Fondsstøttet biografi fortæller historien om ægteparret Krogh

No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter en ny bi­o­gra­fi om No­bel­pris­mod­ta­ge­ren Au­gust Krogh og hans hu­stru Ma­rie med knap halvan­den mil­li­on kro­ner. Bo­gen bli­ver skre­vet af for­fat­te­ren Han­ne Sindbæk.

August Krogh (foto: Bain News Service / Public domain)
For­fat­te­ren og jour­na­li­sten Han­ne Sind­bæk skal skri­ve en bi­o­gra­fi om Ma­rie og Au­gust Krogh. No­vo Nor­disk Fon­den har støt­tet pro­jek­tet med 1.468.000 kro­ner. På bil­le­det ses Au­gust Krogh (fo­to: Bain News Ser­vi­ce / Pu­blic domain).

For man­ge di­a­be­ti­ke­re spil­ler Au­gust og Ma­rie Krogh en af­gø­ren­de rol­le. I 1922 kom æg­te­par­ret Krogh hjem til Dan­mark ef­ter et op­hold i Ame­ri­ka, og med sig i kuf­fer­ten hav­de de blandt an­det ret­tig­he­der­ne til at pro­du­ce­re in­sulin til de skan­di­na­vi­ske lande.

I en ny bi­o­gra­fi om Ma­rie og Au­gust Krogh, som den er­hvervs­dri­ven­de fond No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter med 1.468.000 kro­ner, øn­sker for­fat­te­ren og jour­na­li­sten Han­ne Sind­bæk at ka­ste nyt lys over de to per­so­ner, som af­fød­te star­ten på en ny, af­gø­ren­de in­du­stri i Dan­mark og gav et mar­kant løft til dansk forskning.

Fy­si­o­lo­gen Au­gust Krogh var en af Dan­marks stør­ste vi­den­skabs­folk. Mens han le­ve­de, fik han al­le de æres­be­vis­nin­ger, en vi­den­skabs­mand kun­ne få, her­un­der æres­dok­to­ra­ter ved fle­re pre­sti­ge­fyld­te uni­ver­si­te­ter og som ju­vel­en i sam­lin­gen No­bel­pri­sen i 1920 for op­da­gel­sen af, hvor­dan krop­pens mind­ste blod­kar, ka­pil­læ­rer­ne, fungerer.

”Au­gust og Ma­rie Krogh var så mo­der­ne in­ter­na­tio­nalt ori­en­te­ret et æg­te­par, at man skul­le tro, det var i 2000-tal­let, ik­ke 1900-tal­let, de hav­de de­res stor­heds­tid. Man kan si­ge, at de var med på al­ler­før­ste bøl­ge af fe­mi­nis­men, som jo i bund og grund var en kamp for hu­ma­nis­me. De var ik­ke blot su­veræ­ne vi­den­skabs­folk, de var men­ne­sker af stort for­mat. Alt, hvad de gjor­de, gjor­de de med sam­funds­nyt­te for øje. Selv No­bel­pris­me­dalj­en, der var af det pu­re guld, blev foræ­ret væk i en god sags tje­ne­ste, nem­lig for at skaf­fe hjælp til fin­ner­ne un­der Vin­ter­kri­gen i 1939,” for­tæl­ler Han­ne Sind­bæk i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fonden.

Pre­sti­gen ved No­bel­pri­sen brug­te de ik­ke mindst til at skaf­fe op­skrif­ten på in­sulin til Dan­mark. De var i 1922 på en fo­re­læs­nings­tur­ne i USA, hvor uni­ver­si­te­ter stod i kø for at hædre Au­gust Krogh. Ma­rie, der selv led af suk­ker­sy­ge, hør­te om ca­na­di­ske for­ske­res miraku­lø­se re­sul­ta­ter med det nye stof in­sulin, og hun fik Au­gust til at skri­ve til dr. Ma­cleod ved Tor­on­tos Universitet.

”Her in­tro­du­ce­re­de han sig selv ret så yd­mygt og spurg­te, om han måt­te kom­me på be­søg og hø­re no­get me­re om det nye mid­del mod di­a­be­tes. Og der var ik­ke no­get, man hel­le­re vil­le i Tor­on­to, end ha­ve be­søg af en No­bel­pris­ta­ger. Re­sul­ta­tet blev, at Au­gust og Ma­rie fik grundop­skrif­ten til in­sulin med hjem, og så snart de hav­de fød­der­ne på dansk grund, gik de sam­men med di­a­be­teslæ­gen H.C. Ha­gedorn i gang med at ud­vik­le en brug­bar in­sulin og en pro­duk­tions­me­to­de. Så snart, det var på skin­ner, og dét, der se­ne­re blev til virk­som­he­den No­vo Nor­disk, var skabt, vend­te Au­gust imid­ler­tid selv til­ba­ge til sin forsk­ning i fy­si­o­lo­gi,” be­ret­ter Han­ne Sindbæk.

Levede i videnskabelig og kunstnerisk guldalder

For­fat­te­ren me­ner, at bi­o­gra­fi­en sam­ti­dig bli­ver et styk­ke danmarkshistorie.

”De to var ik­ke ba­re front­fi­gu­rer i en op­lys­nings­tid, men var og­så æg­te le­ven­de men­ne­sker i en vi­den­ska­be­lig og kunst­ne­risk gul­dal­der i Dan­mark. Det var en tid, hvor nav­ne som Ge­org Bran­des, Ag­nes Hen­nings­en og Jo­han­nes V. Jen­sen hu­se­re­de. Ska­gens­ma­ler­ne, J.F. Wil­lum­sen og Bin­des­bøll var frem­træ­den­de. Po­li­tisk var der statskup, på­ske­kri­se og to ver­denskri­ge. Au­gust og Ma­ri­es pro­duk­ti­ve år faldt sam­men med den dan­nen­de pe­ri­o­de i det mo­der­ne Dan­marks hi­sto­rie,” si­ger forfatteren.

Bi­o­gra­fi­en om Ma­rie og Au­gust Krogh ud­gi­ves på Po­li­ti­kens For­lag. Han­ne Sind­bæk har tid­li­ge­re skre­vet bø­ger om Saxo Bank, An­ders Samu­el­sen, Her­man Sal­ling og se­ne­st i 2019 bo­gen ‘De ren­fær­di­ge’ om No­vo Nordisk.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…