Rane Willerslev: ”Jeg bruger stort set al min tid på at rejse fondsmidler”

Fem år efter at Rane Willerslev tiltrådte som ny direktør for Nationalmuseet, mærker han i stigende grad, at fondene professionaliseres og får skarpere profiler. Det kan blive styrende for museets initiativer, lyder det fra direktøren, der lige nu kaster alle sine kræfter efter fundraising til en ny museumsbygning.

Na­tio­nal­mu­se­et er i dag fuld­stæn­dig af­hæn­gig af mid­ler ude­fra, ly­der det fra Ra­ne Wil­ler­s­lev. Fo­to: Nationalmuseet/Steen Brogaard

Da even­ty­re­ren, an­tro­po­lo­gen og vi­den­skabs­man­den Ra­ne Wil­ler­s­lev til­t­rå­d­te stil­lin­gen som di­rek­tør for Dan­marks Na­tio­nal­mu­se­um i som­me­ren 2017, ske­te det med en pres­se­med­del­el­se, hvori den da­væ­ren­de kul­tur­mi­ni­ster, Met­te Bo­ck, lag­de vægt på, at han hav­de ”go­de for­ud­sæt­nin­ger for at kun­ne til­træk­ke fonds­mid­ler” til museet.

I dag, fem år ef­ter Ra­ne Wil­ler­s­levs til­træ­den, er det ik­ke helt klart, om di­rek­tø­ren har hen­tet fle­re fonds­mid­ler hjem til mu­se­et end si­ne forgængere.

Det for­tæl­ler di­rek­tø­ren selv i sit mø­de­lo­ka­le på før­ste sal i Fre­de­riks Palæ i det in­dre København.

”Det er det fak­tisk svært at si­ge no­get om, for vi har ik­ke mu­lig­hed for at træk­ke tal­le­ne ud. Det hæn­ger sam­men med den må­de, som fonds­mid­ler­ne tid­li­ge­re er ble­vet re­gi­stre­ret på,” si­ger Ra­ne Willerslev.

Tal, som Na­tio­nal­mu­se­et dog har kun­net træk­ke ud, vi­ser, at mu­se­et i åre­ne fra 2017 til 2020 skaf­fe­de pri­va­te mid­ler for i alt 188 mil­li­o­ner kroner.

Hvor­dan be­lø­bet for­de­ler sig på de en­kel­te år, er det ik­ke mu­ligt at op­gø­re, men det gi­ver et gen­nem­snit på cir­ka 47 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt. Langt ho­ved­par­ten af pen­ge­ne kom­mer fra fonds­be­vil­lin­ger, men og­så pri­vat­per­so­ners do­na­tio­ner og arv er reg­net med i beløbet.

Hvis al­le får en me­get stram pro­fil, bli­ver det me­get at hop­pe fra tue til tue. Så bli­ver det me­get sty­ren­de for, hvad vi sæt­ter i gang

Ra­ne Wil­ler­s­lev – Di­rek­tør, Nationalmuseet

Iføl­ge Ra­ne Wil­ler­s­lev mat­cher de 47 mil­li­o­ner kro­ner det be­løb, som mu­se­et og­så før hans tid var i stand til at tiltrække.

”Vi har ik­ke sta­ti­stik på det, så det byg­ger på ren hukom­mel­se hos nog­le af de me­d­ar­bej­de­re, som har væ­ret her i man­ge år. De me­ner, at tal­let har lig­get ret sta­bilt i det le­je al­le åre­ne,” si­ger Ra­ne Wil­ler­s­lev og tilføjer:

”Jeg sy­nes jo, at det er man­ge pen­ge, men min for­gæn­ger var til­sy­ne­la­den­de li­ge så god til at hi­ve pen­ge hjem, som jeg er,” si­ger direktøren.

No­get ty­der dog på, at en mu­lig stig­ning i ind­drev­ne fonds­mid­ler kan væ­re på vej. Fra 2021 og fre­m­ef­ter er det mu­ligt for mu­se­et at op­gø­re fonds­mid­ler­ne på års­ba­sis. Op­gø­rel­sen fra 2021 vi­ser, at Na­tio­nal­mu­se­et sid­ste år fik til­sagn om he­le 64,6 mil­li­o­ner kro­ner fra pri­va­te sponsorer.

Drømmer om et nyt museum

Selv­om der ved ud­næv­nel­sen af Ra­ne Wil­ler­s­lev som ny di­rek­tør for Na­tio­nal­mu­se­et blev lagt vægt på hans for­ud­sæt­nin­ger for at skaf­fe fonds­mid­ler, blev det al­drig stil­let som et for­melt krav til hans ansættelse.

Al­li­ge­vel fyl­der det i dag en me­get stor del af hans arbejdsdag.

”Li­ge nu går stort set alt min tid med at rej­se fonds­mid­ler,” si­ger Ra­ne Willerslev.

År­sa­gen er, at di­rek­tø­ren hå­ber på, at det bli­ver mu­ligt at om­byg­ge Na­tio­nal­mu­se­ets ho­ved­byg­ning, Prin­sens Palæ, på Fre­de­riks­holms Ka­nal 12. Byg­nin­gen blev op­ført i 1744 og har i dag si­ne mangler.

”Den nu­væ­ren­de byg­ning li­der af en enorm man­gel på flek­si­bi­li­tet. Vi øn­sker at ska­be ver­dens mest flek­sib­le mu­se­ums­byg­ning,” for­tæl­ler Ra­ne Willerslev.

Han for­kla­rer, at drøm­men er en kli­ma­sik­ret og flek­si­bel byg­ning a la Ope­ra­hu­set, hvor gul­ve kan løf­tes og lof­ter sænkes.

”Det, der er mu­se­ums­byg­nin­gers en­de­lø­se pro­blem, er, at når man får nog­le nye be­hov, så la­ver man en ny byg­ning. 10 år ef­ter er der så nog­le nye be­hov. Så skal man en­ten byg­ge til, byg­ge om el­ler ri­ve ned. Ved at ska­be en bæ­re­dyg­tig byg­ning, der kan for­an­dre sig ef­ter be­hov, und­går man at skul­le byg­ge om he­le ti­den,” si­ger mu­se­ums­di­rek­tø­ren og til­fø­jer, at det og­så vil gø­re ud­stil­lin­ger­ne bil­li­ge­re, da me­get vil kun­ne genbruges.

Men det ko­ster pen­ge at ska­bet et helt nyt mu­se­um i en byg­ning fra 1700-tal­let. Rig­tig man­ge pen­ge, er­ken­der Willerslev.

Der­for af­sat­te po­li­ti­ker­ne med sid­ste års fi­nans­lov 12 mil­li­o­ner kro­ner til en forun­der­sø­gel­se, der net­op nu er ved at un­der­sø­ge mu­lig­he­den for en gen­nem­gri­ben­de om­byg­ning af mu­se­et, samt hvad det vil ko­ste i kro­ner og øre at gen­nem­fø­re den.

Un­der­sø­gel­sen for­ven­tes først fær­dig om et års tid, men al­le­re­de nu er Na­tio­nal­mu­se­ets di­rek­tør i di­a­log med fle­re af lan­dets fon­de om at gi­ve en øko­no­misk hånds­ræk­ning til projektet.

Om om­byg­nin­gen bli­ver til no­get el­ler ej, står og fal­der nem­lig med, om der er fon­de, som vil spyt­te mid­ler i byggeprojektet.

”Re­ge­rin­gen har of­fent­lig­gjort, at de bi­dra­ger med et sub­stan­ti­elt be­løb, hvis pro­jek­tet kan la­de sig gø­re, og hvis der kan rej­ses fonds­mid­ler til det,” for­tæl­ler Ra­ne Willerslev.

- Så frem­ti­dens na­tio­nal­mu­se­um af­hæn­ger af, om I kan skaf­fe fondsmidler?

”Fuld­stæn­dig. Det, der er ret usæd­van­ligt ved den her sag, er, at sta­ten øn­sker at be­ta­le et ret stort be­løb. Sta­ten går for­re­st og si­ger: ’Vi vil ger­ne det her sam­men med de pri­va­te dan­ske fon­de,” si­ger Ra­ne Wil­ler­s­lev uden dog at op­ly­se stør­rel­sen på det be­løb som sta­ten vil støt­te fi­nan­si­e­rin­gen af pro­jek­tet med, hvis der kan fin­des den for­nød­ne fondsstøtte.

Di­rek­tø­ren øn­sker hel­ler ik­ke at op­ly­se, hvil­ke kon­kre­te fon­de han ind­til vi­de­re har væ­ret, og er, i lø­ben­de di­a­log med.

Han vil dog ger­ne for­tæl­le, at der er ta­le om ”sto­re” fon­de, og at de blev in­tro­du­ce­ret for pro­jek­tet al­le­re­de for fle­re år siden.

Prin­sens Palæ blev op­ført i 1700-tal­let som bo­lig for den da­væ­ren­de Kron­prins Fre­de­rik - den se­ne­re Fre­de­rik den 5. I dag tje­ner byg­nin­gen som nationalmuseum.

Fondene får skarpere profiler

Na­tio­nal­mu­se­et er på al­le må­der ”fuld­stæn­dig” af­hæn­gig af fon­de­ne, vur­de­rer Ra­ne Willerslev.

Hvis ik­ke det var for fon­de­ne, vil­le mu­se­et ”på en god dag” kun­ne lø­be rundt drifts­mæs­sigt, men der vil­le ik­ke væ­re pen­ge til ek­sem­pel­vis sær­ud­stil­lin­ger, for­mid­ling og de man­ge år­li­ge pro­jek­ter på Na­tio­nal­mu­se­et man­ge slot­te, mu­se­er og be­søgs­ste­der rundt i he­le landet.

”Na­tio­nal­mu­se­et kun­ne ik­ke fun­ge­re som en pu­bli­kums­o­ri­en­te­ret or­ga­ni­sa­tion, hvis det ik­ke var for fon­de­ne. Der­for er vi og­så gla­de for hver ene­ste fonds­be­vil­ling, vi får,” si­ger Ra­ne Willerslev.

Selv­om mu­se­ums­di­rek­tø­ren er tak­nem­lig for fon­de­nes bi­drag til mu­se­et, er der al­li­ge­vel to punk­ter, der lig­ger ham på sin­de, når det kom­mer til fondsbevillinger.

Det ene er, at han i de fem år han har væ­ret mu­se­ums­di­rek­tør har op­le­vet, at fon­de­ne i sti­gen­de grad er ble­vet pro­fes­sio­na­li­se­re­de. Til pro­fes­sio­na­li­se­rin­gen hø­rer, at fon­de­ne med di­rek­tø­rens ord får en "stram­me­re profil."

”Jeg kun­ne godt nog­le gan­ge sav­ne, at fon­de­ne hav­de en bre­de­re pro­fil. Hvis al­le får en me­get stram pro­fil, bli­ver det me­get at hop­pe fra tue til tue. Så bli­ver det me­get sty­ren­de for, hvad vi sæt­ter i gang,” for­tæl­ler Ra­ne Willerslev.

Et an­det pro­blem, som di­rek­tø­ren op­le­ver, når han skaf­fer fonds­mid­ler, er mu­se­ets organisationsstruktur.

Gen­nem åre­ne har Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et lagt i alt 17 mu­se­er sam­men un­der Na­tio­nal­mu­se­ets administration.

Det var der iføl­ge di­rek­tø­ren for­skel­li­ge grun­de til – blandt an­det of­fent­li­ge be­spa­rel­ser på ad­mi­ni­stra­tions­om­rå­det. Ud fra et fun­dra­i­sings­per­spek­tiv er mu­se­um­s­kon­struk­tio­nen dog en ud­for­dring, ly­der det fra direktøren.

Når et af de 18 for­skel­li­ge mu­se­er un­der Na­tio­nal­mu­se­et får en fonds­be­vil­ling, så ad­mi­ni­stre­rer nog­le fon­de det som en be­vil­ling til Na­tio­nal­mu­se­et. Der­med er der ri­si­ko for, at fon­den ud­de­ler fær­re pen­ge til de an­dre mu­se­er un­der Na­tio­nal­mu­se­et, end den el­lers vil­le, for­di Na­tio­nal­mu­se­et al­le­re­de har få­et en bevilling.

”Det gør, at vi er nødt til at la­ve en stram pri­o­ri­te­ring, når vi sø­ger fonds­mid­ler” si­ger Ra­ne Willerslev.

Han for­kla­rer, at pro­ble­ma­tik­ken kan væ­re ak­tu­el i for­bin­del­se med fun­dra­i­sin­gen til om­byg­nin­gen af Prin­sens Palæ.

"Vi ar­bej­der med at ba­lan­ce­re til­ve­je­brin­gel­sen af be­vil­lin­ger, hvor al­le vo­res ste­der og pro­jek­ter kan fort­sæt­te, mens det sto­re pro­jekt kø­rer. Da Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et valg­te at læg­ge fle­re mu­se­er ind un­der Na­tio­nal­mu­se­et, gav det den­gang me­ning i for­hold til det ad­mi­ni­stra­ti­ve. Vi kan i dag se, at det ska­ber ud­for­drin­ger i for­hold til sel­ve fun­dra­i­sin­gen, hvor fon­de­ne øn­sker, at der pri­o­ri­te­res, når Na­tio­nal­mu­se­et an­sø­ger," for­kla­rer Ra­ne Willerslev.

I run­de tal ko­ster det cir­ka 400 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt at dri­ve Na­tio­nal­mu­se­et. 200 mil­li­o­ner kro­ner kom­mer fra sta­ten, mens mu­se­et selv skaf­fer den an­den halv­del via ek­sem­pel­vis bil­le­tind­tæg­ter, lo­kale­ud­lej­nin­ger og ek­stern fi­nan­si­e­ring fra blandt an­dre fondene.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer