Statens Kunstfond og Realdania vil nytænke dansk boligarkitektur

50 pro­jek­ter er valgt fra, og til­ba­ge er nu 16 bud på frem­ti­di­ge bæ­re­dyg­ti­ge bo­lig­pro­jek­ter i Sta­tens Kunst­fond og Re­al­da­ni­as så­kald­te Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Til au­gust skæ­res fel­tet ned til fem-syv pro­jek­ter, som vil mod­ta­ge fag­lig og øko­no­misk støt­te.

Boliglaboratorium (illustration: Statens Kunstfond)
Der blev ud­valgt 16 bo­lig­pro­jek­ter i før­ste an­søg­nings­run­de af Kunst­fon­dens og Re­al­da­ni­as Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Læs me­re om pro­jek­ter­ne på kunst​.dk (il­lu­stra­tion: Sta­tens Kunst­fond)

Be­gej­strin­gen er stor hos bå­de Sta­tens Kunst­fond og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, ef­ter at an­søg­nin­ger­ne om at kom­me med i par­ter­nes fæl­les så­kald­te Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um nu er ble­vet gen­nem­gå­et.

Som re­sul­tat af scre­e­nin­gen er fel­tet skå­ret ned fra 66 til 16 pro­jek­ter, der al­le har fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og fæl­les­ska­ber.

”Vi er vir­ke­lig gla­de for at ha­ve mod­ta­get så man­ge an­søg­nin­ger. De ud­valg­te pro­jek­ter byg­ger på vi­den og en­ga­ge­ment, de byg­ger på en lyst til og be­hov for at fin­de nye ve­je. De spej­ler mang­fol­dig­he­den i drøm­me­ne om frem­ti­dens bo­lig­byg­ge­ri – og de spej­ler sam­ar­bej­de, lyd­hør­hed og no­get af den for­ny­el­ses­ra­di­ka­li­tet, vi har ef­ter­s­purgt og ger­ne vil ska­be rum for i det nye Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Vo­res for­vent­nin­ger vok­ser,” si­ger El­len Braae, ud­valgs­le­der for le­­gat- og pro­jekt­støt­te­ud­val­get for ar­ki­tek­tur hos Sta­tens Kunst­fond, i en pres­se­med­del­el­se.

Ide­en med det nye Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um er at ska­be et rum for bo­li­g­eks­pe­ri­men­ter og en nytænk­ning af dansk bo­ligar­ki­tek­tur.

Det 16 pro­jek­ter sto­re felt bli­ver i au­gust snæv­ret ind til de en­de­li­ge mel­lem fem og syv pro­jek­ter, der vil mod­ta­ge fag­lig og øko­no­misk støt­te til at gen­nem­fø­re de eks­pe­ri­men­tel­le ele­men­ter, som de har søgt ind med.

De pro­jek­ter, der en­der med at få en plads i Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­et, skal, un­der­stre­ger Sta­tens Kunst­fond og Re­al­da­nia, re­a­li­se­res på mar­keds­vil­kår for at vi­se, at det er mu­ligt at gen­tæn­ke bo­lig­byg­ge­ri­et i Dan­mark in­den for de ek­si­ste­ren­de øko­no­mi­ske ram­mer.

Ikke kun udviklingsrum for arkitekter

De 16 pro­jek­ter, som sta­dig er med i kaplø­bet, for­de­ler sig over he­le Dan­mark og gi­ver nye bud på bå­de gård­hu­se, klyn­ge­hu­se, eta­ge­byg­ge­ri, trans­for­ma­tion af ek­si­ste­ren­de byg­ge­ri, for­tæt­nin­ger af ek­si­ste­ren­de bo­lig­om­rå­der og lands­by­bo­li­ger i en bred va­ri­a­tion af alt fra al­ment bo­lig­byg­ge­ri, pri­va­te byg­her­rer, selv­byg­ge­re og med­ska­bel­ses­byg­ge­ri­er.

Ni­na Ko­vsted Helk, der er filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, er ud over det sto­re an­tal af an­søg­nin­ger sær­ligt glad for, at an­sø­ger­ne har ta­get am­bi­tio­nen om, at pro­jek­ter­ne skal re­a­li­se­res, al­vor­ligt.

”Det her er ik­ke et ud­vik­lings­rum ale­ne for ar­ki­tek­ter­ne, det er for he­le bran­chen. Der­for er det rig­tig po­si­tivt, at og­så de pri­va­te de­ve­l­o­pe­re og byg­her­rer samt de al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner i den grad er stemp­let ind i de en­kel­te pro­jek­ter. Hvis vi for al­vor skal ryk­ke ved bo­li­g­ud­bud­det, er vi nødt til at ar­bej­de på tværs af fag­grup­per,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.