Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) stram­mer nu en ræk­ke pro­ce­du­rer for at sik­re, at med­lem­mer­ne af Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts be­sty­rel­se ik­ke bry­der reg­ler om ha­bi­li­tet. Mi­ni­ste­rens ind­greb kom­mer på bag­grund af blandt an­det en ræk­ke be­vil­lin­ger fra in­sti­tut­tet til Fon­den De Kø­ben­havn­ske Filmfestivaler.

Joy Mogensen (foto: Kristian Brasen / Kulturministeriet)
Ud­over at af­kla­re om de nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut er in­ha­bi­le, så vil kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) nu og­så stram­me pro­ce­du­rer­ne for ud­peg­ning af med­lem­mer til be­sty­rel­sen i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut. (fo­to: Kri­sti­an Bra­sen / Kulturministeriet)

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fondssektoren.

Sa­gen dre­jer sig om Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, som ud­mønt­er til­skud til film­kul­tur for over 500 mio. kr. om året.

Be­sty­rel­sen i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut har i en år­ræk­ke til­sy­ne­la­den­de brudt loven, for­di fle­re med­lem­mer på sam­me tid har jong­le­ret med rol­ler­ne som bå­de be­vil­lings­gi­ve­re og bevillingsmodtagere.

Kon­kret har det blandt an­dre væ­ret til­fæl­det for den prisvin­den­de dan­ske tv-pro­­du­­cent, film­kunst­ner og for­hen­væ­ren­de rek­tor for Den Dan­ske Film­sko­le, Po­ul Nesgaard.

Mens Po­ul Nes­gaard har sid­det i be­sty­rel­sen for Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, har in­sti­tut­tet nem­lig delt om­kring 30 mil­li­o­ner kro­ner ud til den er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den De Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler. Her sid­der Po­ul Nes­gaard og­så i bestyrelsen.

Fon­den De Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler er fon­den bag blandt an­det Co­pen­ha­gen Film Festi­vals, som ar­ran­ge­rer do­ku­men­tar­film­festi­va­len Cph:Dox, fik­tions­film­festi­va­len Cph Pix og bør­ne­film­festi­va­len Buster.

Fon­dens for­mål er at frem­me in­ter­na­tio­nal film­kunst samt støt­te en­kelt­per­so­ner, som ef­ter be­sty­rel­sens skøn til­fø­rer film­kun­sten nye tan­ker og ide­er. I 2019 hav­de fon­den en net­toom­sæt­ning på 24 mil­li­o­ner kr.

Po­ul Nes­gaards rol­le som fonds­be­sty­rel­ses­med­lem stri­der umid­del­bart imod ha­bi­li­tets­reg­ler­ne for Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, som er be­skre­vet i filmloven.

Loven be­stem­mer nem­lig, at med­lem­mer af Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts be­sty­rel­se ik­ke må væ­re re­præ­sen­tan­ter for, an­sat i el­ler øko­no­misk in­ter­es­se­ret i virk­som­he­der for pro­duk­tion, ud­lej­ning el­ler fore­vis­ning af film el­ler ha­ve film­fag­li­ge tillidsposter.

Minister griber ind

Po­ul Nes­gaard er ik­ke det ene­ste med­lem af Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts be­sty­rel­se, der er på kant med habilitetsreglerne.

Iføl­ge Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF), som har bedt Joy Mo­gen­sen om at for­hol­de sig til sa­gen, sid­der fle­re med­lem­mer af be­sty­rel­sen i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut og­så i be­sty­rel­sen for an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, der mod­ta­ger støt­te­mid­ler fra in­sti­tut­tet, f.eks. Dan­ske Film­kri­ti­ke­re og TV 2/Fyn.

Sa­gen har få­et Joy Mo­gen­sen til at gri­be ind med det samme.

Hun har bedt sit mi­ni­ste­ri­um om “straks at ta­ge kon­takt til samt­li­ge af Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer med hen­blik på en re­de­gø­rel­se for, hvor­vidt de i dag be­stri­der po­ster el­ler hverv, der er i mod­strid med film­lovens be­stem­mel­se om, at med­lem­mer af be­sty­rel­sen ik­ke må væ­re re­præ­sen­tan­ter for, an­sat i el­ler øko­no­misk in­ter­es­se­ret i virk­som­he­der for pro­duk­tion, ud­lej­ning el­ler fore­vis­ning af film el­ler ha­ve film­fag­li­ge til­lidspo­ster,” op­ly­ser hun i net­op of­fent­lig­gjort folketingssvar.

Be­vil­lin­ger­ne fra Det Dan­ske Fil­min­sti­tut til Fon­den De Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler har i run­de tal lig­get på 5 mio. kr. om året, si­den fon­den blev stif­tet i 2008. Po­ul Nes­gaard har væ­ret med­lem af fon­dens be­sty­rel­se si­den 2014.

Fun­dats har kon­tak­tet Po­ul Nes­gaard. Han op­ly­ser, at han ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig i den kon­kre­te sag, da den skal drøf­tes på Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts først­kom­men­de be­sty­rel­ses­mø­de. Han be­kræf­ter, at Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et har bedt ham om at re­de­gø­re for sit en­ga­ge­ment i Fon­den De Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler set i for­hold til film­lovens habilitetsbestemmelser.

Ud­over at af­kla­re om de nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut er in­ha­bi­le, så vil kul­tur­mi­ni­ste­ren nu og­så stram­me pro­ce­du­rer­ne for ud­peg­ning af med­lem­mer til be­sty­rel­sen i Det Dan­ske Filminstitut.

“Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et har ik­ke tid­li­ge­re i for­bin­del­se med ud­peg­ning af med­lem­mer til be­sty­rel­sen for Det Dan­ske Fil­min­sti­tut bedt kan­di­da­ter­ne selv re­de­gø­re for, om de le­ver op til film­lovens § 3, stk. 6 [om ha­bi­li­tet, red.]. Det me­ner jeg, at Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et bur­de ha­ve haft som prak­sis. Prak­sis vil der­for bli­ve æn­dret, og da Det Dan­ske Fil­min­sti­tut står over­for at skul­le ha­ve en ny be­sty­rel­se, vil det­te ske al­le­re­de i år. Jeg har på den bag­grund bedt Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et sik­re, at kan­di­da­ter­ne i for­bin­del­se med frem­ti­di­ge ud­peg­nin­ger til be­sty­rel­sen bli­ver bedt om at op­ly­se, hvil­ke even­tu­el­le an­dre med­lem­ska­ber, po­ster el­ler hverv, de be­sid­der, der po­ten­ti­elt kun­ne væ­re i strid med film­lovens be­stem­mel­ser samt for­ud for de­res ud­peg­ning skri­ve un­der på, at de ag­ter at over­hol­de be­stem­mel­ser­ne i film­loven,” si­ger Joy Mogensen.

Fonds­sek­to­ren har på det se­ne­ste væ­ret cen­trum for fle­re sa­ger om in­ha­bi­li­tet. Se­ne­st da Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, er­klæ­re­de sig per­ma­nent in­ha­bil i for­hold til be­hand­ling af an­søg­nin­ger fra det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet på Aar­hus Universitet.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…