo­to: Bain News Ser­vi­ce / Pu­blic domain).

For man­ge di­a­be­ti­ke­re spil­ler Au­gust og Ma­rie Krogh en af­gø­ren­de rol­le. I 1922 kom æg­te­par­ret Krogh hjem til Dan­mark ef­ter et op­hold i Ame­ri­ka, og med sig i kuf­fer­ten hav­de de blandt an­det ret­tig­he­der­ne til at pro­du­ce­re in­sulin til de skan­di­na­vi­ske lande.

I en ny bi­o­gra­fi om Ma­rie og Au­gust Krogh, som den er­hvervs­dri­ven­de fond No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter med 1.468.000 kro­ner, øn­sker for­fat­te­ren og jour­na­li­sten Han­ne Sind­bæk at ka­ste nyt lys over de to per­so­ner, som af­fød­te star­ten på en ny, af­gø­ren­de in­du­stri i Dan­mark og gav et mar­kant løft til dansk forskning.

Fy­si­o­lo­gen Au­gust Krogh var en af Dan­marks stør­ste vi­den­skabs­folk. Mens han le­ve­de, fik han al­le de æres­be­vis­nin­ger, en vi­den­skabs­mand kun­ne få, her­un­der æres­dok­to­ra­ter ved fle­re pre­sti­ge­fyld­te uni­ver­si­te­ter og som ju­vel­en i sam­lin­gen No­bel­pri­sen i 1920 for op­da­gel­sen af, hvor­dan krop­pens mind­ste blod­kar, ka­pil­læ­rer­ne, fungerer.

”Au­gust og Ma­rie Krogh var så mo­der­ne in­ter­na­tio­nalt ori­en­te­ret et æg­te­par, at man skul­le tro, det var i 2000-tal­let, ik­ke 1900-tal­let, de hav­de de­res stor­heds­tid. Man kan si­ge, at de var med på al­ler­før­ste bøl­ge af fe­mi­nis­men, som jo i bund og grund var en kamp for hu­ma­nis­me. De var ik­ke blot su­veræ­ne vi­den­skabs­folk, de var men­ne­sker af stort for­mat. Alt, hvad de gjor­de, gjor­de de med sam­funds­nyt­te for øje. Selv No­bel­pris­me­dalj­en, der var af det pu­re guld, blev foræ­ret væk i en god sags tje­ne­ste, nem­lig for at skaf­fe hjælp til fin­ner­ne un­der Vin­ter­kri­gen i 1939,” for­tæl­ler Han­ne Sind­bæk i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Pre­sti­gen ved No­bel­pri­sen brug­te de ik­ke mindst til at skaf­fe op­skrif­ten på in­sulin til Dan­mark. De var i 1922 på en fo­re­læs­nings­tur­ne i USA, hvor uni­ver­si­te­ter stod i kø for at hædre Au­gust Krogh. Ma­rie, der selv led af suk­ker­sy­ge, hør­te om ca­na­di­ske for­ske­res miraku­lø­se re­sul­ta­ter med det nye stof in­sulin, og hun fik Au­gust til at skri­ve til dr. Ma­cleod ved Tor­on­tos Universitet.

”Her in­tro­du­ce­re­de han sig selv ret så yd­mygt og spurg­te, om han måt­te kom­me på be­søg og hø­re no­get me­re om det nye mid­del mod di­a­be­tes. Og der var ik­ke no­get, man hel­le­re vil­le i Tor­on­to, end ha­ve be­søg af en No­bel­pris­ta­ger. Re­sul­ta­tet blev, at Au­gust og Ma­rie fik grundop­skrif­ten til in­sulin med hjem, og så snart de hav­de fød­der­ne på dansk grund, gik de sam­men med di­a­be­teslæ­gen H.C. Ha­gedorn i gang med at ud­vik­le en brug­bar in­sulin og en pro­duk­tions­me­to­de. Så snart, det var på skin­ner, og dét, der se­ne­re blev til virk­som­he­den No­vo Nor­disk, var skabt, vend­te Au­gust imid­ler­tid selv til­ba­ge til sin forsk­ning i fy­si­o­lo­gi,” be­ret­ter Han­ne Sindbæk.

Levede i videnskabelig og kunstnerisk guldalder

For­fat­te­ren me­ner, at bi­o­gra­fi­en sam­ti­dig bli­ver et styk­ke danmarkshistorie.

”De to var ik­ke ba­re front­fi­gu­rer i en op­lys­nings­tid, men var og­så æg­te le­ven­de men­ne­sker i en vi­den­ska­be­lig og kunst­ne­risk gul­dal­der i Dan­mark. Det var en tid, hvor nav­ne som Ge­org Bran­des, Ag­nes Hen­nings­en og Jo­han­nes V. Jen­sen hu­se­re­de. Ska­gens­ma­ler­ne, J.F. Wil­lum­sen og Bin­des­bøll var frem­træ­den­de. Po­li­tisk var der statskup, på­ske­kri­se og to ver­denskri­ge. Au­gust og Ma­ri­es pro­duk­ti­ve år faldt sam­men med den dan­nen­de pe­ri­o­de i det mo­der­ne Dan­marks hi­sto­rie,” si­ger forfatteren.

Bi­o­gra­fi­en om Ma­rie og Au­gust Krogh ud­gi­ves på Po­li­ti­kens For­lag. Han­ne Sind­bæk har tid­li­ge­re skre­vet bø­ger om Saxo Bank, An­ders Samu­el­sen, Her­man Sal­ling og se­ne­st i 2019 bo­gen ‘De ren­fær­di­ge’ om No­vo Nordisk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer