Nordea-fonden støtter 65 nye kystinitiativer

Nordea-fonden afslører de 65 sidste projekter, der modtager støtte fra årets Kysten er klar-pulje. Initiativer fra hele landet får 29,2 millioner kroner tilsammen. Det er 4,2 millioner mere end fonden havde planlagt.

Fishing Zealand (foto: Rasmus Juel Ditlefsen)
En ny ung lyst­fi­sker får in­struk­tion af en Fis­hing Ze­aland-gu­i­de un­der fi­ske­ri i Gers­høj Havn i Lej­re. I an­den og sid­ste ud­de­lings­run­de af Nor­dea-fon­dens kyst-pul­je for­de­les 29,2 mil­li­o­ner kro­ner til 65 kystak­ti­vi­te­ter i he­le lan­det (fo­to: Ras­mus Ju­el Ditlefsen).

65 ini­ti­a­ti­ver langs de dan­ske ky­ster får nu luft un­der vin­ger­ne med 29,2 mil­li­o­ner kro­ner i støt­te fra Ky­sten er klar-pulj­en. Nor­dea-fon­den modt­og 208 an­søg­nin­ger i den­ne ud­de­lings­run­de, hvor­for fon­den har valgt at ud­vi­de pulj­en med 4,2 mil­li­o­ner, skri­ver Nor­dea-fon­den i en pressemeddelelse.

”Det var gan­ske en­kelt me­get van­ske­ligt at væl­ge fra. An­søg­nin­ger­ne em­me­de af en­ga­ge­ment og vi kun­ne næ­sten mær­ke, hvor­dan lo­ka­le ildsjæ­le bræn­der ef­ter at kom­me i gang ude ved kyster­ne. Der­for be­slut­te­de vi helt ek­stra­or­di­nært at spræn­ge pul­jens loft ved at sæt­te ek­stra 4,2 mil­li­o­ner kro­ner af,” for­tæl­ler Nor­dea-fon­dens di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann Andersen.

De 208 an­søg­nin­ger er me­re end dob­belt så man­ge som sid­ste ud­de­lings­run­de, hvil­ket be­ty­der, at Nor­dea-fon­den i alt har mod­ta­get 308 an­søg­nin­ger og ud­delt 54,7 mil­li­o­ner kro­ner til 115 for­skel­li­ge pro­jek­ter i kystpuljen.

Ud­de­lin­ger­ne er strø­et jævnt ud over lan­dets re­gio­ner med 14 pro­jek­ter i Midtjyl­land, 13 i hver af Ho­ved­sta­den, Nord­jyl­land og Sjæl­land, samt Syd­dan­mark, der får støt­te til 12 projekter.

Vandsport og vandhaver

Fæl­les for pro­jek­ter­ne er, at de al­le lig­ger langs lan­dets ky­ster. Pro­jek­ter­ne dæk­ker over for­skel­li­ge for­mer for vand­sport, byg­ge­pro­jek­ter så­som vands­hel­ters og bå­de­bro­er, men og­så kulturformidling.

En af de gla­de mod­ta­ge­re er Bro­der Berg fra Ve­st­him­mer­lands Mu­se­um, der har mod­ta­get 467.754 kro­ner til et pro­jekt, der blandt an­det står for at etab­le­re undervandshaver.

”Det vil glæ­de lo­kal­sam­fun­det. Det er et stort løft for et lo­kalt om­rå­de i yder­om­rå­det. Det vil ska­be ak­ti­vi­te­ter over et læn­ge­re tids­rum og sik­re kon­si­stens i et ud­vik­lings­ar­bej­de, og und­er­støt­te til­tag, så vi får et end­nu bed­re ste­nal­der­cen­ter. At en­ga­ge­re bor­ge­re, så de får hån­den i bol­le­dej­en, rørt ved plan­ter og vand, er et væ­sent­ligt om­drej­nings­punkt for vo­res ar­bej­de i for­mid­lin­gen,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer