Kunst- og kulturfonde: Ikke vores ansvar at holde hånden under økonomisk trængte museer

Dalende indtægter fra billetsalg truer økonomien på mange danske museer, som har oplevet nedgange i besøgstal på op til 90 pct. sammenlignet med før corona. Fondene bør fortsætte med at hjælpe de pressede museer, men har ikke ansvaret for museernes overlevelse, pointerer direktøren i Augustinus Fonden Frank Rechendorff Møller.

Var­demu­se­er­ne, hvor Tir­pizmu­se­et (bil­le­det) hø­rer un­der, meld­te i for­som­me­ren om al­vor­lig ned­gang i be­søgstal­le­ne (fo­to: Ras­mus Hjortshøj).

Selv­om det fra den 1. au­gust ik­ke læn­ge­re er et krav, at be­sø­gen­de på lan­dets mu­se­er skal vi­se cor­o­na­pas, kom­mer lem­pel­sen næp­pe til at få den sto­re po­si­ti­ve ef­fekt på til­strøm­nin­gen af gæ­ster til dan­ske museer.
Og der­med hel­ler ik­ke på be­hold­nin­gen i mu­se­er­nes slunk­ne pengekasser.

Der skal for­ment­lig an­det og me­re end lem­pe­li­ge ad­gangs­krav til for at ret­te op på en øko­no­misk si­tu­a­tion, som ak­tu­elt er yderst kri­tisk for man­ge museer.

Fle­re me­di­er har hen over som­me­ren kun­net be­ret­te om øko­no­misk nød­li­den­de mu­se­er lan­det rundt, som har re­gi­stre­ret da­len­de be­søgstal på helt ned til 90 pro­cent un­der ni­veau­et fra før coronakrisen.

Især mu­se­er, der før cor­o­na­pan­de­mi­en hav­de man­ge uden­land­ske gæ­ster, har haft et øko­no­misk for­fær­de­ligt 2021. Ber­ling­s­ke kun­ne for et par uger si­den for­tæl­le, at ek­sem­pel­vis Ro­sen­borg Slot og Glyp­to­te­ket i Kø­ben­havn har gjort op, at de i ju­ni i år kun hav­de hen­holds­vis ni og 28 pro­cent af det an­tal be­sø­gen­de, som lag­de vej­en for­bi de to at­trak­tio­ner i ju­ni 2019.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i en Dan­marks sto­re kunst- og kul­tur­fon­de, Au­gusti­nus Fon­den, Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler vur­de­rer, at det vil ta­ge lang tid for mu­se­er­ne at om­stil­le sig ef­ter cor­ona­kri­sens skadevirkninger.

”Man­ge mu­se­er har haft stor suc­ces igen­nem en år­ræk­ke helt frem til de før­ste må­ne­der af 2020 på den kom­merci­el­le front med flot­te op­ad­gå­en­de kur­ver for blandt an­det pu­bli­kumstal. Den kom­merci­el­le suc­ces ram­te mu­ren, da cor­o­na ram­te lan­det, og vil ik­ke på sigt kun­ne er­stat­tes af an­dre kil­der,” si­ger han til Fundats.

Museer overlever ikke på ekstraordinær støtte alene

Og­så i en an­den af de fon­de, der gav­mildt støt­ter kun­sten og kul­tu­ren, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond, er di­rek­tør Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng be­kym­ret for den uba­lan­ce mel­lem ind­tæg­ter og ud­gif­ter, som mu­se­er­ne op­le­ver. I et de­bat­ind­læg i Ber­ling­s­ke me­dio juli råb­te hun vagt i ge­vær i for­hold til pu­bli­kum­skri­sen på museerne.

”Nu er mu­se­er­ne åb­net. Men dør­par­ti­et hen­står sta­dig halv­tomt. Af­hæn­gig af, hvil­ken mu­se­ums­di­rek­tør man ta­ler med, så lig­ger be­søgstal­let i øje­blik­ket mel­lem 15 og 80 pro­cent un­der ni­veau sam­men­lig­net med ti­den før cor­o­na­en. Hvad er det, der sker?” spurg­te Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng i sit debatindlæg.

Chri­sti­ne Wi­berg-Lyng po­in­te­r­e­de, at bå­de de of­fent­li­ge støt­te­kro­ner og fon­de­nes støt­te spil­ler en vig­tig rol­le for mu­se­er­nes øko­no­mi­ske sta­bi­li­tet og frem­tids­ud­sig­ter, men at løs­nin­gen på den nu­væ­ren­de si­tu­a­tion og­så hand­ler om, at dan­sker­ne skal ta­ge en tur på mu­se­um. Og det skal, me­ner hun, ik­ke kun ske for mu­se­er­nes skyld, men og­så for, at de dan­ske fon­de kan se, at de man­ge støt­te­mil­li­o­ner til mu­se­er­ne ”gi­ver me­ning for et publikum”.

”For mu­se­er­ne har brug for dit be­søg. Som fond støt­ter vi fort­sat ger­ne go­de ak­ti­vi­te­ter in­den for kunst og kul­tur, men mu­se­er­ne over­le­ver ik­ke på ek­stra­or­di­nær støt­te ale­ne. De har brug for dig som mu­se­ums­gæst – og som fond har vi brug for at se, at til­bud­de­ne gi­ver me­ning for et pu­bli­kum. Husk at hvert be­søg er en støt­te til dansk kul­tur­liv,” skrev di­rek­tø­ren i Lou­is-Han­sen Fonden.

Op­for­drin­gen til dan­sker­ne om at ta­ge på mu­se­um bak­kes op af ad­vo­kat Mi­cha­el Var­m­ing, der er di­rek­tør i den al­me­ne fond Beck­ett-Fon­den, som blandt an­det støt­ter kunst og kultur.

”Jeg kan kun til­slut­te mig, hvad Chri­sti­ne si­ger. Man skal kom­me ud og be­sø­ge mu­se­er­ne – ik­ke blot for mu­se­er­nes og pu­bli­kums skyld, men og­så så vi i fon­de­ne får re­spons på vo­res støt­te­kro­ner. Men sam­fun­det er til­sy­ne­la­den­de lang tid om at kom­me i gang – ik­ke blot på mu­se­ums­om­rå­det. Og vi kom jo fra re­kord-be­søgstal,” po­in­te­r­er Mi­cha­el Varming.

Skal justere på kommerciel del af forretning

Spørgs­må­let er, hvor­dan de dan­ske mu­se­er kan æn­dre far­ven på de rø­de tal i de fo­re­lø­bi­ge 2021-regn­ska­ber. Frank Re­chen­dor­ff Møl­lers vur­de­ring er, at mu­se­er­ne på den kor­te ba­ne kan bli­ve nødt til at ju­ste­re den del af for­ret­nin­gen, der er knyt­tet til an­tal­let af gæ­ster gen­nem tælleapparaterne.

”Det er be­stemt mit håb, at mu­se­er­ne vil over­le­ve, og det er jeg så­dan set ik­ke i tvivl om, at langt de fle­ste vil – men spørgs­må­let er i hvil­ken til­stand. Jeg tror ik­ke, der bli­ver rok­ket ved den hid­ti­di­ge fi­nan­si­e­rings­mo­del for man­ge mu­se­er i form af et stærkt øko­no­misk en­ga­ge­ment fra stat, kom­mu­ner og og­så fra fon­de. Men det helt sto­re øko­no­mi­ske pro­blem for man­ge mu­se­er er de da­len­de kom­merci­el­le ind­tæg­ter fra bil­letsalg og der­af føl­gen­de min­dre for­brug på mu­se­er­ne. Jeg tror, at nog­le mu­se­er må­ske skal ju­ste­re på den kom­merci­el­le og hidtil suc­ces­ri­ge del af for­ret­nin­gen, men de ana­ly­ser er der gi­vet­vis al­le­re­de fuld gang i på mu­se­er­nes di­rek­tør­kon­to­rer,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Det bør dog iføl­ge Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler ik­ke ind­gå i ana­ly­ser­ne, at mu­se­er­ne skal for­ven­te fonds­dæk­ning af de tab, mu­se­er­ne li­der på grund af den svig­ten­de publikumstilstrømning.

”Jeg tror ik­ke, man skal for­ven­te, at der er fon­de, som di­rek­te vil dæk­ke det tab, mu­se­er­ne har haft på den kom­merci­el­le front, og i Au­gusti­nus Fon­den kan vi ik­ke kom­pen­se­re for de kom­merci­el­le tab, mu­se­er­ne li­der. Men man skal hu­ske, at vo­res bi­drag til kun­sten og kul­tu­ren, her­un­der til man­ge mu­se­er, i for­vej­en ud­gør en del af fi­nan­si­e­rin­gen af de­res kom­merci­el­le suc­ces,” fast­slår Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Fondes tætte dialog vil fortsætte

Ge­ne­relt har fonds­sek­to­ren de se­ne­re år i sta­dig sti­gen­de grad støt­tet kun­sten og kul­tu­ren – og i sær­de­les­hed mu­se­er­ne – i Dan­mark. Iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stiks fonds­sta­ti­stik be­vil­ge­de fon­de­ne i 2019 tre mil­li­ar­der kro­ner til kul­tu­rel­le for­mål, hvil­ket var en stig­ning på 67 pro­cent i for­hold til 2018. Li­sten over mod­ta­ge­re af fonds­støt­te blev i 2019 top­pet af dansk kul­tu­rarv, pri­mært mu­se­er, med 1,7 mil­li­ar­der kroner.

Un­der cor­ona­kri­sens før­ste år yde­de fle­re fon­de des­u­den ek­stra­or­di­næ­re sto­re bi­drag til kun­sten og kul­tu­ren. Et af de mest pro­fi­le­re­de ek­semp­ler her­på var hånds­ræk­nin­gen på 61 mil­li­o­ner kro­ner li­ge før jul 2020 fra Re­al­da­nia og Knud Høj­gaards Fond til akva­ri­et Den Blå Pla­net, der stod på ran­den af konkurs.
Og­så Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond kom ek­stra­or­di­nært fle­re mu­se­er til und­sæt­ning un­der den før­ste ned­luk­nings­kri­se.

Vi véd, at det kan gå op og ned på det pa­ra­me­ter, og der­for er vo­res sam­ar­bej­de med mu­se­er­ne ba­se­ret på en bre­de­re vif­te af opgaver

Frank Re­chen­dor­ff Møl­ler – Di­rek­tør, Au­gusti­nus Fonden

På spørgs­må­let, om han me­ner, fon­de­ne har et an­svar for at hol­de de øko­no­misk træng­te mu­se­er i li­ve, si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller:

”Fon­de­ne har ik­ke eje­ransvar el­ler et fun­da­men­talt til­skud­s­ansvar – det har kom­mu­ner og stat der­i­mod i for­hold til en ræk­ke af mu­se­er­ne, og det tror jeg be­stemt, de sta­dig vil på­ta­ge sig. Det er jo grund­læg­gen­de pil­ler i vo­res vel­færds­sam­fund, og det er for ek­sem­pel svært at fo­re­stil­le sig, vi ik­ke skal ha­ve et Sta­tens Mu­se­um for Kunst, et Na­tio­nal­mu­se­um el­ler Sta­tens Na­tur­hi­sto­ri­ske Museum.”

Men der­med ik­ke sagt, at fon­de­ne vil stop­pe med at støt­te mu­se­er­ne i stor stil. Det er så­le­des Frank Re­chen­dor­ff Møl­lers for­vent­ning, at bå­de det sam­ar­bej­de, der har væ­ret mel­lem en ræk­ke af kul­tur­fon­de­ne un­der cor­ona­kri­sen, og fon­de­nes mas­si­ve støt­te til mu­se­er­ne vil fortsætte.

”Når man ser på den ind­sats, fon­de­ne har ydet det se­ne­ste halvan­det år, og den tæt­te di­a­log, der har væ­ret i fonds­sek­to­ren, er jeg sik­ker på, den vil fort­sæt­te. Det er fon­de­nes an­svar fort­sat at væ­re en ak­tiv sam­ar­bejds­part­ner for mu­se­er­ne, og man kan se, at sta­dig fle­re fon­de er ble­vet ak­ti­ve på kul­tu­r­om­rå­det. Det be­ty­der ik­ke, at det er fon­de­nes rol­le at hol­de hån­den un­der mu­se­er­ne, men det er og­så en del af vo­res an­svar at hjæl­pe en sek­tor, som er nød­li­den­de, og der­for er vi op­mærk­som­me på, at vo­res støt­te i en pe­ri­o­de skal til­de­les un­der an­dre be­tin­gel­ser end før cor­o­na,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Han be­to­ner sam­ti­dig, at Au­gusti­nus Fon­den ik­ke i sin di­a­log med mu­se­er op­stil­ler for­vent­nin­ger til an­tal­let af besøgende.

”Men vi har en for­vent­ning om, at mu­se­er­ne er re­le­van­te for pu­bli­kum og har gjort sig nog­le over­vej­el­ser om, hvor­dan de le­ve­rer re­le­van­te pro­duk­ter og ak­ti­vi­te­ter. Men når pu­bli­kums­si­den, som til­fæl­det er nu, er ramt af cor­o­na, er det ik­ke an­tal­let af be­sø­gen­de, som gør, at vi plud­se­lig træk­ker os fra et sam­ar­bej­de. Vi har fuld for­stå­el­se for, de ik­ke på dét pa­ra­me­ter kan le­ve­re på sam­me ni­veau, som de for ek­sem­pel kun­ne i 2019, der var all ti­me high-året med hen­syn til an­tal be­sø­gen­de. Vi véd, at det kan gå op og ned på det pa­ra­me­ter, og der­for er vo­res sam­ar­bej­de med mu­se­er­ne ba­se­ret på en bre­de­re vif­te af op­ga­ver. Vi støt­ter og­så ger­ne, når de for ek­sem­pel byg­ger ma­ga­si­ner og når de re­gi­stre­rer de­res sam­lin­ger,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Øget støtte til forskning på kulturområdet

Au­gusti­nus Fon­den hø­rer til i den ab­so­lut­te su­per­liga blandt kul­tur­fon­de­ne i Dan­mark. 242 mil­li­o­ner kro­ner, sva­ren­de til 74 pro­cent af fon­dens ud­de­lin­ger, til­faldt i 2020 kun­sten og kul­tu­ren fra Au­gusti­nus Fon­den. Og iføl­ge Frank Re­chen­dor­ff lan­der fon­den sand­syn­lig­vis på sam­me støt­te­ni­veau i 2021.

Vi fra Beck­ett-Fon­den ar­bej­der ufortrø­de­nt vi­de­re og ud­de­ler alt, hvad vi kan. Ud­stil­lin­ger­ne kan vi ik­ke kla­ge over

Mi­cha­el Var­m­ing – Di­rek­tør, Beckett-Fonden

”Sam­men­holdt med de 242 mil­li­o­ner kro­ner, vi støt­te­de kunst og kul­tur med i 2020, for­ven­ter vi ik­ke umid­del­bart at ud­de­le min­dre i år. Vi er jo en an­søg­nings­dre­ven fond, så hvor vi præ­cis en­der i 2021, af­hæn­ger af vo­res di­a­log på kul­tu­r­om­rå­det med blandt an­dre mu­se­er, sce­ne­kunst og mu­sik. Men vi er i år gå­et me­re ak­tivt ind i støt­te til forsk­ning på kul­tu­r­om­rå­det. Vi kan se, der et po­si­ti­ve dri­ve og mas­ser af sub­stans i forsk­ning in­den for kul­tu­rarv, så på dét om­rå­de øger vi støt­ten i år,” si­ger Frank Re­chen­dor­ff Møller.

Hel­ler ik­ke Beck­ett-Fon­den har iføl­ge dens di­rek­tør Mi­cha­el Var­m­ing for­vent­nin­ger om at skrue ned for støt­ten til blandt an­dre museer.

”Vi fra Beck­ett-Fon­den ar­bej­der ufortrø­de­nt vi­de­re og ud­de­ler alt, hvad vi kan. Ud­stil­lin­ger­ne kan vi ik­ke kla­ge over,” skri­ver Mi­cha­el Var­m­ing i en mail til Fundats.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer