Frederiksberg Fondens priser går til teatret Riddersalen og KBs bestyrelsesformand

Fre­de­riks­berg­pri­sen og Fre­de­riks­berg Fon­dens hæ­der­spris går i år hen­holds­vis til te­a­tret Rid­der­sa­len og til KB’s (Kjø­ben­havns Bold­klubs) be­sty­rel­ses­for­mand Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm.

Frederiksbergpriserne 2019 (foto: Martin Sørensen)
Te­a­tret Rid­der­sa­len er vin­der af Fre­de­riks­berg­pri­sen 2019. Pri­sen blev over­rakt til te­a­ter­le­der Pi­et Ber­tel­sen ved et ar­ran­ge­ment på det nystar­te­de kul­tur­sted Ur­ban 13 un­der Bis­pe­eng­bu­en i Kø­ben­havn. (fo­to: Mar­tin Sø­ren­sen).

Ef­ter en altø­de­læg­gen­de brand i 2011 kun­ne KB Hal­len i slut­nin­gen af 2018 at­ter slå dø­re­ne op for sports- og kul­tur­li­vet i den iko­ni­ske byg­ning på Fre­de­riks­berg.

Tors­dag den 3. sep­tem­ber blev den fler­åri­ge ind­sats bag – en kræ­ven­de og kom­pleks genop­byg­nings­pro­ces – hyl­det af Fre­de­riks­berg Fon­den. Her hav­de fon­den nem­lig in­vi­te­ret til prisover­ræk­kel­se, hvor årets hæ­der­spris gik til KB’s bestyrelses­formand, Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm. Et valg, der især blev be­grun­det med hans ar­bej­de med at brin­ge KB Hal­len til­ba­ge.

Prisover­ræk­kel­sen fandt sted un­der Bis­pe­eng­bu­en ved det nystar­te­de Ur­ban 13 og bød des­u­den på ud­de­lin­gen af Fre­de­riks­berg­pri­sen 2019. En pris der i år til­faldt te­a­tret Rid­der­sa­len.

Langt mere end en sportsklub

Til ar­ran­ge­ment stod Fre­de­riks­bergs for­hen­væ­ren­de borg­me­ster og nu­væ­ren­de med­lem af Fre­de­riks­berg Fon­den, Mads Le­bech, for ud­de­lin­gen af hæ­der­spri­sen.

“Fre­de­riks­berg Fon­den vil i år ger­ne hædre men­ne­sket, per­so­nen og ildsjæ­len Ni­els-Chri­sti­an Holm­strøm. Holm­strøm har ud­vist et livslangt en­ga­ge­ment og her­un­der ta­get le­der­skab af Fre­de­riks­bergs stør­ste og på man­ge må­der mest syn­li­ge for­e­ning med si­ne me­re end 4.000 med­lem­mer i 2018,” sag­de Mads Le­bech.

“I sær­lig grad kan frem­hæ­ves Holm­strøms se­ne­ste år som for­mand, hvor han har ud­vist en ene­stå­en­de stor de­di­ka­tion og ar­bejds­ind­sats for at brin­ge klub­bens sto­re op­le­vel­ses­hal – KB Hal­len fra 1938, der var fre­det ind­til den ulyk­ke­li­ge brand i 2011 – til­ba­ge til Fre­de­riks­berg og end­da sæt­te end­nu stør­re og me­re am­bi­tiø­se stan­dar­der for, hvad klub­ben ger­ne vil ha­ve af be­tyd­ning. Ik­ke ba­re si­ne med­lem­mers ud­fol­del­ser in­den for idræt­ten, men for he­le Fre­de­riks­bergs for­e­­nings-, op­le­vel­­ses- og kul­tur­liv,” sag­de han.

Di­rek­tør i Fre­de­riks­berg Fon­den, Mar­tin Da­hl, frem­hæ­ver især ar­bej­det med at brin­ge KB-hal­­len til­ba­ge i en form, der bå­de vær­ner om byg­nin­gens sær­li­ge hi­sto­rie, og sam­ti­dig sik­rer den for frem­ti­den.

“Det har væ­ret en me­get, me­get svær op­ga­ve over­ho­ve­det at be­slut­te sig for, hvor­dan byg­nin­gen skul­le pas­se til frem­ti­den og ik­ke ba­re ven­de til­ba­ge til det, den var i for­ti­den – og der­u­d­over at få pen­ge­ne til at pas­se. Det lig­ger langt ud over, hvad man kan for­ven­te af en idræts­klub, og det kræ­ver en stor ind­sats af en klub­for­mand,” si­ger Mar­tin Da­hl.

Et 100 år gammelt teater for både voksne og børn

Ar­ran­ge­men­tets an­den pris, Fre­de­riks­berg­pri­sen på 100.000 kro­ner, gik til Te­a­ter Rid­der­sa­len og blev ud­delt af Sys Rovsing, der er for­mand for Fre­de­riks­berg Fon­den.

“Det bur­de vist – ef­ter sag­kund­ska­bens me­ning – ik­ke kun­ne la­de sig gø­re, at væ­re alt det, I er, på én og sam­me tid: At væ­re et kul­tur­fyrtårn og mø­de sit pu­bli­kum med ny­ud­vik­le­de fo­re­stil­lin­ger. At stå for idé­ud­vik­ling, værk­sted, sy­stue og pro­duk­tion, for­mid­ling og sty­ring. Og sam­ti­dig at væ­re en af de mind­ste te­a­tre i lan­det. Og så er I end­da et pri­vat te­a­ter – I skal u­træt­te­ligt ar­bej­de med at få pen­ge i kas­sen,” sag­de Sys Rovsing.

“Det er må­ske og­så der­for, at I ef­ter vo­res me­ning er lan­dets fi­ne­ste og mest am­bi­tiø­se sted, når det gæl­der om at ska­be helt nye te­a­te­ro­p­le­vel­se for bør­ne­ne,” sag­de hun.

Mar­tin Da­hl be­skri­ver og­så val­get af Rid­der­sa­len som årets vin­der af Fre­de­riks­berg­pri­sen som bå­de ‘op­lagt’ og ‘na­tur­ligt’.

"Vi ken­der jo Rid­der­sa­len rig­tigt, rig­tigt godt, for­di vi lø­ben­de støt­ter bå­de te­a­ter­ud­vik­ling, nye fo­re­stil­lin­ger og ge­ne­rel­le ak­ti­vi­te­ter hos dem," si­ger han.

"Det er ret fan­ta­stisk, at Fre­de­riks­berg har en sce­ne, der ar­bej­der på den må­de. Rid­der­sa­len la­ver de­res pro­duk­tio­ner selv, og det ko­ster bå­de kræf­ter og tid at kun­ne la­ve te­a­ter ef­ter den op­skrift, man og­så fulg­te for 100 år si­den. Det er der ik­ke man­ge, der kan. Sam­ti­dig for­mår te­a­tret at gi­ve børn mu­lig­he­den for at kom­me med ind bag­ved og prø­ve at væ­re med i pro­ces­ser­ne om­kring et te­a­ter. Det fortje­ner at kom­me frem i ly­set,” si­ger Mar­tin Da­hl.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.