Statens Kunstfond og Realdania vil nytænke dansk boligarkitektur

50 pro­jek­ter er valgt fra, og til­ba­ge er nu 16 bud på frem­ti­di­ge bæ­re­dyg­ti­ge bo­lig­pro­jek­ter i Sta­tens Kunst­fond og Re­al­da­ni­as så­kald­te Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Til au­gust skæ­res fel­tet ned til fem-syv pro­jek­ter, som vil mod­ta­ge fag­lig og øko­no­misk støtte.

Boliglaboratorium (illustration: Statens Kunstfond)
Der blev ud­valgt 16 bo­lig­pro­jek­ter i før­ste an­søg­nings­run­de af Kunst­fon­dens og Re­al­da­ni­as Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Læs me­re om pro­jek­ter­ne på kunst​.dk (il­lu­stra­tion: Sta­tens Kunstfond)

Be­gej­strin­gen er stor hos bå­de Sta­tens Kunst­fond og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, ef­ter at an­søg­nin­ger­ne om at kom­me med i par­ter­nes fæl­les så­kald­te Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um nu er ble­vet gennemgået.

Som re­sul­tat af scre­e­nin­gen er fel­tet skå­ret ned fra 66 til 16 pro­jek­ter, der al­le har fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og fællesskaber.

”Vi er vir­ke­lig gla­de for at ha­ve mod­ta­get så man­ge an­søg­nin­ger. De ud­valg­te pro­jek­ter byg­ger på vi­den og en­ga­ge­ment, de byg­ger på en lyst til og be­hov for at fin­de nye ve­je. De spej­ler mang­fol­dig­he­den i drøm­me­ne om frem­ti­dens bo­lig­byg­ge­ri – og de spej­ler sam­ar­bej­de, lyd­hør­hed og no­get af den for­ny­el­ses­ra­di­ka­li­tet, vi har ef­ter­s­purgt og ger­ne vil ska­be rum for i det nye Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Vo­res for­vent­nin­ger vok­ser,” si­ger El­len Braae, ud­valgs­le­der for le­­gat- og pro­jekt­støt­te­ud­val­get for ar­ki­tek­tur hos Sta­tens Kunst­fond, i en pressemeddelelse.

Ide­en med det nye Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um er at ska­be et rum for bo­li­g­eks­pe­ri­men­ter og en nytænk­ning af dansk boligarkitektur.

Det 16 pro­jek­ter sto­re felt bli­ver i au­gust snæv­ret ind til de en­de­li­ge mel­lem fem og syv pro­jek­ter, der vil mod­ta­ge fag­lig og øko­no­misk støt­te til at gen­nem­fø­re de eks­pe­ri­men­tel­le ele­men­ter, som de har søgt ind med.

De pro­jek­ter, der en­der med at få en plads i Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­et, skal, un­der­stre­ger Sta­tens Kunst­fond og Re­al­da­nia, re­a­li­se­res på mar­keds­vil­kår for at vi­se, at det er mu­ligt at gen­tæn­ke bo­lig­byg­ge­ri­et i Dan­mark in­den for de ek­si­ste­ren­de øko­no­mi­ske rammer.

Ikke kun udviklingsrum for arkitekter

De 16 pro­jek­ter, som sta­dig er med i kaplø­bet, for­de­ler sig over he­le Dan­mark og gi­ver nye bud på bå­de gård­hu­se, klyn­ge­hu­se, eta­ge­byg­ge­ri, trans­for­ma­tion af ek­si­ste­ren­de byg­ge­ri, for­tæt­nin­ger af ek­si­ste­ren­de bo­lig­om­rå­der og lands­by­bo­li­ger i en bred va­ri­a­tion af alt fra al­ment bo­lig­byg­ge­ri, pri­va­te byg­her­rer, selv­byg­ge­re og medskabelsesbyggerier.

Ni­na Ko­vsted Helk, der er filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, er ud over det sto­re an­tal af an­søg­nin­ger sær­ligt glad for, at an­sø­ger­ne har ta­get am­bi­tio­nen om, at pro­jek­ter­ne skal re­a­li­se­res, alvorligt.

”Det her er ik­ke et ud­vik­lings­rum ale­ne for ar­ki­tek­ter­ne, det er for he­le bran­chen. Der­for er det rig­tig po­si­tivt, at og­så de pri­va­te de­ve­l­o­pe­re og byg­her­rer samt de al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner i den grad er stemp­let ind i de en­kel­te pro­jek­ter. Hvis vi for al­vor skal ryk­ke ved bo­li­g­ud­bud­det, er vi nødt til at ar­bej­de på tværs af fag­grup­per,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Nye erhvervsfonde i 2020: Lokale fællesskaber, storfonde og Remee var blandt initiativtagerne

Små lands­by­sam­fund og sto­re fon­de stod bag en stor del af årets 29 nystif­te­de er­hvervs­fon­de (se li­sten ne­derst i ar­tik­len for me­re in­for­ma­tion).   Det er…

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­pan­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Ver­denskrig’. Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Coronakrise

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…