Statens Kunstfond og Realdania vil nytænke dansk boligarkitektur

50 projekter er valgt fra, og tilbage er nu 16 bud på fremtidige bæredygtige boligprojekter i Statens Kunstfond og Realdanias såkaldte Boliglaboratorium. Til august skæres feltet ned til fem-syv projekter, som vil modtage faglig og økonomisk støtte.

Boliglaboratorium (illustration: Statens Kunstfond)
Der blev ud­valgt 16 bo­lig­pro­jek­ter i før­ste an­søg­nings­run­de af Kunst­fon­dens og Re­al­da­ni­as Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Læs me­re om pro­jek­ter­ne på kunst​.dk (il­lu­stra­tion: Sta­tens Kunstfond)

Be­gej­strin­gen er stor hos bå­de Sta­tens Kunst­fond og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, ef­ter at an­søg­nin­ger­ne om at kom­me med i par­ter­nes fæl­les så­kald­te Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um nu er ble­vet gennemgået.

Som re­sul­tat af scre­e­nin­gen er fel­tet skå­ret ned fra 66 til 16 pro­jek­ter, der al­le har fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og fællesskaber.

”Vi er vir­ke­lig gla­de for at ha­ve mod­ta­get så man­ge an­søg­nin­ger. De ud­valg­te pro­jek­ter byg­ger på vi­den og en­ga­ge­ment, de byg­ger på en lyst til og be­hov for at fin­de nye ve­je. De spej­ler mang­fol­dig­he­den i drøm­me­ne om frem­ti­dens bo­lig­byg­ge­ri – og de spej­ler sam­ar­bej­de, lyd­hør­hed og no­get af den for­ny­el­ses­ra­di­ka­li­tet, vi har ef­ter­s­purgt og ger­ne vil ska­be rum for i det nye Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Vo­res for­vent­nin­ger vok­ser,” si­ger El­len Braae, ud­valgs­le­der for le­gat- og pro­jekt­støt­te­ud­val­get for ar­ki­tek­tur hos Sta­tens Kunst­fond, i en pressemeddelelse.

Ide­en med det nye Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um er at ska­be et rum for bo­li­g­eks­pe­ri­men­ter og en nytænk­ning af dansk boligarkitektur.

Det 16 pro­jek­ter sto­re felt bli­ver i au­gust snæv­ret ind til de en­de­li­ge mel­lem fem og syv pro­jek­ter, der vil mod­ta­ge fag­lig og øko­no­misk støt­te til at gen­nem­fø­re de eks­pe­ri­men­tel­le ele­men­ter, som de har søgt ind med.

De pro­jek­ter, der en­der med at få en plads i Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­et, skal, un­der­stre­ger Sta­tens Kunst­fond og Re­al­da­nia, re­a­li­se­res på mar­keds­vil­kår for at vi­se, at det er mu­ligt at gen­tæn­ke bo­lig­byg­ge­ri­et i Dan­mark in­den for de ek­si­ste­ren­de øko­no­mi­ske rammer.

Ikke kun udviklingsrum for arkitekter

De 16 pro­jek­ter, som sta­dig er med i kaplø­bet, for­de­ler sig over he­le Dan­mark og gi­ver nye bud på bå­de gård­hu­se, klyn­ge­hu­se, eta­ge­byg­ge­ri, trans­for­ma­tion af ek­si­ste­ren­de byg­ge­ri, for­tæt­nin­ger af ek­si­ste­ren­de bo­lig­om­rå­der og lands­by­bo­li­ger i en bred va­ri­a­tion af alt fra al­ment bo­lig­byg­ge­ri, pri­va­te byg­her­rer, selv­byg­ge­re og medskabelsesbyggerier.

Ni­na Ko­vsted Helk, der er filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, er ud over det sto­re an­tal af an­søg­nin­ger sær­ligt glad for, at an­sø­ger­ne har ta­get am­bi­tio­nen om, at pro­jek­ter­ne skal re­a­li­se­res, alvorligt.

”Det her er ik­ke et ud­vik­lings­rum ale­ne for ar­ki­tek­ter­ne, det er for he­le bran­chen. Der­for er det rig­tig po­si­tivt, at og­så de pri­va­te de­ve­l­o­pe­re og byg­her­rer samt de al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner i den grad er stemp­let ind i de en­kel­te pro­jek­ter. Hvis vi for al­vor skal ryk­ke ved bo­li­g­ud­bud­det, er vi nødt til at ar­bej­de på tværs af fag­grup­per,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer