Annoncespot_img

Kulturministeren – pluralisme og offentlig kunststøtte som seed money

Interview-stafetten er denne gang nået til Christiansborg. Her fortæller kultur- og kirke­mini­ster Mette Bock om, hvad hun anser som fondenes væsentligste opgave i dansk kul­tur­liv – om vigtigheden af pluralisme og hvorfor der er brug for fonde til at støtte det eksperimenterende og elitære. Og så giver hun sit bud på, hvordan synergien mellem de offentlige og private kulturmidler kan øges.

Kultur- og kirkeminister, Mette Bock
“Fon­de­nes væ­sent­lig­ste op­ga­ve er at bi­dra­ge til nye og spæn­den­de pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der til sta­dig­hed ud­vik­ler og hæ­ver kva­li­te­ten i kul­tur­li­vet,” si­ger kul­tur- og kir­ke­mi­ni­ster Met­te Bock.

Der er man­ge po­li­ti­ke­re, der si­ger at sam­ar­bej­det med fon­de­ne skal gø­res end­nu bed­re. Så­dan sag­de di­rek­tø­ren for Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond i ok­to­ber i et in­ter­view med Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de. Mi­chael Bjørn Nel­le­mann valg­te at sen­de sta­fet­ten vi­de­re til kul­tur­mi­ni­ste­ren, for­di han ger­ne vil­le hø­re hen­des bud på, hvor­dan fon­de­ne og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i fæl­les­skab kan frem­me den po­si­ti­ve ud­vik­ling, som kul­tu­ren er midt i.

Met­te Bo­ck (LA) ta­ger her depe­chen fra fonds­ver­denen op og sva­rer på tre spørgs­mål om sam­spil­let mel­lem det of­fent­li­ge og fon­de­ne i for­hold til det dan­ske kulturliv.

– – –

Sta­fet-spørgs­mål 1

Kul­tur­mi­ni­ste­ren ta­ler om fon­de­ne som vo­re da­ges mæcener
– hvad er fon­de­nes væ­sent­lig­ste op­ga­ve i dag, set med mi­ni­ste­rens øjne?

”Fon­de­ne støt­ter hvert år dansk kul­tur med enor­me be­løb, der sik­rer bå­de kul­tu­rarv og nye ini­ti­a­ti­ver. Vo­res tal for fon­de­nes bi­drag til kul­tu­ren ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog: Fon­de­ne til­deler knap 1,3 mia. kr. til mu­se­er år­ligt - det er knap en halv mil­li­ard me­re end den stats­li­ge støt­te på 840 mio. kr. Som ek­semp­ler kan jeg næv­ne, at fon­de som Au­gusti­nus Fon­den og Ny Carls­berg Fon­det har stor be­tyd­ning for de dan­ske kunst­mu­se­ers ind­køb af nye vær­ker. A.P. Møl­ler Fon­den har li­ge­le­des enorm be­tyd­ning for kultur­institutioner overalt i lan­det – blandt an­det i grænselandet.

"Jeg me­ner, at fon­de­nes væ­sent­lig­ste op­ga­ve er at bi­dra­ge til nye og spæn­den­de pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der til sta­dig­hed ud­vik­ler og hæ­ver kva­li­te­ten i kul­tur­li­vet. Vi må se i øj­ne­ne, at der ik­ke bli­ver fle­re stats­li­ge kul­turkro­ner i de kom­men­de år og at den stats­li­ge kul­tur­støt­te i høj grad er bun­det til fa­ste for­mål og drift."

"Som kul­tur­mi­ni­ster ar­bej­der jeg for at skaf­fe et stør­re kul­tur­po­li­tisk pri­o­ri­te­rings- og råde­rum, bl.a. gen­nem ompriori­teringer, men det er et langt, sejt træk. Så me­get de­sto vig­ti­ge­re er fon­de­ne for kul­tu­ren, da de net­op støt­ter nye pro­jek­ter og ind­hold af høj kvalitet."

"Jeg sy­nes og­så, det er vig­tigt for kun­sten og kul­tu­ren, at der er plu­ra­lis­me, og at der er fle­re ind­gan­ge og mu­lig­he­der for projektstøtte.”

– – –

Sta­fet-spørgs­mål 2

Kan sy­ner­gi­en mel­lem de of­fent­li­ge og de pri­va­te kul­tur­mid­ler øges, og i så fald hvordan?

”Det er vig­tigt, at vi be­va­rer plu­ra­lis­men, og at der der­med er di­ver­si­tet i det, fon­de­ne støtter."

"Jeg sy­nes at kun­ne se en ten­dens i fon­de­nes stra­te­gi­er til at sat­se på sto­re, bredt an­lag­te kul­tur­projekter og på den må­de at gi­ve fær­re, men stør­re be­vil­lin­ger. Det er for­stå­e­ligt, for­di det kan ska­be syn­li­ge re­sul­ta­ter med lang­sig­tet ef­fekt, og jeg for­står til ful­de fon­de­nes øn­sker om at bi­dra­ge til sam­fun­dets for­an­dring og udvikling."

"Sam­ti­dig hå­ber jeg, at vi kan be­va­re den go­de plu­ra­lis­me så­le­des, at der og­så bli­ver plads til nog­le af de nytæn­ken­de pro­jek­ter, som må­ske ram­mer knap så bredt. Der­for er der og­så er brug for fon­de, der vil støt­te det smal­le, det eks­pe­ri­men­te­ren­de og det eli­tæ­re, som ik­ke er i så høj kurs for tiden."

"Vi har i Dan­mark en lang tra­di­tion for at bru­ge den stats­li­ge kul­tur­støt­te som en slags 'rug­brød', der skal sik­re den ba­sa­le drift, så der­for skal vi må­ske til at gø­re tin­ge­ne på en lidt an­den må­de. Her spil­ler bå­de kom­mu­ner­ne, de pri­va­te fon­de og ci­vil­sam­fun­det en nøglerolle."

"Jeg ved, at der al­le­re­de i dag er mas­ser af sy­ner­gi og go­de stra­te­gi­ske sam­ar­bej­der mel­lem de of­fent­ligt støt­te­de kul­turin­sti­tu­tio­ner og de pri­va­te fon­de – hel­dig­vis! Men selv­føl­ge­lig kan det bli­ve end­nu bedre."

"Jeg har sagt man­ge gan­ge, at jeg me­ner, at den of­fent­li­ge kunst­støt­te skal be­væ­ge sig me­re i ret­ning af se­ed mo­ney. Den skal hjæl­pe kunst­ner­ne med en form for blåstem­pling og ska­be et grund­lag for de­res vi­de­re kar­ri­e­re og her­un­der og­så et kon­struk­tivt sam­ar­bej­de med fon­de­ne om kon­kre­te pro­jek­ter. Jeg vil der­for ger­ne gi­ve de stats­støt­te­de kul­turin­sti­tu­tio­ner stør­re hand­le­frihed, så de kan pri­o­ri­te­re eli­te og vækstlag."

"Og så ser jeg me­get ger­ne, at bå­de kom­mu­ner­ne, de pri­va­te fon­de og ci­vil­sam­fun­det bi­dra­ger med at frem­me den­ne udvikling.”

– – –

Sta­fet-spørgs­mål 3

Kan fon­de­ne og Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et i fæl­les­skab gø­re no­get for at frem­me den po­si­ti­ve ud­vik­ling, kul­tu­ren er midt i? Kul­tu­ren fø­ler sig sat un­der pres af et kon­tant fi­nans­mi­ni­ste­ri­um og et kul­tur­mi­ni­ste­ri­um uden stort rå­de­rum, men over­ord­net set kla­rer den sig godt med fle­re pu­bli­kum­mer og øget be­vå­gen­hed. Kan vi i fæl­les­skab gø­re den sand­hed selvforstærkende?

”Jeg er me­get glad for det sti­kord! Det går nem­lig slet ik­ke dår­ligt med kul­tu­ren. For ek­sem­pel har kunst­mu­se­er­ne al­drig haft fle­re gæ­ster, mu­sik­festi­va­ler og bi­o­gra­fer­ne er vel­be­søg­te og kul­tu­ren blom­strer i he­le lan­det. Dan­sker­ne in­ter­es­se­rer sig bå­de for bred kul­tur og ud­for­dren­de kunst, og er vil­li­ge til at læg­ge bå­de tid og pen­ge for at få go­de og in­spi­re­ren­de oplevelser."

"Jeg vil der­for hel­le­re fo­ku­se­re på, at vi fort­sat har en høj og bredt fun­de­ret støt­te til kul­tu­ren der stam­mer fra stat, kom­mu­ner og fonde."

"I den for­bin­del­se spil­ler ci­vil­sam­fun­det og­så en vig­tig rol­le gen­nem tu­sind­vis af fri­vil­li­ge, der læg­ger en stor ind­sats i bl.a. festi­va­ler og kul­turin­sti­tu­tio­ner. F.eks. er Rigs­ar­ki­vets digi­ta­li­sering af ar­ki­va­li­er­ne fra De Ve­stin­di­ske Øer kun ble­vet til vir­ke­lig­hed ved et ene­stå­en­de sam­ar­bejde mel­lem of­fent­ligt an­sat­te for­ske­re, pri­va­te fonds­mid­ler og civil­samfundets en­ga­ge­ment. Rigs­ar­ki­vets for­ske­re og me­d­ar­bej­de­re har le­det pro­jek­tet, AP Møl­ler Fon­den har bi­dra­get med fi­nan­si­e­ring, og fri­vil­li­ge har lagt tu­sind­vis af ti­mer i det lang­som­me­li­ge ar­bej­de med ind­tast­ning, scan­ning og 'over­sæt­tel­se' fra go­ti­ske til lat­in­ske bogstaver."

"Den­ne tre­klang mel­lem stat, mar­ked og ci­vil­sam­fund ser jeg me­get ger­ne styr­ket i de kom­mende år.”

Stafetten sendes videre

Met­te Bo­ck vil ger­ne sen­de sta­fet­ten vi­de­re til di­rek­tø­ren i A.P. Møl­ler Fon­den, Hen­rik Tvar­nø, for blandt an­det at hø­re hans vur­de­ring af sam­ar­bej­det med sta­ten og ci­vil­sam­fun­det – og om hvor­dan plu­ra­lis­men i fon­de­nes støt­te til kul­tur­li­vet bevares.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Interview-stafet

I en serie af interviews sætter nyhedsbrevet Danmarks Fonde ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Serien fungerer som en stafet, hvor den aktuelle interviewperson får mulighed for at sende tre nysgerrige spørgsmål videre til en kollega i den danske fondsverden – som dermed bliver den næste vi interviewer.

Interviews i serien:

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer