Markant stigning i antal fonde, som støtter dansk kultur

Danske fondes bevillinger til kultur er fra 2016 til 2019 steget med 20 pct., og især antallet af mindre fonde, der støtter kulturen, er vokset markant. Det viser en ny analyse fra Fondenes Videnscenter. Det Obelske Familiefonds direktør mener ikke, at den stigende fondsstøtte nødvendigvis har givet mere og bedre kulturelt indhold, idet driftsomkostningerne samtidig er vokset. Ny Carlsbergfondets forkvinde minder om, at kulturlivet nu er et helt andet sted end i 2019 på grund af coronakrisen.

En lang ræk­ke fon­de har støt­tet op­fø­rel­sen af Mo­es­gaards Mu­se­ums nye ud­stil­lings­byg­ning (Foto/Medieafdelingen - Mo­es­gaard Museum)

”The on­ly way is up,” lød det i en mu­si­kalsk øre­hæn­ger fra slut-80´erne – men om­kvæ­det fra Ya­zz´ po­p­sang kan her en lil­le hånd­fuld år­ti­er se­ne­re og­så bru­ges i be­skri­vel­sen af den dan­ske fonds­sek­tors støt­te til kun­sten og kul­tu­ren i pe­ri­o­den fra 2016 til 2019.

Vej­en har nem­lig væ­ret en­ty­dig op­ad­gå­en­de, når det gæl­der an­tal­let af fonds­be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål, fon­de­nes sam­le­de ud­be­tal­te mid­ler og an­tal­let af kul­tur­sup­por­te­ren­de fon­de i lø­bet af den fi­re­åri­ge periode.

Iføl­ge en net­op of­fent­lig­gjort ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter steg fonds­sek­to­rens be­vil­lin­ger til kul­tu­rel­le for­mål med næ­sten en halv mil­li­ard kro­ner fra 2016 til 2019 og kom op på li­ge knap tre mil­li­ar­der kro­ner, sva­ren­de til et hop opad på 20 procent.

Der er al­tid godt med man­ge og for­skel­li­ge be­vil­lings­gi­ve­re – det med­fø­rer en form for de­mo­kra­ti­se­ring af støttesystemet

Jo­hn Amund Tøn­nes – Di­rek­tør, Det Obel­ske Familiefond

Sam­ti­dig vok­se­de an­tal­let af be­vil­lin­ger fra 9.530 i 2016 til 15.076 i 2019, hvil­ket er en stig­ning på 5.546 be­vil­lin­ger el­ler 58 procent.

Ana­ly­sen do­ku­men­te­rer der­u­d­over en mar­kant stig­ning i det sam­le­de an­tal af fon­de, som fra 2016 til 2019 valg­te at støt­te dansk kul­tur. Stig­nin­gen dri­ves sær­ligt af de små og min­dre fon­de, hvor an­tal­let er øget fra 578 i 2016 til 1.952 i 2019. Det er en stig­ning på 1.374 fon­de i perioden.

Diversitet er guld værd

At mæng­den af især min­dre fon­de med blik for be­vil­lin­ger til dansk kunst og kul­tur er ste­get så vold­somt på få år, fal­der i god jord hos Chri­sti­ne Buhl An­der­sen, der er for­kvin­de i en af Dan­marks sto­re kul­tur­fon­de, Ny Carlsbergfondet.

”Jeg glæ­der mig me­get over, at der er en hel un­der­skov af min­dre fon­de, som og­så støt­ter kul­tu­ren. Di­ver­si­te­ten blandt fon­de­ne og det, der støt­tes, er guld værd,” si­ger Chri­sti­ne Buhl An­der­sen til Fundats.

Den vur­de­ring er di­rek­tør Jo­hn Amund Tøn­nes fra én af de an­dre svær­væg­te­re blandt kunst- og kul­tur­fon­de­ne, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, helt enig i.

”Det er po­si­tivt, at fle­re vi­ser in­ter­es­se og ta­ger an­svar for om­rå­det, og det kan ses som en an­er­ken­del­se af vig­tig­he­den af vo­res kul­tur­liv. Sam­ti­dig er det godt for kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne, at der er fle­re ste­der at sø­ge. Der er al­tid godt med man­ge og for­skel­li­ge be­vil­lings­gi­ve­re – det med­fø­rer en form for de­mo­kra­ti­se­ring af støt­te­sy­ste­met,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Ana­ly­sen gi­ver et bil­le­de af ver­den af i går, hvor vi hav­de et blom­stren­de kul­tur­liv i Danmark

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

Selv­om de min­dre fon­des be­tyd­ning vok­ser – bå­de i støt­te­kro­ner og i an­tal – er det dog iføl­ge ana­ly­sen fort­sat de sto­re og me­get sto­re fon­de, som står for de stør­ste kon­to­over­førs­ler til kun­sten og kulturen.

59 pro­cent af de be­vil­ge­de mid­ler på om­rå­det kom­mer så­le­des fra de 10 fon­de med for­holds­mæs­sigt størst fo­kus på kul­tur. He­le grup­pen af sto­re og me­get sto­re fon­de teg­ne­de sig i 2019 for 1,9 mil­li­ar­der kro­ner til om­rå­det, sva­ren­de til 66 pro­cent af de sam­le­de be­vil­ge­de mid­ler til kultur.

Til sam­men­lig­ning stod de sto­re og me­get sto­re fon­de for 86 pro­cent af be­lø­bet i 2016.
De små, min­dre og mel­lem­sto­re fon­de be­vil­ge­de én mil­li­ard kro­ner til kul­tur i 2019 mod 352 mil­li­o­ner kro­ner i 2016.

Et billede af verden af i går

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen me­ner over­ord­net, at ana­ly­sens do­ku­men­ta­tion af den øge­de fonds­støt­te til kul­tu­ren fra 2016 til 2019 vi­ser, at fon­de­ne har på­ta­get sig et sti­gen­de og me­get stort an­svar – og­så, til­fø­jer hun, i en tid med stats­li­ge nedskæringer.

”Det sker sta­dig som del af den fi­ne dan­ske mo­del, hvor stat, kom­mu­ner og fon­de støt­ter kul­tu­ren, mens kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne har an­sva­ret for ege­nind­tje­nin­gen via blandt an­det bil­letsalg. I man­ge til­fæl­de har det væ­ret fon­de­ne, som har på­ta­get sig ud­gif­ter til nye byg­nin­ger, mu­se­ums­ud­vi­del­ser m.v., der of­te er så dy­re, at det of­fent­li­ge ik­ke har råd til at stå for fi­nan­si­e­rin­gen,” po­in­te­r­er Ny Carls­berg­fon­dets forkvinde.

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen min­der sam­ti­dig om, at det er vig­tigt at hu­ske på, at ana­ly­sen be­skæf­ti­ger sig med ud­vik­lin­gen i pe­ri­o­den fra før, cor­ona­kri­sen sat­te sit tun­ge præg på kun­sten og kulturen.

”Ana­ly­sen gi­ver et bil­le­de af ver­den af i går, hvor vi hav­de et blom­stren­de kul­tur­liv i Dan­mark. Fon­de­nes for­ø­ge­de støt­te til kul­tu­r­om­rå­det har væ­ret del af en po­si­tiv spiral, som har hand­let om, at bå­de det of­fent­li­ge og fon­de­ne har væ­ret op­ta­get af at pro­fes­sio­na­li­se­re kunst- og kul­tur­li­vet. Det har stil­let krav til bran­chen om at le­ve op til for­vent­nin­ger­ne, hvil­ket den i høj grad har gjort. Det så man i mi­ne øj­ne re­sul­ta­tet af frem til og med 2019 i form af et blom­stren­de og pro­fes­sio­nelt kul­tur­liv i Dan­mark,” si­ger kunst­fon­dens forkvinde.

Stigning skal tages med et gran salt

I Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond til­faldt over halv­de­len af fon­dens sam­le­de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger på 111,6 mil­li­o­ner kro­ner i 2019 fag­om­rå­det kunst. Og igen i 2020, hvor der grun­det cor­o­na­pan­de­mi­en blev skru­et ned for be­vil­lings­blus­set, og de sam­le­de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger faldt til 68,2 mil­li­o­ner kro­ner, gav fon­dens støt­te til kunst på 41,4 mil­li­o­ner kro­ner de to an­dre al­men­nyt­ti­ge ind­sats­om­rå­der men­tal sund­hed og Nord­jyl­land baghjul.

Fon­dens di­rek­tør Jo­hn Amund Tøn­nes un­der­stre­ger, at han sy­nes, Fonds­dan­marks ge­ne­relt sti­gen­de be­vil­lin­ger til og in­ter­es­se for kun­sten og kul­tu­ren er positivt.

I fon­de­ne skal vi fin­de ud af, hvor­dan vi si­de om si­de med det of­fent­li­ge og i en god ko­or­di­ne­ring fon­de­ne mel­lem – li­ge­som vi og­så har gjort tid­li­ge­re i cor­ona­kri­sen – kan hjæl­pe og støt­te til genop­ret­nin­gen af det fan­ta­sti­ske kul­tur­liv, som vi hav­de før corona

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen – For­kvin­de, Ny Carlsbergfondet

Men iføl­ge Jo­hn Amund Tøn­nes be­ty­der fle­re fond­s­pen­ge til kul­tu­ren ik­ke par­tout me­re og bed­re kul­tu­relt indhold.

”Det er vig­tigt at ta­ge den sam­le­de stig­ning i be­vil­lin­ger med et gran salt og hu­ske, at de ge­ne­rel­le om­kost­nin­ger til at dri­ve kul­tur og­så er ste­get i sam­me pe­ri­o­de, blandt an­det for­di gæ­ster­nes for­vent­nin­ger er vok­set sam­ti­dig med, at der har væ­ret en pris­ud­vik­ling på drift. Der­for tror jeg ik­ke, man nød­ven­dig­vis har få­et me­re og bed­re kul­tu­relt ind­hold fuld­stæn­dig sva­ren­de til de sti­gen­de fonds­be­vil­lin­ger,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Kulturliv i dyb krise

Chri­sti­ne Buhl An­der­sen sat­te sig for bor­den­den i Ny Carls­berg­fon­det kort tid ef­ter, at cor­ona­kri­sen i for­å­ret 2020 var kom­met på al­les læ­ber i Dan­mark. Og når hun be­trag­ter kunst- og kul­tur­li­vet i Dan­mark, sker det fort­sat med stor bekymring.

”Jeg tror, at ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil gi­ve an­led­ning til drøf­tel­ser blandt kul­tur­fon­de­ne, men det vil ske med ud­gangs­punkt i den nye vir­ke­lig­hed, som kun­sten og kul­tu­ren på grund af cor­ona­kri­sen be­fin­der sig i nu. Vi er ik­ke post-cor­o­na end­nu. Det ind­til kri­sen blom­stren­de dan­ske kul­tur­liv er fort­sat i en dyb kri­se, som på in­gen må­de er for­bi. Selv­om vi har få­et vac­ci­ne­ret man­ge og sam­fun­det er åb­net igen, er man­ge in­sti­tu­tio­ner med en for­ret­nings­mo­del ba­se­ret på høj ege­nind­tje­ning sta­dig al­vor­ligt tru­et på øko­no­mi­en,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Men det er sam­ti­dig vig­tigt, når vi kig­ger fremad, at støt­ten ik­ke ge­ne­relt kan el­ler skal ko­or­di­ne­res og afstemmes

Jo­hn Amund Tøn­nes – Di­rek­tør, Det Obel­ske Familiefond

Hun me­ner, at ko­or­di­ne­ring kul­tur­fon­de­ne imel­lem er en god idé.

”I fon­de­ne skal vi fin­de ud af, hvor­dan vi si­de om si­de med det of­fent­li­ge og i en god ko­or­di­ne­ring fon­de­ne mel­lem – li­ge­som vi og­så har gjort tid­li­ge­re i cor­ona­kri­sen – kan hjæl­pe og støt­te til genop­ret­nin­gen af det fan­ta­sti­ske kul­tur­liv, som vi hav­de før cor­o­na. Og når vi ser på de man­ge an­søg­nin­ger, vi i Ny Carls­berg­fon­det mod­ta­ger her i 2021, er det ty­de­ligt, at sto­re de­le af kunst- og kul­tur­li­vet har haft et vær­re 2021 end 2020, blandt an­det for­di der ik­ke kom no­gen som­mer­pak­ke i år, og for­di pu­bli­kum sta­dig tø­ver med at ven­de til­ba­ge,” si­ger Chri­sti­ne Buhl Andersen.

Sundt med forskellige tilgange til støtte

Jo­hn Amund Tøn­nes´ vur­de­ring er, at der er stor va­ri­a­tion fra sted til sted i for­hold til, hvor hårdt ramt kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne er, og hvor svært man har ved at få gæ­ster gen­nem tælleapparaterne.

”Over­ord­net er start­linj­en ryk­ket til­ba­ge for kul­tur­li­vet, og i den sam­men­hæng er det vig­tigt, vi som fon­de ju­ste­rer vo­res be­vil­lin­ger og be­tin­gel­ser for at gi­ve støt­te ef­ter den nye vir­ke­lig­hed,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.
Men di­rek­tø­ren i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond po­in­te­r­er sam­ti­dig, at der er græn­ser for, i hvor høj grad han me­ner, kul­tur­fon­de­ne skal ko­or­di­ne­re de­res indsatser.

”Det er fint, at fon­de­ne kan sam­ar­bej­de, som vi for ek­sem­pel gjor­de i 2020 om ’Sam­men om kun­sten’ og i for­hold til ek­sem­pel­vis covid-sær­pul­jer, hvor vi valg­te at pri­o­ri­te­re en sær­pul­je til kunst­hal­ler­ne blandt an­det un­der ind­tryk af, at Ny Carls­berg­fon­det hav­de en sær­pul­je må­l­ret­tet kunst­mu­se­er­ne. Vi har, po­pu­lært sagt, un­der cor­ona­kri­sen væ­ret go­de til at lyt­te til de an­dre skibs­fø­re­re i for­hold til, hvor det storme­de mest. Men det er sam­ti­dig vig­tigt, når vi kig­ger fremad, at støt­ten ik­ke ge­ne­relt kan el­ler skal ko­or­di­ne­res og af­stem­mes. Vi age­rer jo ud fra hver vo­res fun­dats og har for­skel­li­ge til­gan­ge til støt­ten, hvil­ket kun er sundt,” Jo­hn Amund Tønnes.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds rol­le i 2021 er iføl­ge di­rek­tø­ren fort­sat at væ­re et sup­ple­ment til støt­ten fra kom­mu­ner og stat.

”Vi har ik­ke pla­ner om hver­ken at kom­me med væ­sent­ligt fle­re el­ler fær­re pen­ge til kunst. Vi vil hol­de kur­sen, men til­pas­se vo­res be­vil­lin­ger til den nye vir­ke­lig­hed og der­med ta­ge hen­syn til be­vil­lings­mod­ta­ger­nes kon­kre­te si­tu­a­tion,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Iføl­ge ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter var de sam­le­de be­vil­lin­ger til kul­tu­ren fra fon­de og det of­fent­li­ge i alt på 22,1 mil­li­ar­der kro­ner i 2019, hvoraf fon­de­nes be­vil­lin­ger på tre mil­li­ar­der kro­ner ud­gjor­de 13 pro­cent. Be­vil­lin­ger til idræt, fol­ke­op­lys­ning og fol­ke­højsko­ler er ik­ke medregnet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer