Markant stigning i antal fonde, som støtter dansk kultur

Dan­ske fon­des be­vil­lin­ger til kul­tur er fra 2016 til 2019 ste­get med 20 pct., og især an­tal­let af min­dre fon­de, der støt­ter kul­tu­ren, er vok­set mar­kant. Det vi­ser en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds di­rek­tør me­ner ik­ke, at den sti­gen­de fonds­støt­te nød­ven­dig­vis har gi­vet me­re og bed­re kul­tu­relt ind­hold, idet driftsom­kost­nin­ger­ne sam­ti­dig er vok­set. Ny Carls­berg­fon­dets for­kvin­de min­der om, at kul­tur­li­vet nu er et helt an­det sted end i 2019 på grund af coronakrisen.

En lang ræk­ke fon­de har støt­tet op­fø­rel­sen af Mo­es­gaards Mu­se­ums nye ud­stil­lings­byg­ning (Foto/Medieafdelingen - Mo­es­gaard Museum)

”The on­ly way is up,” lød det i en mu­si­kalsk øre­hæn­ger fra slut-80´erne – men om­kvæ­det fra Ya­zz´ po­p­sang kan her en lil­le hånd­fuld år­ti­er se­ne­re og­så bru­ges i be­skri­vel­sen af den dan­ske fonds­sek­tors støt­te til kun­sten og kul­tu­ren i pe­ri­o­den fra 2016 til 2019.

Vej­en har nem­lig væ­ret en­ty­dig op­ad­gå­en­de, når det gæl­der an­tal­let af fonds­be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål, fon­de­nes sam­le­de ud­be­tal­te mid­ler og an­tal­let af kul­tur­sup­por­te­ren­de fon­de i lø­bet af den fi­re­åri­ge periode.

Iføl­ge en net­op of­fent­lig­gjort ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter steg fonds­sek­to­rens be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål med næ­sten en halv mil­li­ard kro­ner fra 2016 til 2019 og kom op på li­ge knap tre mil­li­ar­der kro­ner, sva­ren­de til et hop opad på 20 procent.

Der er al­tid godt med man­ge og for­skel­li­ge be­vil­lings­gi­ve­re – det med­fø­rer en form for de­mo­kra­ti­se­ring af støttesystemet

Jo­hn Amund Tøn­nes – Di­rek­tør, Det Obel­ske Familiefond

Sam­ti­dig vok­se­de an­tal­let af be­vil­lin­ger fra 9.530 i 2016 til 15.076 i 2019, hvil­ket er en stig­ning på 5.546 be­vil­lin­ger el­ler 58 procent.

Ana­ly­sen do­ku­men­te­rer der­u­d­over en mar­kant stig­ning i det sam­le­de an­tal af fon­de, som fra 2016 til 2019 valg­te at støt­te dansk kul­tur. Stig­nin­gen dri­ves sær­ligt af de små og min­dre fon­de, hvor an­tal­let er øget fra 578 i 2016 til 1.952 i 2019. Det er en stig­ning på 1.374 fon­de i perioden.

Diversitet er guld værd

At mæng­den af især min­dre fon­de med blik for be­vil­lin­ger til dansk kunst og kul­tur er ste­get så vold­somt på få år, fal­der i god jord hos Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, der er for­kvin­de i en af Dan­marks sto­re kul­tur­fon­de, Ny Carlsbergfondet.

”Jeg glæ­der mig me­get over, at der er en hel un­der­skov af min­dre fon­de, som og­så støt­ter kul­tu­ren. Di­ver­si­te­ten blandt fon­de­ne og det, der støt­tes, er guld værd,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen til Fundats.

Den vur­de­ring er di­rek­tør Jo­hn Amund Tøn­nes fra én af de an­dre svær­væg­te­re blandt kunst- og kul­tur­fon­de­ne, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, helt enig i.

”Det er po­si­tivt, at fle­re vi­ser in­ter­es­se og ta­ger an­svar for om­rå­det, og det kan ses som en an­er­ken­del­se af vig­tig­he­den af vo­res kul­tur­liv. Sam­ti­dig er det godt for kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, at der er fle­re ste­der at sø­ge. Der er al­tid godt med man­ge og for­skel­li­ge be­vil­lings­gi­ve­re – det med­fø­rer en form for de­mo­kra­ti­se­ring af støt­te­sy­ste­met,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Ana­ly­sen gi­ver et bil­le­de af ver­den af i går, hvor vi hav­de et blom­stren­de kul­tur­liv i Danmark

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

Selv­om de min­dre fon­des be­tyd­ning vok­ser – bå­de i støt­te­kro­ner og i an­tal – er det dog iføl­ge ana­ly­sen fort­sat de sto­re og me­get sto­re fon­de, som står for de stør­ste kon­to­over­førs­ler til kun­sten og kulturen.

59 pro­cent af de be­vil­ge­de mid­ler på om­rå­det kom­mer så­le­des fra de 10 fon­de med for­holds­mæs­sigt størst fo­kus på kul­tur. He­le grup­pen af sto­re og me­get sto­re fon­de teg­ne­de sig i 2019 for 1,9 mil­li­ar­der kro­ner til om­rå­det, sva­ren­de til 66 pro­cent af de sam­le­de be­vil­ge­de mid­ler til kultur.

Til sam­men­lig­ning stod de sto­re og me­get sto­re fon­de for 86 pro­cent af be­lø­bet i 2016.
De små, min­dre og mel­lem­sto­re fon­de be­vil­ge­de én mil­li­ard kro­ner til kul­tur i 2019 mod 352 mil­li­o­ner kro­ner i 2016.

Et billede af verden af i går

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen me­ner over­ord­net, at ana­ly­sens do­ku­men­ta­tion af den øge­de fonds­støt­te til kul­tu­ren fra 2016 til 2019 vi­ser, at fon­de­ne har på­ta­get sig et sti­gen­de og me­get stort an­svar – og­så, til­fø­jer hun, i en tid med stats­li­ge nedskæringer.

”Det sker sta­dig som del af den fi­ne dan­ske mo­del, hvor stat, kom­mu­ner og fon­de støt­ter kul­tu­ren, mens kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne har an­sva­ret for ege­nind­tje­nin­gen via blandt an­det bil­letsalg. I man­ge til­fæl­de har det væ­ret fon­de­ne, som har på­ta­get sig ud­gif­ter til nye byg­nin­ger, mu­se­ums­ud­vi­del­ser m.v., der of­te er så dy­re, at det of­fent­li­ge ik­ke har råd til at stå for fi­nan­si­e­rin­gen,” po­in­te­r­er Ny Carls­berg­fon­dets forkvinde.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen min­der sam­ti­dig om, at det er vig­tigt at hu­ske på, at ana­ly­sen be­skæf­ti­ger sig med ud­vik­lin­gen i pe­ri­o­den fra før, cor­ona­kri­sen sat­te sit tun­ge præg på kun­sten og kulturen.

”Ana­ly­sen gi­ver et bil­le­de af ver­den af i går, hvor vi hav­de et blom­stren­de kul­tur­liv i Dan­mark. Fon­de­nes for­ø­ge­de støt­te til kul­tu­r­om­rå­det har væ­ret del af en po­si­tiv spiral, som har hand­let om, at bå­de det of­fent­li­ge og fon­de­ne har væ­ret op­ta­get af at pro­fes­sio­na­li­se­re kunst- og kul­tur­li­vet. Det har stil­let krav til bran­chen om at le­ve op til for­vent­nin­ger­ne, hvil­ket den i høj grad har gjort. Det så man i mi­ne øj­ne re­sul­ta­tet af frem til og med 2019 i form af et blom­stren­de og pro­fes­sio­nelt kul­tur­liv i Dan­mark,” si­ger kunst­fon­dens forkvinde.

Stigning skal tages med et gran salt

I Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond til­faldt over halv­de­len af fon­dens sam­le­de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på 111,6 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 fag­om­rå­det kunst. Og igen i 2020, hvor der grun­det cor­o­na­pan­de­mi­en blev skru­et ned for be­vil­lings­blus­set, og de sam­le­de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger faldt til 68,2 mil­li­o­ner kro­ner, gav fon­dens støt­te til kunst på 41,4 mil­li­o­ner kro­ner de to an­dre al­men­nyt­ti­ge ind­sats­om­rå­der men­tal sund­hed og Nord­jyl­land baghjul.

Fon­dens di­rek­tør Jo­hn Amund Tøn­nes un­der­stre­ger, at han sy­nes, Fonds­dan­marks ge­ne­relt sti­gen­de be­vil­lin­ger til og in­ter­es­se for kun­sten og kul­tu­ren er positivt.

I fon­de­ne skal vi fin­de ud af, hvor­dan vi si­de om si­de med det of­fent­li­ge og i en god ko­or­di­ne­ring fon­de­ne mel­lem – li­ge­som vi og­så har gjort tid­li­ge­re i cor­ona­kri­sen – kan hjæl­pe og støt­te til genop­ret­nin­gen af det fan­ta­sti­ske kul­tur­liv, som vi hav­de før corona

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

Men iføl­ge Jo­hn Amund Tøn­nes be­ty­der fle­re fond­s­pen­ge til kul­tu­ren ik­ke par­tout me­re og bed­re kul­tu­relt indhold.

”Det er vig­tigt at ta­ge den sam­le­de stig­ning i be­vil­lin­ger med et gran salt og hu­ske, at de ge­ne­rel­le om­kost­nin­ger til at dri­ve kul­tur og­så er ste­get i sam­me pe­ri­o­de, blandt an­det for­di gæ­ster­nes for­vent­nin­ger er vok­set sam­ti­dig med, at der har væ­ret en pris­ud­vik­ling på drift. Der­for tror jeg ik­ke, man nød­ven­dig­vis har få­et me­re og bed­re kul­tu­relt ind­hold fuld­stæn­dig sva­ren­de til de sti­gen­de fonds­be­vil­lin­ger,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Kulturliv i dyb krise

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen sat­te sig for bor­den­den i Ny Carls­berg­fon­det kort tid ef­ter, at cor­ona­kri­sen i for­å­ret 2020 var kom­met på al­les læ­ber i Dan­mark. Og når hun be­trag­ter kunst- og kul­tur­li­vet i Dan­mark, sker det fort­sat med stor bekymring.

”Jeg tror, at ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil gi­ve an­led­ning til drøf­tel­ser blandt kul­tur­fon­de­ne, men det vil ske med ud­gangs­punkt i den nye vir­ke­lig­hed, som kun­sten og kul­tu­ren på grund af cor­ona­kri­sen be­fin­der sig i nu. Vi er ik­ke post-cor­o­­na end­nu. Det ind­til kri­sen blom­stren­de dan­ske kul­tur­liv er fort­sat i en dyb kri­se, som på in­gen må­de er for­bi. Selv­om vi har få­et vac­ci­ne­ret man­ge og sam­fun­det er åb­net igen, er man­ge in­sti­tu­tio­ner med en for­ret­nings­mo­del ba­se­ret på høj ege­nind­tje­ning sta­dig al­vor­ligt tru­et på øko­no­mi­en,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Men det er sam­ti­dig vig­tigt, når vi kig­ger fremad, at støt­ten ik­ke ge­ne­relt kan el­ler skal ko­or­di­ne­res og afstemmes

Jo­hn Amund Tøn­nes – Di­rek­tør, Det Obel­ske Familiefond

Hun me­ner, at ko­or­di­ne­ring kul­tur­fon­de­ne imel­lem er en god idé.

”I fon­de­ne skal vi fin­de ud af, hvor­dan vi si­de om si­de med det of­fent­li­ge og i en god ko­or­di­ne­ring fon­de­ne mel­lem – li­ge­som vi og­så har gjort tid­li­ge­re i cor­ona­kri­sen – kan hjæl­pe og støt­te til genop­ret­nin­gen af det fan­ta­sti­ske kul­tur­liv, som vi hav­de før cor­o­na. Og når vi ser på de man­ge an­søg­nin­ger, vi i Ny Carls­berg­fon­det mod­ta­ger her i 2021, er det ty­de­ligt, at sto­re de­le af kunst- og kul­tur­li­vet har haft et vær­re 2021 end 2020, blandt an­det for­di der ik­ke kom no­gen som­mer­pak­ke i år, og for­di pu­bli­kum sta­dig tø­ver med at ven­de til­ba­ge,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Sundt med forskellige tilgange til støtte

Jo­hn Amund Tøn­nes´ vur­de­ring er, at der er stor va­ri­a­tion fra sted til sted i for­hold til, hvor hårdt ramt kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne er, og hvor svært man har ved at få gæ­ster gen­nem tælleapparaterne.

”Over­ord­net er start­linj­en ryk­ket til­ba­ge for kul­tur­li­vet, og i den sam­men­hæng er det vig­tigt, vi som fon­de ju­ste­rer vo­res be­vil­lin­ger og be­tin­gel­ser for at gi­ve støt­te ef­ter den nye vir­ke­lig­hed,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.
Men di­rek­tø­ren i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond po­in­te­r­er sam­ti­dig, at der er græn­ser for, i hvor høj grad han me­ner, kul­tur­fon­de­ne skal ko­or­di­ne­re de­res indsatser.

”Det er fint, at fon­de­ne kan sam­ar­bej­de, som vi for ek­sem­pel gjor­de i 2020 om ’Sam­men om kun­sten’ og i for­hold til ek­sem­pel­vis covid-sær­­pul­jer, hvor vi valg­te at pri­o­ri­te­re en sær­pul­je til kunst­hal­ler­ne blandt an­det un­der ind­tryk af, at Ny Carls­berg­fon­det hav­de en sær­pul­je må­l­ret­tet kunst­mu­se­er­ne. Vi har, po­pu­lært sagt, un­der cor­ona­kri­sen væ­ret go­de til at lyt­te til de an­dre skibs­fø­re­re i for­hold til, hvor det storme­de mest. Men det er sam­ti­dig vig­tigt, når vi kig­ger fremad, at støt­ten ik­ke ge­ne­relt kan el­ler skal ko­or­di­ne­res og af­stem­mes. Vi age­rer jo ud fra hver vo­res fun­dats og har for­skel­li­ge til­gan­ge til støt­ten, hvil­ket kun er sundt,” Jo­hn Amund Tønnes.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds rol­le i 2021 er iføl­ge di­rek­tø­ren fort­sat at væ­re et sup­ple­ment til støt­ten fra kom­mu­ner og stat.

”Vi har ik­ke pla­ner om hver­ken at kom­me med væ­sent­ligt fle­re el­ler fær­re pen­ge til kunst. Vi vil hol­de kur­sen, men til­pas­se vo­res be­vil­lin­ger til den nye vir­ke­lig­hed og der­med ta­ge hen­syn til be­vil­lings­mod­ta­ger­nes kon­kre­te si­tu­a­tion,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Iføl­ge ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter var de sam­le­de be­vil­lin­ger til kul­tu­ren fra fon­de og det of­fent­li­ge i alt på 22,1 mil­li­ar­der kro­ner i 2019, hvoraf fon­de­nes be­vil­lin­ger på tre mil­li­ar­der kro­ner ud­gjor­de 13 pro­cent. Be­vil­lin­ger til idræt, fol­ke­op­lys­ning og fol­ke­højsko­ler er ik­ke medregnet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: