Annoncespot_img

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kulturminister Joy Mogensen (S) strammer nu en række procedurer for at sikre, at medlemmerne af Det Danske Filminstituts bestyrelse ikke bryder regler om habilitet. Ministerens indgreb kommer på baggrund af blandt andet en række bevillinger fra instituttet til Fonden De Københavnske Filmfestivaler.

Joy Mogensen (foto: Kristian Brasen / Kulturministeriet)
Ud­over at af­kla­re om de nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut er in­ha­bi­le, så vil kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) nu og­så stram­me pro­ce­du­rer­ne for ud­peg­ning af med­lem­mer til be­sty­rel­sen i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut. (fo­to: Kri­sti­an Bra­sen / Kulturministeriet)

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fondssektoren.

Sa­gen dre­jer sig om Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, som ud­mønt­er til­skud til film­kul­tur for over 500 mio. kr. om året.

Be­sty­rel­sen i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut har i en år­ræk­ke til­sy­ne­la­den­de brudt loven, for­di fle­re med­lem­mer på sam­me tid har jong­le­ret med rol­ler­ne som bå­de be­vil­lings­gi­ve­re og bevillingsmodtagere.

Kon­kret har det blandt an­dre væ­ret til­fæl­det for den prisvin­den­de dan­ske tv-pro­du­cent, film­kunst­ner og for­hen­væ­ren­de rek­tor for Den Dan­ske Film­sko­le, Po­ul Nesgaard.

Mens Po­ul Nes­gaard har sid­det i be­sty­rel­sen for Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, har in­sti­tut­tet nem­lig delt om­kring 30 mil­li­o­ner kro­ner ud til den er­hvervs­dri­ven­de fond ved navn Fon­den De Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler. Her sid­der Po­ul Nes­gaard og­så i bestyrelsen.

Fon­den De Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler er fon­den bag blandt an­det Co­pen­ha­gen Film Festi­vals, som ar­ran­ge­rer do­ku­men­tar­film­festi­va­len Cph:Dox, fik­tions­film­festi­va­len Cph Pix og bør­ne­film­festi­va­len Buster.

Fon­dens for­mål er at frem­me in­ter­na­tio­nal film­kunst samt støt­te en­kelt­per­so­ner, som ef­ter be­sty­rel­sens skøn til­fø­rer film­kun­sten nye tan­ker og ide­er. I 2019 hav­de fon­den en net­toom­sæt­ning på 24 mil­li­o­ner kr.

Po­ul Nes­gaards rol­le som fonds­be­sty­rel­ses­med­lem stri­der umid­del­bart imod ha­bi­li­tets­reg­ler­ne for Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, som er be­skre­vet i filmloven.

Loven be­stem­mer nem­lig, at med­lem­mer af Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts be­sty­rel­se ik­ke må væ­re re­præ­sen­tan­ter for, an­sat i el­ler øko­no­misk in­ter­es­se­ret i virk­som­he­der for pro­duk­tion, ud­lej­ning el­ler fore­vis­ning af film el­ler ha­ve film­fag­li­ge tillidsposter.

Minister griber ind

Po­ul Nes­gaard er ik­ke det ene­ste med­lem af Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts be­sty­rel­se, der er på kant med habilitetsreglerne.

Iføl­ge Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt (DF), som har bedt Joy Mo­gen­sen om at for­hol­de sig til sa­gen, sid­der fle­re med­lem­mer af be­sty­rel­sen i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut og­så i be­sty­rel­sen for an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, der mod­ta­ger støt­te­mid­ler fra in­sti­tut­tet, f.eks. Dan­ske Film­kri­ti­ke­re og TV 2/Fyn.

Sa­gen har få­et Joy Mo­gen­sen til at gri­be ind med det samme.

Hun har bedt sit mi­ni­ste­ri­um om “straks at ta­ge kon­takt til samt­li­ge af Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer med hen­blik på en re­de­gø­rel­se for, hvor­vidt de i dag be­stri­der po­ster el­ler hverv, der er i mod­strid med film­lovens be­stem­mel­se om, at med­lem­mer af be­sty­rel­sen ik­ke må væ­re re­præ­sen­tan­ter for, an­sat i el­ler øko­no­misk in­ter­es­se­ret i virk­som­he­der for pro­duk­tion, ud­lej­ning el­ler fore­vis­ning af film el­ler ha­ve film­fag­li­ge til­lidspo­ster,” op­ly­ser hun i net­op of­fent­lig­gjort folketingssvar.

Be­vil­lin­ger­ne fra Det Dan­ske Fil­min­sti­tut til Fon­den De Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler har i run­de tal lig­get på 5 mio. kr. om året, si­den fon­den blev stif­tet i 2008. Po­ul Nes­gaard har væ­ret med­lem af fon­dens be­sty­rel­se si­den 2014.

Fun­dats har kon­tak­tet Po­ul Nes­gaard. Han op­ly­ser, at han ik­ke øn­sker at ud­ta­le sig i den kon­kre­te sag, da den skal drøf­tes på Det Dan­ske Fil­min­sti­tuts først­kom­men­de be­sty­rel­ses­mø­de. Han be­kræf­ter, at Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et har bedt ham om at re­de­gø­re for sit en­ga­ge­ment i Fon­den De Kø­ben­havn­ske Film­festi­va­ler set i for­hold til film­lovens habilitetsbestemmelser.

Ud­over at af­kla­re om de nu­væ­ren­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut er in­ha­bi­le, så vil kul­tur­mi­ni­ste­ren nu og­så stram­me pro­ce­du­rer­ne for ud­peg­ning af med­lem­mer til be­sty­rel­sen i Det Dan­ske Filminstitut.

“Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et har ik­ke tid­li­ge­re i for­bin­del­se med ud­peg­ning af med­lem­mer til be­sty­rel­sen for Det Dan­ske Fil­min­sti­tut bedt kan­di­da­ter­ne selv re­de­gø­re for, om de le­ver op til film­lovens § 3, stk. 6 [om ha­bi­li­tet, red.]. Det me­ner jeg, at Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et bur­de ha­ve haft som prak­sis. Prak­sis vil der­for bli­ve æn­dret, og da Det Dan­ske Fil­min­sti­tut står over­for at skul­le ha­ve en ny be­sty­rel­se, vil det­te ske al­le­re­de i år. Jeg har på den bag­grund bedt Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et sik­re, at kan­di­da­ter­ne i for­bin­del­se med frem­ti­di­ge ud­peg­nin­ger til be­sty­rel­sen bli­ver bedt om at op­ly­se, hvil­ke even­tu­el­le an­dre med­lem­ska­ber, po­ster el­ler hverv, de be­sid­der, der po­ten­ti­elt kun­ne væ­re i strid med film­lovens be­stem­mel­ser samt for­ud for de­res ud­peg­ning skri­ve un­der på, at de ag­ter at over­hol­de be­stem­mel­ser­ne i film­loven,” si­ger Joy Mogensen.

Fonds­sek­to­ren har på det se­ne­ste væ­ret cen­trum for fle­re sa­ger om in­ha­bi­li­tet. Se­ne­st da Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­ses­for­mand, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, er­klæ­re­de sig per­ma­nent in­ha­bil i for­hold til be­hand­ling af an­søg­nin­ger fra det na­tur­vi­den­ska­be­li­ge faku­l­tet på Aar­hus Universitet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer