Fondsstøttet biografi fortæller historien om ægteparret Krogh

No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter en ny bi­o­gra­fi om No­bel­pris­mod­ta­ge­ren Au­gust Krogh og hans hu­stru Ma­rie med knap halvan­den mil­li­on kro­ner. Bo­gen bli­ver skre­vet af for­fat­te­ren Han­ne Sind­bæk.

August Krogh (foto: Bain News Service / Public domain)
For­fat­te­ren og jour­na­li­sten Han­ne Sind­bæk skal skri­ve en bi­o­gra­fi om Ma­rie og Au­gust Krogh. No­vo Nor­disk Fon­den har støt­tet pro­jek­tet med 1.468.000 kro­ner. På bil­le­det ses Au­gust Krogh (fo­to: Bain News Ser­vi­ce / Pu­blic do­main).

For man­ge di­a­be­ti­ke­re spil­ler Au­gust og Ma­rie Krogh en af­gø­ren­de rol­le. I 1922 kom æg­te­par­ret Krogh hjem til Dan­mark ef­ter et op­hold i Ame­ri­ka, og med sig i kuf­fer­ten hav­de de blandt an­det ret­tig­he­der­ne til at pro­du­ce­re in­sulin til de skan­di­na­vi­ske lan­de.

I en ny bi­o­gra­fi om Ma­rie og Au­gust Krogh, som den er­hvervs­dri­ven­de fond No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter med 1.468.000 kro­ner, øn­sker for­fat­te­ren og jour­na­li­sten Han­ne Sind­bæk at ka­ste nyt lys over de to per­so­ner, som af­fød­te star­ten på en ny, af­gø­ren­de in­du­stri i Dan­mark og gav et mar­kant løft til dansk forsk­ning.

Fy­si­o­lo­gen Au­gust Krogh var en af Dan­marks stør­ste vi­den­skabs­folk. Mens han le­ve­de, fik han al­le de æres­be­vis­nin­ger, en vi­den­skabs­mand kun­ne få, her­un­der æres­dok­to­ra­ter ved fle­re pre­sti­ge­fyld­te uni­ver­si­te­ter og som ju­vel­en i sam­lin­gen No­bel­pri­sen i 1920 for op­da­gel­sen af, hvor­dan krop­pens mind­ste blod­kar, ka­pil­læ­rer­ne, fun­ge­rer.

”Au­gust og Ma­rie Krogh var så mo­der­ne in­ter­na­tio­nalt ori­en­te­ret et æg­te­par, at man skul­le tro, det var i 2000-tal­let, ik­ke 1900-tal­let, de hav­de de­res stor­heds­tid. Man kan si­ge, at de var med på al­ler­før­ste bøl­ge af fe­mi­nis­men, som jo i bund og grund var en kamp for hu­ma­nis­me. De var ik­ke blot su­veræ­ne vi­den­skabs­folk, de var men­ne­sker af stort for­mat. Alt, hvad de gjor­de, gjor­de de med sam­funds­nyt­te for øje. Selv No­bel­pris­me­dalj­en, der var af det pu­re guld, blev foræ­ret væk i en god sags tje­ne­ste, nem­lig for at skaf­fe hjælp til fin­ner­ne un­der Vin­ter­kri­gen i 1939,” for­tæl­ler Han­ne Sind­bæk i en pres­se­med­del­el­se fra No­vo Nor­disk Fon­den.

Pre­sti­gen ved No­bel­pri­sen brug­te de ik­ke mindst til at skaf­fe op­skrif­ten på in­sulin til Dan­mark. De var i 1922 på en fo­re­læs­nings­tur­ne i USA, hvor uni­ver­si­te­ter stod i kø for at hædre Au­gust Krogh. Ma­rie, der selv led af suk­ker­sy­ge, hør­te om ca­na­di­ske for­ske­res miraku­lø­se re­sul­ta­ter med det nye stof in­sulin, og hun fik Au­gust til at skri­ve til dr. Ma­cleod ved Tor­on­tos Uni­ver­si­tet.

”Her in­tro­du­ce­re­de han sig selv ret så yd­mygt og spurg­te, om han måt­te kom­me på be­søg og hø­re no­get me­re om det nye mid­del mod di­a­be­tes. Og der var ik­ke no­get, man hel­le­re vil­le i Tor­on­to, end ha­ve be­søg af en No­bel­pris­ta­ger. Re­sul­ta­tet blev, at Au­gust og Ma­rie fik grundop­skrif­ten til in­sulin med hjem, og så snart de hav­de fød­der­ne på dansk grund, gik de sam­men med di­a­be­teslæ­gen H.C. Ha­gedorn i gang med at ud­vik­le en brug­bar in­sulin og en pro­duk­tions­me­to­de. Så snart, det var på skin­ner, og dét, der se­ne­re blev til virk­som­he­den No­vo Nor­disk, var skabt, vend­te Au­gust imid­ler­tid selv til­ba­ge til sin forsk­ning i fy­si­o­lo­gi,” be­ret­ter Han­ne Sind­bæk.

Levede i videnskabelig og kunstnerisk guldalder

For­fat­te­ren me­ner, at bi­o­gra­fi­en sam­ti­dig bli­ver et styk­ke dan­marks­hi­sto­rie.

”De to var ik­ke ba­re front­fi­gu­rer i en op­lys­nings­tid, men var og­så æg­te le­ven­de men­ne­sker i en vi­den­ska­be­lig og kunst­ne­risk gul­dal­der i Dan­mark. Det var en tid, hvor nav­ne som Ge­org Bran­des, Ag­nes Hen­nings­en og Jo­han­nes V. Jen­sen hu­se­re­de. Ska­gens­ma­ler­ne, J.F. Wil­lum­sen og Bin­des­bøll var frem­træ­den­de. Po­li­tisk var der statskup, på­ske­kri­se og to ver­denskri­ge. Au­gust og Ma­ri­es pro­duk­ti­ve år faldt sam­men med den dan­nen­de pe­ri­o­de i det mo­der­ne Dan­marks hi­sto­rie,” si­ger for­fat­te­ren.

Bi­o­gra­fi­en om Ma­rie og Au­gust Krogh ud­gi­ves på Po­li­ti­kens For­lag. Han­ne Sind­bæk har tid­li­ge­re skre­vet bø­ger om Saxo Bank, An­ders Samu­el­sen, Her­man Sal­ling og se­ne­st i 2019 bo­gen ‘De ren­fær­di­ge’ om No­vo Nor­disk.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.