Museet for Søfart reddet i land af ni fonde

Ten­den­sen til, at fon­de sky­der ek­stra­or­di­nært sto­re sum­mer ind i cor­o­na-træng­te kul­turin­sti­tu­tio­ner fort­sæt­ter. Se­ne­st har ni fon­de støt­tet M/S Mu­se­et for Sø­fart med 21 mil­li­o­ner kro­ner, og der­med kan mu­se­et trods en stor pu­bli­kums­ned­gang i 2020 plan­læg­ge nye, fa­ste ud­stil­lin­ger. Ge­ne­relt har fon­de­ne iføl­ge di­rek­tør Jo­hn Amund Tøn­nes fra Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond gjort en po­si­tiv for­skel un­der cor­ona­kri­sen bå­de med si­ne mid­ler og i for­hold til at ita­le­sæt­te be­tyd­nin­gen af kunst og kultur.

M/S Museet for Søfart (foto: Luca Santiago Mora)
Fonds­mid­ler­ne til M/S Mu­se­et for Sø­fart kom­mer som det se­ne­ste af en ræk­ke ek­semp­ler på, hvor­dan fon­de­nes vel­vil­je har red­det kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner, der har væ­ret bragt i øko­no­misk ufø­re som føl­ge af cor­o­na­pan­de­mi­en (fo­to: Luca San­ti­a­go Mora / M/S Mu­se­et for Søfart).

2020 har ik­ke ud­præ­get væ­ret no­get mor­somt år at dri­ve mu­se­um i Dan­mark. Det kan M/S Mu­se­et for Sø­fart i Hels­in­gør skri­ve un­der på.

Pe­ri­o­der­ne med tvun­gen ned­luk­ning og mang­len­de uden­land­ske turi­ster i Dan­mark be­tød i 2020 en ned­gang på 23 pro­cent i an­tal­let af gæ­ster på mu­se­et, og med fort­sat her­me­tisk luk­ke­de dø­re fra star­ten af 2021 er det nye år for Hels­in­­gør-mu­­se­et be­gyndt med et ind­til vi­de­re stort, rundt nul på regn­skabspo­sten for entréindtægter.

Men nu er der en­de­lig godt nyt for det øko­no­misk træng­te mu­se­um. M/S Mu­se­et for Sø­fart har net­op mod­ta­get til­sagn fra i alt ni ma­ri­ti­me fon­de om, at de til­sam­men er klar med 21 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te. Der­med kan mu­se­et dels be­gyn­de at kig­ge frem mod sit 10-års ju­bilæum i 2023, dels be­gyn­de at la­ve nye, fa­ste udstillinger.

En af de støt­ten­de fon­de er Lauritzen Fon­den, hvis di­rek­tør In­ge Grøn­vold be­teg­ner det som ”op­lagt” at støt­te M/S Mu­se­et for Søfart.

”Det gi­ver næ­sten sig selv, at vi som ma­ri­tim fond spid­ser ører og lyt­ter, når der er no­get in­den for vo­res egen bran­che, som rø­rer på sig. Vi var med til at støt­te sø­fart­s­mu­se­et, da det blev etab­le­ret for snart 10 år si­den, og vi for­står godt de­res be­hov for at kun­ne la­ve nye ud­stil­lin­ger,” si­ger In­ge Grøn­vold til Fundats.

Di­rek­tør på M/S Mu­se­et for Sø­fart Ul­la Tof­te be­teg­ner de 21 mil­li­o­ner fond­skro­ner som "en stærkt op­mun­tren­de håndsrækning."

”Det be­ty­der, at vi kan bli­ve ved med at væ­re et nyt og frisk mu­se­um, som ud­vik­ler sig og føl­ger med ti­den. Og at vi kan la­ve ting, der er re­le­van­te for en hel mas­se gæ­ster, der har lyst til at kom­me til Hels­in­gør og mu­se­et, si­ger Ul­la Tof­te til Hels­in­gør Dagblad.

Ud over Lauritzen Fon­den re­a­li­se­res de nye ud­stil­lin­ger på mu­se­et med støt­te fra A.P. Møl­ler Fon­den, Au­gusti­nus Fon­den, Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­­sens Fond, Den Dan­ske Ma­ri­ti­me Fond, Ori­ents Fond, Knud Høj­gaards Fond, S.C. Van Fon­den og With-fonden.

Ikke corona-krisehjælp

Fonds­mid­ler­ne til mu­se­et i Hels­in­gør kom­mer som det se­ne­ste af en ræk­ke ek­semp­ler fra det se­ne­ste hal­ve års tid på, hvor­dan fon­de­nes vel­vil­je har red­det kunst- og kul­turin­sti­tu­tio­ner, der har væ­ret bragt i øko­no­misk ufø­re som føl­ge af coronapandemien.

Tid­li­ge­re har Fun­dats blandt an­det be­skre­vet, at Knud Høj­gaards Fond og Re­al­da­nia i slut­nin­gen af 2020 med en ek­stra­or­di­nær stor hånds­ræk­ning på 61 mil­li­o­ner kro­ner red­de­de Den Blå Pla­net fra at gå kon­kurs. Pen­ge­ne skal bru­ges til drift af akva­ri­et frem til 2022.

Per­ma­nen­te ud­stil­lin­ger har jo en el­ler an­den form for ud­løbs­da­to, som man må for­hol­de sig til, hvis man vil til­træk­ke nyt publikum.

In­ge Grøn­vold – di­rek­tør, Lauritzen Fonden

For In­ge Grøn­vold er det dog vig­tigt at po­in­te­re, at den ak­tu­el­le støt­te fra Lauritzen Fon­den til M/S Mu­se­et for Sø­fart ik­ke er ”cor­o­­na-kri­­se­hjælp.”

”Det hand­ler ik­ke om her-og-nu cor­o­­na-kri­­se­hjælp som føl­ge af da­len­de be­søgstal, men der­i­mod om at kig­ge fremad og væ­re åb­ne over for, at der er be­hov for no­get nyt på et mu­se­um her næ­sten 10 år ef­ter, det åb­ne­de. Per­ma­nen­te ud­stil­lin­ger har jo en el­ler an­den form for ud­løbs­da­to, som man må for­hol­de sig til, hvis man vil til­træk­ke nyt pu­bli­kum,” po­in­te­r­er In­ge Grønvold.

Har gjort forskel både i penge og i tale

In­ge Grøn­vold glæ­der sig over fonds­sek­to­rens ev­ne til at gø­re en ek­stra­or­di­nær øko­no­misk for­skel for det træng­te dan­ske kunst- og kulturliv.

”Jeg me­ner, det er fan­ta­stisk, at fon­de, når der op­står så al­vor­li­ge kri­ser, som vi op­le­ver nu, har mu­lig­hed for at gø­re no­get ek­stra­or­di­nært,” si­ger In­ge Grønvold.

En af de sto­re fon­de på kunst- og kul­tu­r­om­rå­det er Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, som i 2019 til­go­deså om­rå­det med 58 mil­li­o­ner kro­ner ud af i alt knap 112 mil­li­o­ner ud­del­te kroner.

Di­rek­tør Jo­hn Amund Tøn­nes me­ner ik­ke, at det har væ­ret og er Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds op­ga­ve at red­de nød­li­den­de kunst- og kulturinstitutioner.

Jeg me­ner grund­læg­gen­de ik­ke, at det er vo­res op­ga­ve at age­re redningsplanke.

Jo­hn Amund Tøn­nes – di­rek­tør, Det Obel­ske Familiefond

”Det er vig­tigt, at kunst og kul­tur – og alt det go­de, der kom­mer af kun­sten og kul­tu­ren – over­le­ver kri­ser, og jeg ta­ger hat­ten af for de man­ge flot­te be­vil­lin­ger, der er ble­vet gi­vet fra fon­de­nes si­de un­der cor­ona­kri­sen. I Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har vi dog ik­ke age­ret red­nings­plan­ke for be­stem­te mu­se­er un­der covid19, men har der­i­mod holdt fast i at støt­te kun­stin­sti­tu­tio­ner og ind­hold bredt jævn­før vo­res fun­dats og stra­te­gi. Og jeg me­ner grund­læg­gen­de ik­ke, at det er vo­res op­ga­ve at age­re red­nings­plan­ke. Men i den ud­stræk­ning, vi har kun­net gi­ve en hjæl­pen­de hånd, har vi gjort det med glæ­de, blandt an­det med sær­be­vil­lin­ger til kunst­hal­ler­ne,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Jo­hn Amund Tøn­nes sy­nes ge­ne­relt, at fon­de­ne har gjort en stor for­skel for dansk kunst og kul­tur un­der cor­ona­kri­sen – ik­ke kun må­lt i kro­ner og øre.

”Fon­de har gjort en po­si­tiv for­skel med de mid­ler, der er brugt på at støt­te og hjæl­pe, men ud over pen­ge­ne har fon­de­ne og­så gjort en stor ind­sats for at få ita­le­sat, hvor vig­tig kunst, kul­tur og samvær er for vo­res sam­fund i en kri­se­si­tu­a­tion. Så når man kig­ger på fon­de­nes be­tyd­ning for kunst- og kul­tur­li­vet un­der kri­sen, er det vig­tigt ik­ke kun at kig­ge på den støt­te, der ud­mønt­es i pen­ge,” po­in­te­r­er Jo­hn Amund Tønnes.

Uenighed om fondenes betydning

På spørgs­må­let om, hvor kun­sten og kul­tu­ren oven på et hi­sto­risk ud­for­dren­de 2020 hav­de be­fun­det sig uden fon­de­nes vel­vil­je, de­les van­de­ne i fondssektoren.

I et in­ter­view i ok­to­ber 2020 gav Lars Munch, der er be­sty­rel­ses­for­mand i Lou­i­si­a­na Fon­den og Mu­se­ums­fon­den, ud­tryk for, at var det ik­ke for fon­de­ne, var sto­re del af dansk kunst- og kul­tur­liv knæk­ket over.

”Fon­de­ne trå­d­te til, da sam­fun­det var i knæ i for­å­ret. Uden fon­de­nes re­so­lut­te og me­get lar­ge støt­te var kunst- og kul­tur­li­vet i Dan­mark væl­tet un­der cor­ona­kri­sen, og vi vil­le ha­ve set luk­ke­de sce­ner og luk­ke­de mu­se­er. Jeg an­er­ken­der, at der og­så har væ­ret hjælp fra sta­ten, men slet ik­ke nok,” sag­de Lars Munch til Fundats.

Det syns­punkt er­klæ­re­de be­sty­rel­ses­for­man­den i Au­gusti­nus Fon­den An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord sig lodret ue­nig i i et in­ter­view med Fun­dats i november.

”Jeg me­ner ik­ke, kunst og kul­tur­li­vet er af­hæn­gig af fon­de­ne, men der­i­mod me­get af­hæn­gi­ge af of­fent­lig støt­te. Der går cir­ka 25 mil­li­ar­der kro­ner fra stat og kom­mu­ner til kunst- og kul­tur­li­vet og om­kring to mil­li­ar­der fra fon­de­ne. Set i det per­spek­tiv er det ik­ke me­get, vi fra fon­de­nes si­de bi­dra­ger med. Det, vi gi­ver in­sti­tu­tio­ner­ne med vo­res støt­te, er en vis fri­hed ud over ba­sis­drif­ten,” sag­de An­ne Bir­git­te Gam­mel­jord og til­fø­je­de, at ”kun­sten og kul­tu­ren nok skul­le kun­ne kla­re sig uden fon­de­ne – ba­re på et lidt la­ve­re niveau.”

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…