Statens Kunstfond og Realdania vil nytænke dansk boligarkitektur

50 pro­jek­ter er valgt fra, og til­ba­ge er nu 16 bud på frem­ti­di­ge bæ­re­dyg­ti­ge bo­lig­pro­jek­ter i Sta­tens Kunst­fond og Re­al­da­ni­as så­kald­te Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Til au­gust skæ­res fel­tet ned til fem-syv pro­jek­ter, som vil mod­ta­ge fag­lig og øko­no­misk støtte.

Boliglaboratorium (illustration: Statens Kunstfond)
Der blev ud­valgt 16 bo­lig­pro­jek­ter i før­ste an­søg­nings­run­de af Kunst­fon­dens og Re­al­da­ni­as Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Læs me­re om pro­jek­ter­ne på kunst​.dk (il­lu­stra­tion: Sta­tens Kunstfond)

Be­gej­strin­gen er stor hos bå­de Sta­tens Kunst­fond og den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, ef­ter at an­søg­nin­ger­ne om at kom­me med i par­ter­nes fæl­les så­kald­te Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um nu er ble­vet gennemgået.

Som re­sul­tat af scre­e­nin­gen er fel­tet skå­ret ned fra 66 til 16 pro­jek­ter, der al­le har fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og fællesskaber.

”Vi er vir­ke­lig gla­de for at ha­ve mod­ta­get så man­ge an­søg­nin­ger. De ud­valg­te pro­jek­ter byg­ger på vi­den og en­ga­ge­ment, de byg­ger på en lyst til og be­hov for at fin­de nye ve­je. De spej­ler mang­fol­dig­he­den i drøm­me­ne om frem­ti­dens bo­lig­byg­ge­ri – og de spej­ler sam­ar­bej­de, lyd­hør­hed og no­get af den for­ny­el­ses­ra­di­ka­li­tet, vi har ef­ter­s­purgt og ger­ne vil ska­be rum for i det nye Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um. Vo­res for­vent­nin­ger vok­ser,” si­ger El­len Braae, ud­valgs­le­der for le­­gat- og pro­jekt­støt­te­ud­val­get for ar­ki­tek­tur hos Sta­tens Kunst­fond, i en pressemeddelelse.

Ide­en med det nye Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­um er at ska­be et rum for bo­li­g­eks­pe­ri­men­ter og en nytænk­ning af dansk boligarkitektur.

Det 16 pro­jek­ter sto­re felt bli­ver i au­gust snæv­ret ind til de en­de­li­ge mel­lem fem og syv pro­jek­ter, der vil mod­ta­ge fag­lig og øko­no­misk støt­te til at gen­nem­fø­re de eks­pe­ri­men­tel­le ele­men­ter, som de har søgt ind med.

De pro­jek­ter, der en­der med at få en plads i Bo­lig­la­bo­ra­to­ri­et, skal, un­der­stre­ger Sta­tens Kunst­fond og Re­al­da­nia, re­a­li­se­res på mar­keds­vil­kår for at vi­se, at det er mu­ligt at gen­tæn­ke bo­lig­byg­ge­ri­et i Dan­mark in­den for de ek­si­ste­ren­de øko­no­mi­ske rammer.

Ikke kun udviklingsrum for arkitekter

De 16 pro­jek­ter, som sta­dig er med i kaplø­bet, for­de­ler sig over he­le Dan­mark og gi­ver nye bud på bå­de gård­hu­se, klyn­ge­hu­se, eta­ge­byg­ge­ri, trans­for­ma­tion af ek­si­ste­ren­de byg­ge­ri, for­tæt­nin­ger af ek­si­ste­ren­de bo­lig­om­rå­der og lands­by­bo­li­ger i en bred va­ri­a­tion af alt fra al­ment bo­lig­byg­ge­ri, pri­va­te byg­her­rer, selv­byg­ge­re og medskabelsesbyggerier.

Ni­na Ko­vsted Helk, der er filan­tro­pi­di­rek­tør i Re­al­da­nia, er ud over det sto­re an­tal af an­søg­nin­ger sær­ligt glad for, at an­sø­ger­ne har ta­get am­bi­tio­nen om, at pro­jek­ter­ne skal re­a­li­se­res, alvorligt.

”Det her er ik­ke et ud­vik­lings­rum ale­ne for ar­ki­tek­ter­ne, det er for he­le bran­chen. Der­for er det rig­tig po­si­tivt, at og­så de pri­va­te de­ve­l­o­pe­re og byg­her­rer samt de al­me­ne bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner i den grad er stemp­let ind i de en­kel­te pro­jek­ter. Hvis vi for al­vor skal ryk­ke ved bo­li­g­ud­bud­det, er vi nødt til at ar­bej­de på tværs af fag­grup­per,” si­ger Ni­na Ko­vsted Helk.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…