Annoncespot_img

Ny uddelingsrekord i Nordea-fonden

I alt 707,5 mio. kr. uddelte Nordea-fonden i 2018. Dermed sætter fonden ny ud­de­lings­re­kord, viser det netop offent­lig­gjor­te års­regn­skab.

Nordea-fonden – uddelinger 2018 fordelt på formål
 
På ud­de­lings­si­den blev 2018 et re­kordår for Nor­dea-fon­den. Ud af 5.997 an­sø­ge­re fik i alt 2.512 støt­te­mod­ta­ge­re be­vil­get sam­let 707,5 mio. kr, skri­ver fon­den i sit net­op of­fent­lig­gjor­te årsregnskab.

Årets stør­ste ud­de­ling var på 300 mio. kr. og gik til Kø­ben­havns Kom­mu­nes vand­kul­tur­hus på Pa­pirø­en, Christiansholm.

Ud­de­lings­re­kor­den skyl­des især den­ne ek­stra­or­di­næ­re be­vil­ling. Uden den hav­de fon­dens ud­de­lin­ger­ne i 2018 sam­me ni­veau som året før, hvor fon­den ud­del­te i alt 405 mio. kr. (se ske­ma­et herunder).

An­tal­let af be­vil­lings­mod­ta­ge­re faldt i 2018 en smu­le. Mens Nor­dea-fon­den i 2017 støt­te­de 3.325 mod­ta­ge­re, end­te tal­let i 2018 på 2.512. For­skel­len skyl­des over­ve­jen­de, at den så­kald­te Mi­kro­pul­je kun ud­de­les hvert an­det år.

Fon­dens lo­kal­pul­je med ud­de­lin­ger op til 100.000 kr. be­vil­ge­de 25,7 mio. kr. til i alt 1.401 støt­te­mod­ta­ge­re. Des­u­den modt­og 941 stu­de­ren­de le­ga­ter til stu­di­e­op­hold for i alt 10,1 mio. kr.

I 2019 for­ven­ter Nor­dea-fon­den at ud­de­le i om­eg­nen af 500 mio. kr. in­den for om­rå­der­ne sund­hed, mo­tion, na­tur og kultur.

Si­den Nor­dea-fon­den blev stif­tet i 1989, har den ud­delt om­kring 5.2 mia. kr. til al­men­nyt­ti­ge formål.

Nordea-fonden – uddelinger 2018

For­mål2018
stk.
2017
stk.
2018
kr.
2017
kr.
Sund­hed15378180.991.00059.638.000
Mo­tion597612348.769.000137.234.000
Na­tur20815275.721.00090.661.000
Kul­tur40846877.997.00097.054.000
Ud­dan­nel­se9821.06010.546.00011.190.000
Al­ment velgørende15515611.470.0003.388.000
Mi­kro­pul­je078503.498.000
Le­gat­bo­li­ger9142.010.0001.871.000
Ud­delt2.5123.325707.503.000404.534.000
Til­bage­førs­ler-78-54-2.436.000-6.519.000
Ud­delt net­to [se note]2.4343.271705.066.000398.015.000
No­te: Fon­dens sam­le­de ud­de­lin­ger i 2018 ud­gjor­de 707.503.000 kr. Fon­den har dog måt­tet til­bage­fø­re ud­de­lin­ger for 2.436.000 kr. i 2018, da vis­se pro­jek­ter ik­ke har kun­net re­a­li­se­res. Det til­bage­før­te be­løb vil bli­ve genuddelt.

Uddelinger 1990-2018 – samlet 5.296.429.597 kr.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer