Frederiksberg Fondens priser går til teatret Riddersalen og KBs bestyrelsesformand

Fre­de­riks­berg­pri­sen og Fre­de­riks­berg Fon­dens hæ­der­spris går i år hen­holds­vis til te­a­tret Rid­der­sa­len og til KB’s (Kjø­ben­havns Bold­klubs) be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm.

Frederiksbergpriserne 2019 (foto: Martin Sørensen)
Te­a­tret Rid­der­sa­len er vin­der af Fre­de­riks­berg­pri­sen 2019. Pri­sen blev over­rakt til te­a­ter­le­der Pi­et Ber­tel­sen ved et ar­ran­ge­ment på det nystar­te­de kul­tur­sted Ur­ban 13 un­der Bis­pe­eng­bu­en i Kø­ben­havn. (fo­to: Mar­tin Sø­ren­sen).

Ef­ter en altø­de­læg­gen­de brand i 2011 kun­ne KB Hal­len i slut­nin­gen af 2018 at­ter slå dø­re­ne op for sports- og kul­tur­li­vet i den iko­ni­ske byg­ning på Fre­de­riks­berg.

Tors­dag den 3. sep­tem­ber blev den fler­åri­ge ind­sats bag – en kræ­ven­de og kom­pleks genop­byg­nings­pro­ces – hyl­det af Fre­de­riks­berg Fon­den. Her hav­de fon­den nem­lig in­vi­te­ret til prisover­ræk­kel­se, hvor årets hæ­der­spris gik til KB’s bestyrelses­formand, Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm. Et valg, der især blev be­grun­det med hans ar­bej­de med at brin­ge KB Hal­len til­ba­ge.

Prisover­ræk­kel­sen fandt sted un­der Bis­pe­eng­bu­en ved det nystar­te­de Ur­ban 13 og bød des­u­den på ud­de­lin­gen af Fre­de­riks­berg­pri­sen 2019. En pris der i år til­faldt te­a­tret Rid­der­sa­len.

Langt mere end en sportsklub

Til ar­ran­ge­ment stod Fre­de­riks­bergs for­hen­væ­ren­de borg­me­ster og nu­væ­ren­de med­lem af Fre­de­riks­berg Fon­den, Mads Le­bech, for ud­de­lin­gen af hæ­der­spri­sen.

“Fre­de­riks­berg Fon­den vil i år ger­ne hædre men­ne­sket, per­so­nen og ildsjæ­len Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm. Holm­strøm har ud­vist et livslangt en­ga­ge­ment og her­un­der ta­get le­der­skab af Fre­de­riks­bergs stør­ste og på man­ge må­der mest syn­li­ge for­e­ning med si­ne me­re end 4.000 med­lem­mer i 2018,” sag­de Mads Le­bech.

“I sær­lig grad kan frem­hæ­ves Holm­strøms se­ne­ste år som for­mand, hvor han har ud­vist en ene­stå­en­de stor de­di­ka­tion og ar­bejds­ind­sats for at brin­ge klub­bens sto­re op­le­vel­ses­hal – KB Hal­len fra 1938, der var fre­det ind­til den ulyk­ke­li­ge brand i 2011 – til­ba­ge til Fre­de­riks­berg og end­da sæt­te end­nu stør­re og me­re am­bi­tiø­se stan­dar­der for, hvad klub­ben ger­ne vil ha­ve af be­tyd­ning. Ik­ke ba­re si­ne med­lem­mers ud­fol­del­ser in­den for idræt­ten, men for he­le Fre­de­riks­bergs for­e­­nings-, op­le­vel­­ses- og kul­tur­liv,” sag­de han.

Di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Fon­den, Mar­tin Da­hl, frem­hæ­ver især ar­bej­det med at brin­ge KB-hal­­len til­ba­ge i en form, der bå­de vær­ner om byg­nin­gens sær­li­ge hi­sto­rie, og sam­ti­dig sik­rer den for frem­ti­den.

“Det har væ­ret en me­get, me­get svær op­ga­ve over­ho­ve­det at be­slut­te sig for, hvor­dan byg­nin­gen skul­le pas­se til frem­ti­den og ik­ke ba­re ven­de til­ba­ge til det, den var i for­ti­den – og der­u­d­over at få pen­ge­ne til at pas­se. Det lig­ger langt ud over, hvad man kan for­ven­te af en idræts­klub, og det kræ­ver en stor ind­sats af en klub­for­mand,” si­ger Mar­tin Da­hl.

Et 100 år gammelt teater for både voksne og børn

Ar­ran­ge­men­tets an­den pris, Fre­de­riks­berg­pri­sen på 100.000 kro­ner, gik til Te­a­ter Rid­der­sa­len og blev ud­delt af Sys Rovsing, der er for­mand for Fre­de­riks­berg Fon­den.

“Det bur­de vist – ef­ter sag­kund­ska­bens me­ning – ik­ke kun­ne la­de sig gø­re, at væ­re alt det, I er, på én og sam­me tid: At væ­re et kul­tur­fyrtårn og mø­de sit pu­bli­kum med ny­ud­vik­le­de fo­re­stil­lin­ger. At stå for idé­ud­vik­ling, værk­sted, sy­stue og pro­duk­tion, for­mid­ling og sty­ring. Og sam­ti­dig at væ­re en af de mind­ste te­a­tre i lan­det. Og så er I end­da et pri­vat te­a­ter – I skal u­træt­te­ligt ar­bej­de med at få pen­ge i kas­sen,” sag­de Sys Rovsing.

“Det er må­ske og­så der­for, at I ef­ter vo­res me­ning er lan­dets fi­ne­ste og mest am­bi­tiø­se sted, når det gæl­der om at ska­be helt nye te­a­te­ro­p­le­vel­se for bør­ne­ne,” sag­de hun.

Mar­tin Da­hl be­skri­ver og­så val­get af Rid­der­sa­len som årets vin­der af Fre­de­riks­berg­pri­sen som bå­de ‘op­lagt’ og ‘na­tur­ligt’.

"Vi ken­der jo Rid­der­sa­len rig­tigt, rig­tigt godt, for­di vi lø­ben­de støt­ter bå­de te­a­ter­ud­vik­ling, nye fo­re­stil­lin­ger og ge­ne­rel­le ak­ti­vi­te­ter hos dem," si­ger han.

"Det er ret fan­ta­stisk, at Fre­de­riks­berg har en sce­ne, der ar­bej­der på den må­de. Rid­der­sa­len la­ver de­res pro­duk­tio­ner selv, og det ko­ster bå­de kræf­ter og tid at kun­ne la­ve te­a­ter ef­ter den op­skrift, man og­så fulg­te for 100 år si­den. Det er der ik­ke man­ge, der kan. Sam­ti­dig for­mår te­a­tret at gi­ve børn mu­lig­he­den for at kom­me med ind bag­ved og prø­ve at væ­re med i pro­ces­ser­ne om­kring et te­a­ter. Det fortje­ner at kom­me frem i ly­set,” si­ger Mar­tin Da­hl.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.