Annoncespot_img

Frederiksberg Fondens priser går til teatret Riddersalen og KBs bestyrelsesformand

Frederiksbergprisen og Frederiksberg Fondens hæderspris går i år henholdsvis til teatret Riddersalen og til KB’s (Kjøbenhavns Boldklubs) bestyrelsesformand Niels-Christian Holm­strøm.

Frederiksbergpriserne 2019 (foto: Martin Sørensen)
Te­a­tret Rid­der­sa­len er vin­der af Fre­de­riks­berg­pri­sen 2019. Pri­sen blev over­rakt til te­a­ter­le­der Pi­et Ber­tel­sen ved et ar­ran­ge­ment på det nystar­te­de kul­tur­sted Ur­ban 13 un­der Bis­pe­eng­bu­en i Kø­ben­havn. (fo­to: Mar­tin Sørensen).

Ef­ter en altø­de­læg­gen­de brand i 2011 kun­ne KB Hal­len i slut­nin­gen af 2018 at­ter slå dø­re­ne op for sports- og kul­tur­li­vet i den iko­ni­ske byg­ning på Frederiksberg.

Tors­dag den 3. sep­tem­ber blev den fler­åri­ge ind­sats bag – en kræ­ven­de og kom­pleks genop­byg­nings­pro­ces – hyl­det af Fre­de­riks­berg Fon­den. Her hav­de fon­den nem­lig in­vi­te­ret til prisover­ræk­kel­se, hvor årets hæ­der­spris gik til KB’s bestyrelses­formand, Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm. Et valg, der især blev be­grun­det med hans ar­bej­de med at brin­ge KB Hal­len tilbage.

Prisover­ræk­kel­sen fandt sted un­der Bis­pe­eng­bu­en ved det nystar­te­de Ur­ban 13 og bød des­u­den på ud­de­lin­gen af Fre­de­riks­berg­pri­sen 2019. En pris der i år til­faldt te­a­tret Riddersalen.

Langt mere end en sportsklub

Til ar­ran­ge­ment stod Fre­de­riks­bergs for­hen­væ­ren­de borg­me­ster og nu­væ­ren­de med­lem af Fre­de­riks­berg Fon­den, Mads Le­bech, for ud­de­lin­gen af hædersprisen.

“Fre­de­riks­berg Fon­den vil i år ger­ne hædre men­ne­sket, per­so­nen og ildsjæ­len Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm. Holm­strøm har ud­vist et livslangt en­ga­ge­ment og her­un­der ta­get le­der­skab af Fre­de­riks­bergs stør­ste og på man­ge må­der mest syn­li­ge for­e­ning med si­ne me­re end 4.000 med­lem­mer i 2018,” sag­de Mads Lebech.

“I sær­lig grad kan frem­hæ­ves Holm­strøms se­ne­ste år som for­mand, hvor han har ud­vist en ene­stå­en­de stor de­di­ka­tion og ar­bejds­ind­sats for at brin­ge klub­bens sto­re op­le­vel­ses­hal – KB Hal­len fra 1938, der var fre­det ind­til den ulyk­ke­li­ge brand i 2011 – til­ba­ge til Fre­de­riks­berg og end­da sæt­te end­nu stør­re og me­re am­bi­tiø­se stan­dar­der for, hvad klub­ben ger­ne vil ha­ve af be­tyd­ning. Ik­ke ba­re si­ne med­lem­mers ud­fol­del­ser in­den for idræt­ten, men for he­le Fre­de­riks­bergs for­e­nings-, op­le­vel­ses- og kul­tur­liv,” sag­de han.

Di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Fon­den, Mar­tin Da­hl, frem­hæ­ver især ar­bej­det med at brin­ge KB-hal­len til­ba­ge i en form, der bå­de vær­ner om byg­nin­gens sær­li­ge hi­sto­rie, og sam­ti­dig sik­rer den for fremtiden.

“Det har væ­ret en me­get, me­get svær op­ga­ve over­ho­ve­det at be­slut­te sig for, hvor­dan byg­nin­gen skul­le pas­se til frem­ti­den og ik­ke ba­re ven­de til­ba­ge til det, den var i for­ti­den – og der­u­d­over at få pen­ge­ne til at pas­se. Det lig­ger langt ud over, hvad man kan for­ven­te af en idræts­klub, og det kræ­ver en stor ind­sats af en klub­for­mand,” si­ger Mar­tin Dahl.

Et 100 år gammelt teater for både voksne og børn

Ar­ran­ge­men­tets an­den pris, Fre­de­riks­berg­pri­sen på 100.000 kro­ner, gik til Te­a­ter Rid­der­sa­len og blev ud­delt af Sys Rovsing, der er for­mand for Fre­de­riks­berg Fonden.

“Det bur­de vist – ef­ter sag­kund­ska­bens me­ning – ik­ke kun­ne la­de sig gø­re, at væ­re alt det, I er, på én og sam­me tid: At væ­re et kul­tur­fyrtårn og mø­de sit pu­bli­kum med ny­ud­vik­le­de fo­re­stil­lin­ger. At stå for idé­ud­vik­ling, værk­sted, sy­stue og pro­duk­tion, for­mid­ling og sty­ring. Og sam­ti­dig at væ­re en af de mind­ste te­a­tre i lan­det. Og så er I end­da et pri­vat te­a­ter – I skal u­træt­te­ligt ar­bej­de med at få pen­ge i kas­sen,” sag­de Sys Rovsing.

“Det er må­ske og­så der­for, at I ef­ter vo­res me­ning er lan­dets fi­ne­ste og mest am­bi­tiø­se sted, når det gæl­der om at ska­be helt nye te­a­te­ro­p­le­vel­se for bør­ne­ne,” sag­de hun.

Mar­tin Da­hl be­skri­ver og­så val­get af Rid­der­sa­len som årets vin­der af Fre­de­riks­berg­pri­sen som bå­de ‘op­lagt’ og ‘na­tur­ligt’.

"Vi ken­der jo Rid­der­sa­len rig­tigt, rig­tigt godt, for­di vi lø­ben­de støt­ter bå­de te­a­ter­ud­vik­ling, nye fo­re­stil­lin­ger og ge­ne­rel­le ak­ti­vi­te­ter hos dem," si­ger han.

"Det er ret fan­ta­stisk, at Fre­de­riks­berg har en sce­ne, der ar­bej­der på den må­de. Rid­der­sa­len la­ver de­res pro­duk­tio­ner selv, og det ko­ster bå­de kræf­ter og tid at kun­ne la­ve te­a­ter ef­ter den op­skrift, man og­så fulg­te for 100 år si­den. Det er der ik­ke man­ge, der kan. Sam­ti­dig for­mår te­a­tret at gi­ve børn mu­lig­he­den for at kom­me med ind bag­ved og prø­ve at væ­re med i pro­ces­ser­ne om­kring et te­a­ter. Det fortje­ner at kom­me frem i ly­set,” si­ger Mar­tin Dahl.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer